Vijeće za vodne usluge

Prihvaćanjem pravne stečevine Europske unije Republika Hrvatska preuzela je i regulative koje utječu na definiranje buduće politike gospodarenja vodama i tarifne politike cijena vodnih usluga.

U odnosu na trenutno stanje identificirano u Strategiji upravljanja vodama, ciljevi nove politike gospodarenje vodama, između ostalog, uključuju okrupnjavanje vodnokomunalnog sektora te uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog povrata troškova. Također, cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga.

Sukladno tome, uloga Vijeća za vodne usluge jest kontrola cijene vode lokalnih jedinica i isporučitelja vodnih usluga.

U skladu sa smjernicama Strategije upravljanja vodama i odredbama Zakona o vodama ('Narodne novine', broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) Vijeće za vodne usluge je osnovano kao neovisno tijelo Republike Hrvatske radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga iz Zakona o vodama naknade za razvoj iz Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ('Narodne novine', broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16).


Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Vijeća donijela Uredbu o najnižoj cijeni vodnih usluga i troškova koje ona pokriva i Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ('Narodne novine', broj 112/10).

O svom radu Vijeće jednom godišnje neposredno podnosi izvješće Hrvatskome saboru.

U postupku nadzora odluka o cijeni vodnih usluga, sukladno odredbama članka 219.a Zakona o vodama, Vijeće je ovlašteno narediti isporučitelju vodne usluge donošenje odluke o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku o cijeni vodnih usluga rješenjem u upravnom postupku, obustaviti od izvršenja bilo koji nezakoniti akt na temelju kojeg se naplaćuje cijena vodnih usluga, rješenjem u upravnom postupku i nadomjestiti uskraćenu ili nezakonitu suglasnost iz članka 207. stavka 1. Zakona o vodama, na zahtjev isporučitelja vodne usluge. Ne donese li isporučitelj vodne usluge odluku o cijeni vodnih usluga sukladno rješenju Vijeća za vodne usluge, Vijeće je ovlašteno primijeniti na odgovarajući način odredbu članka 239. Zakona o vodama (prisilno izvršenje nenovčanih obveza novčanom kaznom).

Ne postupi li isporučitelj vodne usluge po odredbi članka 207. stavka 6. Zakona o vodama tj. ne donese u propisanom roku odluku o cijeni vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ('Narodne novine', broj 112/10), odnosno po naredbi Vijeća iz članka 219. stavka 1. podstavka 1. Zakona o vodama, Vijeće može donijeti privremenu odluku o cijeni vodne usluge. Za vrijeme važenja ove odluke isporučitelju vodne usluge prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveza na naplatu vodne usluge od korisnika vodne usluge ili jedinice lokalne samouprave, osim u visini cijene vodne usluge utvrđene privremenom odlukom o cijeni vodne usluge.

U postupku nadzora zakonitosti odluka o naknadi za razvoj, Vijeće je ovlašteno predložiti ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo obustavu od primjene odluke o naknadi za razvoj odnosno predložiti ministarstvu obustavu od primjene akta temeljem kojeg se naplaćuje naknada za razvoj.

U postupku nadzora zakonitosti određivanja cijene vode prema drugim isporučiteljima vodnih usluga (članak 208. Zakona o vodama) Vijeće je ovlašteno donijeti privremenu mjeru i odrediti cijenu vode do pravomoćne odluke suda.

Protiv rješenja Vijeća nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Vijeće za vodne usluge u provedbi nadzora zakonitosti postupa po službenoj dužnosti. Zahtjevi, prijedlozi, molbe ili drugi akti korisnika vodnih usluga kojima se traži provedba nadzora tretiraju se kao predstavke, u smislu posebnih zakona kojima se uređuje postupanje po predstavkama.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je Odlukom od 6. veljače 2015. imenovao 9 članova Vijeća za vodne usluge u drugom mandatu na period od 5 godina. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 17/15.

Članovi Vijeća su:

 1. Elizabeta Kos, predsjednica
 2. Vladimir Šimić, potpredsjednik
 3. Irena Miličević, član
 4. Željko Kolar, član
 5. Nikolina Ptiček, članica
 6. Sanja Polić, članica
 7. Milka Kosanović, članica
 8. Damir Cimer, član
 9. Mario Milinković, član

Propisi

 • Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18)
  (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama)

 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 120/16 i 127/17)
  (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva)

 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine, broj 112/10)

Izvješća o radu Vijeća za vodne usluge

 

Isporučitelji vodnih usluga

Pojam vodnih usluga podrazumijeva usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tom smislu, isporučitelji vodnih usluga pravne su osobe ovlaštene za obavljanje javne službe vodoopskrbe i odvodnje.

Prema Zakonu o vodama od početka 2012. svi isporučitelji vodnih usluga moraju biti ustrojeni kao trgovačka društva ili javne ustanove koje se bave samo djelatnostima vodoopskrbe pitkom vodom i/ili odvodnje otpadnih voda. Osnivači i vlasnici isporučitelja mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave tj. gradovi i općine. Ako su isporučitelji komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljali i druge komunalne djelatnosti sukladno tom Zakonu, bili su dužni je iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu Zakona o vodama, dakle do početka 2013. godine.

Isporučitelji vodnih usluga djelatnost vodoopskrbe obavljaju na vodoopskrbnom području, a djelatnost odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije. Područje koje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i aglomeracija zove se uslužno područje.

Obavijesti isporučiteljima vodnih usluga

 

Upute i obrasci

Kod dostave Odluke o cijeni vodnih usluga molimo da nam uz Odluku dostavite i popratnu dokumentaciju kako slijedi:

 1. odluku/cjenik vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke,
 2. kopiju zahtjeva upućenog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
 3. suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
 4. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave,
 5. odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o naknadi za razvoj, ukoliko je određeno da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj i
 6. popunjene obrasce izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga (obrasci A i B).

Preuzimanje obrazaca:

Rokovi dostave
 
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.

Kontakt
Vijeće za vodne usluge
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb