Održivi razvoj

Postoje mnoge definicije održivog razvoja, a jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih je ona dana u izvješću Naša zajednička budućnost (Our common future) tzv. Bruntland reportu, Svjetske komisije za okoliš i razvoj 1987. godine:
“Održivi razvoj je razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama.”

Pitanja okoliša i razvoja usko su povezana i ne mogu biti sagledavana pojedinačno, a održivi razvoj zahtjeva istodoban i balansiran razvoj u nekoliko potpuno međuovisnih dimenzija: društvenoj, gospodarskoj, okolišnoj i političkoj.

U slučaju da su vam potrebne ikone ciljeva održivog razvoja na hrvatskom jeziku (plakati, ikone ciljeva, logo) možete se javiti Službi za održivi razvoj, na adresu: zana.pocuca@mzoe.hr.

Agenda 2030 i Ciljevi održivog razvoja

U svrhu iskorjenjivanja siromaštva, smanjivanja nejednakosti, zaštite planete i osiguravanja napretka za sve, na 69. sjednici Opće skupštine UN-a 2015. godine, usvojeno je 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), sa 169 specifičnih podciljeva, u okviru dokumenta 'Mijenjajmo svoj svijet: Agenda za održivi razvoj do 2030. godine'. 

Kao glavna platforma UN-a o održivom razvoju, 2013. godine je osnovan politički forum o održivom razvoju na visokoj razini UN-a (High level political forum, HLPF) koji je zamijenio Komisiju za održivi razvoj. HLFP ima središnju ulogu praćenju provedbe Agende 2030 i SDG-eva, olakšava razmjenu iskustava, uspjeha, izazova i naučenih lekcija te daje političko vodstvo, smjernice i preporuke. Sastaje se jednom godišnje te provodi godišnje tematske preglede SDG-eva. Prema odredbama Rezolucije 70/299 Opće skupštine, teme i skupovi SDG-eva koje HLPF razmatra od 2017. do 2019. godine su:
   - 2017. Iskorjenjivanje siromaštva i promicanje prosperiteta u svijetu koji se mijenja
   - 2018. Transformacija prema održivim i otpornim društvima
   - 2019. Osnaživanje ljudi i osiguravanje uključenosti i jednakosti

Iako ciljevi nisu pravno obvezujući, od država članica UN-a očekuje se uspostava sustava za integriranje SDG-eva u nacionalne politike i praćenje provedbe putem dogovorenih pokazatelja.

Europska komisija izradila Komunikaciju pod nazivom: 'Daljnji koraci prema održivoj europskoj budućnosti – europsko djelovanje za održivost' (2016.), kojom je postavljen okvir EU za postizanje SDG-eva i provedbi Agende 2030 te u aneksu sadrži usporedni prikaz SDG-eva s politikama EU. Komunikacija objašnjava kako će politički ciljevi EU doprinijeti provedbi Agende 2030 i kako treba u politički okvir EU uključiti SDG-ove.

U siječnju 2018. godine Vlada RH je usvojila Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za održivi razvoj, čiji je zadatak praćenje i koordinacija provedbe Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Korisni linkovi:

Obrazovanje za održivi razvoj

Koncept obrazovanja za održivi razvoj (OOR) promoviran je kroz Agendu 21 (1992.) i kroz UN-ovu rezoluciju o Desetljeću obrazovanja za održivi razvoj 2005. – 2014. (http://www.unesco.org/education-for-sustainable-development/ ) kako bi se potakli procesi za  integriranje načela, vrijednosti i prakse održivog razvoja u sve vidove odgoja i obrazovanja u cilju rješavanja socijalnih, gospodarskih, kulturnih i ekoloških problema u 21. stoljeću te kako bi se potaknule promjene u ponašanju. Slijedom toga je Gospodarska komisija za Europu UN-a (UNECE) 2005. godine usvojila Strategiju za obrazovanje za održivi razvoj koja potiče uvođenje i promicanje obrazovanja za održivi razvoj u zemljama regije UNECE-a u cilju ostvarenja zajedničke vizije (http://www.unece.org/env/esd.html). Ciljevi su joj:

  1. osigurati da politički, regulatorni i operativni okviri podržavaju OOR,
  2. promicati održivi razvoj kroz formalno, neformalno i informalno učenje,
  3. pružiti nastavnicima stručnost za obuhvaćanje održivog razvoja u njihovo podučavanje,
  4. osigurati pristup primjerenim alatima i materijalima za OOR,
  5. promicati istraživanje o OOR-u i razvoj istog,
  6. jačati suradnju za OOR na svim razinama unutar regije UNECE.

Strategija UNECE-a za obrazovanje za održivi razvoj na hr:
http://www.mzoip.hr/doc/strategija_unece_za_obrazovanje_za_odrzivi_razvoj.pdf

Kompetencije u obrazovanju za održivi razvoj
U obrazovanju za održivi razvoj vrlo važnu ulogu imaju edukatori koji i sami moraju imati određene kompetencije kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja. Stoga je Stručna skupina UNECE-a izradila Kompetencije u obrazovanju za održivi razvitak koje su usvojene u siječnju 2011.:
http://www.mzoip.hr/doc/kompetencije_u_oor.pdf
Kompetencije u obrazovanju za održivi razvitak nisu "minimalni standard", već cilj kojem svi edukatori trebaju težiti. Kompetencije su okupljene oko tri osnovne karakteristike obrazovanja za održivi razvoj: holistički pristup, osmišljavanje promjene i ostvarivanje preobrazbe. 

Izvješće o provedbi Strategije za obrazovanje za održivi razvoj UNECE-a
U svrhu sveobuhvatnog pregleda provedbe Strategije za održivi razvoj UNECE-a, uspostavljen je mehanizam izvješćivanja za cijelu regiju UNECE-a.

Prvo obvezno Nacionalno izvješće o provedbi Strategije (2010.):
http://www.mzoip.hr/doc/nacionalno_izvjesce_o_oor.pdf

Drugo Nacionalno izvješće o provedbi Strategije (2014.):
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/10thMeetSC/Documents/Croatia.pdf

 

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/2009) govori o obrazovanju kao preduvjetu za provedbu promjena i postizanju ciljeva održivog razvitka. Temeljem Strategije i u skladu sa Strategijom obrazovanja za održivi razvoj UNECE-a, izrađen je Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak kojeg je Vlada Republike Hrvatske usvojila za petogodišnje razdoblje (2011.- 2016.). Sadrži 8 ciljeva u okviru kojih su navedene konkretne mjere i akcije koje se trebaju poduzeti kako bi se načela, vrijednosti i prakse održivog razvitka integrirale u sve segmente društva putem formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja.
Osnovana je Međuresorna koordinacija za praćenje provedbe Akcijskog plana (studeni 2012.), čiji je zadatak poticati obrazovanje za održivi razvoj i podupirati suradnju između različitih dionika.

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak:
HR http://www.mzoip.hr/doc/akcijski_plan_za_oor_.pdf
EN http://www.mzoip.hr/doc/education_for_sustainable_development_action_plan.pdf