Održiva proizvodnja i potrošnja

Politika održive potrošnje i proizvodnje (OPP) pod sloganom 'S manje napraviti više i bolje' (Doing more and better with less) nastoji potaknuti održive obrasce ponašanja i poslovanja u svim gospodarskim sektorima. Uvodi koncept 'životni ciklus proizvoda i usluga' (Life Cycle Approach, LCA) koji prati okolišni otisak proizvoda i usluga, a utemeljen je na znanstvenim pokazateljima.

Cilj je smanjiti potrošnju prirodnih dobara, smanjiti nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjiti emisije u zrak, vodu i tlo te smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na mjestu nastanka. Također kroz politiku OPP podržava se održivi i uključivi razvoj, ublažava se siromaštvo i uspostavlja bolja kvaliteta života.

Održiva proizvodnja odnosi se isključivo na proizvodni proces te vodi računa o gospodarskim, socijalnim i okolišnim utjecajima procesa proizvodnje. Održiva potrošnja se jednako odnosi i na proizvodni i na potrošački dio procesa, odnosno odgovornost za održivu potrošnju jednako leži i na proizvođačima i na potrošačima. Prema tome, proizvođači bi trebali težiti proizvodnom procesu kojim bi se, ne samo stvarali kvalitetni i dugotrajni proizvodi, već bi i metodologija tog procesa trebala biti takva da se koristi optimalna količina resursa te da se isti maksimalno iskorištavaju. S druge strane, potrošači bi svojim pravilnim odabirom proizvoda te umjerenošću pri njihovoj potrošnji (i pravilnim zbrinjavanjem otpada koji od proizvoda ostaje), ali i racionalnom i umjerenom potrošnjom osnovnih resursa (voda, plin, el. energija) morali pridonijeti promjeni postojećih obrazaca neodržive potrošnje.

Održiva potrošnja i proizvodnja u međunarodnom kontekstu

Na Konferenciji Ujedinjenih naroda o održivom razvoju Rio+20 dan je novi zamah politici održive potrošnje i proizvodnje te je u sklopu dokumenta Budućnost kakvu želimo usvojen dokument 10-godišnji okvir za programe održive potrošnje i proizvodnje (10YFP-SCP). Predviđeno je da se u okviru 10YFP-SCP razvijaju dobrovoljni programi, projekti i inicijative koji će biti u skladu s određenim kriterijima: da su u skladu s ciljevima i načelima 10YFP-SCP, temeljeni na procjeni životnog ciklusa proizvoda i usluga, na znanosti, da su transparentni, da daju odgovor na regionalne i nacionalne prioritete i dr. Za sada je  identificirano 5 područja za razvoj programa:

  1. Informacije za potrošače
  2. Održivi životni stilovi i obrazovanje
  3. Održiva javna nabava
  4. Održive zgrade i izgradnja
  5. Održivi turizam, uključujući ekoturizam 

Dogovoreno je da UNEP bude tajništvo za 10YFP-SCP koje će održavati popis svih programa. Osnovano je Malo vijeće od 10 članova (po dva predstavnika iz 5 regionalnih skupina UN-a) koje će biti nadležno voditi  ovaj program u suradnji s nacionalnim focal point osobama. Hrvatska je imenovala svoje focal point osobe za 10YFP-SCP iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Korisni linkovi:

Inicijativa EU - Zajedničko tržište za zelene proizvode

Vijeće ministara okoliša Europske unije je u travnju 2013. godine usvojilo Priopćenje Europske komisije 'Izgradnja jedinstvenog tržišta za zelene proizvode'. Uz Priopćenje izdana je i Preporuka o korištenju zajedničkih metoda za mjerenje i informiranje o okolišnim svojstvima proizvoda i organizacija. Metode za izračun Okolišnog otiska organizacija (Organisation Environmental Footprint, OEF) i Okolišnog otiska proizvoda (Product Environmental Footprint, PEF) se temelje na procjeni životnog ciklusa (Life Cycle Assessment, LCA).

U lipnju 2013., Europska komisija je pokrenula trogodišnji pilot projekt u okviru kojeg će se uz pomoć Smjernica za provedbu PEF  i OEF razraditi metoda za pojedine skupine proizvoda i organizacija.

Više informacija na stranicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm

Održiva potrošnja i proizvodnja u Hrvatskoj

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) navodi da je usmjeravanje na održivu proizvodnju i potrošnju jedan od ključnih izazova u postizanju održivog razvoja. Brojni su sektori u kojima se mogu primijeniti obrasci održive proizvodnje i potrošnje kako bi se smanjila potrošnja prirodnih dobara, smanjio nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjile emisije u zrak, vodu i tlo te smanjilo nastajanje otpada. Pokreću se razne mjere i aktivnosti kojima se promiče koncept održive potrošnje i proizvodnje primjerice kroz učinkovito korištenje resursa. Naročito se razvijaju eko-oznake pomoću kojih proizvođači i davatelji usluga pokazuju da poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda i pružene usluge.

Eko-oznake koje uključuju životni ciklus proizvoda i usluga su Prijatelj okoliša i EU Ecolabel. Više o tome na eko-oznake. EMAS je dobrovoljna oznaka namijenjena organizacijama (poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, korporacijama, tijelima javne uprave) koje upravljaju svojim djelatnostima sukladno visokim standardima zaštite okoliša. Više...

Ozelenjavanje javne nabave je dio procesa uvođenja mjerila zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, energetske učinkovitosti i dr. u natječajnu dokumentaciju u okviru javne nabave.

U području poljoprivrede uspostavljen je sustav označavanja ekoloških proizvoda i kontrole.
Kao jedan od instrumenata za promicanje održivog zgradarstva uspostavljen je sustav energetskog certificiranja zgrada.  
Promiče se biciklizam kao održivi životni stil ljudi u gradovima jednako važan za okoliš i zdravlje (http://www.mobile2020.eu/country-pages/hrvatska/home-hrvatska.html).
Osnovan je nacionalni portal za održivi turizam http://www.odrzivi.turizam.hr/ koji sadrži primjere dobre prakse iz Hrvatske.
Kroz Indeks DOP-a (društveno odgovorno poslovanje) potiču se poduzeća u Hrvatskoj da integriraju brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka.

Zelena javna nabava

Zelena javna nabava je dobrovoljni instrument održive proizvodnje i potrošnje, a označava postupak u kojem tijela javne vlasti nastoje nabavljati robu, usluge i radove koji imaju manji utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa, u usporedbi s robom, uslugama i radovima iste namjene koji bi inače biti nabavljeni. Na taj način, tijela javne vlasti mogu znatno utjecati na tržište i doprinijeti smanjenju potrošnje prirodnih dobara, smanjenju nastanka opasnih i toksičnih tvari, smanjenju emisija u zrak, vodu i tlo te mogu smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na mjestu nastanka. Promicanjem i provođenjem zelene javne nabave daje se poticaj za razvoj eko-inovacija.

Kako postupak javne nabave učiniti 'zelenim'?
Mjerila Europske komisije za zelenu javnu nabavu  tehnički su pokazatelji utjecaja na okoliš nabave određenih roba, radova i usluga. Njihova primjena u postupcima javne nabave predstavlja znanstveno dokazani kriterij prema kojem se neki postupak nabave smatra 'zelenim'. Proces razvoja i revizije mjerila vodi Europska komisija, a države članice EU same odlučuju u kojem će ih opsegu koristiti u postupcima javne nabave.

Priručnik Europske komisije Kupujmo zeleno (hrv)  opisuje kako se različite vrste eko-oznaka mogu koristiti u pojedinoj fazi postupka nabave. Služi kao vodič tijelima javne vlasti za nabavu roba i usluga te se smatra korisnim i za kreatore politika, kao i za gospodarske subjekte koji odgovaraju na 'zelene' natječaje.

Više informacija na stanicama Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine usvojila je Vlada Republike Hrvatske 26. kolovoza 2015. godine.

Povjerenstvo za zelenu javnu nabavu za izradu i za praćenje i ocjenjivanje provedbe Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu ima za cilj predlagati mjere i aktivnosti za promicanje zelene javne nabave.