Inspekcija

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Uprava za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, upravljanja vodama, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, elektroenergetike, toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, plinskog i naftnog sektora, u skladu s propisima kojima se uređuje pojedino područje.

SNJEŽANA HOPP
Pomoćnica ministra za inspekcijske poslove
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr  

E-pošta: tajnica.inspekcija@mzoe.hr  

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr

 

Nadzor zaštite okoliša

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona, kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom, te zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

Temeljem ovih propisa inspekcija nadzire provođenje mjera iz akata procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te poduzima mjere radi uklanjanja mogućih štetnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada i opasnog otpada, kakvoću tekućih naftnih goriva, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, te provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora.

Inspekcija zaštite okoliša provodi i razvija koordinirajuću ulogu u sektoru okoliš i uspostavlja suradnju s ostalim nadležnim inspekcijama i drugim državnim tijelima u planiranim nadzorima, izvanrednim događajima, te razmjeni podataka u cilju brže uspostave informacijskog sustava zaštite okoliša. 

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OKOLIŠA
Sandra Bućan – načelnica Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Zoran Bošnjak - Glavni inspektor zaštite okoliša
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Zagreb
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
Snježana Šimunić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek
Za područje Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Jasna Paladin-Popović - voditeljica Službe
Trg Lava Mirskog 3, 31 000 Osijek
Tel: 031 250 116
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split
Za područje Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Živana Krnić - voditeljica Službe
Stjepana Radića 28, Šibenik
Tel: 022 213-461

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Rijeka
Za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
Jadranka Krstelj - voditeljica Službe
Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka
Tel: 051 325-781

Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka
Dubravka Pajkin Tučkar - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom
Zora Jelić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr

 

Nadzor zaštite prirode

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu, propisima o pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; u suradnji s inspekcijskim službama drugih država obavlja nadzor prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru sa službama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ustrojene se sljedeće službe:
8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Kontinentalna Hrvatska
8.2.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Jadranska Hrvatska.

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE PRIRODE
Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
Telefon: 01/3717-202
e-mail: tajnica.inspekcija@mzoe.hr
 
Krešimir Ilić – načelnik Sektora
Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4866-193
e-mail: kresimir.ilic@mzoe.hr 

mr.sc. Željko Vuković – Glavni inspektor zaštite prirode
Matije Gupca 13 (PP 2), 31 400 Đakovo
Telefon: 031/821-851
e-mail: zeljko.vukovic@mzoe.hr  

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska
mr.sc. Hrvoje Stunković – voditelj Službe
Zrinskog-Frankopana 9, 40 000 Čakovec
Telefon: 040/370-812
e-mail: hrvoje.stunkovic@mzoe.hr 

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska
Damir Mitrović – voditelj Službe 
Ivana Mažuranića 30/1, 23 000 Zadar
Telefon: 023/309-806
e-mail: damir.mitrovic@mzoe.hr 

 

 

Nadzor zaštite voda

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedba koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; priprema i izrađuje godišnji i periodički plan rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SEKTOR DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE, INSPEKCIJE ELEKTROENERGETIKE, TOPLINARSTVA, UGLJIKOVODIKA I GEOTERMALNIH VODA ZA ENERGETSKE SVRHE
Antonije Vasilj – načelnik Sektora, Glavni državni vodopravni inspektor
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212 

Služba državne vodopravne inspekcije
Tea Markoč – voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Savu
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save)
Snježana Foretić – voditeljica Odjela
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Dunav, Dravu i Muru
Za područje Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava)
Vinka Samardžija-Balent – voditeljica Odjela
Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove južnog Jadrana
Za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Slavica Čikotić – voditeljica Odjela
Vukovarska 35, 21 000 Split
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove sjevernog Jadrana
Za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Vesna Kurtović – voditeljica Odjela
Riva 10, 51 000 Rijeka
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Nadzor u području energetike

Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, gradnja i uporaba objekata i postrojenja, sanacija devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na uporabu opreme korištene u toplinarstvu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području toplinarstva, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području toplinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme koja je stavljena u uporabu u toplinarstvu.

Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Mirjana Padovan – voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
(Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb)
Tel: 01/6109-766
Faks: 01/6016-02

Područna jedinica Zagreb
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
(Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb)
Tel: 01/6109-765, 6109-765
Faks: 01/6016-02

Područna jedinica Rijeka
Užarska 2, 51 000 Rijeka
Tel: 051/214-279
Područna jedinica Split
Mike Tripala 6, 21 000 Split
Tel: 021/203-719

Zajednički poslovi

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSPEKCIJE
Ivan Pušić – načelnik Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora
Brigitte Mrvelj Čečatka - voditeljica službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje
Branimir Fuk - voditelj službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Sporazumi o suradnji

Sporazum o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša

Sporazum o suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (pdf)

Sporazum o suradnji prilikom provođenja nadzora prekograničnog prometa pošiljki otpada (pdf)

Izvješća

Izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša

 

Godišnja izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša

Godišnja izvješća o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša

Ostala izvješća

Propisi i međunarodni ugovori

Propisi iz područja zaštite prirode

Propisi iz područja zaštite okoliša

Propisi iz područja otpada

Propisi iz područja zaštite klime i ozona

Propisi iz područja zaštite voda

Propisi iz područja energetike

Ostali propisi

Strategije, planovi i programi

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2018. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2018. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2018. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma.
 • nadzor postrojenja nižeg razreda prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari;
 • nadzor provedbe mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš;
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara;
 • nadzor osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom;
 • nadzor jedinica lokalne samouprave vezano za osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada;
 • nadzor postupanja s biootpadom u ugostiteljskim objektima;
 • nadzor državnih i županijskih lučkih uprava vezano za kontrolu otpada sa brodova;
 • nadzor građevinskih tvrtki;
 • nadzor provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka;
 • nadzor rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača prema Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima
 • nadzor dobavljača tekućih naftnih goriva koji nisu dostavili podatke o količini i kvaliteti goriva u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2018. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2017. godinu. Inspekcija također prati primjenu, predlaže promjene i sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga MZOE, priprema obavijesti službama za informiranje i odgovora na upite građana te dežura na telefon i e-mail.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju SEVESO postrojenja. Također je planiran rad na provedbi projekta u okviru IPA 2013 FFRAC projekta „Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša u području kvalitete zraka i kontrole praćenja emisije stakleničkih plinova“ te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOE i drugim državnim tijelima u RH kao i provedba ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2018. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2017. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2017. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2017. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke, zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma.
 • nadzor provedbe mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš;
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i nadzor reciklažnih dvorišta;
 • nadzor osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom;
 • nadzor obveznika ishođenja dozvole za ispuštanje stakleničkih plinova;
 • nadzor tiskara;
 • nadzor bioplinskih postrojenja;
 • nadzor velikih izvora medicinskog otpada;
 • nadzor turističko - ugostiteljskih objekata (hotela) i nadzor luka;
 • nadzor trgovačkih centara;
 • nadzor proizvođača građevinskih proizvoda i nadzor velikih građevinskih tvrtki.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2017. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2016. godinu. Inspekcija također prati primjenu, predlaže promjene i sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga MZOE, priprema obavijesti službama za informiranje i odgovora na upite građana te dežura na telefon i e-mail.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju SEVESO postrojenja. Također je planirana provedba projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš'kao i IPA 2013 FFRAC projekta 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2017. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2016. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2016. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2016. godini planiraju se koordinirani nadzori 87 operatera.
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 280 lokacija,
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama na cca 100 lokacija, te prekograničnog prometa otpadom, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova,
 • nadzor općina vezano za izradu i provođenje plana gospodarenja otpadom te osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada iz kućanstava (odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, plastike i dr.),
 • nadzor županija i velikih gradova vezano za praćenje kvalitete zraka,
 • nadzor servisera uređaja i opreme koja sadrži kontrolirane i/ili fluorirane stakleničke plinove,
 • nadzor turističko - ugostiteljskih objekata (hotela) i luka nautičkog turizma
 • nadzor brodogradilišta/ rezališta u kojima će se uništavati ribarska plovila
 • nadzor prodavatelja i proizvođača baterija i akumulatora, proizvođača proizvoda od kojih nastaje ambalaža onečišćena opasnim tvarima te proizvođača građevinskih proizvoda.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2016. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2015. godinu.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju  SEVESO postrojenja. Također je planiran rad na pripremi i provedbi  projekta u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta - Instrumenta za jačanje kapaciteta te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOIP i drugim državnim tijelima u RH kao i provedba ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2015. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2015. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2015. godini planiraju se koordinirani nadzori 62 operatera.
 • odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na oko 300 lokacija,
 • županija i gradova vezano za izradu i provođenje plana gospodarenja otpadom te izvršenje obveze iz članka 35. Zakona o otpadu (odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, plastike i dr.),
 • gradova, općina i komunalnih poduzeća vezano za primjenu Uredbe o komunalnom otpadu,
 • postupanja s TOOS i obvezom isključivanja halona,
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama na 100 lokacija, te prekograničnog prometa otpadom na cestovnim, pomorskim i željezničkim graničnim prijelazima kao i u carinarnicama, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova,
 • osoba ovlaštenih za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se bave oporabom i/ili recikliranjem otpada (ambalaža, EE otpad, gume, ulja, metal) i prodavatelja EE opreme,
 • objekata MORH-a (vojna vježbališta).

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2015. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s godišnjim izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2014. godinu.

Za 2015. planirana je provedba twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša', koji ima za cilj podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA , INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive. TAIEX kao instrument pomoći će se i dalje koristiti u svrhu jačanja kapaciteta inspekcije za provedbu okolišnog zakonodavstva. Planom rada predviđeno je i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta inspekcije organizacijom i provedbom ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2014. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2014. godini je provedba ciljeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode određenih sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2014.-2016. godina, Godišnjim planom rada Ministarstva za 2014. godinu te sukladno Zakonom o zaštiti okoliša propisanoj obvezi provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odnosno okolišne dozvolei operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari i izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH. Za pripremu Plana rada od značaja je i kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza kontinuiranog stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada inspektora.

Slijedom prethodno navedenog, u 2014. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • operatera koji podliježu obvezi ishođenja i primjene rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnu dozvolu sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i provedbenim propisima, a nisu podnijeli zahtjev za izdavanje dozvole
 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, okolišne dozvole i mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, a u iste su uz inspektore zaštite okoliša uključeni inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2014. godini planiraju se koordinirani nadzori 49 operatera.
 • oko 400 odlagališta otpada na cijelom području RH u smislu kontrole načina gospodarenja otpadom odnosno provedbe njihove sanacije, te izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
 • prekograničnog prometa otpadom u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, dinamikom od najmanje 3 dana tijekom mjeseca
 • obveznika ishođenja dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova odnosno utvrđivanje usklađenosti rada operatera sa mjerama propisanim u dozvolama i provođenje mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova
 • proizvođača odnosno uvoznika EE opreme i uređaja i osoba ovlaštenih za gospodarenje EE otpadom
 • ovlaštenika za skupljanje i skladištenje otpada osim komunalnih društava
 • uvoznika i proizvođača pesticida i DDD sredstava i poljoprivrednih ljekarni radi utvrđivanja načina gospodarenja opasnim otpadom
 • načina gospodarenja građevinskim otpadom

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2014. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2013. godinu.

U travnju 2014. godine planiran je dovršetak twinning projekta u okviru pretpristupnog programa pomoći IPA I. Komponenta 2009 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom'. U drugoj polovici godine planirano je stručno osposobljavanje inspekcije zaštite okoliša koje će se provoditi u okviru twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša'. Cilj projekta je jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive, te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOIP i drugim državnim tijelima u RH i imaju cilj unaprjeđenje inspekcijskog postupanja.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2014. godinu (pdf)

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2013. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2013. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2013. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • operatera koji podliježu obvezi ishođenja i primjene rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, a u iste su uz inspektore zaštite okoliša uključeni inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2013. godini planiraju se koordinirani nadzori 54 operatera.
 • odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom i/ili za spaljivanje/suspaljivanje otpada, odnosno osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje neopasnim proizvodnim i komunalnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama
 • prekograničnog prometa otpadom na cestovnim, pomorskim i željezničkim graničnim prijelazima kao i u carinarnicama, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova
 • obveznika ishođenja dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova odnosno utvrđivanje usklađenosti rada operatera sa mjerama propisanim u dozvolama i provođenje mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova
 • proizvođača odnosno uvoznika EE opreme i uređaja, pesticida i DDD sredstava
 • obveznika primjene propisa kojim se uređuju tehnički standardi zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina te tehnički standardi zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
 • laboratorija koji obavljaju poslove praćenja kakvoće zraka i mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak
 • prometnih pravaca na turističkim područjima i zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode), lukama nautičkog turizma i objektima uz prometne pravce u cilju kontrole postupanja s otpadom i zaštite zraka, a sukladno programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu

Također se nastavlja rad u stručnom tijelu središnje koordinacije Obalne straže RH.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2013. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša i Godišnjeg izvješće o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2012. godinu.

Planom rada predviđeno je i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta inspekcije koje će se provoditi edukacijom inspektora kroz održavanje radionica s temom otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih djela protiv okoliša korištenjem metodologija „trening trenera“, usvojenih tijekom provedbe PHARE 2005 Projekta Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva na području zaštite okoliša, te IPA 2008 twinning projekta „Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša“.

U suradnji s Agencijom za okoliš Republike Austrije u 2013. godini nastavlja se provedba twinning projekta u okviru IPA I Komponente 2009 programa „Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom“, koji je započeo u lipnju 2012. godine. Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao glavnog korisnika projekta, ključni dionici ovog projekta su:

 • Ministarstvo financija, Carinska uprava;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Granična policija Uprava za granicu, Uprava kriminalističke policije, predstavnici Mobilnih jedinica prometne policije, Odjela pomorske i aerodromske policije i Policijskih uprava;
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe;
 • Ministarstvo obrane, Obalna straža;
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Cilj projekta je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u području nadzora prekograničnog prometa otpadom, kao i postupanje drugih tijela državne uprave u čijoj nadležnosti je kontrola provedbe propisa iz područja prekograničnog prometa otpada. Planirane aktivnosti koje će pomoći u ostvarivanju ciljeva ovog projekta grupirane su u tri komponente:

 1. Razvoj postupaka za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te izrada pripadajućih materijala
 2. Jačanje kapaciteta inspektora zaštite okoliša i ostalih dionika projekta za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom kroz 4 preostala modula treninge u 8 gradova diljem Republike Hrvatske, te snimanje filma o nadzoru prekograničnog prometa otpadom koji bi kasnije služio za potrebe daljnje izobrazbe relevantnih službenika
 3. Unaprjeđenje suradnje s ključnim dionicima projekta te INTERPOL-om i EUROPOL-om

Za 2013. planiran je i početak provedbe twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa „Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša“, čije se odobrenje od strane DEU očekuje 4. ožujka 2013., a koji ima za cilj podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA , INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. U skladu sa zaključcima IPA 2008 twinning projekta „Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša i prema preporukama INTERPOL-ovog NEST (National Environmental Task Forces)  koncepta  , nastavit će se unapređenje suradnje između nadležnih tijela osnivanjem Nacionalnog operativnog tima za sprečavanje kaznenih djela protiv okoliša potpisivanjem sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave Ministarstva financija, Državnog odvjetništva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Republika Hrvatska će redovito izvještavati o napretku uspostavljanja Nacionalnog operativnog tima za sprečavanje kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive.  TAIEX kao instrument pomoći će se i dalje koristiti u svrhu jačanja kapaciteta inspekcije za provedbu okolišnog zakonodavstva.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2013. godinu (pdf)

Program koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2018. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2017. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2016. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2015. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2014. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2013. godini

Plan nadzora pošiljaka otpada RH za razdoblje od 2017. – 2019.