Obrasci i očevidnici

Obrasci iz područja zaštite zraka

Prijava u Registar REGVOC, Godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva, prijava u Registar srednjih i velikih uređaja za loženje plinskih turbina

Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 87/17), u daljnjem tekstu: Uredba o GVE, propisuju se granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i dopušteno prekoračenje graničnih vrijednosti emisija za određeno razdoblje. Nepokretni izvori su: točkasti (kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste: postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i difuzni (kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka: uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta).

Postrojenja u kojima se obavljaju aktivnosti iz članka 55. stavka 1. Uredbe o GVE operater je dužan prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve, u daljnjem tekstu: Registar REGVOC.

Operateri postrojenja koji su u obvezi izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva iz Priloga 4. Uredbe o GVE isto dostavljaju Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, u daljnjem tekstu: HAOP do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Za dostavu prijave Registar REGVOC kao i dostavu godišnjeg izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva Uredbe o GVE koristi se elektronička programska oprema (mrežna aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

Korisničko ime i lozinka (korisnički račun) se kreira putem registracije na informacijskom sustavu zaštite okoliša (ISZO portalu) HAOP-a.

Za korisnički račun potrebno je zatražiti pristup elektroničkoj programskoj opremi koji odobrava HAOP.

Operater srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina iz članka 74. Uredbe o GVE dužan je iste prijaviti u Registar srednjih i velikih uređaja za loženje plinskih turbina, a podaci za prijavu za upis u Registar dostavljaju se u tiskanom obliku na obrascu iz Priloga 6. Uredbe o GVE do uspostave elektroničke programske opreme iz članka 79. Uredbe o GVE.

Popunjen obrazac prijave u Registar srednjih i velikih uređaja za loženje plinskih turbina dostavlja se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: info@haop.hr.

Obrasci Odjela za okolišnu dozvolu