Ostale aktivnosti inspekcije

IPA 2013 FFRAC projekt 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'

U Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u veljači 2017. godine započeo s provedbom projekt tehničke pomoći 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj' (broj ugovora: 2013-04-40-010201). Vrijednost projekta je 425.000 eura, te se 90% ugovorenog iznosa financira iz programa IPA, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, tj. za provedbu projekta odabrana je tvrtka Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu će sudjelovati i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike); Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, te predstavnici industrijskog sektora uključujući akreditirane verifikatore. Projekt traje 16 mjeseci s početkom provedbe 20. veljače 2017. godine.

Cilj projekta je poboljšanje praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj, kroz unapređenje inspekcije zaštite okoliša u svrhu učinkovitijeg nadzora praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 • 1.1. Izrada analize trenutnog stanja u Hrvatskoj vezanog uz praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uključujući i preporuke za primjenu i kontrolu provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 1.2. Izrada Priručnika za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

 • 2.1. Dizajniranje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.2. Provođenje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.3. Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša kroz radionice i putem dvaju studijskih posjeta

 • 3.1. Proizvodnja filma/DVDa o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 3.2. Dizajniranje, uspostavljanje i redovito ažuriranje web-stranice projekta

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr), odnosno i na samoj web stranici projekta koja će biti uspostavljena u roku od 60 dana od početka projekta.

03.04.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf) 

Više o provedbi projekta možete saznati na:
http://www.ipa-inzrak.info/

EU projekt tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (TF/HR/P2-M2-O6-1801)

Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana za provedbu projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (broj ugovora: TF/HR/P2-M2-O6-1801). Vrijednost projekta je 398.580,00 eura od čega se 90% vrijednosti projekta financira iz programa Prijelazni instrument a 10% je nacionalno sufinancirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) – Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu sudjeluju i suradne inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoliša postrojenja koja značajno utječu na okoliš (koordinirani nadzori). Suradne inspekcije su:

 • Vodopravna inspekcija (MZOE)
 • Veterinarska inspekcija (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Sanitarna inspekcija (Ministarstvo zdravstva)
 • Rudarska inspekcija (MZOE i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Elektroenergetska inspekcija (MZOE)
 • Inspekcija opreme pod tlakom (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Inspekcija zaštite na radu (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Inspekcija zaštite od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 • Inspekcija zaštite i spašavanja (Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

Uz navedene suradne inspekcije značajnu ulogu u provedbi projekta imati će i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt traje 12 mjeseci s početkom provedbe 9. siječnja 2017. godine.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspekcijskih nadzora.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš. IED je prva direktiva iz područja okolišnog acquis-a koja propisuje zakonsku obvezu uspostave sustava inspekcijskih nadzora u području zaštite okoliša. Do IED-a su inspekcijski nadzori bili regulirani samo na razini preporuke (Preporuka EU-a 2001/331/EC o minimalnim kriterijima za inspekcijske nadzore zaštite okoliša), koja nije obvezujući instrument za države članice.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 1. Provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija
 2. Izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša
 3. Unaprjeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu
 4. Unaprjeđenje komunikacije i suradnje MZOE-a s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.
  Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju (kick-off) koje je planirano za veljaču 2017. godine.

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Informacija o projektu će također biti objavljena na web portalu Austrijske agencije za okoliš.

17.02.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf)

22.03.2017. - Održana prva panel diskusija (pdf)

14.09.2017. - Izvješće o trenutnom stanju u području zaštite okoliša u RH (pdf)

18.12.2017. - Smjernice za provedbu inspekcijskog nadzora usklađenosti rada operatera s uvjetima iz dozvola izdanih sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša i proces ukidanja te izmjena i/ili dopuna dozvola (pdf)

28.12.2017. - Održana svečanost zatvaranja projekta (pdf)

 

 

IPA 2011 FFRAC twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode započela je dana 1. prosinca 2014. godine provedbu IPA 2011 FFRAC twinning light projekta pod nazivom 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'.

Projekt je trajao 6+3 mjeseca i provodio se u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš koja je uz svoje stručnjake u provedbi projekta koristila i stručnjake iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Slovenije te po potrebi i stručnjake iz međunarodnih institucija.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša Uprave za inspekcijske poslove MZOIP-a, u projektu su također sudjelovali i predstavnici drugih službi MZOIP-a, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Pravosudne akademije, Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva policije, Ministarstva financija – Carinske uprave, Ministarstva poljoprivrede – vodopravne inspekcije, Ministarstva zdravlja – sanitarne inspekcije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Prekršajnih sudova, Kaznenih sudova, Visokog upravnog suda te Hrvatske udruge sudskih vještaka.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na provedbi propisa, uspostavljanju struktura nužnih za zaštitu okoliša putem kaznenog prava, povećanju broja otkrivenih i procesuiranih djela na štetu okoliša, jačanju provedbenih kapaciteta, te unapređenju suradnje između ključnih dionika.

Glavne projektne aktivnosti podijeljene su prema osnovnim tematskim područjima kako bi se postigla 4 osnovna rezultata:

 • Rezultat 1 – izrada preporuka za unapređenje suradnje svih dionika u području kaznenih djela protiv okoliša,
 • Rezultat 2 – izrada preporuka za izradu inspekcijskih planova, kao i smjernica za provedbu Direktive o industrijskim onečišćenjima (IED) bazirano na iskustvima zemalja članica EU,
 • Rezultat 3 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za provedbu IED, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana
 • Rezultat 4 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za područje kaznenih djela protiv okoliša na bazi iskustava u predmetima iz prakse, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana.

Prve projektne aktivnosti započele su 15. prosinca 2014. godine radnim sastancima voditelja projekta i stručnjaka s projektnim timom i predstavnicima svih dionika kako bi u što kraćem vremenskom razdoblju bili u mogućnosti realizirati prve rezultate.

Preporuke projekta (pdf)

21.05.2015. - Održana svečanost zatvaranja projekta

 

IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom'

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske uspješno je provelo EU IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom', u razdoblju od lipnja 2012. do travnja 2014. godine.

Projekt je bio ukupne vrijednosti 1.160.000 eura i s 95% sredstava financirala ga je Europska unija u okviru IPA programa I Komponenta dok je preostalih 5% sufinancirala Republika Hrvatska. 

Cilj projekta bio je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u području nadzora prekograničnog prometa otpadom, kao i postupanje drugih ključnih dionika.

Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Upravu za inspekcijske poslove, kao glavnog korisnika projekta, ključni dionici ovog projekta bili su:

 • Ministarstvo financija - Carinska uprava;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova - Granična policija Uprave za granicu, kao i predstavnici Uprave kriminalističke policije, predstavnici Mobilnih jedinica prometne policije, Odjela pomorske i aerodromske policije, predstavnici Policijskih uprava
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe;
 • Ministarstvo obrane - Obalna straža;
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Tijekom provedbe projekta  napravljena je procjena postojećeg stanja u RH (organizacijske strukture, odnosa između ključnih dionika i modela suradnje) vezano za provedbu propisa koji uređuju prekogranični promet otpadom, s naglaskom na Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te usporedba sa stanjem u odabranim zemljama članicama EU,  razvijeni su Postupci za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom za inspektore zaštite okoliša i ostale relevantne dionike pa je tako izrađen Priručnik za koordiniranu provedbu Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (direktno primjenjivu u RH kao državi članici EU) i relevantnih odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom te izrađeni  dokumenti: Katalog otpada i Džepni priručnik kao pomoć kod inspekcijskih nadzora pošiljki otpada.

Proveden  je opsežan Program edukacije za inspektore zaštite okoliša i ostale dionike te snimljen film 'Stop nezakonitim pošiljkama otpada' o inspekcijskim nadzorima prekograničnog prometa otpadom za potrebe daljnje edukacije i održivosti projekta.

 

Obuka iz područja suzbijanja djela protiv okoliša u sklopu IPA FFRAC 2011 projekta

Prezentacije:

Program obuke

 

Obuka iz područja inspekcijskih nadzora sukladno Direktivi o industrijskim emisijama (2010/75/EC)

Prezentacije

Katalog otpada - Smjernice za korištenje Priloga III-V Uredbe (EZ) 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada

IMPEL mreža

IMPEL je Europska mreža za kontrolu provedbe okolišnog zakonodavstva koja trenutno broji 50 članica iz 35 zemalja -  članica EU, te članica EEA i EFTA, uključujući Švicarsku i Norvešku, Republiku Makedoniju, Tursku, Island, Kosovo i Albaniju. Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je punopravna članica IMPEL mreže od 2004. godine. Do tada je Republika Hrvatska imala status zemlje promatrača.

Rad u IMPEL mreži odvija se putem koordinacije koju u svakoj zemlji članici obavljaju nacionalni koordinatori i /ili visoki nacionalni predstavnici.

Visoka nacionalna predstavnica  za Republiku Hrvatsku je pomoćnica ministra za inspekcijske poslove Snježana Hopp, e-mail: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr, a nacionalna koordinatorica je voditeljica Službe inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka Dubravka Pajkin Tučkar, e-mail: dubravka.pajkin.tuckar@mzoe.hr.
Rad u IMPEL mreži odvija se kroz pet radnih grupa u koje  je svaka članica nominirala svoj predstavnike:

• Industrija i zrak
• Otpad i prekogranični promet otpadom
• Voda i tlo
• Zaštita prirode
• Međusektorska Cross cutting radna grupa  
Više o radu IMPEL mreže  i  o provedbi pojedinih projekata, u koje je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike aktivno uključena od 2001. godine putem svojih predstavnika, možete pratiti na slijedećim linkovima:

• IMPEL Network: https://vimeo.com/172708248
• Industry and Air: https://vimeo.com/177987730
• Waste and TFS: https://vimeo.com/177987738
• Water and Land: https://vimeo.com/176434260
• Nature protection: https://vimeo.com/176434256
• Cross-cutting: https://vimeo.com/176434259

IMPEL proslavio 25. godišnjicu


IMPEL lista projekata 2018 - MZOE sudionici (pdf)

IMPEL - predstavnici MZOE u ekspert grupama (pdf)

 

ENPE mreža

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobila status promatrača u EU mreži državnih odvjetnika u zaštiti okoliša (ENPE - European Network of Prosecutors for the Environment) (pdf)

Godišnji sastanak inspekcije

Godišnji sastanak inspekcije - TOPUSKO

Međunarodne aktivnosti inspekcije zaštite okoliša

Suradnja inspekcije zaštite okoliša s drugim tijelima i institucijama

Aktivnosti inspekcije zaštite prirode