Priroda

UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje divljih vrsta i prirodnih staništa, održivo korištenje prirodnih dobara, zaštitu dijelova prirode, krajobraznu raznolikosti i georaznolikosti.

U Upravi za zaštitu prirode ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice.

Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu obavlja stručne i upravne poslove u vezi sa zaštitom, očuvanjem i upravljanjem zaštićenim područjima i ekološkom mrežom te očuvanjem georaznolikosti na temelju propisa o zaštiti prirode i međunarodnih ugovora. Služba koordinira rad javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode te provedbu programa i projekata vezano uz zaštićena područja, očuvanje georaznolikosti i ekološku mrežu.

Sektor za bioraznolikost i strateške poslove obavlja stručne i upravne poslove očuvanja raznolikosti zavičajnih divljih vrsta, njihovih staništa i gena, očuvanja globalno ugroženih vrsta, zaštite zavičajnih vrsta i njihovih staništa od utjecaja stranih vrsta i genetski modificiranih organizama, obavlja strateške poslove zaštite prirode, osigurava provedbu međunarodnih sporazuma i projekata iz područja bioraznolikosti te koordinira poslove vezane uz Europsku uniju i međunarodnu suradnju u zaštiti prirode.

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti obavlja stručne i upravne poslove vezano uz održivo korištenje prirodnih dobara i izdavanja uvjeta zaštite prirodeu postupku izrade planova gospodarenja prirodnim dobrima i prostorno planske dokumentacije, provedbu postupka ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu.

IGOR KREITMEYER
Pomoćnik ministra za zaštitu prirode
Tel: 01/4866-102
Faks: 01/4866-100
Snježana Starčević, administrativna tajnica
E-pošta: snjezana.starcevic@mzoe.hr