Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora.

Ekološku mrežu čine:

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. Uredbe, i
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. Uredbe. 

Detaljni podaci o područjima ekološke mreže, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem web portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal).

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Očuvanje područja ekološke mreže osigurava se uz provođenje postupka ocjene prihvatljivosti i učinkovitim upravljanjem područjem ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.Ocjena prihvatljivosti provodi se i za strategije za koje je posebnim propisom propisana obveza strateške procjene.

Ocjena prihvatljivosti sastoji se od:

  • prethodne ocjene prihvatljivosti (Prethodna ocjena);
  • glavne ocjene prihvatljivosti (Glavna ocjena);
  • utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama članaka 24. do 51. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013).

O tijeku i ishodu postupka Ocjene prihvatljivosti čija je provedba u nadležnosti ovoga Ministarstva javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem internetske stranice Ministarstva.

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti Ministarstva

Izgradnja Poslovne zone Mišnjak na otoku Rabu

Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina na području Vukovarsko-srijemske županije

Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača

Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani

Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave

Optimizacija sustava navodnjavanja Donja Neretva – podsustava Koševo-Vrbovci

Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice - istražno bušenje

Sunčana elektrana Orlec Trinklet - istok

Vjetroelektrana Mideno brdo

Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice

Zaštita obala rijeke Zrmanje na području Šibensko-kninske i Zadarske županije

Turističko naselje u uvali Livka s lukom nautičkog turizma (otok Šolta)

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja, 7. faza - dionica spoja s rijekom Savom na području Brodsko-posavske županije

Hidroelektrana Ombla

Izgradnja aerodroma Rab

Sanacija mosta Plitvice na LC 59 135 Poljanak - Plitvica Selo

Izvanredno održavanje državne ceste DC117 (Komiža-Vis), dionica: odvojak za Rukavac - Vis

Most kopno - poluotok Pelješac s pristupnim cestama

Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani - Modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139

Sanacija eksploatacijskog polja gipsa 'Slane stine - Karakašica' - promjena sanacijskog materijala s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti

Izgradnja lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero

Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save od rkm 310,0 do rkm 615,0 na području Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije

Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave

Retencija Drežničko polje u Karlovačkoj županiji

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok

Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh)-Beli Manastir-Osijek-granica BiH (GP Svilaj), dionica: Beli Manastir-Osijek i dionica: granica R. Mađarske-Beli Manastir

Brza cesta: Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica: Okučani - granica BiH

Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja - dio čvora Brodarci - čvor Brodarci - 1. faza - MHE Brodarci, Grad Karlovac

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti županijskih upravnih tijela odnosno Grada Zagreba

Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave- 2. etapa: izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Orljave od stacionaže 35+650.22 do 35+900.22

Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin

Održavanje korita rijeke Dretulje na području Općine Plaški

Obnova desnog nasipa rijeke Save s obaloutvrdama - dionica Drnek - Suša

Lječilišno-turistički kompleks 'Meline' u zaljevu Soline, otok Krk

Postupci utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa

Postupci prethodne ocjene 2019.

Postupci prethodne ocjene 2018.

Postupci prethodne ocjene 2017.

Postupci prethodne ocjene 2016.

Postupci prethodne ocjene 2015.

Postupci prethodne ocjene 2014.

Postupci prethodne ocjene 2013.