Zaštita ozonskog sloja i fluorirani staklenički plinovi

Objave

STRUČNI ISPITI

Ispitno ocjenjivačko tijelo imenovano Odlukom ministra zaštite okoliša i energetike, koje provodi stručni ispit pojedinog programa osposobljavanja, objavilo je datume i mjesta održavanja stručnih ispita za područje - rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline (sve kategorije) i klimatizacijski sustavi u motornim vozilima:

 • Rijeka, 24. travnja 2019., srijeda u 15:00 sati, HURKT, Obrazovni centar Rijeka

Materijal za pripremu stručnog ispita vezano za zakonodavstvo

Ispitno ocjenjivačko tijelo imenovano Odlukom ministra zaštite okoliša i energetike, koje provodi stručni ispit pojedinog programa osposobljavanja, objavilo je datum i mjesto održavanja stručnog ispita za područje – visokonaponski sklopni aparati:

 • HEP NOC Velika, 11.01.2018. petak 10,00 sati, fra. Luke Ibrišimovića 9, 34330 Velika

 


NAJAVA NOVE KT MREŽNE APLIKACIJE

Od siječnja 2018. započinje elektronička dostava očevidnika o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (KT obrasci).

Elektronička programska oprema putem koje će se ispunjavati ova obveza je aktivna te se možete prijaviti putem linka - Dostava podataka na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike - Klima (Zaštita ozonskog sloja i fluorirani staklenički plinovi na kojima će biti objavljene sve važne informacije.


18.04.2017. - Obavijest za uvoznike hladnjaka i zamrzivača za kućnu uporabu koji sadrže HFC s GWP-om (potencijal globalnog zatopljenja) od 150 ili više (rashladni plin R134a - GWP 1430)

Od 1. siječnja 2015. godine zabranjeno je stavljati na tržište Republike Hrvatske hladnjake i zamrzivače za kućnu uporabu koji koriste rashladni plin HFC 134a.

Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima propisuje između ostalog postupanje s uređajima i opremom koja sadrži fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.
Uredba je stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine i primjenjuje se u svim državama članicama EU.

U skladu s člankom 11. stavkom 1. ove Uredbe zabranjeno je stavljanje na tržište EU proizvoda i opreme navedenih u Prilogu III. točka 10. Hladnjaci i zamrzivači za kućnu uporabu koji sadrže HFC s GWP-om (potencijal globalnog zatopljenja) od 150 ili više (npr. rashladni plin R134a - GWP 1430).


JAVNI POZIV

Sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 120 dana od objave Javnog poziva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: 'Javni poziv za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove'.

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode dana 31. siječnja 2017. godine.

31.01.2017. - Javni poziv (pdf)


22.03.2017. - Obavijest poduzećima koja 2018. namjeravaju u Europsku uniju uvoziti kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj ili ih iz Europske unije namjeravaju izvoziti te poduzećima koja te tvari 2018. namjeravaju proizvoditi ili uvoziti za neophodne laboratorijske i analitičke primjene (pdf)

22.03.2017. - Notice to undertakings intending to import or export controlled substances that deplete the ozone layer to or from the European Union in 2018 and undertakings intending to produce or import these substances for essential laboratory and analytical uses in 2018 (pdf) 


 INFORMACIJA O OBAVEZI PRIKUPLJANJA PODATAKA I IZVJEŠĆIVANJA
O HALONIMA ZA KRITIČNE PRIMJENE

Informacija za vlasnike i korisnike zrakoplova, koji imaju instalirane halone za kritične primjene, o obavezama prikupljanja podataka i izvješćivanja te informacija o uključivanju u sustav uvoznih i izvoznih dozvola za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritične primjene ili o njima ovise u zrakoplovima.

20.01.2017. - Informacija (pdf) 


19.01.2017. - Obavijest poduzećima koja namjeravaju staviti fluorougljikovodike u rasutom stanju na tržište u Europskoj uniji 2018. (pdf)

19.01.2017. - Notice to undertakings intending to place hydrofluorocarbons in bulk on the market in the European Union in 2018 (pdf)


28.11.2016. - Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation (pdf)


07.08.2017. - INFORMACIJE za tehničko osoblje i tvrtke koje rade s opremom koja sadržava fluorirane stakleničke plinove Oprema za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline - Uredba Uredba (EU) br. 517/2014 o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima i provedbeni dokumenti (pdf)

18.09.2015. - INFORMACIJE za tehničko osoblje i tvrtke koje rade s opremom koja sadržava fluorirane stakleničke plinove (pdf)


27.04.2015. - OBAVIJEST ZA SERVISERE RASHLADNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA (pdf)


Objava poduzećima koja u 2016. namjeravaju u Europsku uniju uvoziti kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj ili ih iz Europske unije namjeravaju izvoziti te poduzećima koja te tvari u 2016. namjeravaju proizvoditi ili uvoziti za neophodne laboratorijske i analitičke primjene (pdf)


Od dana 17. veljače 2016. uspostavljena je i počela je s radom nova on-line baza za sljedeće popise:

 • Popis pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari
 • Popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove

On-line bazi moguće je pristupiti putem linka http://reg.azo.hr/


OBAVIJEST O IZVJEŠĆIVANJU EUROPSKOJ KOMISIJI - FLUORIRANI STAKLENIČKI PLINOVI

Izvješćivanje o fluoriranim stakleničkim plinovima, obavlja se sukladno UREDBI (EU) br. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (u daljnjem tekstu: Uredba 517/2014).

Izvješćivanje za godinu 2015. do 31. ožujka 2016.

U skladu s člankom 19. Uredbe 517/2014 izvješćuje svaki proizvođač, uvoznik i izvoznik koji je tijekom prethodne kalendarske godine proizveo, uvezao ili izvezao jednu metričku tonu ili 100 tona ekvivalenta CO2 ili više fluoriranih stakleničkih plinova (uvoz/izvoz izvan Europske unije).

Do 31. ožujka 2016. te svake godine nakon toga svako poduzeće koje je tijekom prethodne kalendarske godine stavilo na tržište 500 tona ekvivalenta CO2 ili više fluoriranih stakleničkih plinova sadržanih u proizvodima  ili opremi Komisiji dostavlja izvješće s podacima.

'On-line' izvješćivanje se provodi putem internetskih stranica Europske agencije za zaštitu okoliša (EEA) pomoću aplikacije 'Business Data Repository' (BDR).

Napominje se da je potrebno pri prvom izvješćivanju obaviti registraciju korisnika, otvoriti račun, a nakon toga slijedi prijava i izbor aktivnosti za koje se izvješćuje, npr.: uvoz, izvoz, proizvodnja. Sljedeći korak je popunjavanje tablica koje su ponuđene u otvorenim opcijama aplikacije

Upute se mogu preuzeti na sljedećoj internetskoj stranici: https://bdr.eionet.europa.eu/

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na broj telefona: 01/3717 233 ili putem elektroničke pošte snjezana.ilicic@mzoip.hr.

 


Sve potrebne informacije vezano za fluorirane stakleničke plinove i opremu koja ih sadrži ili o njima ovisi mogu se pronaći ovdje. Jedna od obaveza je i izvješćivanje sukladno članku 19. EU Uredbe 517/2014.

Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases (pdf)

Upute za registraciju u HFC Registar koji vodi EU Komisija

Company reporting for Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse gases - Frequently Asked Questions (pdf)


Informacija za uvoznike opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove o njihovim obavezama sukladno EU Uredbi 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima

Ovaj priručnik namijenjen je uvoznicima u EU stacionarne i mobilne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koja je napunjena HFC-ima. Uvoznici  moraju osigurati da su HFC-i (klorofluorougljici iz Priloga I i II ovoga priručnika) koji su napunjeni u opremi koja se uvozi u Europsku uniju uračunati u sustav kvota za HFC-e. U priručniku se nalazi popis opreme i proizvoda koja može biti napunjena ili sadrži fluorirane stakleničke plinove.

Također, trebaju se registrirati u HFC registar koji vodi Europska komisija.

Priručnik je moguće preuzeti ovdje.


Od 1. siječnja 2015. godine primjenjuje se nova UREDBA (EU) br. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006. 
(Engleska verzija)

Ciljevi nove Uredbe su smanjenje korištenja F-plinova, ograničavanje stavljanja na tržište, sprečavanje emisija, prikupljanje, obuka i certificiranje osoblja i poduzeća, označavanje proizvoda i opreme, izvještavanje i dr.

Isto tako od 2015. godine uvodi se postupno smanjivanje korištenja i stavljanja na tržište F-plinova te se zabranjuje stavljanje na tržište određenih proizvoda i opreme.


 

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%

Što je to ozon i ozonska rupa?

Ozon je plin blijedo plave boje sastavljen od tri atoma kisika. U zemljinoj atmosferi uloga ozona je vitalna iako čini svega 0,001% zraka (relativno malo u odnosu na najzastupljeniji dušik kojeg ima 78%, kisik 21%, te ugljik dioksid kojeg ima 0,03%). Ozon se nalazi u dva sloja zemljine atmosfere. Najveći dio ozona (oko 90%) nalazi se u stratosferskom sloju (ozonosfera) na 20 do 50 kilometara nadmorske visine, a poznat je pod nazivom 'ozonski omotač'. Manji dio ozona nalazi se u nižim dijelovima atmosfere do otprilike 10 km od zemljine površine, u troposferi. U ovom se sloju prirodno nalazi 10% sveukupnog ozona atmosfere.

Iako je u oba sloja ozon isti po svojoj kemijskoj formuli, ima sasvim drugačije djelovanje:

Količina ozona u troposferi u prvih 5 km iznad tla povećala se u zadnjih 50 godina dvostruko, a samo u zadnjih deset godina za 10%. To je povećanje posljedica onečišćenja prometom i industrijom u razvijenim područjima sjeverne polutke. Na zemljinoj površini ozon dolazi u direktni kontakt sa živim organizmima i tu dolazi do izražaja njegova razarajuća strana; snažno reagira sa drugim molekulama, u većim koncentracijama je visoko toksičan, a može oštetiti površinsko tkivo biljaka i životinja. Dokazan je štetan učinak ozona i na prinos usjeva, rast šuma i ljudsko zdravlje. Zbog svojih snažnih oksidativnih svojstva, u industriji se ozon upotrebljava za pročišćavanje vode i zraka te kao sredstvo za izbjeljivanje. Ovaj troposferski ozon ključni je sastojak (tzv. ljetnog) smoga, glavnog problema onečišćenja mnogih svjetskih gradova. Ove izrazito štetne osobine povećane količine ozona iz troposferskog sloja u potpunoj su suprotnosti sa štetnosti smanjenja koncentracije ozona u stratosferskom sloju.

Stratosferski sloj ozona upija najveći dio (77%) štetnog, biološki aktivnog djelovanja sunčevih ultraljubičastih UV-B zraka (valne dužine 280 do 320 nanometara). Upijajući UV zrake ozon predstavlja izvor topline u stratosferi (u ovom sloju porastom visine temperatura raste) čime ozon igra i važnu ulogu u temperaturnoj strukturi same atmosfere. Bez filterske uloge ozonskog sloja život na Zemlji ne bi bio moguć zbog prodiranja UV-B zraka. Svako oštećenje ozonskog sloja za 1%, povećava prodiranje UV-B zraka za 1,5%. UV-B zrake mogu u malim količinama biti korisne obzirom da sudjeluju u procesu stvaranja D vitamina, važnog za pravilan rast kostiju. Međutim, povećano UV-B zračenje ima štetno djelovanje i na žive organizme na Zemlji i na materijalna dobra.

Za ljude, povećana izloženost UV-B zrakama uzrokom je raka kože, oštećenja oka (katarakt, očna mrena) i oslabljenja imunološkog sustava. Melanom, smrtonosni oblik raka kože također se može javiti kao posljedica pojačanog UV-B zračenja. Melanom je najbržerastući oblik raka kod muškaraca i treći po brzini razvijanja oblik raka kod žena. Globalno gledano, procjenjeno je kako stanjenje ozonskog sloja za 10% uzrokuje blizu 2 milijuna novo oboljelih od katarakta godišnje i 26% novih slučajeva oboljelih od raka kože.

Za razliku od ljudi, biljke i životinje se ne mogu zaštiti od štetnih UV-B zraka. Kod životinja, baš kao kod ljudi, povećana izloženost može uzrokovati rak kože. Također pojaćana izloženost UV-B zrakama može imati utjecaj na rane stadije razvitka mnogih vrsta (mutacija). Kod gotovo svih predstavnika biljnog svijeta, od najsitnijeg planktona do najvećeg stabla, pretjerana izloženost UV-B zrakama može usporiti proces rasta. Posljedice ovih gubitaka vidljive su na smanjenju prinosa usjeva (pšenice za 1%, kukuruza za 1,4%, soje za 2,8%), poremećajem u morskom lancu prehrane i smanjenju prirodnih bogatstava.

Stanjenje ozonskog sloja i prodiranje toplih UV zraka ima utjecaj i na globalno zagrijavanje, zajedno sa drugim uzročnicima zagrijavanja atmosfere: ugljičnim dioksidom, metanom, dušičnim oksidima, klorofluorougljikovodicima itd.

Važno je naglasiti kako i prirodno dolazi do procesa razgradnje ozona, no taj je proces u ravnoteži sa novonastalim molekulama ozona. Količina ozona u troposferskom i stratosferskom sloju u prirodnoj je ravnoteži. Ali, 'zahvaljujući' određenim ljudskim aktivnostima, došlo je do porasta količine ozona u troposferskom sloju i do smanjenja u stratosferskom sloju.

OZONSKA RUPA

Fotolitičkom razgradnjom tvari koje oštećuju ozonski omotač oslobađaju se radikali klora i broma koji se vežu s atomom kisika iz molekule ozona. Na taj način nastaje molekula kisika i nestabilni spoj koji ubrzo otpušta dobiveni atom kisika a slobodni radikal klora ili broma ponovo je spreman za novu katalitičku reakciju. Moguće je do 100.000 takvih reakcija samo jednog klorovog ili bromovog radikala prije nego što se isperu u troposferu. Znanstvenici su utvrdili da će se ozonski sloj sam oporaviti kada se ukine sva potrošnja tvari koje oštećuju ozonski omotač i smanji koncentracija klora i broma u atmosferi, ali to se ne može postići preko noći. Klorovi i bromovi radikali nastavit će svoje razarajuće djelovanje, a početkom ovog stoljeća očekuje se smanjenje njihove razine u atmosferi. Tek tada će se početi obnavljati ozonski sloj, te se potpuni oporavak predviđa oko 2050. godine.

Od 1928. godine koriste se freoni CFC 11 i CFC 12 u hladnjacima, a 1974. godine dokazano je njihovo štetno djelovanje na ozonski omotač. Ranih osamdesetih dokazano je oštećenje ozonskog omotača nad Antartikom pomoću NASA-inog satelita (http://www.nas.nasa.gov/). Najjača oštećenja (stanjenje) ozonskog omotača, takozvana pojava 'ozonskih rupa' vidljiva su nad Antarktikom svako antarktičko proljeće (rujan - listopad), te nad Arktikom u proljeće - ljeto. Stanica za monitoring ozona na Antarktiku utvrdila je kako godišnji gubitak odnosno stanjenje omotača iznosi 30 - 40% a u najgorim slučajevima do 95%. Nad Antarktikom je 2000. godine izmjerena najveća 'rupa' do sada - promjera 30 milijuna četvornih kilometara! Također se NASA satelitima utvrdilo kako ukupni godišnji gubitak ozona iznosi 0,26%. Sjeverno od 35º zemljopisne širine svako proljeće ozonski se sloj stanji za 3 - 5%, a oko 45º (gdje je i Hrvatska) ozonski se sloj u zimskom dijelu godine stanji za 9%. Bez ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač gubilo bi se 3% ozonskog sloja godišnje a da je došlo do udostručavanja potrošnje, godišnji bi gubitak iznosio i do 12%.

Na internet stranicama Državnog hidrometereološkog zavoda svakodnevno se objavljuje UV-indeks za područje Hrvatske i Europe na temelju podataka prognostičkog modela njemačke meteorološke službe.

Tvari koje oštećuju ozonski sloj

Znanstvena su istraživanja dokazala da su tvari koje je čovjek proizveo uzrokom oštećenja ozonskog sloja. Tvari koje sadrže u različitim kombinacijama kemijske elemente klor, fluor, brom, ugljik i vodik, poznatije su pod nazivom tvari koje oštećuju ozonski sloj TOOS a u njih se ubrajaju:

Freoni (klorofluorougljici, CFC) koji se nalaze i koriste u:

 • aerosolima gdje služe kao potisni plin deodoranta, parfema, lakova za kosu, medicinskih preparata, insekticida i sl.,
 • industriji namještaja kao sredstvo za pjenjenje pri proizvodnji pjenastih guma,
 • industriji fleksibilnih i krutih poliuretanskih pjena za termoizolaciju,
 • proizvodnji plastičnih masa,
 • sredstvima za čišćenje i odmašćivanje u elektroindustriji i u domaćinstvima kao otapala,
 • hladnjacima i ledenicama, hladnjačama i drugim rashladnim sustavima, te
 • klima uređajima i toplinskim pumpama.

Haloni koji se koriste prvenstveno u uređajima za gašenje požara i u protupožarnim instalacijama.

Osim freona i halona, ozonski sloj oštećuju:

 • ugljik tetraklorid koji se nalazi u otapalima i sredstvima za čišćenje te u fumigantima,
 • metil bromid koji služi kao sredstvo za fumigaciju tla u staklenicima a kod nas se najviše koristi u proizvodnji presadnica duhana,
 • 1,1,1 triklor etan, odnosno metil kloroform koji se koristi kao otapalo za odmašćivanje strojeva te
 • Nezasićeni klorofluorougljikovodici i nezasićeni bromougljikovodici.

Međunarodni ugovori i provedba u Republici Hrvatskoj

 

MEĐUNARODNI UGOVORI I PROPISI

Kada su postali svijesni činjenice o štetnosti ovih tvari na ozonski omotač, znanstvenici su kroz Ujedinjene narode potaknuli inicijativu kako bi spriječili daljnja oštećenja. Prvi korak u definiranju ovih aktivnosti bila je Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača kojoj je 1985. godine pristupila 21 država Europe obvezujući se da će štiti ljudsko zdravlje i okoliš od štetnih utjecaja koji mogu nastati uslijed oštećenja ozonskog omotača.

Nakon Bečke konvencije, znanstvenici su dugotrajnim istraživanjima utvrdili koje ljudskim aktivnostima proizvedene tvari oštećuju ozonski omotač, i koliki im je faktor oštećenja ozonskog omotača (ODP faktor). Daljnjom međunarodnom suradnjom znanstvenika, vladinih institucija i nevladinih udruga, 1987. godine u Montrealu je rođen Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Tada su Protokol potpisale 22 zemlje svijeta.

Danas Montrealski protokol broji 197 zemalja članica, od čega su 146 zemlje, s niskom potrošnjom freona i halona, obuhvaćene člankom 5. Protokola. Zemlje s velikom potrošnjom ovih tvari, pretežno razvijene zemlje, ukinule su potrošnju freona i halona – tvari iz Dodatka A Protokola, no uzmemo li u obzir da razvijene zemlje čine svega 20% svjetske potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač, vidljivo je kako je ukidanje preostalih 80% ključno za osiguranje očuvanja i oporavka ozonskog omotača. Zemlje iz članka 5. Protokola imaju odgodu od deset godina za ispunjenje obveza Montrealskog protokola.

PROVEDBA MONTREALSKOG PROTOKOLA  U REPUBLICI HRVATSKOJ

Republika Hrvatska se ubrajala u zemlje iz članka 5. Montrealskog protokola, obzirom na potrošnju manju od 0,3 kg po stanovniku tvari iz Dodatka A i potrošnjom manjom od 0,2 kg po stanovniku tvari iz Dodatka B Montrealskog protokola. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je postala zemljom članka 2. Montrealskog protokola.

Potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj od 1990. do 2010. godine (u metričkim tonama) (pdf)

Notifikacijom o sukcesiji Republika Hrvatska je od 8. listopada 1991. godine stranka Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Dopunu Montrealskog protokola usvojenu u Londonu 29. lipnja 1990. godine potvrdio je Sabor Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju dopune Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 11/93). Dopunu Montrealskog protokola usvojenu u Kopenhagenu u studenom 1992. godine potvrdio je Sabor Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 1/8/96). Izmjenu Montrealskog protokola usvojenu u Montrealu u rujnu 1997. godine potvrdio je Sabor Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 10/00), a Izmjenu Montrealskog protokola usvojenu u Pekingu u prosincu 1999. godine potvrdio je Sabor Republike Hrvatske Zakonom o potvrđivanju izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 12/01).

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nadležno je za provedbu Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanjem Montrealskog protokola te njegovih izmjena i dopuna, kako je navedeno, ostvareni su preduvjeti u Republici Hrvatskoj za daljnje djelovanje glede postupnog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač.

U suradnji s jednom od četiri provedbene agencije Montrealskog protokola, Programom zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, Industrija i okoliš (UNEP IE), 1996. godine izrađen je Nacionalni program za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski omotač. Nacionalnim programom utvrđena je potrošnja tvari koje oštećuju ozonski omotač, te su predložene mjere i projekti ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u Republici Hrvatskoj. Utvrđeno je kako Republika Hrvatska ima preduvjete za provedbu ubrzanog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski omotač, uz odgovarajuću stručnu i financijsku pomoć provedbenih agencija Montrealskog protokola.

MEĐUNARODNI UGOVORI

 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  (Beč, 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (London, 1990.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/93, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Copenhagen, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 8/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1997.)
  Objavljena je u NN-MU br. 10/00, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 14/00.
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Peking, 1999.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/01, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.

Propisi

Propisi iz područja zaštite ozonskog sloja

Projekti ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj

PROJEKTI UKIDANJA TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Izradom Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj 1996. godine, izračunata je potrošnja TOOS prema gospodarskim sektorima potrošnje, prepoznati su najveći potrošači TOOS, te su utemeljeni projekti provedbom kojih će u Republici Hrvatskoj biti moguće ukidanje potrošnje ovih tvari i prije roka određenog Montrealskim protokolom.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOIE) nadležno je za provedbu Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj. Prihvaćanjem Montrealskog protokola te njegovih izmjena i dopuna ostvareni su preduvjeti u Republici Hrvatskoj za daljnje djelovanje glede postupnog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

U suradnji s jednom od četiri provedbene agencije Montrealskog protokola, Programom zaštite okoliša Ujedinjenih naroda, Industrija i okoliš (UNEP IE), 1996. godine izrađen je Nacionalni program za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj. Nacionalnim programom utvrđena je potrošnja tvari koje oštećuju ozonski sloj, te su predložene mjere i projekti koji vode njihovom postupnom ukidanju u Republici Hrvatskoj. Utvrđeno je kako Republika Hrvatska ima preduvjete za provedbu ubrzanog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, uz odgovarajuću stručnu i financijsku pomoć provedbenih agencija Montrealskog protokola.

Do danas je temeljem Nacionalnog programa odobrena provedba šesnaest projekata.

Završeni su sljedeći projekti:

 1. Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj (u suradnji s UNEP DTIE), faza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8;
 2. Postupno ukidanje freona 11 pri proizvodnji fleksibilnih poliuretanskih pjena u ORIOLIK d.d. (u suradnji s UNIDO);
 3. Postupno ukidanje freona u PLIVI d.d. (u suradnji s UNIDO);
 4. Demonstracijski projekti za korištenje alternativnih načina uzgoja presadnica duhana, bez korištenja metil bromida (u suradnji s UNIDO);
 5. Projekt ukidanja potrošnje metil bromida pri proizvodnji presada duhana (u suradnji s UNIDO);
 6. Gospodarenje rashladnim sredstvima (u suradnji s UNIDO);
 7. Potpuno ukidanje potrošnje CFC-a (klorofluorougljika) u RH (u suradnji s UNIDO);
 8. Uspostava Nacionalne banke halona (u suradnji s GTZ);
 9. Radionica i obuka u sektoru otapala (UNIDO);
 10. Regionalni pokazni projekt za zamjenu rashladnih uređaja koji koriste CFC (klorofluorougljike) - 'CHILLERI';
 11. Pripremni projekt za ukidanje potrošnje HCFC-a (klorofluorougljikovodika) u RH (u suradnji s UNIDO);
 12. Pripremni projekt za ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih pjena u RH;
 13. Ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih pjena u tvrtki PAVUŠIN d.o.o. (suradnja s UNIDO);
 14. Ukidanje potrošnje HCFC-141b iz proizvodnje poliuretanskih i integriranih pjena u tvrtki POLI-MIX d.o.o. (suradnja s UNIDO-om i Italijom);
 15. Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj (suradnja s UNIDO-om);
 16. Projekt 'Regionalna strategija za prikupljanje, prijevoz i uništavanje tvari koje oštećuju ozonski sloj' za tri zemlje s niskom potrošnjom (Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora).


NACIONALNI PROGRAM ZA POSTUPNO UKIDANJE POTROŠNJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Country Programme for the Phase-out of Ozone Depleting Substances; Broj projekta: IM/0902-95-43

Ovim projektom prepoznati su najveći potrošači tvari koje oštećuju ozonski sloj te utvrđeni projekti postupnog ukidanja potrošnje tih tvari.

Dana 22. siječnja 1996. godine Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora i sklapanje Sporazuma o projektu 'Izrada nacionalnog programa za postupno ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj', te ovlastila v.d. ravnatelja Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša za potpisivanje Sporazuma. Za provođenje sporazuma dužna je brinuti se Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša (KLASA: 351-01/93-01/03, URBROJ: 5030114-96-1), odnosno od 2000. MZOPU.

Od potpisivanja Sporazuma o projektu 'Izrada nacionalnog programa za postupno ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj' do danas Multilateralni fond za provedbu Montrealskog protokola odobrio je sredstva za provedbu sljedećih projekata (ovi su projekti obuhvaćeni Nacionalnim programom): 'Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj', 'Ukidanje potrošnje freona u Plivi d.d.', 'Ukidanje potrošnje CFC-11 u Oriolik d.d.', 'Ukidanje potrošnje metil bromida pri proizvodnji presadnica duhana' (demonstracijski i provedbeni projekt), 'Gospodarenje rashladnim sredstvima', 'Potpuno ukidanje potrošnje CFC-a u RH', 'Uspostava nacionalne banke halona', 'Radionica i obuka u sektoru otapala' te 'Pokazni projekt za zamjenu rashladnih uređaja sa CFC (chilleri)'.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za atmosferu i gospodarenje otpadom, Odjel za zaštitu klime i ozonskog sloja, zadužen je za provedbu projekata utvrđenih Nacionalnim programom. Projekt je dovršen u studenom 1996. godine, a planirana je provedba prepoznatih projekata do 2000., odnosno po potrebi i duže.


POSTUPNO UKIDANJE FREONA 11 PRI PROIZVODNJI FLEKSIBILNIH POLIURETANSKIH PJENA U TVRTKI ORIOLIK d.d.

Phasing out CFC-11 at ORIOLIK flexible polyurethane foam plant; Broj projekta: MP/CRO/97/079.

Projektom je uklonjen stari sustav i korištenje CFC-11 kao sredstvo za napuhivanje te je uveden metilen klorid, tvar koja ne oštećuje ozonski sloj.

Projekt je pokrenut kroz suradnju između UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša i tvrtke ORIOLIK d.d., a temeljem Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Tvrtka ORIOLIK d.d. ovim je projektom uspješno ukinula potrošnju 25 tona tvari CFC-11, čime je znatno smanjena ukupna potrošnja ove tvari u Republici Hrvatskoj.

Sporazum o primjeni postupaka projekta između UNIDO i Oriolika d.d. potpisali su ispred UNIDO-a voditelj projekta Milan Demko, ispred tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša načelnica Odjela za zaštitu zraka Jasenka Nećak, te ispred Oriolik d.d. voditelj proizvodnje Andrija Jagodar.

Priprema projekta započela je u travnju, a projekt je odobren u svibnju 1997. godine. Projekt je dovršen u listopadu 1998. godine.

Projekt je ostvaren u cijelosti; uklonjen je stari sustav i korištenje CFC-11, montirana je sva ugovorena i planirana oprema, probnom proizvodnjom s novom tvari dobivene su pjene koje zadovoljavaju zahtjevima, ugrađena je ventilacija za odvodnju para od proizvodnje čime su zaštićeni radnici, što je potvrđeno atestom.

Projekt je proveden u dvije faze:

 • sustav ventilacije postavljen je uz pomoć tvrtke EX COMPACTO iz Slavonskog Broda, a
 • montaža pumpnog sustava s uređajem za hlađenje isporučena je od tvrtke BEAMECH iz Velike Britanije

POSTUPNO UKIDANJE FREONA U TVRTKI PLIVA d.d.

Phasing out CFCs at PLIVA d.d.; Broj projekta: MP/CRO/97/118

Projektom je ukinuta potrošnja mješavina freona 11 i 12 pri proizvodnji kozmetičkih aerosolnih doza.

Projekt je pokrenut u suradnji između UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation), tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša i tvrtke PLIVA d.d., a temeljem Nacionalnog programa za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Tvrtka PLIVA d.d. ovim je projektom ukinula potrošnju 10,6 tona freona CFC-11 i CFC-12, čime se znatno smanjila ukupna potrošnja ovih tvari u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt bila je UNIDO iz Beča u suradnji s tvrtkom Pliva d.d., a koordinator tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

Priprema projekta započela je u travnju, a projekt je odobren u svibnju 1997. godine, a završen u prosincu 1999.

Pliva d.d. je jedini proizvođač aerosolnih doza u Republici Hrvatskoj koji koristi mješavinu CFC-11 i CFC-12. Godišnja proizvodnja iznosi 147 000 aerosolnih doza godišnje. Projektom je zamijenjena potrošnja CFC-a s propan/butan mješavinom, za što je bilo potrebno postaviti novi sustav proizvodnje, skladište plina, te mjere zaštite uključujući kontrolu ispuštanja.


POKAZNI PROJEKT: TRI ALTERNATIVE UPORABI METIL BROMIDA U PROIZVODNJI DUHANA, POIMENICE: SOLARIZACIJA S BIORASKUŽIVANJEM, UPORABA NISKIH DOZA KEMIKALIJA I SUSTAV HIDROPONA, U SKLADU S PROGRAMOM INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA

Demonstration project-Three alternatives to the use of methyl bromide in tobacco production; namely: Solarization plus biofumigation, the use of low-dose chemicals, and non-soil cultivation, all in combination with an integrated pest management programme

Broj projekta: MP/CRO/98/058

Projektom je prepoznat hidroponski način uzgoja presadnica duhana kao najprimjenjivija alternativa metil-bromidu u našim agro-ekološkim uvjetima.

Projekt je pokrenula tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Duhanske tvrtke: Duhan d.d., Rovita d.o.o., Viržinija d.d. i Duhanprodukt d.d. bili su korisnici ovog projekta. Cilj projekta je bio pomoći ovim tvrtkama prepoznati najučinkovitiji način uzgoja presada duhana, bez metil bromida, čime je u potpunosti ukinuti godišnja potrošnja od 30 tona ove tvari u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt je UNIDO iz Beča u suradnji s Institutom za zaštitu bilja Republike Hrvatske i Duhanskim institutom, a koordinator je bila tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

Priprema projektnog zadatka započela je u travnju te je projektni zadatak od strane Multilateralnog fonda odobren u svibnju 1998. godine. Projekt je dovršen u ožujku 2001.

S obzirom da je proizvodnja duhana jedina grana proizvodnje u Republici Hrvatskoj koja koristi metil bromid, potpuno je ukinuta potrošnje ove tvari prije roka određenog Montrealskim protokolom.


UKIDANJE POTROŠNJE METIL BROMIDA U PROIZVODNJI PRESADNICA DUHANA

Phase out of Methyl Bromide in Tobacco Seedlings; Broj projekta: MP/CRO/01/215

Projektom je uspostavljen hidroponski način uzgoja presadnica duhana, čime je ukinuta godišnja potrošnja od 30 tona tvari metil bromid.

Projekt je pokrenulo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Duhanske tvrtke: Duhan d.d., Rovita d.o.o., Viržinija d.d. i Duhanprodukt d.d. bilu su korisnici ovog projekta. Cilj projekta je bio pomoći tvrtkama pri prelasku na hidroponski način uzgoja presada duhana, čime je u potpunosti ukinuta godišnja potrošnja od 30 tona metil bromida u Republici Hrvatskoj.

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila UNIDO iz Beča u suradnji s Institutom za zaštitu bilja Republike Hrvatske i Duhanskim institutom, a koordinator je bilo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Projekt je započet u svibnju 2002. godine, a dovršen u prosincu 2006. godine.

S obzirom da je proizvodnja duhana jedina grana proizvodnje u Republici Hrvatskoj koja koristi metil bromid, potpuno je ukinuta potrošnja ove tvari prije roka određenog Montrealskim protokolom.

GOSPODARENJE RASHLADNIM SREDSTVIMA

Refrigerant Management Plan; Broj projekta: MP/CRO/98/020

Projektom se uspostavljen sustav prikupljanja i recikliranja klorofluorovodika (CFC) u sektoru rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

Projekt je pokrenula tadašnja Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, a nastavak projekta Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja u suradnji s Multilateralnim fondom za provedbu Montrealskog protokola, odnosno njegovom provedbenom agencijom UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation). Priprema za nastavak projekta ("RMP Update Strategy in Croatia") radi se u bilateralnoj suradnji s Institutom za okoliš iz Stockholma (Stockholm Environment Institute - SEI).

Projekt je podijeljen na tri cjeline:

 • uspostava sustava prikupljanja i recikliranja freona,
 • obuka djelatnika carinske službe, te
 • obuka servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila UNIDO iz Beča u suradnji s Centrom za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Agencijom za posebni otpad d.o.o. i Carinskom upravom Ministarstva financija, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Projektom su osnovana tri centra za prikupljanje i recikliranje freona, izvršena obuka 600 servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja te obuka djelatnika carinske službe. Time su uspostavljeni temelji za sprječavanje nezakonitog trgovanja tvarima koje oštećuju ozonski sloj, te uspostave mreže prikupljanja i recikliranja freona.


POTPUNO UKIDANJE POTROŠNJE CFC-a U REPUBLICI HRVATSKOJ

Terminal Phase-out Management Plan; Broj projekta: MP/CRO/03/033

Projektom je pravovremeno, održivo i isplativo ukinuta potrošnja klorofluorovodika (CFC-a) u Republici Hrvatskoj do 1. siječnja 2006. godine.

Projekt je odobren u travnju 2003. godine na 39. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča i Institut za okoliš iz Stockholma (SEI) u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i sporta, APO d.o.o. usluge zaštite okoliša i Fakultetom strojarstva i brodogradnje, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt obuhvaća provedbu slijedećih aktivnosti i međusobno povezanih mjera:

 • poboljšanje stručnosti postojeće radne snage
 • poboljšanje obuke u strukovnim školama
 • izradu Koda dobre prakse
 • uspostavu sustava oporabe klorofluorougljika (CFC-a)
 • ciljane informacije - promidžbene aktivnosti za građanstvo, servisere i centre
 • izrada nove Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

Provedbom projekta ostvareno je slijedeće:

 • 830 servisera završilo je seminar prema programu „Gospodarenje rashladnim sredstvima“
 • 8 strukovnih škola opremljeno je demonstracijskom opremom za obuku učenika
 • izrađeni su materijali za obuku u strukovnim školama
 • 16 profesora strukovnih škola završilo je obuku
 • izrađen je i distribuiran Kod dobre prakse
 • nova uredba o Tvarima koje oštećuju ozonski sloj (NN 120/05) stupila je na snagu u listopadu 2005. godine


USPOSTAVA NACIONALNE BANKE HALONA

Sectoral phase out program: 'Establishing a halon bank for Croatia'; Broj projekta: CRO/HAL/43/TAS/24

Projektom je uspostavljen centar za prikupljanje i recikliranje halona u protupožarnim uređajima

Projekt je pokrenulo Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Projekt je započeo pripremnom fazom u okviru koje je 2003. godine održana radionica „Uspostava nacionalne banke halona“ u tvrtci Pastor inženjering d.d., na kojoj su sudjelovali svi relevantni korisnici halona u RH.

U nastavku projekta raspisan je natječaj, odabrana tvrtka iz protupožarnog sektora, isporučen je opreme i tehnička pomoć u vidu radionica za obuku djelatnika.

Projekt je podijeljen na dvije cjeline:

 1. Uspostava prikupljanja i recikliranja za halon 1211 i 1301
 2. Tehnička pomoć protupožarnom sektoru

Provedbena agencija za ovaj projekt je bila GTZ Proklima (Njemačko društvo za tehničku suradnju), a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projektom je odabrana tvrtka iz protupožarnog sektora putem javnog natječaja koja je nacionalni centar - banka za prikupljanje i recikliranje halona, dok se oporaba istih vrši u inozemstvu. Značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da je prema odredbama Montrealskog protokola od 1. siječnja 2010. godine u Republici Hrvatskoj zabranjena potrošnja halona, osim za kritične namjene za što se u okviru aktivnosti banke čuvaju odgovarajuće količine halona. Navedeno u praksi za sve korisnike postojećih protupožarnih sustava znači obvezu prikupljanja halona iz istih, te njihovu zamjenu alternativnim tvarima koje nisu štetne za ozonski sloj. Haloni koji nije moguće reciklirati ili oporabiti u konačnici će kao opasan otpad biti upućeni na uništavanje u odgovarajuću spalionicu u inozemstvu.


OBUKA I RADIONICA U SEKTORU OTAPALA

Training and awareness workshop in solvents (CTC) sector; Broj projekta: MP/CRO/05/001

U okviru projekta, na Plitvičkim jezerima je 27. i 28. lipnja 2006. godine održana obuka i radionica za korisnike otapala (ugljik tetraklorid i metil kloroform) koja oštećuju ozonski sloj

Projekt je odobren u travnju 2005. godine na 45. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt se sastojao od dvije faze:

 1. Prikupljanje podataka i izrada studije o potrošnji otapala koja oštećuju ozonski sloj za razdoblje 2002. - 2004. godine
 2. Održavanja dvodnevne obuke i radionice

Radionica je imala slijedeće ciljeve:

 • prikazati rezultate studije o potrošnji ozonu štetnih otapala po sektorima u RH
 • istaknuti zajedničku problematiku korisnika navedenih tvari
 • pružiti korisne tehničke informacije u smislu rješavanja njihovih problema
 • prikazati sažetak značajnih pitanja vezanih uz zdravlje i sigurnost
 • povećati i osnažiti kapacitet tijela državne uprave iz nadležnosti zaštite okoliša u smislu pružanja savjeta o mogućnostima ulaganja u zamjenske tehnologije, kako bi ukidanje potrošnje ozonu štetnih otapala bilo u rokovima koje propisuje Montrealski protokol.

Zaključeno je kako Republika Hrvatska ima vrlo nisku potrošnju organskih otapala štetnih ozonskom sloju, isključivo korištenih u analitici voda (tetraklormetan), te da nisu utvrđeni značajniji potrošači u industrijskom sektoru. U analitici vode za piće još nije razvijena metoda dovoljne osjetljivosti koja bi koristila zamjenske tvari. Količine tetraklorougljika za primjenu u analitičke hrvatskom tržištu dostatne su za otprilike 10 godina.


REGIONALNI POKAZNI PROJEKT ZA ZAMJENU RASHLADNIH UREĐAJA KOJI KORISTE CFC (klorofluorougljike) - 'CHILLERI'

Broj projekta: MP/RER705/010

Projektom je napravljena zamjena uređaja za hlađenje koji kao rashladno sredstvo koriste klorofluorougljike (CFC) - (chilleri), te su umjesto istih instalirani uređaji koji koriste zamjenske tvari koje ne oštećuju ozonski sloj.

Projekt je odobren u prosincu 2005. na 47 sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Projekt je podijeljen u dvije faze:

 1. Prikupljanje podataka i izrada studije o instaliranim uređajima u RH koji kao rashladno sredstvo koriste klorofluorougljike (CFC) – centrifugalni čileri
 2. Zamjena rashladnih uređaja novim koji koriste zamjenske tvari

Cilj projekta je bio ukinuti potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj (klorofluorougljici), te ujedno ostvariti veću energetsku učinkovitost.


PRIPREMNI PROJEKT ZA UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-a (hidroklorofluorougljika) U RH

Preparation of an HCFC phase-out management plan for Croatia; Broj projekta: CRO/PHA/55/PRP/31

Projekt je odobren u srpnju 2008. na 55. sastanku Izvršnog odobora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Zadatak projekta je bio izraditi sveobuhvatnu strategiju za postizanje ciljeva za ukidanje potrošnje HCFC-a. Izrađen je prijedlog koji će poslužiti pri izradi zakonske regulative koja će regulirati promet HCFC-ima kroz uvozne kvote i kontrolu cijena, primjenu provedbenog plana, dostupnost zamjenskih tvari i tehnologija te koordinaciju s ostalim relevantnim zakonskim odrednicama. Projekt također prikazuje korake potrebne za ispunjavanje obveza Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a na svim razinama: proizvodnja, servisni sektor, edukacija, legislativa.

PRIPREMNI PROJEKT ZA UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH PJENA U RH

Preparation for the phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam production; Broj projekta: CRO/FOA/57/PRP/33

Projekt je odobren u travnju 2009. godine na 57. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Zadatak projekta je prikupiti potrebne podatke o količinama HCFC-a koji se koristi u proizvodnji poliuretanskih pjena, definirati specifičnosti proizvodnje i predložiti najbolje načine prilagodbe. Projekt će osigurati tvrtkama koje se bave proizvodnjom poliuretanskih pjena konzultiranje s međunarodnim stručnjacima u području proizvodnje pjena kako bi prilagodba njihovih proizvodnih linija bila optimalna.


UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH PJENA U TVRTKI Pavušin d.o.o.

Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of PU rigid foam at PAVUSIN Broj projekta: CRO/FOA/59/INV/34

Projektom se ukida potrošnja HCFC-141b kao napuhavajućeg sredstva u proizvodnji poliuretanskih pjena u tvrtki Pavušin d.o.o. i zamjenjuje se n-pentanom.

Projekt je odobren u studenom 2009. godine na 59. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovim projektom direktno će se smanjiti potrošnja HCFC-141b u Hrvatskoj za 17.73 MT, doprinoseći tako obvezama Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a.

INSTITUCIJSKO OSNAŽIVANJE U SVRHU PROVEDBE MONTREALSKOG PROTOKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ (u suradnji s UNEP IE)

1997.-2015.

Institutional Strengthening for the Implementation of the Montreal Protocol in Croatia

Projekt je pokrenut kroz suradnju između UNEP IE i tadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša -Projekt je ispred Vlade Republike Hrvatske u travnju 1997. godine potpisao dr. Ante Kutle, ravnatelj Državne uprave za zaštitu prirode i okoliša, a u ime Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda gospodin E. F. Ortega, šef Odjela uprave programa financiranja.

Od tada je projekt produživan na razdoblja od dvije godine. Dopunu sporazuma o navedenom projektu potpisao je, zaključkom Vlade RH od 26.10.2000., g. Božo Kovačević, ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Trenutno je u tijeku provedba VII. i  VIII. faze 

Zadaci projekta su sljedeći:

 • Provedba, praćenje i evaluacija odobrenih projekata uključujući nacionalni plan kao i planove ukidanja CFC- a i HCFC- a;
 • Prikupljanje i obrada informacija o potrošnji tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS);
 • Nacionalna kampanja osvješćivanja javnosti o zaštiti ozonskog sloja;
 • Širenje informacija o novim tehnologijama i zamjenama za TOOS;
 • Pomoć pri donošenju odluka vezanih za pitanje ozona te unapređenje sustava nadzora TOOS- a;
 • Podnošenje izvješća o napretku i financijskog izvješća UNEP DTIE-u;
 • Podnošenje Tajništvu za ozon godišnjeg izvješća o potrošnji i proizvodnji TOOS-a;
 • Podnošenje Vijeću Multilateralnog fonda godišnjeg izvješća o provedbi programa za zemlju;
 • Uvođenje mjera za sprječavanje nezakonitog trgovanja TOOS- om;
 • Umrežavanje i suradnja s nacionalnim dionicima;
 • Sudjelovanje na sastancima Montrealskog protokola i ECA mreže.

UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-141b IZ PROIZVODNJE POLIURETANSKIH I INTEGRIRANIH PJENA U TVRTKI Poli-mix d.o.o.

Phase-out of HCFC-141b from the manufacturing of PU rigid and integral skin foam at POLI-MIX company

Projektom se ukida potrošnja HCFC-141b kao napuhavajućeg sredstva u proizvodnji pjena u tvrtki Poli-mix d.o.o. i zamjenjuje se tehnologijom koja se bazira na upotrebi vode.

Projekt je odobren u svibnju 2010. godine na 60. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda za provedbu Montrealskog protokola. Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ovim projektom direktno će se smanjiti potrošnja HCFC-141b u Hrvatskoj za 16 MT, doprinoseći tako obvezama Montrealskog protokola o ukidanju potrošnje HCFC-a.


UKIDANJE POTROŠNJE HCFC-a U REPUBLICI HRVATSKOJ

HCFC Phase out management plan (HPMP) in Croatia

Projekt je odobren na 61. sastanku Izvršnog odbora Multilateralnog fonda Montrealskog protokola održanom u Montrealu, Kanada od 05. do 09. srpnja 2010. godine.

Provedbena agencija je Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO) iz Beča, a koordinator je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 

Ovaj projekt je  ubrzao ukidanje potrošnje HCFC-a za 26 godine prije zacrtanih rokova prema Montrealskom protokolu.

Provedene aktivnosti:

 • pomoć za izradu zakona, uredbi, pravilnika,
 • trening 8 nacionalnih predavača po standardima EU
 • nabava opreme i uređaja za centre za obuku
 • trening osoblja RRR centara
 • nabava identifikatora za carinu i centre za obuku
 • zamjena uređaja koji sadrže HCFC-e (suradnja s FZOEU)
 • uređaji su zamijenjeni u ustanovama,  institucijama, bolnicama
 • obuka carinika
 • obuka inspektora zaštite okoliša
 • nabava uređaja s novim tehnologijama za srednje strukovne škole
 • obuka nastavnika srednjih strukovnih škola
 • tisak priručnika za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja

 

PROJEKT 'REGIONALNA STARTEGIJA ZA PRIKUPLJANJE, PRIJEVOZ I UNIŠTAVANJE TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ ZA TRI ZEMLJE S NISKOM POTROŠNJOM' (BiH, Hrvatska i Crna Gora)

Izvršni Odbor Multilaterlanog fonda za provedbu Montrealskog protokola je na 69. sjednici odobrio pilot projekt 'Prikaz regionalne strategije za gospodarenje i zbrinjavanje TOOS otpada u ECA regiji'. Cilj projekta je zbrinjavanje 29,07 metričkih tona otpada koji sadrži TOOS prikupljenih u trima navedenim zemljama.

MLF je osigurao sredstva za financiranje:

 • uništavanja TOOS-a, ishođenje dozvola za izvoz, analizu plina i nabavu spremnika za skladištenje i prijevoz plina
 • na taj način ušteđena su znatna sredstva koja bi se inače za iste procese trebala financirati sredstvima FZOEU.

Upute serviserima za dobivanje dozvole i upis u registar

Tvrtkama i obrtima koji servisiraju samo klimatizacijske uređaje u motornim vozilima sukladno članku 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Narodne novine', br. 47/14) nije potrebna dozvola Ministarstva već samo upis u Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari.

Temeljem čl. 67. Zakona o zaštiti zraka ('Narodne novine', br. 130/11) i članka 26., stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka ('Narodne novine', br. 47/14) pravna ili fizička osoba – obrtnik može, ako ishodi dozvolu Ministarstva, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (u daljnjem tekstu: dozvola):

 • rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima,
 • nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara

Zahtjev za izdavanje dozvole i produženje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

Zahtjev za izdavanje dozvole i produženje dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

Uz Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klima uređaja ili protupožarnih uređaja potrebno je dostaviti sljedeće: 

Temeljem članka 67. stavka  6. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine 130/11, 47/14) zahtjev za produženje dozvole mora se podnijeti najranije četiri mjeseca, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka na koji je dozvola izdana.

Upute serviserima za upis u Registar sukladno Zakonu o zaštiti zraka

Zahtjev za upis u Registar pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari možete preuzeti ovdje.

Za elektroničko popunjavanje dokument preuzimite ovdje.

Ako je tvrtka ili obrt već upisana u Registar i dobila je potvrdu s registarskim brojem, ne treba prilikom produženja dozvole ponovo podnositi zahtjev za upis u Registar.
 
Ukoliko pravna ili fizička osoba - obrtnik posjeduje dozvolu Ministartstva uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

 • popunjeni OBRAZAC REG

OBRAZAC REG možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.


Ukoliko pravna ili fizička osoba - obrtnik ne posjeduje dozvolu Ministartstva uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

 • popunjeni OBRAZAC REG

Ukoliko pravna ili fizička osoba - obrtnik ne posjeduje dozvolu Ministartstva, a obavlja djelatnost prikupljanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima uz Zahtjev za upis u Registar potrebno je dostaviti sljedeće:

 • ispunjeni obrazac REG
 • izjavu o posjedovanju uređaja za prikupljanje rashladne tvari iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja (uz priloženi račun i certifikat uređaja, a ukoliko niste u mogućnosti pribaviti račun potrebno je dostaviti presliku o upisu uređaja u knjigu osnovnih sredstava)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaposlene radnike koji rukuju s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima (preslika)
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za djelatnika na kojeg je uvjerenje

Svi traženi dokumenti dostavljaju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Za sve dodatne informacije posjetite web stranice Ministartsva zaštite okoliša i energetike ili se obratite radnim danom od 9 do 11 sati na sljedeće brojeve:
 
Tel:  +385 1 3717 233
Fax: +385 1 3717 135 

Popis pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari

Popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove

Centri za izobrazbu servisera

Ministarstvo zaštite okoliša prirode je izdalo suglasnost Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT), OIB: 64803582302, Zagreb, Ivana Lučića 5, za provođenje programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline te klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

HURKT je ovlašteni nositelj programa izobrazbe za sljedeće programe:

Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline

 • Kategorija I – djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
 • Kategorija II – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova, a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari, te djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari
 • Kategorija III – djelatnost prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari
 • Kategorija IV – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova ili o njima ovise, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova,a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari

Klimatizacijski sustavi u motornim vozilima (MAC)

Prikupljanje tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Obrazac za prijavu za pristupanje stručnom ispitu (docx)

Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na:
http://www.hurkt.hr/

 

 

Centri za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i centar za prikupljanje i obnavljanje halona

 

CENTRI ZA PRIKUPLJANJE, OBNAVLJANJE I OPORABU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA IZ RASHALDNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA

U Zagrebu je početkom 2010. godine otvoren Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu tvari koje oštećuju ozonski sloj, tzv. kontroliranih tvari i zamjenskih tvari. Centar je uz sve potrebne dozvole Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na adresi Ulica Josipa Lončara 3/1 otvorila tvrtka CIAK d.o.o. Centar u Splitu se nalazi u okviru tvrtke Frigomotors d.o.o., Dugopoljska 35, 21204 Dugopolje, a centar u Rijeci u okviru tvrtke IND-EKO d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka.

Republika Hrvatska izradila je 1996. Nacionalni program za postupno ukidanje tvari koje oštećuju ozonski omotač, na temelju kojeg je do danas odobrena provedba trinaest projekata, od kojih je njih 10 završeno. Svi oni imaju za cilj potpuno ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj najkasnije do kraja 2015. godine. Potrošnja tih tvari u Republici Hrvatskoj stalno se smanjuje, te je u 2008. godini iznosila 102,86 tona, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na potrošnju iz 1990. godine koja je iznosila 1256 tona. Budući da se Republika Hrvatska ubraja u države s niskom potrošnjom TOOS, njihova bi potrošnja mogla biti ukinuta i prije zadanih rokova.

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Narodne novine 120/05), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva propisalo je da sve pravne i fizičke osobe koje u okviru svoje djelatnosti rukuju tvarima koje oštećuju ozonski sloj, poput servisera uređaja za hlađenje, klimatizaciju, dizalica topline, sustava za zaštitu od požara i aparata za gašenje požara moraju biti registrirani i imati dozvolu Ministarstva. Do danas je za te poslove u Hrvatskoj registrirano 1500 pravnih i fizičkih osoba.

Sukladno spomenutoj Uredbi, Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari dužan je preuzeti prikupljene tvari od servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja u odgovarajućim spremnicima bez naknade. Tako prikupljene tvari Centar može privremeno skladištiti u prikladnom prostoru najduže godinu dana računajući od dana nastanka otpadne kontrolirane tvari ili od dana njezina dostavljanja u Centar. Sukladno Zakonu o otpadu, po isteku tog vremena tvari se moraju trajno zbrinuti spaljivanjem, što se obavlja u inozemstvu.

Ministarstvo kao nadležno tijelo surađuje s visokoškolskim ustanovama u programu izobrazbe servisera rashladnih i klimatizacijskih uređaja, koji se odvija u četiri centra u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Obuku je do danas uspješno završilo 2500 polaznika.

 

CENTAR ZA PRIKUPLJANJE I OBNAVLJANJE HALONA (BANKA HALONA)

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pokrenulo je 2003. godine s tvrtkom GTZ Proklima (Njemačko društvo za tehničku suradnju) kao provedbenom agencijom projekt 'Uspostava nacionalne banke halona'. Kroz pripremni projekt prikupljeni su potrebni podaci o instaliranim količinama halona u Hrvatskoj te je temeljem javnog natječaja koje je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odabrana tvrtka 'VATRO-SERVIS' d.o.o., Dravska 61, 42202 Trnovec (www.vatro-servis.hr) da bude Centar za prikupljanje i obnavljanje halona (banka halona) u Republici Hrvatskoj. Početkom 2009. godine Centar za prikupljanje i obnavljanje halona počeo je s djelatnošću prikupljanja, recikliranja i oporabe halona.

Značaj ovog projekta ogleda se u činjenici da je prema odredbama Montrealskog protokola i Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (Narodne novine 120/05) od 1. siječnja 2010. godine u Republici Hrvatskoj zabranjena potrošnja halona, osim za kritične namjene za što se u okviru aktivnosti banke čuvaju odgovarajuće količine halona. Navedeno u praksi za sve korisnike postojećih protupožarnih sustava znači obvezu prikupljanja halona iz istih, te njihovu zamjenu alternativnim tvarima koje nisu štetne za ozonski sloj. Haloni koje neće biti moguće reciklirati ili oporabiti u konačnici će, kao opasan otpad, biti upućeni na uništavanje u odgovarajuću spalionicu u inozemstvu.

Službeni obrasci

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

OBRAZAC PNOS

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) te članku 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini 3 kg ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji.

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS putem web aplikacije na adresi: http://pnos.haop.hr/

OBRASCI KT1, KT3, KT4, KT5

Sukladno  Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 1.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 3.

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Agenciji podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci se dostavljaju Agenciji na obrascima KT 4 i KT 5.

Obrasci KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 dostavljaju se putem web aplikacije na adresi: http://kt.haop.hr/

Za sve dodatne informacije i korisničku podršku u korištenju aplikacije možete kontaktirati Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu na:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
Telefon:  01/5581-660 (radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 h)
E-mail: F-TOOS@haop.hr 

Obrasce KT 1, KT 3, KT 4, KT 5 i PNOS možete preuzeti na:
http://kt.haop.hr/


OBRASCI KT2, SK1, SK2 I KTZ1

Budući da je uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari zabranjen, proizvodi poput rashladnih i klimatizacijskih uređaja, proizvoda u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini, otapala, sustava i aparata za gašenje požara, te polimernih materijala moraju biti popraćen Izjavom da proizvod ne sadrži kontrolirane tvari na obrascu KT 2.

Obrazac KT 2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

 


Za uređaje ili opremu koja sadrži 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater uređaja ili opreme vodi servisnu karticu na obrascu SK 1 (servisna kartica rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja i dizalica topline), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.


Za opremu i sustave koji sadrže 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater opreme ili sustava vodi servisnu karticu na obrascu SK 2 (servisna kartica protupožarnog sustava), odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola.

Obrazac SK 2 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje.

 

Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za sve rashladne i klimatizacijske uređaje ili opremu koje je zatekao prazne, odnosno bez kontrolirane ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

Obrazac KTZ 1 možete preuzeti ovdje.
Za elektroničko popunjavanje dokument preuzmite ovdje

Publikacije

Korisni linkovi