Eko-oznake

Eko-oznake su dobrovoljni instrumenti zaštite okoliša pomoću kojih proizvođači i davatelji usluga pokazuju da poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i pružene usluge. Eko-oznake su važne u promicanju međunarodne politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.
Eko-oznake nisu namijenjene svima već samo najboljima. Mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena su tako da svega 20-30 % proizvoda na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima.  Eko-oznake ujedno su znakovi izvrsnosti budući promoviraju one koji u zaštiti okoliša rade više od prosisanog zakonskog minimuma.
Eko-oznake su prvenstveno namijenjene tržištu odnosno potrošačima (business to consumer, B2C), a manje za poslovni krug (business to business, B2B). Očekuje se da osviješteni potrošač među mnoštvom proizvoda bira one koji nose eko-oznaku. Stoga važnu ulogu u promicanju ovih eko-oznaka imaju trgovci i udruge potrošača.

Ministarstvo je nadležno za dvije eko-oznake: za nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša i za znak zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel. Oba znaka spadaju u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema definiciji međunarodne norme za klasifikaciju ekoloških oznaka EN ISO 14024:2000 (hrvatska norma, HRN EN ISO 14024:2008 – Označivanje povezano s okolišem tipa I). Tip I eko-oznake su dobrovoljne, obuhvaćaju različita okolišna mjerila kroz životni ciklus proizvoda ili usluga i što je najvažnije, imaju neovisan sustav kvalificirane procjene/verifikacije od treće strane. Samo eko-oznake Tipa I mogu biti uključene u Svjetsku mrežu eko-oznaka (Global Ecolebelling Network, GEN).
Cilj je ove Svjetske mreže promovirati relevantne eko-oznake i pomoći u njihovoj komunikaciji prema potrošačima i poslovnom sektoru na globalnoj razini.

Na tržištu su prisutne brojne eko-oznake od kojih su neke samodeklaracije i ne uključuju postupak neovisne verifikacije od treće strane te ne sagledavaju okolišna svojstva proizvoda kroz životni ciklus. Dodatni problem je da su proizvodi s eko-oznakama često skuplji od drugih. Stoga je Europska komisija izdala Priopćenje ˝Izgradnja jedinstvenog tržišta za zelene proizvode“ kako bi potaknula promjene u boljem prihvaćanju eko-proizvoda na europskom tržištu.

Znak zaštite okoliša - Prijatelj okoliša

Program dodjele znaka Prijatelj okoliša provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga koji se u usporedbi sa sličnim proizvodima i uslugama odlikuju manje negativnim utjecajem na okoliš u cjelokupnom životnom ciklusu te time pridonose učinkovitom korištenju sastavnica okoliša i visokom stupnju zaštite okoliša. Program je dio nacionalne politike zaštite okoliša i održivog razvoja čiji je cilj smanjiti negativni utjecaj proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodne resurse. Dodjela znaka nije stoga zamišljena kao nagrada ili priznanje u smislu natjecanja, već je usmjerena k razvoju prepoznatljive kakvoće proizvoda s gledišta zaštite okoliša.

S obzirom da se postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša temelji na neovisnoj verifikaciji od strane treće strane (ovlašteni instituti, akreditirani laboratoriji i sl.), znak spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija međunarodne norme EN ISO 14024:2000, što ga izdvaja iz sve veće skupine raznih privatnih eko-oznaka i samodeklaracija.

Postupak i način dodjele znaka Prijatelj okoliša, sadržaj mjerila za pojedine skupine proizvoda, opis i postupak razvoja mjerila te način revizije mjerila, uvjeti za uporabu i oduzimanje znaka Prijatelj okoliša, izgled znaka Prijatelj okoliša kao i sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva pobliže uređuje Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016).

Ovim Pravilnikom prestaje važiti Pravilnik o znaku zaštite okoliša (Narodne novine, br. 70/2008 i 81/2011).

Postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša u novom programu eko-označavanja je jednostavniji te je usklađen s postupkom dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr

Skupine proizvoda i usluga kojima se dodjeljuje znak

Certificirati je moguće proizvode koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske i samo oni proizvodi koji udovoljavaju mjerilima mogu dobiti certifikat Prijatelj okoliša.

Mjerila
Mjerila su stručni i znanstveni pokazatelji učinka proizvoda i usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa temeljem kojih se pojedini proizvod razlikuje od drugih proizvoda na tržištu iz iste skupine proizvoda u smislu njegovog manjeg opterećenja na okoliš. Mjerila podliježu postupku provjere i revizije kako bi se uvažilo načelo najboljega mogućeg tehničkog rješenja, odnosno kako bi se pratio  razvoj tehnologije i eko-inovacija.
Za svaku skupinu proizvoda se definiraju mjerila koja obuhvaćaju najznačajniji okolišni otisak proizvoda tijekom životnog ciklusa koji obuhvaća sve korake od iscrpljivanja sirovine za proizvod (predproizvodnja), proizvodnju, distribuciju (uključuje pakiranje), uporabu i do kada postane otpad (oporaba/reciklaža/odlaganje).
U svim tim koracima, mjerila mogu uključivati pokazatelje zaštite okoliša vezano za emisiju u zrak, vodu i tlo, energetsku učinkovitost, gospodarenje otpadom, biološku raznolikost, upravljanje prirodnim dobrima, zaštitu ozonskog sloja, buku, upravljanje tvrtkom i druge pokazatelje potencijalnih pritisaka na okoliš.

Mjerila se donose za određeno razdoblje (najduže 5 godina). U planiranju revidiranja mjerila za postojeće skupine proizvoda ili osnivanja nove skupine proizvoda za koju će se izraditi nova mjerila, vodi se računa o sljedećim zahtjevima:

 • skupina je zastupljena u određenom obujmu u ukupnoj prodaji i trgovinama
 • u jednoj ili više faza životnog ciklusa, proizvod ima značajan utjecaj na okoliš i/ili na prirodu
 • sadrži određeni potencijal za postizanje poboljšanja stanja okoliša.

Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša daje mišljenje o opravdanosti izrade mjerila i o prijedlozima mjerila, predlaže provjeru mjerila, daje stručnu ocjenu o udovoljavanju proizvoda mjerilima i predlaže Ministarstvu dodjelu znaka Prijatelj okoliša.

Skupina proizvoda 'KOŽA'

Skupina proizvoda 'koža' predstavlja skupinu obrađenih (gotovih) koža namijenjenih preradi u obućarskoj, galanterijskoj, odjevnoj i srodnim djelatnostima, a čiju sirovinsku osnovu za dobivanje čine goveđe, juneće, teleće, kozje, ovčje i svinjske sirove kože. Na svojstva gotovih koža bitno utječe kvaliteta i vrsta sirovih koža, provedeni tehnološki procesi i obrade, vrsta štave kao i dovršne obrade.

Mjerila za skupinu 'koža' namijenjena su svima onima koji stavljaju kožarske proizvode na hrvatsko tržište, između ostalog i hrvatskim gospodarstvenicima kožarske industrije, a koji žele prijaviti svoj proizvod za dodjelu znaka Prijatelj okoliša.

Mjerila za 'kožu' obuhvaćaju:

 1. Sirovu kožu - podrijetlo i konzerviranje
 2. Obradu sirove kože - proces prerade kože (s naglaskom na emisije)
 3. Opasne tvari u obrađenoj (gotovoj) koži
 4. Ograničene tvari (RSL) u obrađenoj (gotovoj) koži
 5. Kruti otpad nastao tijekom obrade kože
 6. Društveno odgovorno poslovanje s obzirom na radne uvjete
 7. Energiju

Primarni ciljevi ovih mjerila su:

 • Smanjenje štetnih emisija u otpadnim vodama
 • Smanjen sadržaj štetnih tvari u gotovoj koži
 • Gospodarenje otpadom
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Smanjenje onečišćenja okoliša uporabom energije iz obnovljivih izvora.

Samo oni proizvodi od obrađene (gotove) kože koji potpuno udovoljavaju mjerilima mogu dobiti znak Prijatelj okoliša. U donjoj polovici grafičkog prikaza znaka upisivat će se tekst „prirodno i provjereno“.

Mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda 'koža' donesena su odlukom ministra zaštite okoliša i energetike na rok od pet (5) godina i vrijede do 23. travnja 2023. godine.

MJERILA za skupinu proizvoda 'koža'

 

Skupina proizvoda 'STELJA'

Skupina proizvoda 'stelja' na koju se odnose ova mjerila predstavlja skupinu proizvoda 'higijenska stelja za kućne ljubimce bez opasnih tvari'.

Mjerila za skupinu 'stelja' namijenjena su svima onima koji stavljaju stelje za kućne ljubimce na hrvatsko tržište, između ostalog i hrvatskim gospodarstvenicima, a koji žele prijaviti svoj proizvod za dodjelu znaka Prijatelj okoliša.

Mjerila za 'stelju' obuhvaćaju dijelove ciklusa proizvodnje i korištenja stelje:

 • ulazne sirovine
 • kemikalije
 • pakiranje (ambalaža)
 • mogućnost upijanja vlage (apsorpcija)
 • sadržaj prašine
 • veličina zrna (granulacija)
 • sadržaj teških metala i određenih organskih tvari u kompostu
 • biorazgradivost

Samo oni proizvodi stelje koji potpuno udovoljavaju mjerilima mogu dobiti znak Prijatelj okoliša kao dokaz da štite okoliš. U donjoj polovici grafičkog prikaza znaka upisivat će se tekst 'za ljubimce i okoliš'.

Mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda 'stelja' donesena su odlukom ministra zaštite okoliša i energetike na rok od pet (5) godina i vrijede do 23. travnja 2023. godine.

MJERILA za skupinu proizvoda 'stelja'

 

Postupak dodjele znaka Prijatelj okoliša

Postupak i način dodjele znaka Prijatelj okoliša uređeni su Pravilnikom o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016).
Trošak postupka uključuje samo trošak izrade elaborata prema uvjetima koje dogovore podnositelj zahtjeva i odabrani ovlaštenik. Nije predviđeno plaćanje članarine nositeljima znaka.

Postupak:

 • podnošenje zahtjeva za dodjelu znaka Prijatelj okoliša i elaborata Ministarstvu,
 • savjetodavno stručno povjerenstvo, temeljem zahtjeva i elaborata donosi stručno mišljenje o opravdanosti dodjele znaka,
 • na temelju mišljenja Povjerenstva, Ministarstvo odlukom dodjeljuje znak Prijatelj okoliša.

Zahtjev za dodjelu znaka Prijatelj okoliša
Zahtjev za dodjelu podnosi se putem obrasca iz Priloga II. Pravilnika o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016) na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Uz zahtjev se obavezno prilaže elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Elaborat izrađuje ovlaštenik na temelju provedenog pregleda.

Podnositelj zahtjeva bira ovlaštenika koji ima ovlaštenje za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka Prijatelj okoliša te se dogovara s njim o postupku izrade elaborata.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr  

Proizvodi i usluge koje imaju znak Prijatelj okoliša

Uvjeti uporabe znaka Prijatelj okoliša:

 • znak Prijatelj okoliša smije biti istaknut samo na proizvodu za koji je znak dodijeljen, u cilju njegova promicanja i to samo u roku u kojem je odobreno korištenje znaka,
 • na nositelju znaka je obveza da održava kakvoću proizvoda prema zahtjevima mjerila po kojima je znak i dodijeljen.

Inspektor zaštite okoliša, u inspekcijskom nadzoru, nadzire krše li se uvjeti pod kojima je znak dodijeljen, kao i zakonske odredbe.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr

Novosti

U 2017. godini Ministarstvo je pokrenulo postupak razvoja okolišnih mjerila za 2 skupine proizvoda u svrhu razvoja programa dodjele nacionalnog znaka Prijatelj okoliša. Skupine su odabrane temeljem rezultata analize hrvatskog gospodarstva koja je provedena u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i koja je pokazala određeni interes gospodarstvenika za eko-oznakama i određenim skupinama proizvoda.
Mjerila su napravljena u skladu s trendovima u industriji i u skladu sa zakonodavstvom te prema načelima održivosti.

1. Mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša – koža
Koža kroz proizvodnju stvara određeni okolišni otisak u životnom ciklusu proizvodnje, koji se može mjeriti i može se smanjiti.
Koža se često stavlja na police trgovina kao gotov proizvod i kao takav je namijenjenim potrošačima (B2C) za daljnju obradu i korištenje. Isto tako koža se koristi i kao repromaterijal u proizvodnom lancu različitih gotovih proizvoda (B2B).
U programu dodjele znaka EU Ecolabel postoji skupina proizvoda „koža“ kao i skupina „tekstilni proizvodi“ u kojima se koža koristi kao tekstilni materijal i nije prepoznata kao gotov proizvod. Upravo stoga, u programu dodjele nacionalnog znaka Prijatelj okoliša koža je obrađena kao gotov proizvod.
Prijedlog okolišnih mjerila za skupinu „koža“ izradio je stručni tim Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Prijedlog mjerila postavljen je na portal e-savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6067 gdje je moguće zaprimanje prijedloga i komentara do 15. ožujka 2018. godine.

Dana 23. travnja 2018. odlukom ministra zaštite okoliša i energetike donesena su mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda „koža“ na rok važenja od pet (5) godina odnosno do 23. travnja 2023. godine. U donju polovicu grafičkog prikaza znaka za proizvode kojima znak Prijatelj okoliša bude dodijeljen, upisivat će se tekst „prirodno i provjereno“.

Odluka o donošenju mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda „koža“

MJERILA za skupinu proizvoda „koža“

2. Mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša – stelja
Stelje za održavanje higijene kućnih ljubimaca proizvode se od različitih materijala koji su često zdravstveno rizični za životinje i čovjeka. Međutim, stelje na bazi određenih minerala (npr. bentonitna glina) nisu zdravstveno rizične te se njihovom uporabom znatno manje opterećuje okoliš. U tom kontekstu napravljen je prijedlog okolišnih mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu „stelja“.
Prijedlog mjerila je izradio stručni tim iz Dvokut-ecra, ovlaštenika Ministarstva.

Prijedlog mjerila postavljen je na portal e-savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6069 gdje je moguće zaprimanje prijedloga i komentara do 15. ožujka 2018. godine.

Dana 23. travnja 2018. odlukom ministra zaštite okoliša i energetike donesena su mjerila za dodjelu znaka Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda „stelja“ na rok važenja od pet (5) godina odnosno do 23. travnja 2023. godine. U donju polovicu grafičkog prikaza znaka za proizvode kojima znak Prijatelj okoliša bude dodijeljen, upisivat će se tekst „za ljubimce i okoliš“.

Odluka o donošenju mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda „stelja“

MJERILA za skupinu proizvoda „stelja“

 

 

Znak zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

Znak zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel je službena dobrovoljna eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. 

Znak EU Ecolabel s jedne strane daje potvrdu tvrtkama da njihovi proizvodi i usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša, a s druge strane daje informaciju potrošačima i trgovcima da među proizvodima i uslugama na tržištu odaberu one koji manje opterećuju okoliš, koji su zeleniji. Krajnji cilj je ove eko-oznake smanjiti negativan utjecaj potrošnje i proizvodnje na okoliš, zdravlje, klimu, na potrošnju resursa i energije te potaknuti odgovorno ponašanje prema okolišu.

Znak EU Ecolabel se dodjeljuje proizvodima i uslugama koje se isporučuju za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske zajednice, osim za medicinske proizvode (za ljudsku uporabu ili veterinu) te za bilo koju vrstu medicinske opreme te za hranu i piće. Spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema međunarodnoj normi EN ISO 14024:2000 koja podrazumijeva neovisni sustav verifikacije od treće strane.

Program dodjele EU Ecolabel je definiran Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), u prosincu 2016. godine donesen je Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel  (Narodne novine, broj 116/2016) čime prestaje važiti Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije- EU Ecolabel (Narodne novine, broj 110/2014).


SKUPINE PROIZVODA I USLUGA KOJE MOGU DOBITI ZNAK EU ECOLABEL

Europska komisija zajedno s državama članicama izrađuje mjerila za određene skupine proizvoda odnosno za one koji imaju značajan udio na tržištu, kako bi se s jednom mjerom postigao što veći učinak smanjenja otiska proizvoda i usluga. Mjerila se usvajaju Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća. Mjerila se temelje na stručnim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i do kada postane otpad). Mjerila su specifična za svaku skupinu proizvoda i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najznačajniji i na koji se može utjecati. Popis skupina proizvoda i sadržaj mjerila dostupni su na stranicama Europske komisije na službenim jezicima EU (prijevodi na hrvatski jezik su u tijeku) http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

 

POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

Shema postupka dodjele EU Ecolabel u Hrvatskoj (pdf)

Postupak dodjele znaka EU Ecolabel provodi se prema Pravilniku o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/2016) i predviđa sljedeće korake:

 1. izrada elaborata
 2. podnošenje zahtjeva
 3. postupak po zahtjevu
 4. potpis ugovora i dobivanje potvrde
 5. naknada  

I. IZRADA ELABORATA

Proizvođač (operater) koji želi da njegov proizvod nosi znak EU Ecolabel prvo treba provjeriti u koju skupinu proizvoda spada njegov proizvod, odnosno postoje li mjerila za njegovu vrstu proizvoda.

Ako se uvidom u mjerila utvrdi da proizvod udovoljava svim propisanim mjerilima tada operater pokreće postupak izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u skladu s Prilogom II. Pravilnika.

Operater sklapa ugovor s ovlaštenikom koji će mu izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Operater sam bira ovlaštenika (pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) koji ima rješenje o izradi podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša.

Popis svih ovlaštenika (pdf)

II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Nakon što se izradi elaborat, operater podnosi elaborat zajedno sa zahtjevom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i traži dodjelu znaka EU Ecolabel putem obrasca koji je propisan u Pravilniku, prilog I. Materijal se dostavlja u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

III. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

Po zaprimljenu zahtjeva Ministarstvo provodi postupak provjere elaborata u roku od 30 dana. Ukoliko se utvrdi da zahtjev ili elaborat nisu potpuni operateru se odredi rok u kojem treba izvršiti nadopunu traženog. Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku (za zahtjev max. 8 dana, a za elaborat max. 60 dana), Ministarstvo će odbiti zahtjev. Kada je zahtjev prihvaćen proizvodu se dodjeljuje registracijski broj te se operateru određuje iznos jednokratne naknade prema Prilogu III. u Pravilniku.

IV. POTPISIVANJE UGOVORA I POTVRDA

Kada operater dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dokaz o uplati jednokratne naknade pokreće se postupak potpisivanja standardnog ugovora o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel između operatera i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Nakon potpisa ugovora operater dobiva odgovarajuću potvrdu i može koristiti logotip EU Ecolabel na svojim proizvodima.
Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša, proizvodi koji udovoljavaju mjerilima za znak EU Ecolabel mogu dobiti i nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša bez provođenja postupka dodjele znaka Prijatelj okoliša (prema članku 5. relevantnog Pravilnika).

V. GODIŠNJA NAKNADA

Ugovor definira visinu godišnje naknade koja je propisana Prilogom III. Pravilnika.

 

Više informacija o znaku EU Ecolabel dostupno je na službenim mrežnim stranicama Europske komisije.

Katalog proizvoda koji nose znak EU Ecolabel je namijenjen potrošačima, trgovcima i naručiteljima javne nabave.

Kontakt: eko-oznake@mzoe.hr

 

EMAS

EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja namijenjen svim pravnim osobama i fizičkim-osobama-obrtnicima, odnosno svim javnim i privatnim organizacijama koje obavljaju određenu gospodarsku ili uslužnu djelatnost s određenim utjecajem na okoliš kako bi ocijenile utjecaj svoje djelatnosti na okoliš i unaprijedile je.

Program EMAS razvila je Europska komisija kao dobrovoljni instrument zaštite okoliša čime organizacije pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša nego što je propisano zakonom i interes organizacija za registaciju u sustav EMAS te želja za poboljšanjem okolišne učinkovistosti stalno raste.

Sustav EMAS odnosno zajednička pravila, postupke i temeljne tehničke zahtjeve za uspostavu i provedbu sustava EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009 dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine 77/2014) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu sustava EMAS.

O postupku prijave i registaciji u sustav EMAS pročitajte više na stranicama Agencije za zaštitu okoliša http://emas.azo.hr/

Sva pitanja vezano za registraciju možete uputiti na emas@azo.hr

Korisni linkovi:
Stranica Europske komisije o EMAS-u: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm