Nadzor zaštite voda

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedba koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; priprema i izrađuje godišnji i periodički plan rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SEKTOR DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE, INSPEKCIJE ELEKTROENERGETIKE, TOPLINARSTVA, UGLJIKOVODIKA I GEOTERMALNIH VODA ZA ENERGETSKE SVRHE
Antonije Vasilj – načelnik Sektora, Glavni državni vodopravni inspektor
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212 

Služba državne vodopravne inspekcije
Tea Markoč – voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Savu
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save)
Snježana Foretić – voditeljica Odjela
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Dunav, Dravu i Muru
Za područje Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava)
Vinka Samardžija-Balent – voditeljica Odjela
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove južnog Jadrana
Za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Slavica Čikotić – voditeljica Odjela
Vukovarska 35, 21 000 Split
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove sjevernog Jadrana
Za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Vesna Kurtović – voditeljica Odjela
Riva 10, 51 000 Rijeka
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212