Propisi i međunarodni ugovori

Temeljni propisi iz područja zaštite prirode

 • Zakon o zaštiti prirode
  Narodne novine 80/2013, 15/2018, 14/2019

 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske
  Narodne novine 143/2008

 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
  Narodne novine 72/2017

Opći akti iz područja zaštite prirode

 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode
  Narodne novine 126/02, 90/14 

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
  Narodne novine 64/14

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode
  Narodne novine 90/14

 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 108/14

 • Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
  Narodne novine 36/15

 • Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
  Narodne novine 117/17

 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode
  Narodne novine 119/17

Ekološka mreža Natura 2000

 • Uredba o ekološkoj mreži
  Narodne novine 124/13, 105/15

 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
  Narodne novine 15/14

 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
  Narodne novine 146/14

Zaštićena područja

Strogi rezervati

 • Zakon o proglašenju Hajdučkih i Rožanskih kukova strogim prirodnim rezervatom
  Narodne novine 4/69, 45/69

 • Zakon o proglašenju Bijelih i Samarskih stijena strogim rezervatom
  Narodne novine 5/85, 10/85
   

Nacionalni parkovi

 • Zakon o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom
  Narodne novine 29/49, 13/97

 • Zakon o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom
  Narodne novine 84/49, 15/97

 • Zakon o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom
  Narodne novine 43/5313/97

 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljet nacionalnim parkom
  Narodne novine 49/6013/97

 • Zakon o Nacionalnom parku Kornati
  Narodne novine 31/80, 14/88, 13/97

 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Brijuni
  Narodne novine 46/83, 57/89, 5/9045/99

 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Krka
  Narodne novine 5/85, 9/88, 13/97

 • Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
  Narodne novine 58/99

Parkovi prirode

 • Zakon o proglašenju Biokova parkom prirode
  Narodne novine 24/81

 • Zakon o proglašenju planine Velebit parkom prirode
  Narodne novine 24/81

 • Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode
  Narodne novine 24/81, 25/09

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Telašćica
  Narodne novine 14/88

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Lonjsko polje
  Narodne novine 11/90

 • Zakon o Parku prirode Kopački rit
  Narodne novine 45/99

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Papuk
  Narodne novine 45/99

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Učka
  Narodne novine 45/99

 • Zakon o proglašenju Žumberka i Samoborskog gorja parkom prirode
  Narodne novine 58/99

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Vransko jezero
  Narodne novine 77/99

 • Zakon o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje
  Narodne novine 111/06

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima

 • Uredba o Javnom poduzeću Brijuni
  Narodne novine 47/91, 3/92

 • Odluka o osnivanju Javnog poduzeća Uprava nacionalnog parka Kornati
  Narodne novine 14/92

 • Odluka o osnivanju Javnog poduzeća Uprava nacionalnog parka Krka
  Narodne novine 14/92

 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka Mljet
  Narodne novine 14/92

 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka Paklenica
  Narodne novine 14/92

 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka Plitvička jezera
  Narodne novine 14/92

 • Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnog parka Risnjak
  Narodne novine 14/92

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje
  Narodne novine 36/96, 55/1190/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Kopački rit
  Narodne novine 96/97, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Velebit
  Narodne novine 44/98, 90/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Biokovo
  Narodne novine 44/98, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Medvednica
  Narodne novine 118/98, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit
  Narodne novine 96/99, 90/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Papuk
  Narodne novine 96/99, 85/14

 • Rješenje o osnivanju Radne organizacije Park prirode Telaščica

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Učka
  Narodne novine 96/99, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Vransko jezero
  Narodne novine 96/99, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje
  Narodne novine 96/99, 85/14

 • Uredba o osnivanju Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje
  Narodne novine 130/06, 85/14

Prostorni plan posebnih obilježja

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Krka
  Narodne novine 01/90

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet
  Narodne novine 23/01

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica
  Narodne novine 23/01

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Risnjak
  Narodne novine 23/01

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Brijuni
  Narodne novine 45/01

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
  Narodne novine 118/03

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Učka
  Narodne novine 24/06

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Kopački rit
  Narodne novine 24/06

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje
  Narodne novine 37/10

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Vransko jezero
  Narodne novine 58/12

 • Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica
  Narodne novine 22/14

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica
  Narodne novine 89/14

 • Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo
  Narodne novine 108/15

Vrste i staništa

 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
  Narodne novine 15/18

 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
  Narodne novine 94/13

 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama
  Narodne novine 84/96, 79/02

 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje
  Narodne novine 5/07

 • Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti
  Narodne novine 35/08

 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu
  Narodne novine 70/09

 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
  Narodne novine 144/13, 73/16

 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
  Narodne novine 15/14

 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
  Narodne novine 88/14

 • Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
  Narodne novine 17/15, 68/16 

 • Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama
  Narodne novine 17/17

 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
  Narodne novine 114/17

 • Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
  Narodne novine 114/17

Genetska raznolikost

 • Zakon o genetski modificiranim organizmima
  Narodne novine 70/05, 137/09, 28/1347/14
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama
  Narodne novine 81/13

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
  Narodne novine 20/18
   
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 136/06
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 5/07
   
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
  Narodne novine 64/07

Direktive i uredbe Europske unije iz područja zaštite prirode

Međunarodni ugovori iz područja zaštite prirode

 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: PARIZ, 1972. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: RAMSAR, 1971. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 6/96).

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992. Stupila na snagu: 29. prosinca 1993. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 7/02).

Usvojen: MONTREAL, 2000. Stupio na snagu: 11. rujna 2003. Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. rujna 2003. (NN-Međunarodni ugovori 13/03).

 • Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (NN – Međunarodni ugovori 5/15)

  Usvojen: NAGOYA, 2010. Stupio na snagu: 12. listopada 2014. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. prosinca 2015. (NN-Međunarodni ugovori 6/15)

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), (NN-Međunarodni ugovori 12/99).

Usvojena: WASHINGTON, 1973. Stupila na snagu: 1. srpnja 1975. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. (NN-Međunarodni ugovori 5/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BERN, 1979. Stupila na snagu: 1. lipnja 1982. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. (NN-Međunarodni ugovori 11/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BONN, 1979. Stupila na snagu: 1. prosinca 1983. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: BONN, 1996. Stupio na snagu: 1. studenog 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: LONDON, 1991. Stupio na snagu: 16. siječnja 1994. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: MONACO, 1996. Stupio na snagu: 1. lipnja 2001. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001. (NN-Međunarodni ugovori 10/01).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, (NN-Međunarodni ugovori 12/02).

Usvojena: FIRENZE, 2000. Stupila na snagu (i u odnosu na Republiku Hrvatsku): 1. ožujka 2004. (NN-Međunarodni ugovori 11/04). Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu, (NN-Međunarodni ugovori 1/07).

Usvojena: AARHUS, 1998. Stupila na snagu: 30. listopad 2001. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 25. lipnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 7/08).

 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, (NN-Međunarodni ugovori 6/06).

Usvojena: WASHINGTON, 1946. Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova stupili su na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 2/07).

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, (NN-Međunarodni ugovori 11/01).

Usvojen: BARCELONA, 1995. Stupio na snagu: 12. prosinca 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. svibnja 2002. (NN-Međunarodni ugovori 11/04)

 • Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji, (NN-Međunarodni ugovori 4/16).


 • Sporazum o razumijevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris). Potpisan: 1994.

 • Sporazum o razumijevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda). Potpisan: 2002.