Najave, projekti i aktivnosti

IPA 2013 FFRAC projekt 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'

U Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u veljači 2017. godine započeo s provedbom projekt tehničke pomoći 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj' (broj ugovora: 2013-04-40-010201). Vrijednost projekta je 425.000 eura, te se 90% ugovorenog iznosa financira iz programa IPA, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, tj. za provedbu projekta odabrana je tvrtka Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu će sudjelovati i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike); Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, te predstavnici industrijskog sektora uključujući akreditirane verifikatore. Projekt traje 16 mjeseci s početkom provedbe 20. veljače 2017. godine.

Cilj projekta je poboljšanje praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj, kroz unapređenje inspekcije zaštite okoliša u svrhu učinkovitijeg nadzora praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 • 1.1. Izrada analize trenutnog stanja u Hrvatskoj vezanog uz praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uključujući i preporuke za primjenu i kontrolu provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 1.2. Izrada Priručnika za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 2.1. Dizajniranje programa obuke za sve uključene ciljne skupine

 • 2.2. Provođenje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.3. Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša kroz radionice i putem dvaju studijskih posjeta

 • 3.1. Proizvodnja filma/DVDa o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 3.2. Dizajniranje, uspostavljanje i redovito ažuriranje web-stranice projekta

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr), odnosno i na samoj web stranici projekta koja će biti uspostavljena u roku od 60 dana od početka projekta.

 

Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš

Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana za provedbu projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (broj ugovora: TF/HR/P2-M2-O6-1801). Vrijednost projekta je 398.580,00 eura od čega se 90% vrijednosti projekta financira iz programa Prijelazni instrument a 10% je nacionalno sufinancirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) – Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu sudjeluju i suradne inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoliša postrojenja koja značajno utječu na okoliš (koordinirani nadzori). Suradne inspekcije su:

 • Vodopravna inspekcija (MZOE)
 • Veterinarska inspekcija (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Sanitarna inspekcija (Ministarstvo zdravstva)
 • Rudarska inspekcija (MZOE i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Elektroenergetska inspekcija (MZOE)
 • Inspekcija opreme pod tlakom (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Inspekcija zaštite na radu (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Inspekcija zaštite od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 • Inspekcija zaštite i spašavanja (Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

Uz navedene suradne inspekcije značajnu ulogu u provedbi projekta imati će i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt traje 12 mjeseci s početkom provedbe 9. siječnja 2017. godine.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspekcijskih nadzora.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš. IED je prva direktiva iz područja okolišnog acquis-a koja propisuje zakonsku obvezu uspostave sustava inspekcijskih nadzora u području zaštite okoliša. Do IED-a su inspekcijski nadzori bili regulirani samo na razini preporuke (Preporuka EU-a 2001/331/EC o minimalnim kriterijima za inspekcijske nadzore zaštite okoliša), koja nije obvezujući instrument za države članice.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 1. Provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija
 2. Izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša
 3. Unaprjeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu
 4. Unaprjeđenje komunikacije i suradnje MZOE-a s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.
  Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju (kick-off) koje je planirano za veljaču 2017. godine.

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr).

Informacija o projektu će također biti objavljena na web portalu Austrijske agencije za okoliš.

 

E-obuka o klimatskim promjenama i integralnom upravljanju obalnim područjem

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) putem virtualnog MedOpen tečaja organizira još jedan napredni trening o klimatskoj varijabilnosti i promjenama. Tečaj će se održati od 9. svibnja do 12. lipnja ove godine (pet tjedana).

Uz podizanje svijesti i unaprjeđenje znanja o klimatskim promjenama i varijabilnosti u Sredozemlju, cilj tečaja je jačanje dijaloga politika te izgradnja i unaprjeđenje kapaciteta o klimatskim promjenama i varijabilnosti, integralnom upravljanju obalnim područjem i ostalim vezanim nacionalnim politikama.

Rok za prijavu po kojoj će biti izvršena selekcija kandidata je 4. travnja 2016. godine.

15.03.2016. - Poziv za sudjelovanje (pdf)

 

 

Projekt integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project - NIP)

Projekt provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, financira se zajmom Svjetske banke u iznosu 20,8 mil. EUR-a. Projekt je efektivan od 19. svibnja 2011. te će trajati gotovo šest godina, odnosno do 30. travnja 2017.

Razvojni ciljevi NIP-a su:

 • pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u provedbi ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe;
 • jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; i
 • uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom.

Aktivnosti obuhvaćene projektom podijeljene su u tri komponente:

Ulaganja u ekološku mrežu: Ulaganja u zaštićena područja i područja ekološke mreže pomoći će u promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000 kroz ulaganja u infrastrukturu, kupovinu prioritetne tehničke opreme za nadzornike i protupožarne opreme kao i nabavu popratnih konzultantskih usluga. 

Informacijski sustav ekološke mreže: Kroz inventarizaciju biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i nadogradnjom informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem kao i usklađivanje sustava podataka sa zahtjevima EU INSPIRE Direktive unaprijediti će cjelokupni informacijski sustav ekološke mreže i buduće Natura 2000 mreže.

Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom: Svrha komponente je promicanje međusektorske suradnje s drugim tijelima državne uprave, pružanje podrške pristupu programima EU fondova za zaštitu prirode i pružanje podrške Javnim ustanovama pri dizajnu interpretacije prirodnih vrijednosti. 

Za dodatne informacije, zainteresirani ponuđači se pozivaju da pogledaju niže navedene dokumente nastale i objavljene tijekom provedbe NIP-a, dok se aktualni natječaji nalaze na linku Natječaji u sklopu projekta.   

Dokumenti

Ovdje možete pogledati dokumente nastale i objavljene tijekom provedbe NIP-a. 

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (NN-MU 7/2011)

Dokument o ocjeni Projekta (na engleskom jeziku)

Dokument s informacijama o Projektu (na engleskom jeziku)

Opća obavijest o nabavi

Okvirni plan upravljanja okolišem za Projekt integracije u EU Natura 2000 (na engleskom jeziku)

Pregled mogućnosti sudjelovanja javnosti u zaštićenim područjima i pregled zakonskih okvira o geodetskim izmjerama (na engleskom jeziku)

Studija dobre prakse financiranja zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (na engleskom jeziku)

Vrednovanje koristi od turizma u zaštićenim područjima Republike Hrvatske  (na engleskom jeziku)

Kontakti

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode

Projekt integracije u EU Natura 2000

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska

Mario Josić, koordinator projekta

Tel. 01 / 48 66 142

E-mail: mario.josic@mzoip.hr

Nino Gunjača, stručnjak za nabavu

Tel. 01 / 48 66 141

E-mail: nino.gunjaca@mzoip.hr

PARCS projekt - Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnih zaštićenih područja

Projekt Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS projekt će u razdoblju 2014. - 2018. u ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) provoditi projektni tim Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). Sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz darovnicu Globalnog fonda za okoliš (GEF) u iznosu od USD 4,953,000.

Cilj PARCS projekta je jačanje učinkovitosti i održivosti upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj.

Projekt je organiziran u dvije komponente gdje je prva usmjerena na institucionalni okvir, a druga na financijsku učinkovitost nacionalnih zaštićenih područja.

1. Komponenta: Reforma institucionalnog okvira s ciljem jačanja djelotvornosti upravljanja nacionalnim zaštićenim područjima

Kroz prvu komponentu pružit će se potpora MZOIP-u u provedbi aktivnosti usmjerenih na poboljšanje postojećeg institucionalnog okvira za sustav zaštićenih područja kroz:

a)      Razvoj jedinstvenog nacionalnog okvira planiranja;

b)      Poboljšanje kapaciteta financijskog upravljanja;

c)      Uspostavu Centra za zajedničke usluge; te

d)      Provedbu ocjene izvedivosti uspostave krovne parkovne agencije.

2. Komponenta: Poboljšanje financijske održivosti sustava zaštićenih područja

Druga komponenta obuhvaća provedbu niza aktivnosti i projekata usmjerenih na poboljšanje financijske održivosti pojedinih nacionalnih zaštićenih područja kao što su:

a)      Smanjenje troškova naplate ulaznica i ostalih korisničkih naknada;

b)      Projekti diverzifikacije i razvoja novih turističko rekreativnih proizvoda i usluga s ciljem povećanja broja posjetitelja i produljenja trajanja njihova boravka;

c)      Poboljšanje standarda pri pružanju usluga i poboljšanje ekonomske učinkovitosti postojećih turističkih proizvoda i usluga; te

d)      Rekonstrukcija i opremanje postojećih zgrada energetski učinkovitijom opremom i tehnologijama uz maksimalno korištenje obnovljivih izvora energije.

Za više informacija, posjetite web stranicu UNDP-a.

Dokumenti

Kontakti

Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS projekt

Program Ujedinjenih naroda za razvoj

Radnička 41/8

10000 Zagreb

Telefon 01 / 2361 624

Fax 01 / 2361 620

Valentina Futač, voditeljica projekta - valentina.futac@undp.org

Goran Čačić, stručni suradnik za održivu energetiku - goran.cacic@undp.org

Marija Jurčević, stručna suradnica - marija.jurcevic@undp.org 

Nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša

Nacionalne nagrade i priznanja za zaštitu okoliša

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) i Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (NN 31/10) Ministarstvo dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama nacionalnu nagradu s obzirom na mjerljive postignute rezultate u zaštiti okoliša i zadovoljavanju uvjeta održivog razvitka za:

 • ostvarivanje preventive od onečišćavanja okoliša,
 • najpovoljnija rješenja u proizvodnim postupcima u odnosu na okoliš,
 • razvojne i istraživačke projekte u zaštiti okoliša,
 • razvoj sustava i edukaciju o zaštiti okoliša u odgojno-obrazovnom procesu,
 • doprinos pojedinca za razvoj i unapređenje zaštite okoliša ili za doprinos u međunarodnoj suradnji u zaštiti okoliša,
 • doprinose udruga na promicanju i unapređenju zaštite okoliša,
 • posebni doprinos zaštiti okoliša.                                                                                  

 

Europska poslovna nagrada za okoliš

Svake dvije godine, Europska komisija nagrađuje odabrane tvrtke koje svojim primjerom pokazuju dobru praksu integriranja održivog razvoja u svom djelovanju. Preduvjet za natjecanje za Europske poslovne nagrade za okoliš (EBAE) je da su kandidati bili finalisti na nacionalnom natjecanju za dostignuća u zaštiti okoliša.
Europske poslovne nagrade za okoliš se dodjeljuju u četiri osnovne kategorije i u jednoj dodatnoj kategoriji:

 • Upravljanje/menadžment (management category);
 • Proizvod (product category) - za razvoj novog proizvoda ili usluge koja predstavlja značajan doprinos održivom razvoju;
 • Poslovni postupak (business process category);
 • Međunarodna suradnja (international business cooperation category);  
 • Poslovanje i bioraznolikost (business and biodiversity category) – ova kategorija je uvedena 2012.g. a pobjednik se bira između tvrtki koje su se prijavile za neku od osnovnih kategorija.

Više na stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/awards/whats_new.html

Dodijeljene nagrade i priznanja za najbolje projekte u zaštiti okoliša u 2016. godini

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović uručio je 11. listopada 2016. nagrade i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša u 2016. godini predstavnicima jedinica lokalne samouprave, udruga, poslovnog sektora te pojedincima iz odgojno-obrazovnih institucija. Dobitnici nagrada i priznanja su izabrani na javnom natječaju Ministarstva zaštite okoliša i prirode na koji su se mogli prijavljivati projekti iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti i promicanja održivog razvoja.

'Kako bismo omogućili održivi razvoj bitan je angažman cijelog društva, svakog pojedinca, institucije, udruge ili poduzetnika koji će se u svom djelovanju odgovorno odnositi prema okolišu. Ovdje bih posebno istaknuo važnost djelatnika koji rade u obrazovnom sustavu i njihovom potencijalu u promicanju vrijednosti zaštite okoliša i obrazovanju za održivi razvoj. Stoga smo ove godine kroz javni poziv pokušali prepoznati najbolje u kategoriji poslovnog sektora, jedinica regionalne i lokalne samouprave, civilnog sektora i među djelatnicima u odgojno-obrazovnim institucijama. Odabrani su najbolji za 2016. godinu te se nadamo da će i drugi u Hrvatskoj biti nadahnuti ovim primjerima' – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Dodjela nagrada održana je u prostoru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti čiji je predsjednik, akademik Zvonko Kusić, poručio da HAZU kao najviša hrvatska znanstvena, umjetnička i kulturna institucija ima zadaću promicati najviše vrijednosti nacije te čuvati nacionalni identitet, čiji dio je i okoliš.

'Hrvatska akademija je zadnjih godina poduzela niz aktivnosti s ciljem očuvanja okoliša i zaštite prirode' - dodao je akademik Kusić. Spomenuo je da je Akademija osnovala Odbor za zaštitu dobara od nacionalnog interesa koji je nedavno objavio knjigu Hrvatska prirodna bogatstva s popisom i analizom svih prirodnih bogatstava i resursa Hrvatske.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je na temelju Zakona o zaštiti okoliša u travnju objavilo javni natječaj za postignute rezultate u zaštiti okoliša i promicanju održivog razvitka za 2016.godinu.

Nagrade i priznanja dodjeljuju se za četiri područja – jedinice lokalne samouprave, udruge, pojedince u odgojno-obrazovnim institucijama te za poslovni sektor.

Poslovni sektor je, k tome, podijeljen u potkategorije - upravljanje, proizvod i usluge, proces i međunarodna poslovna suradnja, a svi koji su prijavili svoje projekte za jednu od te četiri potkategorije mogli su se prijaviti i za dodatnu kategoriju „poslovanje i bioraznolikost“. Treba istaknuti i da se finalisti za poslovni sektor odabrani na nacionalnoj razini imaju dalje pravo kandidirati za Europsku poslovnu nagradu za okoliš što također koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Na natječaj Ministarstva je ukupno pristiglo 45 prijava u svim kategorijama. Sedmeročlano povjerenstvo Ministarstva iz reda stručnjaka iz pojedinih područja zaštite okoliša razmotrilo je pristigle prijedloge te je donijelo odluku o dodjeli priznanja i nagrada.

DOBITNICI NAGRADA I PRIZNANJA

 • JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:

NAGRADA za doprinos zaštiti okoliša jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

Gradu Prelogu u suradnji s općinom Donji Kraljevec, Goričan, Sv. Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba (Međimurska županija) za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Donjeg Međimurja

Grad Prelog u suradnji sa šest općina Donjeg Međimurja (Donji Kraljevec, Goričan, Sv. Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba) potpisali su pristupnicu međunarodnoj strategiji Zero Waste 2020. u veljači 2016.g. u cilju da količinu otpada smanje sa 98 kg po stanovniku na 50 kg do 2020. godine. Osim saniranog odlagališta u Goricama u Prelogu, unaprijedili su sakupljanje otpada na kućnom pragu postavljanjem više vrsta kontejnera te organizirali sortirnicu korisnog otpada, kompostanu i Centar za ponovnu upotrebu predmeta skupljenih na glomaznom otpadu.

PRIZNANJE za doprinos zaštiti okoliša jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

Općini Semeljci (Osječko-baranjska županija) za uspostavu odlaganja otpada u skladu sa europskim standardima

Općina Semeljci je u proteklom razdoblju pokrenula više mjera za održivo gospodarenje otpadom na području općine. Tako je sanirala i zatvorila jedno odlagalište komunalnog otpada dok se na drugo odlagalište odlaže samo otpad iz zelenih spremnika. Količina otpada je smanjena za 70% te se odvaja na kućnom pragu, kontrolira, sortira i reciklira u skladu s europskim propisima.

PRIZNANJE za doprinos zaštiti okoliša jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:

Gradu Novska (Sisačko-moslavačka županija) za uspostavu modernog sustava prikupljanja otpada

Grad Novska je poduzimao razne mjere u svrhu edukacije o zaštiti okoliša te je nabavljena komunalna oprema za gospodarenje otpadom: malo komunalno vozilo, sjeckalica granja i oprema za odvojeno prikupljanje otpada. Od kontejnera u obliku životinja do spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (papir, plastika, komposteri). U tijeku je čipiranje kanti radi elektronske evidencije otpada zbog učinkovitije kontrole i sustava naplate stvarnog odvoza čime se građani potiču na odvajanje otpada. U suradnji sa Hrvatskim agronomskim društvom organizirana je također dvodnevna edukacija o održivoj uporabi pesticida za članove OPG-ova i poljoprivrednike.

 • UDRUGE:

NAGRADA za doprinos udruga na promicanju i unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja:

Zagrebačkom speleološkom savezu iz Zagreba za uklanjanje otpada iz podzemlja te uključivanje podataka o onečišćenim speleološkim lokacijama u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Zagrebački speleološki savez je nositelj volonterske inicijative 'Čisto podzemlje' čiji osnovni cilj je osvijestiti javnost i državne institucije o problemu divljih deponija otpada koji se nalaze u krškom podzemlju Hrvatske, što je do sada gotovo bilo zanemareno. U dubokim slojevima krša nalaze se podzemni spremnici koji se pune pitkom vodom upravo kroz špilje i jame te otpad ugrožava kvalitetu te vode. Zagrebačkom speleološkom savezu je uspjelo angažirati različite dionike kroz volontersku akciju uklanjanja otpada iz špilja i jama (MUP, vatrogasne postrojbe, HGSS). Također se doprinijelo da se ova tema uvrsti u novi Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske zbog svoje specifičnosti.

PRIZNANJE za doprinos udruga na promicanju i unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja:

Udruzi Žmergo iz Opatije za akcije čišćenja otpada i izrade karata divljih odlagališta

Udruga Žmergo iz Opatije poznata je po tome što je pokrenula nacionalnu kampanju pod nazivom Zelena čistka - jedan dan za čist okoliš, što je najveći ekološki i volonterski projekt u Hrvatskoj. Od početka 2012. g. uključuje se sve više volontera u akcije s ciljem pravilnog odvajanja otpada i čišćenja okoliša. Građani imaju mogućnost prijave divljih odlagališta na Zeleni telefon i nadopunjavanja mapa divljih odlagališta otpada u prirodi uz kratki opis sadržaja odloženog otpada.

PRIZNANJE za doprinos udruga na promicanju i unapređenju zaštite okoliša i održivog razvoja:

Ekološkoj udruzi Krka iz Knina za oporabu igračaka u okviru Eko knjižnice igračaka

Osim edukacije djece i odraslih o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom i recikliranja, Ekološka udruga Krka doprinosi uštedi u kupovini igračaka i stvaranju dodatnih sadržaja za djecu Knina. Eko knjižnica Knina je otvorena 2014. godine nakon čega je otvorena slična knjižnica i u Zagrebu. Članstvo je besplatno uz uvjet da se donese jedna igračka pa tako imaju već 200 članova. Planira se i postavljanje spremnika za odlaganje igračaka na tri lokacije u Kninu.

 • POJEDINCI U ODGOJNO-OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA:

NAGRADA za pojedince koji doprinose razvoju sustava zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovnom procesu:

Violeti Pranjić, dipl. učiteljica razredne nastave iz Osnovne škole Gola, područna škola Gotalovo (Koprivničko–križevačka županija) za skupljanje starog papira, čepova od plastike i promoviranje biciklizma

Učiteljica Violeta Pranjić već 15 godina radi u područnoj školi Gotalovo, u općini Gotalovo koja je četiri godine su u samom vrhu Hrvatske po količini sakupljenog papira što je rezultat i njenog izuzetnog angažmana za kojeg je već dobila brojne nagrade. U suradnji sa mještanima općine organizirala je projekt 'Biciklirajmo mi u obitelji svi' u cilju smanjenja onečišćenje zraka. Pokrenut je i projekt 'Od vrta do stola' u okviru kojeg će se postaviti plastenici te uzgajati povrće i voće uz preradu istog. Osim učešća u sakupljanju papira organizirala je akciju skupljanja plastičnih čepova. Sredstva koja su se kroz ovakve akcije skupila ulagana su u područnu školu Gotalovo.

PRIZNANJE za pojedince koji doprinose razvoju sustava zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovnom procesu:

profesorici Ireni Tišljar iz Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (Koprivničko–križevačka županija) za promicanje ekologije i održivog razvoja

Profesorica biologije i kemije Irena Tišljar kao profesorica savjetnica popularizira održivi razvoj i ekološke projekte u gimnaziji, ali i u okolnim školama. Poticala je odvojeno prikupljanje otpada, skupljanje starog papira i tkanina, sadnju stabala i ukrasnog bilja, izradu prirodnih kozmetičkih preparata i sapuna. Provodila je edukaciju učenika i odraslih iz ekologije i održivog razvoja. Četiri godine je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo iz Koprivnice radila uzorkovanje zraka na prisutnost žive u đurđevačkom području zbog neposredne blizine Centralne plinske stanice Molve na kojoj je obrađuje prirodni plin.

PRIZNANJE za pojedince koji doprinose razvoju sustava zaštite okoliša i održivog razvoja u odgojno-obrazovnom procesu:

Valentini Jugović, učiteljici iz Osnovne škole Josipa Kozarca iz Lipovljana (Sisačko–moslavačka županija) za doprinos obrazovanju u zaštiti okoliša.

Učiteljica prirode i biologije je koordinator međunarodnih eko škola i voditelj učeničke zadruge 'Tena'. U projekte uključuje učenike i širu lokalnu zajednicu općine Lipovljani. Vodila je i sudjelovala u nekoliko projekata Divlja odlagališta – rane na pejzažu općine Lipovljani , Bunari - spomenici pitke vode u slavonskom dvorištu, Ekološka proizvodnja – izazov i budućnost našeg zavičaja, Žarulje sa žarnom niti odlaze u zaborav, Od lana do ponjave, Školski arboretum – mjesto igre, učenja i zabave, Zeleni Lipovljani, Tenine staze i Kisele kiše.

 • POSLOVNI SEKTOR:

PRIZNANJE za poslovni sektor za kategoriju upravljanje: 

GKP – Komunalac d.o.o. iz Koprivnice (Koprivničko-križevačka županija) za unapređenje sustava upravljanja kako bi se smanjio okolišni otisak organizacije

Uvođenjem novih tehnologija, aplikacija i moderniziranih implementacija u poslovanje, GKP – Komunalac je značajno pridonio očuvanju okoliša. Nabavkom dvokomornog vozila, 'pametnih' spremnika za odlaganje otpada, spremnika za opasni otpad, novog roto-sita te 500 besplatnih plastičnih kontejnera, napravili su značajni pomak u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša. Od 1. srpnja 2016. g. 276 stanova iz koprivničkog Zelenog kvarta koristiti će nove spremnike za otpad sa otpadomjerom i RFID karticom, a svi zeleni otoci imati će senzore sa dojavom o popunjenosti ¾ spremnika. Ovakvim unapređenjem sustava upravljanja tvrtke doprinosi se smanjenju ukupnog okolišnog otiska tvrtke.

 

MedMPAnet projekt

MedMPAnet je projekt očuvanja obalne i morske bioraznolikosti kroz razvoj mreže Mediteranskih zaštićenih područja mora i priobalja.

MedMPAnet projekt dio je GEF-ovog projekta „Strateško partnerstvo za veliki morski ekološki sustav Sredozemnog mora“ kojeg uz GEF sufinancira nekoliko institucija: Europska Komisija, Španjolska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj (AECID), Francuski fond za globalni okoliš (FFEM) i Centar regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja (RAC/SPA). RAC/SPA je ujedno i koordinator projekta, a cijeli projekt djeluje pod okriljem UNEP-a. Za projekt je Hrvatskoj dodijeljeno 199.960,00 eura bespovratnih sredstava

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od ožujka 2013. do ožujka 2014.)

Koordinator projekta: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske

Partneri projekta: Državni zavod za zaštitu prirode i JU Priroda (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Primorsko-goranske županije) 

Projektom MedMPAnet radi se na daljnjem razvoju nacionalnih monitoring protokola za dva stanišna tipa (naselja posidonije i koraligenska biocenoza (grebeni)), te njihovom testiranju na pilot područjima, kako bi se unaprijedila provedba SPA/BD protokola i ispunjenje obveza praćenja stanja i izvješćivanja iz EU Direktive o staništima. U sklopu projektne komponente Studija o ribarstvu, raditi će se na procjeni priobalnih ribolovnih resursa na dva područja (posebni rezervat Prvić i Grgurov kanal i područja mreže Natura 2000 – Unije, Srakane i Susak) te socio-ekonomskoj analizi lokalnog ribarstva istih područja. Projekt na županijskoj razini radi na izgradnji kapaciteta za praćenje stanja (monitoring) i pruža pomoć pri prikupljanju relevantnih podataka za bolje upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima te za morska područja mreže Natura 2000.

Projekt podrške implementaciji strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti u Hrvatskoj

Globalni fond za okoliš (Global Environment Facility - GEF) u sklopu programa „GEF Focal Area Set-aside“ izdvojio je namjenska financijska sredstva u iznosu od 200.000 USD, za provedbu „Projekta podrške implementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti 2011.-2020. u Hrvatskoj“. Za koordinaciju Projekta nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, dok je provedbeno tijelo Državni zavod za zaštitu prirode, uz potporu ureda UNDP-a u Hrvatskoj.

Naime, u skladu sa člankom 26. Konvencije o biološkoj raznolikosti i odlukom X/10 Konferencije stranaka, sve stranke konvencije dužne su dostaviti 5. Nacionalno izvješće do 31. ožujka 2014. godine. Također, u skladu s odlukom X/2 Konferencije stranaka (“The strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and Aichi Biodiversity Targets”), stranke potpisnice Konvencije trebaju revidirati svoje nacionalne strateške i akcijske planove (NBSAP) u skladu s donesenim Strateškim planom za očuvanje biološke raznolikosti 2011.-2020. te novousvojenim ciljevima (“Aichi Biodiversity Targets“) do 2015. godine.

Ciljevi navedenog Projekta su: izrada Izvješća o stanju prirode, koje će pružiti ocjenu i buduće smjernice za reviziju i provedbu ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske sukladno ciljevima novog Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti 2011.-2020. i EU Strategije za bioraznolikosti 2020., te izrada 5. Nacionalnog izvješća za Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Projekt Natura 2000 upravljanje i monitoring – NATURA MANMON

U rujnu 2011. godine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) potpisala je ugovor (ugovor tehničke pomoći – TA) s Konzorcijem Ramboll iz Danske i Naturebureau Ltd. iz Ujedinjenog kraljevstva o provedbi projekta Natura 2000 management i monitoring – Natura MANMON. Provedba projekta službeno je započela u listopadu 2011. godine, a završena je u travnju 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.250.000 EUR.

Ugovoreni projekt NATURA MANMON dio je Projekta "Jačanje kapaciteta županijskih javnih ustanova u svrhu izrade planova upravljanja (PU) i jačanje inspekcije zaštite prirode za predložena područja Natura 2000" financiran iz programa Europske unije IPA 2009., kojega čine 3 Ugovora:

 1. Ugovor: Natura MANMON (Tehnička pomoć – TA)
 2. Ugovor: Razvoj nacionalnog informacijskog sustava za nadzor u zaštiti prirode (Twinnig light – TWL)
 3. Ugovor: Nabava i instaliranje opreme za sustav nadzora u zaštiti prirode (Nabava opreme – SUP). 

Nositelj projekta Natura MANMON je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a projektni partneri i direktni korisnici su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija, županijska upravna tijela, dionici područja poput šumarstva, lovstva, poljoprivrede i znanstvena zajednica koja sudjeluje u pripremi državnog monitoring okvira.

Cilj projekta NATURA MANMON 

Krajnji cilj projekta je očuvanje biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj, doprinos održivom upravljanju i monitoringu Natura 2000 područja, kroz jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u zaštiti prirode na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini. 

Komponente projekta 

1) Izrada nacrta planova upravljanja/planskih dokumenata za 6 odabranih lokaliteta ekološke mreže:

 • aluvijalne šume u Vukovarsko srijemskoj županiji – Spačvanski bazen (šifra lokaliteta: HR5000006),
 • lokalitet Pregon u Istarskoj županiji (šifra lokaliteta: HR2001015),
 • kompleks mediteranskih polja i planinskih područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
 • Snježnica i Konavosko polje (šifra lokaliteta: HR2000946),
 • Odransko polje u Sisačko-moslavačkoj županiji (šifra lokaliteta: HR2000415),
 • lokalitet Bulji u Zadarskoj županiji (šifra lokaliteta: HR2001255),
 • međugranična rijeka Sutla u Krapinsko-zagorskoj županiji (šifra lokaliteta: HR2001070).

2) Izrada monitoring programa na nacionalnoj razini za odabrane vrste i stanišne tipove u svrhu pripreme za izvješćivanje Europske komisije po članku 17. Direktive o staništima. U svrhu izrade nacionalnih programa monitoringa odabrano je 24 biljne i životinjske vrste te 3 stanišna tipoa za koje će isti biti izrađeni, a potom i testirani na područjima NATURA 2000 odabranim u svrhu ovoga projekta.

3) Promidžba ekološke mreže Natura 2000 i samog projekta.

Rezultati projekta

1) Izrađeno svih šest nacrta planova upravljanja za odabrana područja ekološke mreže korištenjem participativnog pristupa uključivanja svih dionika prostora tijekom 27 radionica, održana je 1 nacionalna radionica o upravljanju Natura 2000 područjima te 8 regionalnih radionica za županijske javne ustanove koje nisu bile direktno uključene u izradu planova upravljanja, organizirano je studijsko putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo na temu upravljanja Natura 2000 područjima;

2) Izrađeno 24 programa monitoringa za odabrane Natura 2000 vrste te 3 programa monitoringa za odabrane Natura 2000 stanišne tipove tijekom, provedena analiza postojećih podataka, održano 14 radionica u svrhu treninga onih dionika koji će bit uključeni u provedbu izrađenih programa monitoringa, organizirano je studijsko putovanje u Dansku na temu monitoringa Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova,

3) U okviru promidžbenih aktivnosti organizirana su svečanosti otvaranja i zatvaranja projekta, izrađen je informativni letak o projektu, izrađeno je 6 brošura o upravljanju za svako odabrano područje ekološke mreže, zatim hrvatsko-engleski posteri (2 za svako područje ekološke mreže), letak o Natura 2000 monitoring okviru, brošura o sveukupnim rezultatima projekta te je uspostavljena internetska stranica za potrebe projekta.

Europski tjedan mobilnosti

Svake godine od 16. do 22. rujna u Europi se obilježava najveći događaj posvećen održivoj mobilnosti.Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti nosi slogan 'Podijeli se, pokreni se!' (Mix and Move) i motivira nas na razmišljanje o načinu prijevoza koji je za nas najprikladniji. Prihvaćanjem koncepta mulitmodalnosti i uključivanjem održivih oblika prijevoza u svoju svakodnevnicu, možemo pozitivno utjecati na okoliš i poboljšati kvalitetu svoga života. 

Publikacije na hrvatskom jeziku:


Kako sudjelovati?

Postupak prijave za sudjelovanje u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti vrlo je jednostavan i traje svega nekoliko minuta. Potrebno je samo ispuniti on-line Obrazac za prijavu te poslati ispunjenu i potpisanu Europsku povelju od strane gradonačelnika ili druge ovlaštene osobe Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, tijelu zaduženom za nacionalnu koordinaciju, na adresu Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

Više informacija o postupku prijave za sudjelovanje: http://www.mobilityweek.eu/registration/

 

Kako do nagrade Europskog tjedna mobilnosti?

Nagradom Europskog tjedna mobilnosti želi se nagraditi lokalne vlasti za postignuća ostvarena tijekom godine povezana s uvođenjem niza mjera održivog gradskog prometa, te poticanja građana na njihovu provedbu a sve u cilju smanjenja onečišćenja zraka i ukupnog poboljšanja kvalitete života građana.

Za nagradu mogu konkurirati svi sudionici koji svoje sudjelovanje u Europskom tjednu mobilnosti registriraju on-line na internetskoj stranici http://www.mobilityweek.eu/register-your-city/ i ispunjavaju tri tzv. 'zlatna kriterija' Europske povelje (organizacija tjedna aktivnosti, uvođenje barem jedne nove trajne mjere i organizacija 'Dana bez automobila').

Više informacija o postupku prijave za nagradu, kao i obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici http://www.mobilityweek.eu/emw-award/.