Rizična postrojenja

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 78/15 i 12/18, u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, u daljnjem tekstu: Uredba NN44/14) operater u čijem su području postrojenja prisutne opasne tvari obvezan je poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš. Operateri su dužni sukladno odredbama Zakona i Uredbe utvrditi moguću prisutnost, odnosno prisutnost opasnih tvari, prema vrstama i količinama.

Ispod graničnih vrijednosti

Kada operater u postrojenju utvrdi prisutnost opasnih tvari iz popisa u Prilogu I. A, odnosno iz popisa u Prilogu I. B Uredbe u količinama manjim od propisanih graničnih vrijednosti prema popisima u Prilogu I. A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 2., odnosno prema popisu u Prilogu I. B u stupcu 2. ove Uredbe, postupa prema zahtjevima propisa kojim se uređuje zaštita i spašavanje. O utvrđenoj prisutnosti opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A, dijelova 1. i 2., stupca 2. odnosno iz popisa Priloga I. B, stupca 2. Uredbe, operater je dužan obavijestiti Hrvatsku agenciju za zaštitu okoliša i prirode sukladno obrascu obavijesti koji je propisan u Prilogu II. A Uredbe, prijavom u Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, na način propisan posebnim propisom kojim se ustrojava i vodi registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje izvršava provjeru podataka dostavljenih na obrascu iz Priloga II. A Uredbe unutar Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

Iznad graničnih vrijednosti

O utvrđenoj prisutnosti opasnih tvari iznad graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A, dijelova 1. i 2., stupaca 2. ili 3., odnosno iz popisa Priloga I. B, stupaca 2. ili 3. ove Uredbe (niži i viši razred postrojenja), operater je dužan obavijestiti Agenciju za zaštitu okoliša sukladno obrascu obavijesti koji je propisan u Prilogu II. B Uredbe, na način da dostavi podatke putem interneta prijavom u bazu Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari. Ministarstvo će izvršiti provjeru podataka dostavljenih na obrascu iz Priloga II. B Uredbe unutar Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

 • Niži razred postrojenja

Operater koji u postrojenju utvrdi prisutnost malih količina opasnih tvari, osim dostave obrasca iz Priloga II. B Uredbe u Registar, dužan je bez odlaganja: načiniti operativni plan u skladu s uvjetima iz propisa o zaštiti i spašavanju; usvojiti i dobiti suglasnost od Ministarstva na Politiku sprječavanja velikih nesreća te pripadajući sustav upravljanja sigurnošću u skladu s načelima i zahtjevima iz Priloga IV. Uredbe. Zatim dostaviti nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na uvid akte za provedbu prostornih planova i akte za gradnju: građevinsku i uporabnu dozvolu u smislu utvrđivanja rizika izazivanja domino efekta.

 • Viši razred postrojenja

Operater koji utvrdi da je u njegovom postrojenju prisutna velika količina opasne tvari, dužan je osim dostave obrasca iz Priloga II. B Uredbe u Registar, načiniti i Izvješće o sigurnosti, a čiji je sastavni dio Unutarnji plan, a koje mogu izraditi samo ovlaštenici. Izvješćem o sigurnosti u skladu s Prilogom III. Uredbe, operater dokazuje da: su Politika sprječavanja velikih nesreća i sustav upravljanja sigurnošću za njezinu provedbu provedeni u skladu s načelima i zahtjevima navedenima u Prilogu IV. ove Uredbe; da su opasnosti od velikih nesreća u postrojenju utvrđene i da su predviđene i poduzete potrebne mjere kako bi se takve nesreće spriječile te ograničile njihove posljedice po čovjeka i okoliš; zatim da su odgovarajuća sigurnost i pouzdanost uključeni u projekt, konstrukciju, tehnološki postupak i aktivnosti te održavanje svih dijelova postrojenja koji su povezani s opasnostima od nastanka velikih nesreća unutar postrojenja; da su dostavljene potrebne informacije za donošenje Vanjskog plana s namjerom da se poduzmu sve potrebne mjere u slučaju velike nesreće te u slučaju gradnje novih postrojenja ili razvoja postojećeg postrojenja.

 

Osnovne informacije

Zakonska osnova

 • Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 78/15 i 12/18 u daljnjem tekstu: Zakon)

 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, u daljnjem tekstu: Uredba NN44/14)

 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08, u daljnjem tekstu Uredba INFO) - planirane izmjene i dopune Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 

 • Pravilnik o stručnom vijeću (»Narodne novine«, broj 121/14, u daljnjem tekstu Pravilnik SV NN121/14)

 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, broj 139/14, u daljnjem tekstu Pravilnik RPOT NN139/2014)

 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 57/10)

Povezano zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj:

Povezano zakonodavstvo Europske unije:

 • Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14.1.1997, u daljnjem tekstu: SEVESO II direktiva - HR, ENG, ENG pročišćeni tekst)

 • Direktiva 2003/105/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 345, 31. 12. 2003. - HR, ENG)

 • Direktiva Vijeća 2012/18/EU od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012., u daljnjem tekstu: SEVESO III direktiva - ENG)

Ukazuje se na činjenicu da postoje razlike u oblikovanju priloga između elektronskog i tiskanog izdanja Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14).

Propisi objavljeni u tiskanom izdanju službenih listova se smatraju jedinim potpunim i mjerodavnim izvorom informacija. Nakon 1. srpnja 2013. na internetskim stranicama službenog lista EU se može provjeriti je li dokument objavljen u elektroničkom izdanju službenog lista EU s pravnom vrijednošću.

Sadržaji ove internetske stranice te poveznice na druge internetske stranice su isključivo informativne naravi.

Pojednostavljen prikaz obveznika i obaveza

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti

Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera

Operater je obvezan prema članku 128. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/2013 i 78/2015) o aktivnostima i sigurnosnim mjerama koje provodi sukladno politici sprječavanja velikih nesreća ili izvješću o sigurnosti, na propisani način, dostavljati podatke i informirati Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, te pravne i fizičke osobe za koje je vjerojatno da bi mogle biti zahvaćene velikim nesrećama koje može uzrokovati djelatnost operatera u postrojenju, odnosno postrojenje. Odgovarajuće informacije moraju biti dostupne javnosti i zainteresiranoj javnosti u skladu s odredbama:

 • Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/2013 i 78/2015, u daljnjem tekstu Zakon),
 • Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ broj 44/2014, u daljnjem tekstu Uredbe),
 • Pravilnika o stručnom vijeću (»Narodne novine«, broj 121/2014),
 • Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, broj 139/2014),
 • Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/2008).

Informacije koje operater stavlja na raspolaganje javnosti i prekogranični utjecaj

Operater postrojenja nižeg i višeg razreda dužan je prema članku 26. Uredbe informacije navedene u Prilogu VI. te Uredbe staviti na raspolaganje javnosti, također objaviti ih na svojoj internetskoj stranici. Te je dužan te podatke ažurirati najmanje jednom godišnje, i u slučaju izmjena. Osim objavom na svojoj internetskoj stranici operater je obvezan informacije iz Priloga VI Uredbe dostaviti svim javnim zgradama i površinama, uključujući škole i bolnice, te svim susjednim objektima s kojima se može izazvati domino-efekt.

Informacije koje operater stavlja na raspolaganje javnosti su sljedeće:

 1. Ime i puna adresa operatera te naziv područja postrojenja.
 2. Informacija da je u Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, a koji vodi  Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode dostavljen obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari.
 3. Informacija o statusu politike sprječavanja velikih nesreća ili izvješća o sigurnosti s unutarnjim planom.
 4. Pojednostavljena objašnjenja aktivnosti koje se odvijaju na području postrojenja.
 5. Nazivi (uključujući i tradicionalne nazive) ili u slučaju opasnih tvari obuhvaćenih dijelom 1. Priloga I.A, odnosno Prilogom I.B Uredbe, naziv kategorije ili razvrstavanja opasnosti opasnih tvari u području postrojenja koji bi mogli izazvati veliku nesreću te navesti njihova osnovna opasna svojstva.
 6. Opće informacije o načinu upozoravanja javnosti na području utjecaja, u slučaju potrebe; dostatne informacije o primjerenom ponašanju u slučaju velike nesreće ili naznaka mjesta gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički.
 7. Datum posljednjeg nadzora nad područjem postrojenja ili upućivanje na mjesto gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički; informacije o tome gdje se na zahtjev mogu dobiti podrobne informacije o inspekciji i povezanom inspekcijskom planu.
 8. Podaci o tome gdje je moguće dobiti dodatne odgovarajuće informacije.

Za područja postrojenja višeg razreda uz informacije pod točkama 1. do 8. potrebne su i dodatne informacije u nastavku:

 1. Osnovne informacije o karakteristikama opasnosti od velikih nesreća u području postrojenja uključujući i njihove moguće učinke na ljudsko zdravlje i okoliš, te kratki prikaz glavnih vrsta scenarija velikih nesreća i mjera nadzora za suočavanje s njima.
 2. Informacije kojima se potvrđuje da je operater dužan poduzeti odgovarajuće mjere na lokaciji, posebice povezivanje s hitnim službama, radi ograničavanja posljedica velikih nesreća i svođenja njihovih učinaka na najmanju mjeru.
 3. Odgovarajuće informacije iz vanjskog plana za slučaj opasnosti koji je sastavljen s preporukom da se u slučaju nesreće postupa prema uputama i zahtjevima interventnih postrojbi i hitnih službi.
 4. Po potrebi, podatke nalazi li se postrojenje u blizini teritorija druge države članice i predstavlja li mogućnost velike nesreće s prekograničnim učincima u skladu s Konvencijom o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 7/99). Ako da, je li o tome na odgovarajući način informirana druga država.
   

Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino-efekta

Člankom 130. Zakona utvrđeno je da se na temelju podataka iz registra Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode koje je dostavio operater ili inspekcija ili dodatnih informacija koje su dostavila nadležna tijela, ustrojava se očevidnik u kojem se evidentiraju operateri koji obavljaju djelatnost u području postrojenja u kojima je povećan rizik od velikih nesreća i njihovih posljedica zbog zemljopisnog položaja i blizine takvih područja postrojenja i količina te vrsta prisutnih opasnih tvari u njima. Zatim osigurava se odgovarajuća razmjena podataka sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za zaštitu i spašavanje i za prostorno uređenje, a u svrhu omogućavanja operaterima da uzmu u obzir prirodu i razmjer sveukupne opasnosti od velike nesreće pri izradi Politike sprječavanja velikih nesreća i mjera za sprječavanje velikih nesreća, sustava upravljanja sigurnošću te izvješća o sigurnosti.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u obvezi odgovarajućim informiranjem i suradnjom s operaterima upisanim u očevidnik osigurati uvjete za međusobnu suradnju operatera vezano za propisane obveze o informiranju javnosti (navedene u Prilogu VI. Uredba) i dostavljanja podataka u svrhu izrade vanjskih planova. Operater je dužan dostaviti izvješće o sigurnosti nakon ishođene suglasnosti Ministarstva središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu i spašavanje radi izrade vanjskih planova, a prema odredbi članka 131. Zakona.

Prema članku 133.  Zakona ciljevi sprječavanja onečišćavanja okoliša i ograničavanja posljedica onečišćenja moraju se uzeti u obzir pri izradi prostornih planova i pri donošenju odluka u skladu s propisom kojim se uređuje prostorno uređenje. Također, navedeno se mora uzeti u obzir prilikom određivanja lokacija za nova postrojenja odnosno područja postrojenja, utvrđivanja promjena nastalih na postojećim postrojenjima i planiranja novih građevina kao što su prometnice, javne površine i stambena područja.Prilikom izrade prostornih planova mora se uzimati u obzir i udaljenost između postrojenja, odnosno područja postrojenja i stambenih zona, javnih mjesta i ekološki značajnih područja te korištenje dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja, a sve radi izbjegavanja povećane opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš.

Informiranje u postupku davanja suglasnosti na izvješće o sigurnosti

U postupku davanja suglasnosti na izvješće o sigurnosti javnost i zainteresirana javnost prema članku 11. stavku 1 Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša informira se:

 1. O zahtjevu operatera za izdavanje suglasnosti na izvješće o sigurnosti
  Informacija o zahtjevu operatera za izdavanje suglasnosti na izvješće o sigurnosti objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (Izvješća o sigurnosti – postupci u tijeku). Njom se informira javnost i zainteresirana javnost o: tijelu nadležnom za provedbu postupka izdavanja suglasnosti na izvješće o sigurnosti, pravnom temelju za vođenje tog postupka, operateru, lokaciji područja postrojenja, nadležnim tijelima – sudionicima u postupku, načinu očitovanja javnosti i načinu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka. Uz informaciju objavljuje se i izvješće o sigurnosti na koje javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe u pisanom obliku na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u roku od 30 dana od dana objave informacije.

 2. O izdanoj suglasnosti ili drugom aktu koji je donijet povodom zahtjeva
  Suglasnost na izvješće o sigurnosti može se dati kada se utvrdi da su izvješćem o sigurnosti ispunjeni svi zahtjevi prema odredbama Uredbe i posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje. Izdana suglasnost objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (Izvješća o sigurnosti – postupci u tijeku i Izvješća o sigurnosti – arhiva). Uz suglasnost objavljuje se i konačna verzija izvješća o sigurnosti.

  Ako izvješće o sigurnosti ne ispunjava sve zahtjeve prema odredbama Uredbe i posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje suglasnosti, koje se također objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (Izvješća o sigurnosti – postupci u tijeku i Izvješća o sigurnosti – arhiva).  

Budući da u postupku izdavanja suglasnosti sudjeluje stručno vijeće svojim mišljenjem, a temeljem kojega se izdaje suglasnost, ono ima obvezu prema članku 14. stavku 5 Pravilnika o stručnom vijeću, a prije donošenja svojeg mišljenja uzeti u obzir mišljenja, primjedbe i prijedloge javnosti i zainteresirane javnosti, te dati obrazloženje za ono što  nije prihvaćeno.

Informiranje u slučaju velike nesreće

Prema članku 129. Zakona radi obavještavanja javnosti o trenutku pojave velike nesreće operater je dužan bez odgađanja dostaviti nadležnim upravnim tijelima, te gradu, općini i na čijem području se dogodila velika nesreća, sve dostupne informacije o:

 • uzrocima odnosno uvjetima zbog kojih je nastala velika nesreća,
 • opasnim tvarima prisutnim za vrijeme i nakon velike nesreće,
 • procjeni posljedica uzrokovanih velikom nesrećom za ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i okoliš,
 • poduzetim interventnim mjerama, odnosno dodatnim aktivnostima,
 • o aktivnostima i mjerama poduzetim za ublažavanje srednjoročnih i dugoročnih posljedica velike nesreće te o aktivnostima i mjerama za sprječavanje mogućeg ponavljanja nesreće,
 • mjerama i aktivnostima koje su utvrđene u naknadnim istragama utvrdi dodatnih okolnosti koje mogu utjecati na primjenu drugih mjera i aktivnosti na mjestu događaja.

Navedeni podaci se obvezno dostavljaju i Hrvatskoj agenciji za zaštitu okoliša i prirode (Agencija) koja vodi očevidnik o prijavljenim velikim nesrećama. Podatke o velikim nesrećama operater u očevidnik upisuje elektroničkim putem sukladno obrascu iz Priloga I, a o iznenadnom događaju/izbjegnutoj nesreći sukladno obrascu iz Priloga II Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća. Kriteriji za obavješćivanje o velikoj nesreći su propisani u Prilogu VII. Uredbe.

 

 

Popis osoba koje se mogu imenovati za članove Stručnog vijeća

Kontakt informacije

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-122


Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135

Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135

Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-135

Politika sprječavanja velikih nesreća

Što je politika sprječavanja velikih nesreća - osnovne informacije

Što je »Politika sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari« definirano je u članku 3. točki 10. Uredbe. To je izjava o postupanju u vezi sa sprječavanjem velikih nesreća, odnosno to je dokument kojim operater jamči način na koji je osigurao provedbu te politike i koja je sastavljena tako da jamči visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim sigurnosnim sredstvima, strukturama i sustavima upravljanja (u daljnjem tekstu: Politika sprječavanja velikih nesreća).

Prema članku 121. stavcima 1,2,3 i 4 Zakona u svrhu izvršavanja obveza operater u čijem su postrojenju prisutne opasne tvari obvezan je poduzeti preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka i sprječavanje nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš, te od Ministarstva zatražiti suglasnost na POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA ili Izvješće o sigurnosti, da bi se utvrdilo da li je poduzeo sve potrebne mjere u skladu s Zakonom i provedbenim propisima. To mora učiniti za:

 1. novo postrojenje, odnosno rekonstrukciju prije ishođenja građevinske dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava građenje ili prije promjene koja uzrokuje promjenu popisa opasnih tvari,
 2. postojeća postrojenja prije planirane promjene u slučaju:
  – značajne promjene u proizvodnji i radu,
  – značajnijeg povećanja ili smanjenja količine ili značajnijih promjena prirode ili fizikalnog oblika prisutne opasne tvari u odnosu na podatke navedene u obavijesti koju je operater dostavio ranije,
  – bilo kakve promjene postupaka u kojima se opasna tvar koristi s obzirom na promjenu naravi ili količine opasnih tvari, koje izmjene bi mogle znatno utjecati na opasnost od velikih nesreća,
  – rekonstrukcije područja postrojenja ili postrojenja koja bi mogla uzrokovati značajne posljedice u smislu opasnosti od velike nesreće,
  – promjene u dostavljenim informacijama kao što su promjena tvrtke operatera, adrese sjedišta operatera, adrese područja postrojenja ili odgovorne osobe,
  – trajnog prestanka rada postrojenja ili područja postrojenja, odnosno stavljanja izvan pogona.

Operater je dužan u navedenim slučajevima sastaviti dokument u pisanom obliku kojim će utvrditi svoju POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA te osigurati primjerenu provedbu te politike. POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA koju donosi operater mora biti sastavljena tako da jamči visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim sredstvima, strukturama i sustavima upravljanja. Mora biti razmjerna opasnostima od velikih nesreća i sadržavati sveukupne ciljeve i načela djelovanja operatera, ulogu i odgovornost uprave te predanost stalnom unaprjeđivanju kontrole opasnosti od velikih nesreća te osiguravanju visoke razine zaštite čovjeka i okoliša.

POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA se provodi uz pomoć odgovarajućih sredstava, struktura i sustava upravljanja sigurnošću, u skladu s Prilogom IV Uredbe, a razmjerno opasnostima od velikih nesreća i složenosti organizacije ili djelatnosti postrojenja, a temelji se na procjeni rizika od nastanka velike nesreće. U okviru sustava upravljanja sigurnošću rješava se sljedeće: 

 1. organizacija i osoblje
 2. prepoznavanje i procjena značajnih opasnosti
 3. nadzor rada postrojenja
 4. upravljanje promjenom
 5. planiranje za slučaj opasnosti
 6. praćenje učinkovitosti
 7. revizija i pregled

Prema članku 127. Zakona operater mora izmijeniti i dopuniti POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i Izvješće o sigurnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje ako:

 • uvede promjene:
    -  u sustavu upravljanja sigurnošću koje mogu povećati rizik od nastanka velike nesreće,
    -  u radu postrojenja,
    -  u procesu proizvodnje,
    -  u vrsti i/ili količini opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće
 • trajno prestane obavljati djelatnosti u postrojenju

Da bi operater ostvario navedeno, obvezan je provesti analizu i reviziju aktivnosti i sigurnosnih mjera za sprječavanje velikih nesreća koje su bile utvrđene u POLITICI SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i Izvješću o sigurnosti. Ako su promjene takve prirode da zahtijevaju izradu nove POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA, odnosno novoga Izvješća o sigurnosti, odnosno ishođenje suglasnosti na sadržaj izmjena i/ili dopuna POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA, odnosno Izvješća o sigurnosti, operater je dužan ishoditi novu suglasnost i prije proteka razdoblja od pet godina.

POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA je dokument koji može potpisati osoba ovlaštena za zastupanje operatera, a navedena je u sudskom registru.

 

Operateri postrojenja nižih razreda

Prema članku 14. stavku 1 točki 2. Uredbe operateri postrojenja nižih razreda dužni su odrediti i napisati politiku sprječavanja velikih nesreća te pripadajući sustav upravljanja sigurnošću u skladu s načelima i zahtjevima iz Priloga IV. Uredbe kako bi se spriječile velike nesreće i njihove posljedice. Rok za određivanje i pisanje POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA je 3 mjeseca od utvrđivanja prisutnosti malih količina opasnih tvari na području postrojenja.

Prema članku 121. stavku 5 Zakona kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost malih količina opasnih tvari dužan je dostaviti Ministarstvu POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA. Prema članku 124. stavcima 2 i 3 Zakona operater je dužan ishoditi suglasnost na POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA odnosno na izmjene i dopune te politike. Prema stavku 5 istog članka suglasnost na politiku sprječavanja velikih nesreća izdaje se na temelju ocjene jesu li POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i pripadajući sustav upravljanja sigurnošću u skladu s odredbama Zakona i Uredbe. Prema članku 126. stavku 1 Zakona u postupku ocjenjivanja POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA sudjeluje stručno vijeće.

Operater nižeg razreda dostavlja operativni plan, POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA, akte za provedbu prostornih planova i akte za gradnju nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 6 mjeseci od utvrđenja prisutnosti malih količina opasnih tvari, te po potrebi, u slučaju značajnih promjena za potrebe izrade procjene ugroženosti i planova po posebnom propisu. Sve navedeno utvrđeno je člankom 14. stavkom 2 Uredbe.

NAPOMENA: Prema članku 124. stavku 5 Zakona operater nižeg razreda mora od Ministarstva zatražiti suglasnost na POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i pripadajući sustav upravljanja sigurnošću.

 

Operateri postrojenja viših razreda

Prema članku 122. Zakona ako operater u području postrojenja ima prisutnost velikih količina opasnih tvari obvezan je izraditi Izvješće o sigurnosti. Sadržaj Izvješća propisan je Prilogom III Uredbe. Prvo poglavlje Izvješća o sigurnosti (I. Informacije o sustavu upravljanja i organizaciji područja postrojenja iz perspektive sprječavanja velikih nesreća) mora sadržavati podatke prema Prilogu IV Uredbe, odnosno načela POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i zahtjeve koji se moraju ispuniti u sustavu upravljanja sigurnošću i organizaciji postrojenja višega razreda s ciljem sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari.

Operateri viših razreda prema članku 15. stavku 2 točki 1. Uredbe izvješćem o sigurnosti dokazuju također da su POLITIKA SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i sustav upravljanja sigurnošću za njezinu provedbu, provedeni u skladu s načelima i zahtjevima navedenima u Prilogu IV. Uredbe.

Operater je dužan ažurirati Izvješće o sigurnosti te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, uključujući i POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA prema članku 19. stavku 1 Uredbe:

 1. najmanje svakih 5 godina od donošenja POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA;
 2. bez odlaganja, u slučaju bilo kakve značajne promjene, rekonstrukcije uključujući, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:
  – u postrojenju;
  – u skladišnom prostoru;
  – u postupku u kojem se koristi opasna tvar;
  – u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne tvari u usporedbi s podacima sadržanim u postojećem Izvješću o sigurnosti;
 3. u bilo koje drugo vrijeme:
  – iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim tehnologijama, sigurnosnim mjerama i napretku u znanju koje se odnosi na pristup opasnostima, na primjer koji proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;
  – u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama glede mogućih bitnih posljedica u vezi s opasnostima povezanima s velikom nesrećom.

NAPOMENA: Prema članku 124. stavku 1. Zakona operater višeg razreda mora od Ministarstva zatražiti suglasnost na Izvješće o sigurnosti. To podrazumijeva da operater višeg razreda ne mora posebno zatražiti suglasnost samo na POLITIKU SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA i pripadajući sustav upravljanja sigurnošću.

 

Primjer Politike sprječavanja velikih nesreća

Naziv OPERATERA

PRIMJER
POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA
za niži razred postrojenja

NAPOMENA: Ovaj primjer POLITIKE SPRJEČAVANJA VELIKIH NESREĆA služi kao smjernica operaterima za izradu vlastite POLITIKE koja mora biti prilagođena specifičnostima svakog operatera.

UVOD

Uprava (Naziv operatera) se zalaže za postizanje visokih standarda sigurnosti i zaštite okoliša te osigurava sve što je potrebno za postizanje tih ciljeva. Ova politika sprječavanja velikih nesreća je razmjerna opasnostima od velikih nesreća i sadrži sveukupne ciljeve i načela djelovanja operatera, te osigurava predanost uprave stalnom unaprjeđivanju kontrole opasnosti od velikih nesreća.

Svjesni smo da naše djelovanje može dovesti do velike nesreće ili do opasnosti od nastanka velike nesreće za naše zaposlenike, izvođače, posjetitelje, pojedince, prirodni i antropogeni okoliš. Stoga imamo obvezu prema svim dionicima smanjiti rizik od nastanka velike nesreće koliko je to razumno izvedivo i jamčiti visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim sredstvima, strukturama i sustavima upravljanja.

Kako bi se zadovoljile naše obveze prema dionicima:

 • Osiguran je i održava se sustav upravljanja sigurnošću, a to uključuje preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka velikih nesreća te mjere za ograničavanje utjecaja velikih nesreća na ljude, materijalna dobra i okoliš.
 • Dostavljeni su dokazi nadležnim tijelima da su poduzete sve mjere u skladu sa zakonskim i provedbenim propisima, kao što je obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja niže razine, te da se provodi sustav upravljanja sigurnošću, te operativni plan koji je načinjen u skladu s uvjetima iz propisa o zaštiti i spašavanju.
 • Javnost je informirana o tome da je za područje postrojenja nadležnim tijelima javne vlasti dostavljena obavijest o prisutnosti opasnih tvari; na pojednostavljen način  objašnjene su aktivnosti koje se odvijaju unutar područja postrojenja; o tome koje se opasne tvari nalaze u postrojenju s opisom njihovih osnovnih opasnih svojstava; o načinu upozoravanja ponašanja javnosti slučaju velike nesreće na području utjecaja; o datumu posljednjeg nadzora nad područjem postrojenja ili upućivanje na mjesto gdje se tim informacijama može pristupiti elektronički; informacije o tome gdje se na zahtjev mogu dobiti podrobne informacije o inspekciji i povezanom inspekcijskom planu.
 • Dani su na uvid nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) akt za provedbu prostornih planova i akt za gradnju: građevinska i uporabna dozvola u smislu utvrđivanja rizika izazivanja domino efekta.

Kriteriji utvrđeni sustavom upravljanja sigurnošću su:

 • Utvrđene su uloge i odgovornosti osoblja koje sudjeluje u upravljanju velikim opasnostima, na svim razinama organizacije zajedno s mjerama poduzetima radi podizanja svijesti o potrebi za stalnim poboljšanjem. Konstantno se identificiraju potrebe za osposobljavanjem tog osoblja i to im se osigurava.  Također se u osposobljavanja uključuju i zaposlenika i osoblje kooperanata koji radi u području postrojenja, važnih sa stajališta sigurnosti.  
 • Sustavno se prepoznaje i procjenjuje vjerojatnost i ozbiljnost značajnih opasnosti, uključujući djelatnosti kooperanata te procjena njihove vjerojatnosti i ozbiljnosti.
 • Usvojene su i provedene procedure i upute za siguran rad, uključujući i održavanje postrojenja, procesa i opreme, te za upravljanje sustava uzbunjivanja i privremene zastoje; uzimajući u obzir raspoložive informacije o najboljim praksama za nadzor i kontrolu, kako bi se smanjio rizik zakazivanja sustava; upravljanje i kontrola rizika povezanih sa starenjem i korozijom opreme koja je ugrađena u području postrojenja; popis opreme područja postrojenja, strategija i metodologija nadzora i kontrole stanja opreme; odgovarajuće dodatne mjere i sve potrebne protumjere;
 • Usvajaju se i provode procedure za planiranje izmjena postojećih ili projektiranja novih postrojenja, procesa ili skladišta.
 • Usvojene su i provode se procedure utvrđivanja predvidljivih neželjenih događaja sustavnom analizom. Utvrđeni su postupci pripravnosti odaziva na neželjene događaje te se provjeravaju planovi za njihovo suzbijanje i osiguravaju se posebne obuke za osoblje koje sudjeluje u upravljanju velikim opasnostima. Takve obuke se osiguravaju i svim zaposlenicima i kooperantima koji rade na području postrojenja. Prati našu izvedbu u ispunjavanju tih ciljeva.
 • Usvojene su  i provode se procedure za praćenje učinkovitosti provedbe Politike sprječavanja velikih nesreća i pripadajućeg sustava upravljanja sigurnošću.
 • Osiguravaju se sustavne revizije, pregled i ažuriranje ove Politikom sprječavanja velikih nesreća i pripadajućeg sustava upravljanja sigurnošću.

Navedeni kriteriji predstavljaju deklaraciju o predanosti OPERATERA za održavanje sustava upravljanja sigurnošću.

Ova politika sprječavanja velikih nesreća se temelji na odredbama zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu okoliša.

1. Organizacija, osoblje i obuka

 • Osigurana je odgovarajuća organizacijska struktura kako bi se smanjila opasnost od nastanka velike nesreće i kako bi se smanjile posljedice od velike nesreće.
 • Odgovornosti menadžmenta i zaposlenika na sprječavanju nastanka velike nesreće navedeni su u pisanim postupcima.
 • Osigurana su potrebna sredstva za osposobljavanje menadžmenta i zaposlenika u prevenciji nesreća, uključujući i velikih nesreća.
 • Osigurano je da su svi zaposlenici svjesni potencijala za velike nesreće te su obučeni za slučaj opasnost od nastanka velike nesreće i smanjenje posljedica od velike nesreće.
 • Osigurano je da su dionici svjesni potencijala za nastanak velike nesreće i svojih odgovornosti u odnosu na mogućnost nastanka velike nesreće.
 • Osigurano je da zaposlenika aktivno sudjeluju u izmjenama informacija i novih spoznaja koja se odnose na rizike i nastanke velikih nesreća. Također ih se potiče da daju povratne informacije u slučajevima nakon nastanka velike nesreće.

Osoba za sigurnost (navesti funkciju osobe) odgovorna je za postavljanje rasporeda obuke za zaposlenike i dionike i odgovorna je za osiguravanje da se obuka provodi se u skladu s planiranim rasporedom.

2. Prepoznavanje i procjena značajnih opasnosti

Ciljevi ove politike osiguravaju da se:

 • razina rizika svede na najmanju moguću mjeru;
 • glavne opasnosti za nastanak velike nesreće su identificirane i njihova vjerojatnost i težina su procijenjene;
 • prepoznavanje i procjena rizika obuhvaća sve faze našeg poslovanja, uključujući skladištenje, prijenos proizvoda i kontrolu emisija u okoliš;
 • prepoznavanje opasnosti proteže se na procjenu učinaka događaja podrijetlom izvan područja postrojenja, uključujući i rizike od ekstremnih meteoroloških uvjeta, poplava, nestanka struje, seizmičke aktivnosti i od udara aviona.
 • prepoznavanje glavnih opasnosti, njihovih mogućih posljedica i mjera prevencije i kontrole su detaljno obrađene u sustavu upravljanja sigurnošću;  
 • rezultati procjena rizika se analiziraju i utvrđena su područja mogućeg utjecaja od velike nesreće.

Osoba (navesti funkciju) je odgovorna za upravljanje procesom identifikacije opasnosti i procjene rizika.

3. Nadzor rada postrojenja

Politika tvrtke je osigurati da:

 • rizik od velike nesreće s potencijalom za opasnost za ljude ili okoliš je minimiziran,
 • provode se nadzor nad svim sigurnosnim aspektima rada postrojenja.
 • radne upute za održavanje su usvojene i provedene.
 • radne upute su razvijene u suradnji s zaposlenicima.

Osoba (navesti funkciju) je odgovorna za nadzor rada postrojenja.

4. Upravljanje promjenama

 • Usvojene su i provode se procedure za planiranje izmjena postojećih ili i projektiranje novih postrojenja.
 • Usvojene su procedure obavještavanja nadležnih tijela u slučaju bilo kakvih promjena


5. Planiranje za slučaj opasnosti

 • Usvojene su i provode se procedure utvrđivanja predvidljivih neželjenih događaja sustavnom analizom.
 • Usvojeni su postupci pripravnosti u slučaju neženjenih događaja.
 • Pripremaju se, testiraju i provjeravaju planovi za suzbijanje neželjenih događaja.
 • Osigurane su posebne obuke za osoblje koje sudjeluje u upravljanju velikim opasnostima.
 • Osigurane su odgovarajuće obuke svim zaposlenicima i dionicima koji rade na području postrojenja.

6. Praćenje učinkovitosti

 • Usvojene su i provode se procedure za neprestane sustavne procjene usklađenosti s ciljevima određenima ovom Politikom sprječavanja velikih nesreća i sustavom upravljanja sigurnošću.
 • Prema potrebi poduzimaju se korektivne akcije.
 • Procedure praćenja učinkovitosti obuhvaćaju i sustav prijavljivanja velikih nesreća ili izbjegnutih nesreća,
 • Planirana je provedba analiza nakon što bi se dogodila velika nesreća.
 • Usvojene su procedure postupanja u slučajevima dolaska do novih spoznaja nakon što se dogodila velika nesreća
 • Usvojene procedure uključuju pokazatelje uspješnosti, kao što su pokazatelji uspješnosti vezani uz sigurnost (safety performance indicators – SPI) i/ili drugi odgovarajući pokazatelji uspješnosti.

7. Revizija i pregled

 • Usvojene su i provode se procedure povremene sustavne procjene Politike sprječavanja velikih nesreća.
 • Usvojene su i provode se procedure procjene učinkovitosti i prikladnosti sustava upravljanja sigurnošću.
 • Dokumentiraju se provjerene izvedbe Politike sprječavanja velikih nesreća i sustava upravljanja sigurnošću.

Više rukovodeće osoblje (navesti funkciju) odgovorno je za osiguranje provedbe revizija i pregleda, ažuriranja, uključivanje potrebnih izmjena, na koje su ukazale revizija i kontrola.

Detalji ove Politike su razrađeni u pripadajućem Sustavu upravljanja sigurnošću.

 

Postupci izdavanja suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća

KNAUF d.o.o. – KNAUF d.o.o. - Knin

HEP-Proizvodnja d.o.o. – TE-TO Sisak – Sisak

HEP-Proizvodnja d.o.o. – TE-TO Osijek – Osijek

MESSER CROATIA PLIN d.o.o. – Zaprešić - Zaprešić

INA MAZIVA d.o.o. - INA MAZIVA d.o.o. - Zagreb

KEPOL TERMINAL d.o.o. - KEPOL TERMINAL POSTROJENJE - Zadar

HEP-Proizvodnja d.o.o., KTE Jertovec, Konjščina

GEOTEHNA Varaždin

Gesta

HS Produkt

Autobusni kolodvor Karlovac

Bilfiger Slavonski Brod

Brodosplit

Crodux, Plin Posedarje

Messer Croatia, Pogon Kutina

Petrol, Skladište i punionica plina Čavle

Petrol, Skladište i punionica plina Ozalj

Saponia

Scott Bader

Termoelektrana Plomin

Viro tvornica šećera

Viševica Komp, PC Mahično

 

Obavijest o prisutnosti opasnih tvari (OPOT)

Obavijest o prisutnosti opasnih tvari - ispod graničnih vrijednosti

Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari - iznad graničnih vrijednosti

Izvješća o sigurnosti (IOS)

Način podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev) potrebno je podnijeti u pisanom obliku i pohranjen na elektronskom mediju za pohranjivanje podataka (CD, DVD ili slično) te mora sadržavati Izvješće o sigurnosti za koje se traži suglasnost.

Zahtjev mora sadržavati:

1. podatke o operateru koji upravlja područjem postrojenja:

– za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika: tvrtka i sjedište operatera, osobni identifikacijski broj, matični broj, ime odgovorne osobe, telefon i telefaks te adresu elektronske pošte, ako postoji;

– za fizičke osobe: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa, telefon te adresa elektronske pošte, ako postoji;

Podaci iz ove točke dokazuju se ovjerenim izvatkom iz sudskog registra za pravnu osobu, izvatkom iz obrtnog registra za fizičku osobu obrtnika, izvatkom iz registra poljoprivrednika za fizičku osobu poljoprivrednika te preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu.

2. podatke o lokaciji područja postrojenja:

–za lokaciju: naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi lokacija područja postrojenja, uključujući podatke o katastarskoj općini;

– za područje postrojenja: točan naziv područja postrojenja na lokaciji, osobni identifikacijski broj, matični broj i sve vrste djelatnosti koje se u području postrojenja obavljaju;

3. podatke o ovlašteniku koji je izradio Izvješće o sigurnosti, što dokazuje preslikom suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izradu izvješća o sigurnosti koju je ovlaštenik pribavio od Ministarstva;

4. upravnu pristojbu u propisanom iznosu.

Postupak po zahtjevu za izdavanje suglasnosti

Ako Zahtjev ne sadrži sve propisane podatke i dokaze, odnosno kada Izvješće o sigurnosti koje prilaže tome zahtjevu ne sadrži sve podatke i informacije sukladno odredbama Uredbe NN44/14, ovo Ministarstvo će pozvati operatera da u primjerenom roku, a koji ne može biti duži od trideset dana, ukloni nedostatke u zahtjevu, odnosno Izvješću o sigurnosti.

O Zahtjevu ovo Ministarstvo je dužno informirati javnost i zainteresiranu javnost nakon što utvrdi da zahtjev sadrži sve propisane podatke i dokaze te da Izvješće o sigurnosti sadrži sve propisane podatke i informacije sukladno odredbama Uredbe NN44/14.

O Zahtjevu se javnost i zainteresirana javnost informira sukladno Zakonu i Uredbi INFO.

Izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti

Nakon što utvrdi da je Zahtjev uredan Ministarstvo će sazvati Stručno vijeće za davanje mišljenja na Izvješće o sigurnosti. Troškove pribavljanja suglasnosti snosi operater.

Suglasnost na Izvješće o sigurnosti izdaje Ministarstvo na temelju mišljenja Stručnog vijeća u roku od 60 dana od predaje urednog zahtjeva.

Suglasnost na Izvješće o sigurnosti može se dati kada se utvrdi da su Izvješćem o sigurnosti ispunjeni svi zahtjevi prema odredbama Uredbe NN44/14 i posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje.

Kada utvrdi da Izvješće o sigurnosti ne ispunjava sve zahtjeve prema odredbama Uredbe NN44/14 i posebnom propisu kojim se uređuje prostorno uređenje Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju Zahtjeva.

O suglasnosti na Izvješće o sigurnosti odnosno rješenju o odbijanju Zahtjeva ovo Ministarstvo je dužno informirati javnost i zainteresiranu javnost sukladno Zakonu i Uredbi INFO.

Suglasnost se izdaje na rok od 5 godina.

Promjene u radu postrojenja

Ako operater uvede promjene u radu postrojenja, procesu proizvodnje i/ili vrsti i/ili količini opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće ili ako trajno prestane obavljati djelatnosti u postrojenju, operater je obvezan provesti analizu i reviziju aktivnosti i sigurnosnih mjera za sprječavanje velikih nesreća prema Izvješću o sigurnosti za to postrojenje, te po potrebi, na primjeren način, izmijeniti i dopuniti Izvješće o sigurnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje.

Ako su promjene takve prirode da zahtijevaju izradu novoga Izvješća o sigurnosti, odnosno ishođenje suglasnosti na sadržaj izmjena i/ili dopuna Izvješća, operater je dužan ishoditi novu suglasnost i prije proteka razdoblja od pet godina.

Izvješća o sigurnosti - postupci u tijeku

Područje postrojenja Petrokemija d.d., Kutina

Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb - područje postrojenja Sektora tehnološkog upravljanja na lokaciji Okoli

Petrol d.o.o., Zagreb - Skladište i punionica plina Unešić - Unešić

NAFTNI TERMINALI FEDERACIJE d.o.o., Ploče - Skladište za tekuće terete u Luci Ploče; Kanal Vlaška – Jadransko more - Ploče

Adratic Tank Terminals d.o.o. Ploče

Pogon termoelektrane (TE) Rijeka

INA-Industrija nafte d.d. - PJ UNP Terminal Zagreb

Poslovna jedinica Posedarje

Terminal Žitnjak

Terminal Omišalj

INA INDUSTRIJA NAFTE - UNP Terminal Slavonski Brod

Terminal i trgovina tekućom robom Zadar

Rafinerija nafte Rijeka

Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok

PLIVA HRVATSKA d.o.o. - lokacija Savski Marof

Skladište UNP-a Nova Gradiška

BUTAN PLIN d.o.o. - Skladište Zaprešić

Rafinerija nafte Sisak

Terminal za skladištenje i pretovar tekućih tereta u Luci Ploče

INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb – Objekti frakcionacije Ivanić Grad, Ivanić-Grad

HEP proizvodnja d.o.o. - TE-TO Zagreb

Termoelektrana - toplana Osijek (TE-TO Osijek)

Otpremna stanica Jamarice

Otpremna stanica Šandrovac

Otpremna stanica Stružec

Otpremna stanica Žutica

Otpremna stanica Graberje

Otpremna stanica Beničanci

Skladište gospodarskog eksploziva Sičane

Mjerno otpremna stanica Đeletovci

Terminal Sisak

Terminal Virje

Terminal UNP-a Sv. Križ Začretje

Skladište Solin - instalacije 01 - Sveti Kajo i 02 - Vranjičko Blato

Izvješća o sigurnosti - arhiva - suglasnosti izdane prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 114/2008)

Butan Plin d.o.o., Novigrad - Skladište i terminal UNP-a, Zaprešić

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Žitnjak, Zagreb

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Sisak

HOLCIM Hrvatska d.o.o., Koromačno - Tvornica cementa Koromačno

CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb - Terminal UNP Sveti Križ Začretje

VIŠEVICA-KOMP d.o.o., Zagreb - Pogon za impregnaciju željezničkih pragova u Mahičnom

TIFON d.o.o., Zagreb - Pretakalište naftnih derivata Zabok

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Virje

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Žitnjak

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Omišalj

JANAF d.d., Zagreb - Terminal Sisak

BRODOMERKUR d.d., Split - Skladište gospodarskog eksploziva 'Sičane'

INA Industrija nafte d.d., Zagreb - Pogon Rafinerija nafte Sisak

DINA Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi iz Omišlja

INA Industrija nafte d.d., Zagreb - Pogon Skladište Solin

PROPLIN d.o.o., Zagreb - PJ Slavonski Brod

PROPLIN d.o.o., Zagreb - PJ Pula

PROPLIN d.o.o., Zagreb - PJ Metković

PROPLIN d.o.o., Zagreb - PJ Zagreb

INA Industrija nafte d.d., Zagreb - Pogon Etan Ivanić-Grad

INA Industrija nafte d.d., Zagreb - Pogon Rafinerija nafte Rijeka iz Kostrene

PETROKEMIJA d.d. Kutina

HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb - Termoelektrana Rijeka

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb - Termoelektrana-Toplana Osijek

HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb - Termoelektrana Sisak

HEP Proizvodnja d.o.o., Zagreb - Pogon TE-TO Zagreb

DIOKI d.d., Zagreb

Velike nesreće, iznenadni događaji i izbjegnute nesreće

Velike nesreće, iznenadni događaji i izbjegnute nesreće se prijavljuju u Očevidnik o prijavljenim velikim nesrećama prema Zakonu i Pravilniku RPOT NN139/14.

Obrasci, upute, smjernice, pomoćna literatura, poveznice...

Obrasci

 • Prilog II.A Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama ISPOD graničnih vrijednosti iz priloga I.A, odnosno priloga I.B Uredbe NN 44/14

 • Prilog II.B Obrazac obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u području postrojenja s količinama IZNAD graničnih vrijednosti iz Priloga I.A, odnosno Priloga I.B Uredbe NN 44/14

 • Prilog I. Obrazac za prijavu VELIKE NESREĆE u postrojenju Pravilnika RPOT NN 139/14

 • Prilog II. Obrazac za prijavu IZNENADNOG DOGAĐAJA/IZBJEGNUTE NESREĆE  u postrojenju Pravilnika RPOT NN 139/14

Upute

Smjernice i pomoćna literatura

Poveznice