Prekogranični promet otpada

Prekogranični promet otpada reguliran je Uredbom (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.) te odredbama članaka 118-136. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i NN 73/17). Osnovne definicije iz Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 koje nisu obuhvaćene Zakonom o održivom gospodarenju otpadom niti objašnjene u daljnjem tekstu nalaze se ovdje.

Sukladno odredbama Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, otpad u prekograničnom prometu otpada kategorizira se kao otpad sa Zelenog popisa (Prilozi III, IIIA i IIIB) ili otpad sa Žutog popisa (Prilozi IV i IVA). Konsolidirani Zeleni i Žuti popis otpada te kriteriji klasifikacije otpada sa Zelenog popisa navedeni su u Dodatku II. Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15).

NAPOMENA: Otpad koji nije popisan niti u jednom od Priloga III, IIIA, IIIB, IV i IVA Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006, nepopisane mješavine otpada kao i miješani komunalni otpad smatraju se otpadom sa Žutog popisa!

U slučaju prekograničnog prometa otpada unutar EU, otpad sa Žutog popisa podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja (notifikacijski postupak) bez obzira je li u drugu državu upućen na oporabu ili zbrinjavanje dok otpad sa Zelenog popisa upućen u drugu državu na oporabu ne podliježe notifikacijskom postupku već podliježe zahtjevima iz članka 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

NAPOMENA: Sav otpad upućen u drugu državu na zbrinjavanje (postupci D1-D15) podliježe notifikacijskom postupku!

U slučaju prekograničnog prometa otpada između država članica EU i drugih država postupa se sukladno sljedećoj tablici.

Izvoz otpada sa Zelenog popisa otpada u države na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada mora se odvijati u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III ili IIIA Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada. U slučaju da država odredišta nije popisana u navedenoj Uredbi (EZ-a), izvoz podliježe notifikacijskom postupku.

Prekogranični promet otpada izričito namijenjenog laboratorijskoj analizi

radi procjene bilo njegovih fizikalnih ili kemijskih svojstava ili za utvrđivanje koliko je pogodan za postupke oporabe ili zbrinjavanja ne podliježe notifikacijskom postupku, ako ukupna količina takvog otpada ne prelazi 25 kg, a odvija se u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006.

Prekogranični promet otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku

Sukladno članku 121. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja obavlja isporuke otpada sa Zelenog popisa na oporabu u Republiku Hrvatsku ili iz Republike Hrvatske, dužna je upisati se u:

  1. Očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku i/ili
  2. Očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku,

koje vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (dalje: Ministarstvo).

Zahtjevi za upis u navedene očevidnike mogu se naći ovdje. Upute za popunjavanje obrazaca zahtjeva i načinu dostave dokumentacije u Ministarstvo nalaze se u obrascima.

NAPOMENA: Obveza upisa u očevidnike postoji neovisno o tome hoće li osoba obavljati prekogranični promet otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku unutar EU ili s državama koje nisu članice EU!

Prekogranični promet otpada za Zelenog popisa mora se odvijati u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006. Također, sukladno članku 122. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u svrhu inspekcijskog nadzora, osoba koja obavlja isporuku otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku (uvoz) ili isporuku iz Republike Hrvatske (izvoz), dužna je inspekciji zaštite okoliša dostaviti informacije o pošiljci takvog otpada tri radna dana prije planiranog slanja pošiljke. Kako bi se najava pošiljke smatrala urednom potrebno je dostaviti podatke iz polja 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 9. Priloga VII Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 i to elektroničkom poštom ili putem faksa na dolje navedeni kontakt. U svrhu ispunjenja navedene zakonske obveze, dostava podataka putem faksa smatra se dostavom u pisanom obliku.

Kontakt za potrebe obavješćivanja:
Faks: 01/ 3717-212
E-pošta: najava.posiljke@mzoe.hr

Korisno:

 

Prekogranični promet otpada koji podliježe notifikacijskom postupku

Notifikacijski postupak započinje kada podnositelj obavijesti nadležnom tijelu države polazišta podnese pisanu obavijest (notifikaciju) o namjeravanoj isporuci otpada, odnosno zahtjev za izdavanjem odobrenja za isporuku otpada. U Republici Hrvatskoj nadležno tijelo za pitanja prekograničnog prometa otpada je Ministarstvo.

Sukladno članku 2. točki 15. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti je osoba ili tijelo iz dolje navedenog popisa, određeno prema redoslijedu utvrđenom u popisu:

  1. izvorni proizvođač, ili
  2. ovlašteni novi proizvođač koji izvršava postupke prije isporuke, ili
  3. ovlašteni sakupljač koji je iz raznih malih količina iste vrste otpada sakupljenog iz različitih izvora sklopio pošiljku koja treba krenuti s jedinstvenog mjesta navedenog u obavijesti, ili
  4. registrirani trgovac kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
  5. registrirani posrednik kojega je u pisanom obliku ovlastio izvorni proizvođač, novi proizvođač ili ovlašteni skupljač iz 1., 2. i 3. da u njegovo ime bude podnositelj obavijesti,
  6. ako su sve osobe iz 1., 2., 3., 4. i 5., nepoznate ili su nesolventne, posjednik.

Obavijest se daje na numeriranim obrascima iz Priloga IA (notifikacija) i IB (dokument o prometu) Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 koje je izdalo nadležno tijelo države polazišta, a kojima se prilažu propisani prilozi. Popis priloga iz članka 124. Zakona o održivom gospodarenju otpadom u slučaju kada je Republika Hrvatska država polazišta kao i uputa o načinu dostavljanja obavijesti ovom Ministarstvu nalaze se ovdje.

Numerirane obrasce iz Priloga IA i IB Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 podnositelj obavijesti u Republici Hrvatskoj treba zatražiti putem poruke elektroničke pošte na jednu od sljedećih adresa:

okolis.otpad@mzoe.hr ili
gordana.vesligaj@mzoe.hr ili
sandra.subasic@mzoe.hr

U zahtjevu za izdavanje numeriranog obrasca potrebno je navesti ključni broj otpada, okvirnu količinu otpada i državu u koju se otpad šalje.

Ogledni primjeri dokumenata iz priloga notifikaciji (oblik dokumenata nije zakonski obvezujuć):

Kontakt za potrebe obavješćivanja:
Faks: 01/ 3717-212
Najava notificirane pošiljke: notification@mzoe.hr  
Dostava ovjerenih dokumenata o prometu: movement@mzoe.hr

 

Korisni linkovi