Energetska tržišta i infrastruktura

Energetska tržišta su robna tržišta koja se posebno bave trgovinom i opskrbom energijom. Energetsko tržište može se odnositi na tržište električne energije, kao i na druge izvore energije. Energetski razvoj je rezultat koji stvara energetska politika koja potiče razvoj energetske industrije na konkurentan način.
Do 1970-ih godina, kada je tržište nafte doživjelo dramatične promjene, karakteriziraju ga organizacijske strukture na temelju monopola. Većina svjetskih naftnih rezervi kontrolirale su sedam sestara. Okolnosti su se znatno promijenile 1973. godine, utjecaj rasta OPEC-a, te posljedice naftne krize iz 1973. na globalna energetska tržišta.

Danas je energetsko tržište Republike Hrvatske kao dio integrirano EU tržišta ujedno i najisplativiji način osiguranja sigurnih i pristupačnih materijala za građane EU. Zajedničkim pravilima tržišta energije i prekograničnom infrastrukturom, energija se može proizvoditi u jednoj državi EU i dostaviti potrošačima u drugoj. Time se provjerava cijena stvaranjem konkurencije i omogućuje potrošaču odabir najprihvatljivijeg dobavljače energije.

Današnje tržište električne energije u RH i EU znatno se promijenilo od 2009. godine kada je uveden trenutno važeći zakonodavni okvir - treći energetski paket koji sadrži zakone kojima će se urediti unutarnje energetsko tržište kao i pravila o odvajanju opskrbe i proizvodnje energije od rada prijenosnih mreža (razdvajanje), neovisnosti nacionalnih regulatora energije i maloprodajnih tržišta te uspostavlja Agenciju za suradnju energetskih regulatora (ACER) kako bi pomogla nacionalnim regulatorima da rade zajedno na razini EU.

Potrebno je osigurati visoke standarde zaštite potrošača energije u kojima svi građani EU imaju pravo priključka na energetsku mrežu izabrati odgovarajućeg ponuditelja usluga plinom ili električnom energijom na potrebnom području te pristup podacima o stvarnoj potrošnji navedenih derivata kao i pomoći u smanjenju iste.

Kako bi se izbjegla različita prodaja i kupnja energije te osiguralo kvalitetno tržište te poštivala pravila o korištenju prekograničnih energetskih mreža unutar europske unije ( mrežna pravila ) te je potrebno odobriti pristup infrastrukturi energetskim tvrtkama na ne diskriminirajućoj osnovi, a u određenim okolnostima može se izuzeti nova infrastruktura od ovog pravila.

Energetsko tržište očekuju novi izazovi u kojem će udio električne energije proizvedene obnovljivim izvorima porasti od 25% do 50% 2030. godine. No, kada nema dovoljne količine sunčeve svjetlosti i vjetra, potrebno je proizvoditi električnu energiju u količinama koje su potrebne potrošačima, a to možemo izvršiti poboljšanjem tržišta kako bi se zadovoljile potrebe obnovljivih izvora energije i privlačile investicije u resurse, kao što su skladištenje energije, mogućnost nadoknade promjenjive proizvodnje energije.

Tržište bi trebalo pružiti kvalitetne poticaje kako bi potrošači postali aktivniji te time doprinijeli održavanju stabilnog sustava električne energije uz stalnu prilagodbu i promjene kod svih sudionika na tržištu.
 

INTERAKTIVNA KARTA TOPLINARSTVO (link)

Analiza troškova i dobiti  toplinarstvo
Program potencijala za učinkovitosti u grijanju i hlađenju za razdoblje 2016-2030

 

Zakonodavstvo EU

Tržište energije

 

 1. Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ

 2. Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003

 3. Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

 4. Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

 5. Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

 6. Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta

 7. Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

 8. Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

 9. Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ

 10. Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005

 11. Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

 12. Uredba Komisije (EU) br. 984/2013 od 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

 13. Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora

 14. Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

 15. Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009

 

 

Obnovljivi izvori

 1. Direktiva 2009/28/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ
  Engleska verzija

 2. Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport

 3. Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market

Energetska učinkovitost

 1. Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ

 2. Direktiva 2006/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ

 3. Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o energetskoj učinkovitosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/76/EEZ

Energetski zakoni

Temeljni propisi iz područja energetike

Električna energija

 • Zakon o tržištu električne energije
  Narodne novine 22/2013, 95/2015, 102/2015

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 114/2017

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 109/2016

 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 88/2012

 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  Narodne novine 132/2013, 81/2014, 93/2014, 24/2015, 99/2015, 110/2015

 • Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 128/2013

 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  Narodne novine 34/2015

 • Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  HOPS 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 7/2012, 11/2012, 11/2013, 11/2014, 7/2015

 • Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  HOPS 3/2015

 • Pravila organiziranja tržišta električne energije
  Narodne novine 121/2015, 48/2016

 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  Narodne novine 133/2014

 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  HOPS 5/2016, 3/2017

 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  HOPS 7/2016

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 28/2006

 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
  Narodne novine 56/2015, 33/2017

 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 14/2006

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 85/2015

 • Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
  HEP-ODS 09/2016

 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  HROTE 16.04.2014., HROTE 29.09.2016.

 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  HEP-ODS 12/2016

 • Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  Narodne novine 137/2014

 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  Narodne novine 95/2015

 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  HERA 2/2017

 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
  Narodne novine 37/2017

 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  Narodne novine 84/2013, 20/2014, 108/2015

 • Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  Narodne novine 84/2013, 101/2013, 72/2015

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  Narodne novine 94/2007, 38/2012

 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 52/2006

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  Narodne novine 134/2015

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  Narodne novine 134/2015

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 28/2006

 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
  Narodne novine 36/2006

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  Narodne novine 104/2015

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  Narodne novine 104/2015, 84/2016 + neslužbeni pročišćeni tekst

 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 158/2013

 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
  Narodne novine 71/2016, 112/2016

 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
  Narodne novine 85/2015
 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta 
  Narodne novine 7/2018

Plin

 • Zakon o tržištu plina
  Narodne novine 18/2018

 • Opći uvjeti opskrbe plinom
  Narodne novine 158/2013

 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  Narodne novine 155/2014

 • Pravila o organizaciji tržišta plina
  HROTE 3/2017

 • Mrežna pravila transportnog sustava
  PLINACRO 3/2017

 • Pravila korištenja sustava skladišta plina
  Podzemno skladište plina d.o.o 3/2017

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  Narodne novine 26/2017

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 104/2013

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 122/2016, 14/2017

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 85/2013, 158/2013, 118/2015

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 26/2017

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 22/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
  Narodne novine 122/16

 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
  Narodne novine 76/2014

 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. -2021. godina
  Narodne novine 122/2016

 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
  Narodne novine 158/2013, 91/2016, 116/2016

 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.
  HERA 11/2016

 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
  Narodne novine 49/2016

 • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  Narodne novine 18/2017

 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
  Narodne novine 23/2016

 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava
  Narodne novine 31/2014

 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  Narodne novine 65/2015

 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
  Narodne novine 78/2014

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 110/2017

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  Narodne novine 127/2017

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
  Narodne novine 127/2017

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
  Narodne novine 127/2017

 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
  Narodne novine 127/2017

 

Toplinska energija

 • Zakon o tržištu toplinske energije
  Narodne novine 80/2013, 14/2014, 102/2014, 95/2015

 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
  Narodne novine 35/2014

 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
  Narodne novine 35/2014, 129/2015

 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 35/2014

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
  Narodne novine 56/2014

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 56/2014

 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 42/2016

 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  Narodne novine 99/2014, 27/2015, 124/2015

 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 1/2014

 • Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
  Narodne novine 153/2013

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/2014

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/2014

Nafta i naftni derivati

 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 19/2014, 73/2017

 • Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda
  Narodne novine 149/2009

 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 111/2012

 • Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
  Narodne novine 132/2014, 16/2015

 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 43/2016

 

Nuklearna energija

 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
  Narodne novine 141/2013, 39/2015

 • Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih za ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško i zajedničke izjave povodom potpisivanja ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine - Međunarodni ugovori 9/2002

 • Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine 107/2007

 • Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
  Narodne novine 155/2008

Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  Narodne novine 100/2015131/2017

 • Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 128/2013

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 87/2017

 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 88/2012

 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  Narodne novine 132/2013, 81/2014, 93/2014, 24/2015, 99/2015, 110/2015

 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  Narodne novine 87/2017

Biogoriva

 • Zakon o biogorivima za prijevoz
  Narodne novine 65/2009, 145/2010, 26/2011, 144/2012, 14/2014, 94/18

 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
  Narodne novine 116/18

 • Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
  Narodne novine 83/2013, 118/18

 • Pravilnik o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva
  Narodne novine 36/2011

 • Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
  Narodne novine 42/2010, 119/18

 

Energetska učinkovitost


ENERGETSKI PREGLEDI ZA VELIKA PODUZEĆA

UŠTEDE ENERGIJE

 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
  Narodne novine 71/2015

 • Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (SMIV)

 • Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevina
  Narodne novine 5/2011

 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina
  Narodne novine 5/2011

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja
  Narodne novine 101/2011

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa
  Narodne novine 101/2011, 81/2013

 • Pravilnik o metodologiji za izračun i određivanje okvirnog cilja ušteda energije u neposrednoj potrošnji
  Narodne novine 40/2010

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti televizora
  Narodne novine 101/2011, 81/2013

 • Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja
  Narodne novine 101/2011, 81/2013


Iz nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU):

Regulacija