Propisi i međunarodni ugovori

Klima

Propisi

 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine 130/11, 47/14, 61/17

 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/05, 33/11

 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
  Narodne novine 73/07, 48/09, 2/18

 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola
  Narodne novine 142/08

 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08

 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08

 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 76/09

 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  Narodne novine 152/09

  Prilog Programu (pdf)

 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 24/10

 • Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
  Narodne novine 69/12, 154/14

 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 87/12

 • Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 134/12

 • Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
  Narodne novine 19/13

 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 108/13

 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
  Narodne novine 113/13, 76/14

 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13

 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
  Narodne novine 06/14

 • Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Narodne novine 18/14

 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  Narodne novine 140/14

 • Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
  Narodne novine 26/15

 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine
  Narodne novine 70/15

 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu
  Narodne novine 96/15

 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2015. godinu

 • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
  Narodne novine 12/17

 • Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2016. godinu

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
  Narodne novine 61/17

 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 87/17

 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
  Narodne novine 19/18

 

Akti Europske unije

 

Korisni linkovi prema stranicama Europske komisije s propisima vezanim za klimu

 1. Sustav trgovanja emisijama Europske unije (EU ETS) (The EU Emissions Trading System (EU ETS) (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/documentation_en.htm

 2. Strukturna reforma europskog tržišta ugljika (Structural Reform of the European Carbon Market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/reform/documentation_en.htm

 3. Jedinice i ukupne količine (Allowances and caps (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/documentation_en.htm

 4. Dražbe (Auctioning (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/auctioning/documentation_en.htm

 5. Besplatna dodjela emisijskih jedinica stakleničkih plinova na temelju referentnih vrijednosti (Free allocation based on benchmarks (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/documentation_en.htm

 6. Ispuštanje ugljika (Carbon leakage (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/documentation_en.htm

 7. Praćenje, izvješćivanje i verifikacija emisija u Sustavu trgovanja emisijama Europske unije (Monitoring, reporting and verification of EU ETS emissions (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

 8. Registar Europske unije (Union Registry (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/documentation_en.htm

 9. Osiguranje cjelovitosti Europskog tržišta ugljika (Ensuring the integrity of the European carbon market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/oversight/documentation_en.htm

 10. Međunarodno tržište ugljika (International carbon market (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/documentation_en.htm

 11. Praćenje, izvješćivanje i verifikacija u zrakoplovstvu (Monitoring, Reporting and Verification for Aviation (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/monitoring/documentation_en.htm

 12. Operatori zrakoplova i države članice koje ih administriraju (Aircraft operators and their administering Member States (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/operators/documentation_en.htm

 13. Proširenje zrakoplovstva iz EU ETS sustava na države Europske slobodne trgovinske zone Europskog gospodarskog prostora (Extension of aviation in the EU ETS to the EEA EFTA States (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/eea/documentation_en.htm

 14. Dodjela zrakoplovnih jedinica u Sustavu trgovanja emisijama unutar Europskog gospodarskog prostora (Allocation of aviation allowances in an EEA-wide Emissions Trading System (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/allowances/documentation_en.htm

 15. Proširenje zrakoplovstva Republike Hrvatske u EU ETS sustav (Extension of aviation in the EU ETS to Croatia (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/croatia/documentation_en.htm

 16. Smanjenje emisija iz sektora pomorstva (Reducing emissions from the shipping sector (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping/documentation_en.htm

 17. Cestovni promet: Smanjenje emisija CO2 iz vozila (Road transport: Reducing CO2 emisssions from vehicles (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/documentation_en.htm

 18. Smanjenje emisija CO2 iz putničkih vozila (Reducing CO2 emissions from passenger cars (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/documentation_en.htm

 19. Smanjenje emisija CO2 iz kombi vozila (Reducing CO2 emisssions from vans (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/documentation_en.htm

 20. Smanjenje emisija CO2 iz teških teretnih vozila (Reducing CO2 emissions from Heavy-Duty Vehicles (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy/documentation_en.htm

 21. Označavanje vozila s obzirom na njihovu emisiju CO2 (CO2 labelling of cars (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/labelling/documentation_en.htm

 22. Kakvoća goriva (Fuel Quality (Documentation)):
  http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/fuel/documentation_en.htm


Popis međunarodnih ugovora

 • Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Rio de Janeiro, 1992.)
  Objavljena u NN-MU br. 2/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996.

 • Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Kyoto, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. godine.
  Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime objavljen je u NN-MU br. 5/07

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Zakon je objavljen u NN-MU 5/15

 • Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija
  (Doha, 2012.)
  Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola objavljen je u NN-MU br. 6/15

 • Odluka Vijeća (EU) 2015/146 od 26. siječnja 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  Engleska verzija

 • Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma
  Zakon je objavljen u NN-MU br. 3/17


Zaštita ozonskog sloja i fluorirani staklenički plinovi

Propisi

 

Akti Europske unije

  1.)  Propisi vezani uz zaštitu ozonskog sloja 

  2.) Propisi vezani za fluorirane stakleničke plinove

 

Popis međunarodnih ugovora

 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  (Beč, 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.

 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (London, 1990.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/93, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994.

 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Copenhagen, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 8/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.

 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1997.)
  Objavljena je u NN-MU br. 10/00, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 14/00.

 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Peking, 1999.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/01, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.

 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Kigali, 2016.)
  Objavljena je u NN-MU br. 7/18.