Okolišna dozvola

Okolišna dozvola izdaje se za postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more.
Postupak utvrđivanja okolišne dozvole za nova postrojenja i za rekonstrukcije postojećih provodi se najkasnije prije početka rada novog postrojenja ili puštanja u pogon rekonstrukcije postrojenja.

Novosti

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Odlagalište otpada Kraplja u Gunji, od 15. ožujka do 15. travnja 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Čateks d.d., Čakovec, od 13. veljače do 14. ožujka 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada u Ivanić Gradu operatera Aeks d.o.o., od 18. veljače do 19. ožujka 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja

 • Postrojenje za vruće cinčanje u Splitu operatera Adriacink d.o.o., od 20. veljače do 22. ožujka 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Kompostana 'Prudinec/Jakuševec', Zagreb, od 12. ožujka do 10. travnja 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

Uvidi u nacrte rješenja o okolišnoj dozvoli

 • Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje LTH Metalni lijev d.o.o. iz Benkovca, od 1. do 15. travnja 2019., informacija i dokumentacija objavljena je u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u

 • Proizvodnja šupljeg stakla VETROPACK STRAŽA d.d., tvornica stakla, Hum na Sutli - informacija je objavljena 26. srpnja 2018. u kategoriji Postupci razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u

Informacije o podnesenim zahtjevima za ishođenje okolišne dozvole

 • Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Mesna industrija Vajda, Čakovec - Informacija je objavljena 17. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • LTH Alucast d.o.o., Čakovec - informacija je objavljena 09. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada "Mraclinska Dubrava" - informacija je objavljena 04. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište 'Radosavci' - informacija je objavljena 26. ožujka 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Odlagalište otpada Kraplja u Gunji - informacija je objavljena 22. veljače 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice - informacija je objavljena 15. veljače 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole uključujući proširenje za postojeće odlagalište otpada 'Ivančino brdo' - Križevci - informacija je objavljena 28. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Doroslov' - Donji Miholjac - informacija je objavljena 28. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Tuk' - Orahovica - informacija je objavljena 28. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Vitika' - Đakovo - informacija je objavljena 28. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Cerik' - Daruvar - informacija je objavljena 28. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Postrojenje za vruće cinčanje u Splitu operatera Adriacink d.o.o. - informacija je objavljena 11. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Postrojenje za zbrinjavanje i privremeno skladištenje opasnog otpada u Ivanić Gradu operatera Aeks d.o.o. - informacija je objavljena 11. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za nova postrojenja

 • Kompostana 'Prudinec/Jakuševec', Zagreb - informacija je objavljena 24. prosinca 2018. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama

 • Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje "Heineken Hrvatska d.o.o.", Karlovac - rješenje je objavljeno 25. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje "Univerzal", Varaždin- rješenje je objavljeno 4. travnja 2019. godine u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin - rješenje objavljeno 1. ožujka 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • RS Metali d.d. - ljevaonica Bjelovar, Bjelovar - rješenje je objavljeno 16. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Postrojenje za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje - rješenje je objavljeno 16. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje 3. MAJ Brodogradilište d.o.o. iz Rijeke - rješenje je objavljeno 16. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o. iz Zagreba - rješenje je objavljeno 11. siječnja 2019. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada 'Lončarica Velika', Osijek - rješenje je objavljeno 21. prosinca 2018. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

 • SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača - rješenje je objavljeno 17. prosinca 2018. u kategoriji Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja


Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 

Osnovne informacije o postupku izdavanja okolišne dozvole

Zakonska osnova

Provedba postupka ishođenja okolišne dozvole je propisana Zakonom o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14, 5/18). Donošenjem navedenih propisa postupak je uređen i usklađen s odredbama Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja).

Što je okolišna dozvola i kada je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu

Okolišna dozvola se izdaje s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i uvjete za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša zbog industrijskih aktivnosti.

Okolišna dozvola je dozvola za rad postrojenja koju je operater dužan ishoditi prije puštanja u rad postrojenja, uključujući probni rad, za rad postojećih postrojenja, te prije značajne promjene u radu postrojenja namijenjenog obavljanju djelatnosti kojom se mogu prouzročiti industrijske emisije, uključujući velike uređaje za loženje, postrojenja za spaljivanje otpada, te postrojenja za suspaljivanje otpada.

Okolišna dozvola se izdaje nakon izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

Djelatnosti i onečišćujuće tvari kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more

Djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more utvrđene su u Prilogu I. Uredbe.

Popis onečišćujućih tvari za koje se određuju granične vrijednosti emisija u postupku ishođenja okolišne dozvole, odnosno po redu važnosti u odnosu na ostale onečišćujuće tvari utvrđen je u Prilogu II. Uredbe.

 

Postupak ishođenja okolišne dozvole

Postupak ishođenja okolišne dozvole

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za postrojenje podnosi se za postrojenje na istoj lokaciji ili za više postrojenja, odnosno dijelova postrojenja na istoj lokaciji, u kojima djelatnost koja podliježe ishođenju okolišne dozvole namjerava obavljati ili obavlja i/ili postrojenja koristi isti operater.

Zahtjev se podnosi na način propisan člankom 99. Zakona o zaštiti okoliša. Uz Zahtjev se prilaže stručna podloga čiji je sadržaj propisan Prilogom IV. Uredbe. Nakon što Ministarstvo zaprimi uredan Zahtjev, o Zahtjevu informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno uredbi kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Kada Ministarstvo utvrdi da Zahtjev ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i Uredbe, pozvat će podnositelja zahtjeva zaključkom da, u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od trideset dana, ukloni nedostatke u Zahtjevu. Ukoliko Zahtjev sadrži sve podatke i dokaze sukladno odredbama Zakona i Uredbe, odnosno nakon uklanjanja navedenih, Ministarstvo pribavlja mišljenja nadležnih tijela i/ili osoba u skladu s odredbama Zakona i članka 11. Uredbe (obrazac iz Priloga V. Uredbe) te zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Ministarstvo po okončanju razmatranja i preispitivanja pribavljenih mišljenja o uvjetima dozvole poziva nadležna tijela i/ili osobe da u roku od 15 dana izdaju potvrdu na utvrđene uvjete dozvole. Istekom roka za pribavljanje potvrde, odnosno mišljenja započinje izrada nacrta dozvole.

Nakon što su ispunjeni svi kriteriji iz članka 17. Uredbe, Ministarstvo donosi Okolišnu dozvolu čiji je sadržaj propisan člankom 18. Uredbe. Rješenje o okolišnoj dozvoli se dostavlja operateru te izdaje na rok od pet godina od izvršnosti.

 

Postupak ishođenja okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila

Za djelatnosti iz Priloga I. Uredbe, pod sljedećim brojevima: 3. Industrija minerala, 3.1. (b) proizvodnja vapna i 3.5. Izrada keramičkih proizvoda, ukoliko ne uključuju zbrinjavanje opasnog otpada ili suspaljivanje otpada, 4.1.(a) tehnički plinovi-acetilen, 5. Gospodarenje otpadom koje ne uključuje opasni otpad, 6.6. intenzivan uzgoj peradi ili svinja – 6.6. (a), 6.6.(b), 6.6.(c) i 6.6.(d) postupak izdavanja okolišne dozvole može se provesti primjenom općih obvezujućih pravila.

Ministarstvo je donijelo Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja (NN 140/14) i Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi (NN 140/14).

Općim obvezujućim pravilima određuju se za pojedinu djelatnost ili skupinu djelatnosti uvjeti dozvole uključujući granične vrijednosti emisija, posebne uvjete s kojima se postrojenja moraju uskladiti u odnosu na pojedine sastavnice okoliša ili pritiske na okoliš, te njihov ukupni utjecaj i međuutjecaj.

Zahtjev za izdavanjem okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila podnosi operater na obrascu općih obvezujućih pravila za djelatnost. Zahtjev se dostavlja na mišljenje nadležnim tijelima i/ili osobama. U slučaju kada se radi o postojećem postrojenju, odnosno rekonstrukciji postrojenja, uzimaju se u obzir rezultati inspekcijskog nadzora u kojem se provjeravaju predloženi uvjeti iz obrasca za ishođenje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila pribavljeni sukladno članku 20. Uredbe.

Ministarstvo po okončanju razmatranja i preispitivanja pribavljenih mišljenja o uvjetima dozvole poziva nadležna tijela i/ili osobe da u roku od 15 dana izdaju potvrdu na utvrđene uvjete dozvole. Istekom roka za pribavljanje potvrde, odnosno mišljenja započinje izrada nacrta dozvole.

Na donošenje i obvezni sadržaj okolišne dozvole koja se izdaje primjenom općih obvezujućih pravila odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 17. i 18. Uredbe. Rješenje o okolišnoj dozvola se dostavlja operateru te izdaje na rok od pet godina od izvršnosti.

Rješenje o zahtjevu temeljem općih obvezujućih pravila može se izdati s pozivom na opća obvezujuća pravila ukoliko je operater potpuno usklađen sa sadržajem općih obvezujućih pravila.

 

Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja

Kada operater u postrojenju radi ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđenih Uredbom, može podnijeti zahtjev da se za to postrojenje ne izdaje okolišna dozvola. Sadržaj Zahtjeva za ishođenje rješenja o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđenih Uredbom propisan je člankom 101. Zakona. Priloge uz zahtjev za ishođenje dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti može izraditi operater, sukladno Zakonu.

Rješenjem o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja utvrđuju se uvjeti za rad postrojenja bez ishođenja okolišne dozvole. Rješenje o radu postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja se izdaje na rok od četiri godine od izvršnosti.

Način utvrđivanja najboljih raspoloživih tehnika

Zaključci o NRT-u predstavljaju temeljni dokument za utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole. Iznimno, do donošenja Zaključaka o NRT-u za pojedine djelatnosti na isti način se koriste Poglavlja o NRT-u iz RDNRT - a koje se objavljuju na internetskim stranicama Europske unije.

Kada se utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole provodi s NRT-om koje nisu opisane niti u jednom od postojećih zaključaka o NRT-u ili se ti zaključci ne odnose na sve potencijalne učinke koje djelatnost ili proces imaju na okoliš, utvrđivanje NRT-a provodi se sukladno kriterijima iz Zakona i kriterijima za određivanje NRT-a koji su propisani u Prilogu III. Uredbe uz obvezno saslušanje operatera.

Smjernice za najbolje raspoložive tehnike

Smjernice za najbolje raspoložive tehnike

Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

Temeljno izvješće

Temeljno izvješće je izvješće o stanju tla i podzemnih voda koje su onečišćene opasnim tvarima povezanim s djelatnošću operatera.

Kada djelatnost koja se obavlja u postrojenju uključuje uporabu, proizvodnju ili ispuštanje opasnih tvari u smislu Zakona o zaštiti okoliša, te može prouzročiti onečišćenja tla i podzemnih voda, operater je dužan izraditi i dostaviti Ministarstvu Temeljno izvješće prije ishođenja okolišne dozvole, odnosno njezinih izmjena i dopuna. Uz ovaj uvjet, Temeljno izvješće za postrojenja dužni su izraditi operateri postrojenja koja uključuju opasne tvari prema obvezi izrade Izvješća o sigurnosti, odnosno obvezi sukladno posebnim propisima kojima se dopušta uporaba, proizvodnja ili ispuštanje opasnih tvari.

Temeljno izvješće sadrži podatke potrebne za utvrđivanje stanja tla i podzemnih voda, kako bi se mogla izraditi količinska usporedba sa stanjem tijekom i nakon konačnog prestanka djelatnosti.

Sadržaj Temeljnog izvješća propisan je u članku 38. Uredbe, a način podnošenja zahtjeva za suglasnost na Temeljno izvješće te način izdavanja suglasnosti na Temeljno izvješće propisano je u članku 39. Uredbe. Europska Komisija donijela je smjernice za izradu temeljnog izvješća.

 

 

Način dostavljanja podataka o praćenju emisija

Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja u tlo, zrak, vode i more te druge sastavnice okoliša kao i podatke o opterećenjima dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na način određen Zakonom o zaštiti okoliša i pravilnikom kojim se propisuje registar onečišćavanja okoliša, odnosno nadležnim tijelima i/ili osobama sukladno posebnom propisu.

 

Postupak izmjene i/ili dopune okolišne dozvole

Postupak na zahtjev stranke

Operater je obvezan pisanim podneskom obavijestiti Ministarstvo o promjeni u radu te dostaviti detaljan opis namjeravanih promjena koje se odnose na sve planirane promjene u prirodi ili funkcioniranju, ili opsegu postrojenja, a koje može imati posljedice na okoliš.

Operater dostavlja Ministarstvu opis promjena na obrascu iz Priloga VI. Uredbe, a obrazac može ispuniti operater ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju uvida i analize obavijesti operatera, odnosno obavijesti pribavljene od nadležnih tijela i/ili osoba Ministarstvo će donijeti ocjenu o kakvoj se promjeni u radu postrojenja radi. Na temelju te ocjene, Ministarstvo je dužno obavijestiti operatera da podnese zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za postrojenje u cijelosti ili za dio postrojenja u kojem namjerava obaviti značajnu promjenu, odnosno da podnese zahtjev za izdavanje rješenja o izmjenama i/ili dopunama okolišne dozvole.

Postupak po službenoj dužnosti

Ministarstvo svakih 5 godina, po službenoj dužnosti, razmatra, te ukoliko je potrebno, posebnim rješenjem mijenja i/ili dopunjava okolišnu dozvolu, a osobito kada:

 • je onečišćenje koje uzrokuje postrojenje takvog značaja da je potrebno razmotriti granične vrijednosti industrijskih emisija utvrđene okolišnom dozvolom i u svrhu učinkovite zaštite okoliša utvrditi nove granične vrijednosti emisija,
 • bitne promjene u NRT-u omogućuju značajno smanjenje emisija bez nametanja većih troškova,
 • sigurnosni uvjeti rada u postrojenju nalažu uporabu drugih raspoloživih i dostupnih tehnika,
 • to nalaže usklađivanje sa zakonom, odnosno s europskim i/ili međunarodnim propisima,
 • je potrebno usklađenje s novonastalim standardom kakvoće okoliša.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti razmatra, te ukoliko je potrebno, posebnim rješenjem mijenja i/ili dopunjava okolišnu dozvolu u slučaju kada postrojenje nije obuhvaćeno nijednim od Zaključaka o NRT-u, ukoliko razvoj NRT-a omogućava značajno smanjenje industrijskih emisija, odnosno u slučaju ishođenja okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila.

U roku od 4 godine od dana objavljivanja Odluke o Zaključcima o NRT-u na službenim stranicama Europske Unije, a koji se odnosi na glavnu djelatnost postrojenja, Ministarstvo po službenoj dužnosti razmatra, te po potrebi, posebnim rješenjem mijenja i/ili dopunjava okolišnu dozvolu kojom usklađuje uvjete za rad postrojenja.

 

Informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku izdavanja okolišne dozvole i dozvola za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja

U postupku izdavanja okolišne dozvole, uključujući izdavanje iste primjenom općih obvezujućih pravila, Ministarstvo će osigurati informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti sukladno odredbama Zakona, Uredbe te uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti provodi se o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole, odnosno izmjenom i/ili dopunom okolišne dozvole te rješenju o okolišnoj dozvoli, odnosno rješenju o izmjenama i/ili dopunama okolišne dozvole.

U postupku ishođenja dozvole za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja Ministarstvo će osigurati informiranje javnosti o rješenju kojim se daje dozvola za rad ispod graničnih vrijednosti pokazatelja.

Javnost i zainteresirana javnost u postupku izdavanja okolišne dozvole, uključujući izdavanje okolišne dozvole primjenom općih obvezujućih pravila sudjeluje putem javne rasprave koja se provodi o stručnoj podlozi zahtjeva sukladno odredbama Zakona i ove Uredbe te uredbe kojom se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša te sudjelovanjem na nacrt dozvole koja se stavlja na uvid javnosti i zainteresiranoj javnosti objavom nacrta na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Zahtjevi za ishođenje okolišne dozvole za postojeća postrojenja

Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Mesna industrija Vajda, Čakovec

LTH Alucast d.o.o., Čakovec

Izmjena i dopuna okolišne dozvole za odlagalište otpada "Mraclinska Dubrava" - Velika Gorica

Produženje važenja uvjeta dozvole za odlagalište 'RADOSAVCI'

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Petrokemija d.d. iz Kutine

Odlagalište otpada Kraplja u Gunji

Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole uključujući proširenje za postojeće odlagalište otpada 'Ivančino brdo' - Križevci

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Cerik' - Daruvar

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Vitika' - Đakovo

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Tuk' - Orahovica

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za postojeće odlagalište otpada 'Doroslov' - Donji Miholjac

Postrojenje za vruće cinčanje u Splitu operatera Adriacink d.o.o.

Kompostana 'Prudinec/Jakuševec', Zagreb

Postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom u Svetoj Nedelji operatera Oxidal d.o.o.

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za gradsko odlagalište otpada Virovitica

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Gorjak'

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Johovača'

Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir

Odlagalište otpada Jerovec

Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o. iz Zagreba

Izmjena i dopuna uvjeta iz Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje 3. MAJ Brodogradilište d.o.o. iz Rijeke

Odlagalište otpada Petrovačka Dola

Odlagalište otpada Rakitovac, Gospić

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište za neopasni otpad 'Totovec', Čakovec

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada 'Belišće'

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Prdavac

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Doline

Produženje važenja uvjeta okolišne dozvole za odlagalište otpada Ilovac

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE RIJEKA, operatera HEP – proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

Postrojenje za galvansko pocinčavanje, Vrbovec

Bioplinsko postrojenje Gradec snage 2,0 MWel

Odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100), operatera Petrokemija Agro Trade d.o.o.

Farma za tov purana Brodski Stupnik

Premifab d.d., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji

Čateks d.d., Čakovec

Sladorana tvornica šećera d.o.o., Županja

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o.

Izmjena uvjeta okolišne dozvole za odlagalište Peski u Đurđevcu

Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje pogon Buzet, operatera CIMOS P.P.C. Buzet d.o.o.

Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje ljevaonica Roč

DS SMITH Belišće d.d.

Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Industrija mesa Koka d.d., na lokaciji u Varaždinu

ITALIKACINK d.o.o., Lički Osik

AD PLASTIK d.d., Solin - postrojenje za proizvodnju dijelova za motorna vozila na lokaciji R.J. Zagreb

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje MIV – Metalna industrija Varaždin iz Varaždina

Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice, Bjelovar

Izmjena uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Prehrambena industrija Vindija d.d.

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Maruševec

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje LTH Metalni lijev d.o.o. iz Benkovca

Izmjena uvjeta iz Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb

Odlagalište otpada 'Košer', Općina Pučišća

Odlagalište otpada 'Novi Dvori', Zaprešić

Odlagalište otpada 'Kozjačić', Imotski

Bioplinsko postrojenje tvrtke Miagro energo d.o.o. u Našicama

SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača

Centar za gospodarenje otpadom BIKARAC - faza 1

EUROCABLE GROUP d.d. u Općini Jakovlje

Privremeno skladištenje opasnog otpada, Općina Kostrena

Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada 'Lončarica Velika'

Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE PLOMIN 1, Plomin

Tvornica ulja Čepin d.d.

HS Produkt d.o.o., Karlovac

PPK Karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac

Izmjena rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište 'Piškornica'

Čeličana ABS Sisak d.o.o., Sisak

Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za Uljanik brodogradilište d.d., Pula

Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada 'Vinogradine'

Izmjena i dopuna Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje KIM Mljekara d.o.o., Karlovac

Izmjena i dopuna te ispravak Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište 'Piškornica'

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postrojenje Scott Bader d.o.o., Zagreb

Odlagalište otpada 'Kupinovica', Supetar

Odlagalište otpada 'Stanišće', Hvar

Bioplinsko postrojenje u Feričancima

Viševica Komp d.o.o., PC Mahično

Izmjena i dopuna Rješenja o objadinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje PLIVA Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof

Tvornica stočne hrane Koka d.d.

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole i Rješenja o ispravku očite pogreške u Rješenju za postrojenje Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb

METIS d.d., podružnica Kukuljanovo

Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Dalekovod-Proizvodnja d.o.o., Dugo Selo

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje TE-TO Osijek, Osijek

Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Wienerberger - Ilovac d.o.o., Karlovac

Odlagalište otpada 'Beljavine', Grad Vrbovec

Postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica

Farma peradi, Košute 1 i Košute 2, Grad Sinj

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje tvrtke EKO Međimurje d.d., Šenkovec

RS Metali d.d. - ljevaonica Bjelovar, Bjelovar

Odlagalište otpada 'Vučje brdo', Plano

Građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Ferro-Preis d.o.o., Čakovec

Odlagalište otpada Mojanka, Sinj

Odlagalište otpada 'Bukovina', Čazma

Izmjena rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište neopasnog otpada 'Kutina'

Odlagalište otpada Podum, Grad Otočac

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Peradarska farma Ribnica

Izmjena i dopuna Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postrojenje Viro tvornica šećera d.d., Virovitica

Izmjena Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole za postrojenje Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec

Biodizel Vukovar d.o.o. za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela

Viševica Komp d.o.o., Mahično

Bioplinsko postrojenje Gradec snage 2,0 MWel za obradu otpada anaerobnom razgradnjom

METIS d.d., podružnica Pula

Postrojenje za proizvodnju elemenata od nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje

Odlagalište otpada Košambra, Grad Poreč

Brodotrogir d.d., Trogir

DS Smith Belišće Croatia d.o.o. za proizvodnju papira i kartona iz Belišća

Farma za uzgoj pilenki Želiski, Barban

Postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja u mjestu Rovišće

Hrvatski reprocentar za proizvodnju svinja Krmiva d.o.o., Općina Pisarovina

DIV d.o.o. tvornica vijaka, Samobor, Podružnica Knin

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Farma koka nesilica Lukač'

Izmjena Rješenja o okolišnoj dozvoli za odlagalište otpada Gorjak, Gornje Jesenje

Odlagalište otpada 'Cere', Općina Sveta Nedelja, Istarska županija

Izmjena Rješenja o okolišnoj dozvoli za postrojenje gradskog odlagališta otpada Virovitica

Dopuna rješenja za postrojenje CIOS MBO obrada otpada

Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka

Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka

IND-EKO d.o.o., Rijeka, Pogon Urinj, Kostrena

Odlagalište otpada 'Karepovac', Split

Farma svinja u tovu Đurđevac - Mesna industrija Natura d.o.o.

Odlagalište otpada 'Baćanska', Davor

Odlagalište otpada Cerovka, Grad Sveti Ivan Zelina

Postrojenje za skladištenje i oporabu opasnog otpada, Podružnica 1 Grubišno Polje

Postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica

Odlagalište komunalnog otpada Andrilovec, Dugo Selo

Odlagalište otpada 'Tarno', Ivanić-Grad

Odlagalište otpada 'Griža', Grad Buzet

Postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o., Zagreb

Odlagalište neopasnog otpada 'Mraclinska Dubrava', Velika Gorica

Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb

Odlagalište otpada Sodol, Grad Ogulin

Odlagalište otpada Prdavac, Grad Grubišno Polje

C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku

Gradska toplana d.o.o., Karlovac

Odlagalište otpada 'Šagulje-Ivik', Grad Nova Gradiška

Odlagalište otpada Rakitovac, Grad Gospić

Odlagalište otpada Treskavac, Općina Vrbnik

Odlagalište otpada 'Kokojevica', Lumbarda

Odlagalište otpada Novi Dvori, Grad Zaprešić

Komunalije Hrgovčići, d.o.o., Županja

Postrojenje za intenzivan uzgoj svinja Lipovača - Prkos d.o.o., Općina Erdut

Odlagalište otpada 'Lončarica', Grad Osijek

Odlagalište otpada 'Tuk', Grad Orahovica

Odlagalište otpada 'Gorjak', Općina Jesenje

Odlagalište otpada Crkvište, Grad Pakrac

Bioplinsko postrojenje 'Mitrovac', snage 2 MW, za obradu otpada anaerobnom razgradnjom

Odlagalište otpada 'Gubaševo', Grad Zabok

Odlagalište otpada 'Lesičak', Općina Bedekovčina

Odlagalište otpada Donji Picudo, Grad Umag

Centar za sakupljanje, predobradu i skladištenje otpada Karabaš-Solin

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi - 'Farma Jozić uzgoj peradi'

Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o. na lokaciji Zabok

Odlagalište otpada Medvedov jarek, Grad Klanjec

Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO, Varaždin

PC Tvornica stočne hrane, Darda

Građevina za gospodarenje otpadom Univerzal d.o.o., Varaždin

Odlagalište otpada 'Duplja', Grad Novi Vinodolski

Odlagalište otpada Vijuš - Jug, Slavonski Brod

Odlagalište komunalnog otpada Hum na Sutli

Odlagalište otpada Peski, Grad Đurđevac

Odlagalište otpada Piškornica

Gradsko odlagalište otpada u Županji

Tondach Hrvatska d.d., P.J. Đakovo

KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Grad Karlovac

Građevina za gospodarenje otpadom Vojnić

Postrojenje za obradu neopasnog otpada (oporaba ambalaže od plastike) na području grada Osijeka

Odlagalište otpada Vitika, Grad Đakovo

Odlagalište otpada Petrovačka dola, Grad Vukovar

Odlagalište otpada Tugonica

Odlagalište otpada Taborište, Grad Petrinja

Odlagalište otpada 'Dubravica', Grad Metković

Odlagalište otpada Grabovica, Dubrovnik

Odlagalište otpada Vinogradine, Požega

Odlagalište otpada 'Diklo'

Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir

CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb

Odlagalište otpada Virovitica

Odlagalište otpada 'Doline', Grad Bjelovar

Odlagalište otpada Belišće

Odlagalište otpada Doroslov, Grad Donji Miholjac

Odlagalište otpada Radosavci, Grad Slatina

Odlagalište otpada Lokva Vidotto

Postrojenje za obradu i preradu namijenjeno za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla s rekonstrukcijom dijela postrojenja, PIK - Vinkovci d.d., Grad Vinkovci

Odlagalište otpada Cerik, Grad Daruvar

Odlagalište otpada Jerovec, Grad Ivanec

Odlagalište otpada Johovača

Odlagalište otpada Ilovac, Grad Karlovac

Odlagalište otpada Ivančino Brdo, Grad Križevci

Zahtjevi za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja

Oriolik d.d., Oriovac

Wienerberger Ilovac d.d., Karlovac

Ljevaonica Roč - P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet

P.P.C. Buzet d.o.o. (CIMOS) - Tvornica u Buzetu

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Poljo Plodovi' d.o.o., Ivanić-Grad

Postrojenje za proizvodnju biogoriva Vitrex d.o.o., Virovitica

Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1)

Termoelektrana Plomin 2 (TE Plomin 2)

Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec

Odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec, Grad Zagreb

Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin

Odlagalište otpada Goričica

FINAG d.d. - Industrija građevnog materijala Garešnica

Tvornica šećera Osijek d.o.o.

Odlagalište otpada 'Totovec'

Odlagalište neopasnog otpada 'Kutina'

Duropack Belišće d.d., Belišće

TUP d.d., Dubrovnik

Opeka d.d., Osijek, postrojenje Osijek - proizvodnja keramičkih proizvoda

Messer Croatia Plin d.o.o., pogon Kutina

Farma kokoši nesilica Marijančanka, Općina Marijanci

Industrija mesa Koka d.d., Varaždin

Razvitak d.d., Ilok

Bakrotisak d.d., Garešnica

Opeka d.d., Osijek, pogon Vladislavci

Opeka d.d., Osijek, pogon Sarvaš

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma Štefanec, Grad Čakovec

Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Kutina

Saša promet ciglana Blatuša d.o.o., Topusko

ABS Sisak d.o.o.

Intercal d.o.o., Sirač - Tvornica vapna Ličko Lešće

Postrojenje za izradu opeke Leier-Leitl d.o.o., Turčin

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Obrt Petrinjak', Horvatsko, Grad Ivanec

Intercal d.o.o., Sirač - Tvornice vapna I i II

Rafinerija nafte Rijeka na lokaciji Urinj

Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk, Lopatinec, Općina Sveti Juraj na Bregu

LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovac

Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica Viktor Lenac

Eko Međimurje d.d., Čakovec

Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica 3. Maj Rijeka

Postrojenje za proizvodnju kamene vune Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar 'Japa'

Termoelektrana-toplana Zagreb

TLM-TVP d.d., Šibenik

Calucem d.o.o., Pula

Hartmann d.o.o., Koprivnica

Postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija Scott Bader d.o.o., Zagreb

Postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica

Gavrilović - Prva hrvatska tvornica salame, sušena mesa i masti Mate Gavrilovića potomci d.o.o., Petrinja

Farma Forkuševci, Općina Viškovci

Postrojenje za proizvodnju biodizela Biotron d.o.o., Ozalj

3. MAJ brodogradilište d.d., Rijeka

Pšenični mlin PIK Vinkovci d.d., Grad Vinkovci

PAN - Tvornica papira Zagreb d.o.o.

Hospira d.o.o., Zagreb, lokacija Prilaz baruna Filipovića 27/d, Grad Zagreb

Farma peradi 'Goji-Pile', Stanetinec, Općina Štrigova

Brodosplit - Brodogradilište d.o.o., Split

Adria Čelik d.o.o., Kaštel Sućurac

Županijski centar za gospodarenje otpadom 'Bikarac', Grad Šibenik

INA d.d., Objekti frakcinacije - pogon Etan, Ivanić-Grad

Postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Vuka

Farma purana Delovi, Virje

Hospira d.o.o., Zagreb, lokacija Savski Marof

Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec

Dukat d.d., Zagreb

DUKAT d.d., Tvornica Sirela, Bjelovar

Farma Dubravica, Općina Dubravica

IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o.

Farma 18 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 21 tvrtke Koka d.d., Varaždin

UTP d.o.o., Pula

Postrojenje za proizvodnju crijepa 'Slavonka' tvrtke Dilj d.o.o., Vinkovci

Farma svinja Slašćak, Općina Viškovci

Postrojenje za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci - Pogon 1

Holcim (Hrvatska) d.o.o. - proizvodnja cementa Koromačno

Farma purana Slavonski Kobaš

Farma purana Zadubravlje, Općina Garčin

Farma za tov svinja Trnava, Općina Trnava

Farma 1 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 12 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 11 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 9 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 8 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 20 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 19 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 17 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 16 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 14 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Farma 13 tvrtke Koka d.d., Varaždin

Sladorana d.d., Županja

Drvenjača d.d., Fužine

Tvornica oplemenjenih folija d.d., Drniš

Termoelektrana Rijeka (TE Rijeka)

Kombinirana termoelektrana (KTE) Jertovec, Općina Konjšćina

Termoelektrana Sisak (TE Sisak)

Farma purana Banovci, Općina Bebrina

Farma svinja Senkovac u Novom Senkovcu, Slatina

Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš

Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli

Ljevaonica sivog lijeva poduzeća FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec

Farma Lužani, Općina Oriovac

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o.

PIK Vrbovec - Mesna industrija d.d., Vrbovec

Farma svinja Podlugovi, Općina Popovac

Farma purana Klokočevik, Općina Garčin

Termoelektrana-toplana (TE-TO) Osijek

Messer Croatia plin d.o.o., Acetilenska stanica Dugi Rat

Postrojenje za proizvodnju cementa 'Sveti Kajo', Solin

Postrojenje za proizvodnju cementa 'Sveti Juraj', Kaštel Sućurac

Postrojenje za proizvodnju cementa '10. kolovoz', Solin

Postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice

INA Industrija nafte d.d., Sektor Rafinerija nafte Sisak

Plamen d.o.o., Požega

Uljanik brodogradilište d.d., Pula

GIRK Kalun d.d., Drniš

ADRIACINK d.d., Split

Postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase Muraplast d.o.o., Kotoriba

HEP TOPLINARSTVO d.o.o., pogon Osijek

Postrojenje za proizvodnju samoljepivih traka Sipro d.o.o. iz Umaga

Ljevaonica neobojenih metala Metalne industrije Varaždin d.d. iz Varaždina

Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan

Farma koka nesilica Vrana, Grad Biograd na Moru

Farma koka nesilica Samita, Grad Koprivnica

Linde plin d.o.o., Karlovac

Svinjogojska farma Velika Branjevina, Općina Čepin

Lipovica d.o.o., Popovača

Farma Magadenovac, Grad Donji Miholjac

Farma Čeretinci 1, Općina Markušica

Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci

Farma za tov prasadi Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci

INA d.d. - Pogon CPS, Molve

Farma nesilica Perfa Bio d.o.o., Donja Stubica