Vode

UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA

Voda nije komercijalni proizvod nego je nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti. Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija. Upravljanje vodama prilagođava se globalnim klimatskim promjenama.Vode su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama; praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja; provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna; korištenje voda za različite namjene; djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina; provođenje upravnog nadzora iz područja upravljanja vodama; međunarodnu suradnju; poslove Posredničkog tijela razine 1 za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

ELIZABETA KOS, dipl.ing.
Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426
Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@mzoe.hr