Međunarodni projekti iz područja vodnoga gospodarstva

Strukturni fondovi – Programsko razdoblje 2014.-2020.

Osnovni strateški i programski dokumenti temeljem kojih se provode projekti u programskom razdoblju 2014.-2020. su Sporazum o partnerstvu i  operativni programi. Vodno gospodarstvo obuhvaćeno je Operativnim programom Konkurentnost i kohezija u specifičnim ciljevima 5b1 - jačanje kapaciteta i opremanje za upravljanje rizicima na nacionalnoj i regionalnoj razini, 6ii1 - poboljšanje javnih vodoopskrbnih sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti sustava za vodu za piće i 6ii2 - razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda sa ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda. Za dostizanje navedenih ciljeva na raspolaganju su nam ERDF (Europski fond za regionalni razvoj) i Kohezijski fond. U razdoblju 2014.– 2020., vodnokomunalnom sektoru (specifični ciljevi 6ii1 i 6ii2) na raspolaganju je 1,05 milijarde eura, dok je za projekte upravljanja katastrofama i smanjenja rizika od poplava (specifični cilj 5b1) na raspolaganju 215 milijuna eura.

Više informacija možete potražiti na stranicama http://www.strukturnifondovi.hr/naslovna.

Institucionalni okvir

 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
  Narodne novine 92/14

 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem 'Ulaganje u rast i radna mjesta'
  Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17

Operativni program

Propisi i dokumenti

Projekti

Strukturni fondovi – Programsko razdoblje 2007. – 2013.

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, ima na raspolaganju mogućnost korištenja strukturnih fondova namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika. Korištenje sredstava strukturnih fondova provodi se u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima koji su definirani putem Nacionalnog strateškog referentnog okvira i operativnih programa za pojedine sektore.

Vodno gospodarstvo zastupljeno je u Operativnom programu Zaštita okoliša 2007. – 2013., prioritetna os 2 - Zaštita vodnih resursa u RH kroz unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i cjelovitog gospodarenja otpadnim vodama i to slijedećim mjerama: - Mjera 2.1. Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža - Mjera 2.2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže. Odlukom Europske komisije od 6.9.2013. odobren je prošireni Operativni program Zaštita okoliša 2007. – 2013. u kojem je objedinjeno razdoblje 2007. – 2013. Vodni sektor je u periodu 2007 – 1.7.2013. odnosno do ulaska RH u EU na raspolaganju imao sredstva predpristupnog IPA fonda (86,8 mil EUR), a od 1.7.2013. – 31.12.2013. odnosno nakon ulaska u EU na raspolaganju su sredstva strukturnih fondova, koja za drugu polovicu 2013. iznose 112,3 mil EUR. Ukupna alokacija za vodni sektor u razdoblju 2007. – 2013. iznosi 199,1 mil. EUR. Sukladno pravilima, navedena sredstva EU fondova na raspolaganju su do kraja 2016. godine, dok je krajnji rok za dovršetak projekata koji se provode u okviru Operativnog programa Zaštita okoliša 2007. – 2013., odnosno postizanje zadanih indikatora 31. ožujka 2018 godine.

Institucionalni okvir

 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 78/12, 143/13, 157/13

 • Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 97/12, 18/16, 3/17

Operativni program

Propisi i dokumenti

Projekti

 

Ostali programi i projekti