Javna nadmetanja

08.02.2019. - Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida

 

 

05.11.2018. - Nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu

06.07.2018. - Istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

Agencija za ugljikovodike, temeljem odredbi članka 59. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 52/18), objavljuje

OBAVIJEST
o provođenju nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe

I.

U skladu s Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-310-01/18-03/12; URBROJ: 517-13-18-1, od 24. siječnja 2018. godine, odnosno Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-310-01/18-03/12; URBROJ: 517-13-18-19, od 16. ožujka 2018. godine, provodi se nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe (u daljnjem tekstu: nadmetanje).

II.

U skladu s odredbama članka 54. stavka 3. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, izdavanje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda provodi se na temelju jednog nadmetanja u jedinstvenom postupku koji započinje postupkom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda, a završava sklapanjem ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

Predmet nadmetanja je odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda. Predmet nadmetanja obuhvaća cijeli jedinstveni postupak izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda te dozvole za pridobivanje geotermalnih voda sa svim njegovim fazama. 

III.

U skladu s odredbama članka 59. stavka 1. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, postupak radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda započinje danom objave obavijesti o namjeri provođenja nadmetanja u službenom glasilu Republike Hrvatske, a završava davanjem dozvole za istraživanje geotermalnih voda ili donošenjem odluke o poništenju postupka nadmetanja. 

U skladu s odredbama članka 63. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, nakon provedenog postupka nadmetanja za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda u skladu s odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike za svaki će pojedini istražni prostor donijeti odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda.

IV.

U skladu s odredbama članka 64. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, dozvola za istraživanje geotermalnih voda izdaje se na rok potreban za provođenje istražnih radova, a najviše pet godina, uz mogućnost produljenja roka valjanosti dozvole za istraživanje geotermalnih voda najviše dva puta uz trajanje produljenja od najviše 6 mjeseci.

V.

Odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda donijet će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na prijedlog Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u nadmetanju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a koje otvara, pregledava i ocjenjuje ponude u skladu s odredbama članka 62. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

VI.

Dokumentacija za nadmetanje u postupku nadmetanja (u daljnjem tekstu: Dokumentacija za nadmetanje), objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Agencije za ugljikovodike.

Uvjeti izvođenja istražnih radova, minimalna vrsta i količina istražnih radova, uvjeti pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te način njihovog dokazivanja, razlozi za isključenje ponuditelja, sadržaj ponude i način izrade ponude, kriteriji prema kojima će se odlučivati o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno bodovati pristigle ponude, obveza dostave jamstva za ozbiljnost ponude i sve ostale informacije potrebne za podnošenje ponude propisani u Dokumentaciji za nadmetanje.

VII.

Nadmetanje  se provodi za četiri istražna prostora: „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“, koja se nalaze na području grada Slatine te općina Sopje, Čađavica, Crnac i Nova Bukovica, u Virovitičko-podravskoj županiji.

Pregledni zemljovidi istražnih prostora „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“, zajedno sa koordinatama vršnih točaka predmetnih istražnih prostora nalaze se u Dokumentaciji za nadmetanje.

VIII.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih voda, nakon što od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobije dozvolu za istraživanje geotermalnih voda, obavlja istraživanje geotermalnih voda u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u dozvoli za istraživanje geotermalnih voda, uz poštivanje svih odredbi Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i povezanih podzakonskih akata, kao i svih ostalih propisa Republike Hrvatske.

IX.

U skladu s odredbama članka 61. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kriteriji prema kojima će se odlučivati o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno bodovati pristigle ponude su sljedeći:

a) tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuditelja ili zajednice ponuditelja
b) načini na koje ponuditelj ili zajednica ponuditelja namjerava izvršavati djelatnosti koje su predmet dozvole za istraživanje geotermalnih voda
c) ukupna kvaliteta podnesene ponude
d) financijski uvjeti koje je ponuditelj ponudio radi izdavanja dozvole za istraživanje geotermalnih voda
e) bilo kakav nedostatak učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je naftno-rudarski gospodarski subjekt pokazao u drugim državama, a u prijašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet dozvole.

X.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za ugljikovodike, Miramarska 24, 10 000 ZAGREB, s naznakom: „NE OTVARAJ - nadmetanje radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje geotermalnih voda u istražnim prostorima „Slatina 1“, „Slatina 2“, „Slatina 3“ i „Slatina 4“ radi izdavanja dozvole za pridobivanje geotermalnih voda u energetske svrhe“. Ponuditelj dostavlja posebnu ponudu za svaki istražni prostor  za koji želi biti odabran kao najpovoljniji ponuditelj za istraživanje geotermalnih voda.

Ponude se moraju dostaviti najkasnije do 20. rujna  2018. u 12:00 sati. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne otvara, obilježava se kao neispravna i vraća se podnositelju ponude.

XI.

Povjerenstvo će sukladno članku 62. Zakona o istraživanju i eksploataciji otvoriti, pregledati i ocijeniti ponude i obaviti sve ostale radnje u svrhu davanja prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za izdavanje dozvole za istraživanje geotermalnih voda te će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijeti odluku o izdavanju dozvole za istraživanje geotermalnih voda odabranom ponuditelju u roku od tri mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

06.07.2018. - OBAVIJEST o provođenju nadmetanja (pdf)

Dokumentacija za nadmetanje u postupku nadmetanja (pdf)

11.09.2018. - ISPRAVAK dokumentacije (pdf)