Strogo zaštićene vrste

Proglašavanje strogo zaštićenih vrsta

Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su ugrožene ili su usko rasprostranjeni endemi ili divlje vrste za koje je takav način zaštite propisan propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.

 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
  Narodne novine 144/13, 73/16

Očuvanje strogo zaštićenih vrsta

Stanje očuvanja divlje vrste predstavlja ukupnost utjecaja koji djeluju na tu vrstu, a koji bi mogli ugroziti njezinu dugoročnu rasprostranjenost i brojnost populacija unutar područja rasprostranjenosti. Stanje divlje vrste smatra se povoljnim kad podaci o dinamici populacije određene vrste ukazuju na to da će se ona dugoročno održati kao vijabilna sastavnica svog prirodnog staništa te kada postoji, a vjerojatno će i dalje postojati, dovoljno veliko stanište i prirodni areal u kojem će se populacije vrste dugoročno održati.

Očuvanje zavičajnih divljih vrsta osigurava se uspostavom ili održavanjem njihova povoljnog stanja u prirodi.

Planovi upravljanja i akcijski planovi

Temeljem Zakona o zaštiti prirode ministar donosi planove upravljanja i akcijske planove u svrhu očuvanja strogo zaštićenih vrsta. Ovim dokumentima utvrđuje se postojeće stanje populacije i staništa, ugroženost, mehanizmi i kapaciteti za zaštitu vrste, ocjena provedbe plana, vizija, opći cilj i specifični ciljevi, detaljni akcijski plan, provedba, nadzor i revizija plana, kao i rokovi te provoditelji svih aktivnosti.

Oporavilišta za divlje životinje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, temeljem članka 67. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), propisalo je da se jedinke strogo zaštićenih vrsta iz prirode koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane zbrinjavaju u oporavilištima za divlje životinje.

Također, sukladno članku 29. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/2013), zbrinjavanje u oporavilištima se odnosi i na privremeno oduzete jedinke divljih vrsta životinja navedenih u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima.

Oporavilište za divlje životinje je prostor u kojem se privremeno skrbi o jedinkama strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja iz prirode radi njihovog povratka u prirodu ili repopulacije i/ili reintrodukcije, odnosno gdje jedinke kritično ugroženih zavičajnih vrsta koje su nesposobne za povratak u prirodu trajno borave. U oporavilištima privremeno borave i oduzete divlje životinje navedene u prilozima Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97.

Sukladno navedenoj obvezi te nakon provedenog Javnog poziva, 11. travnja 2017. Ministarstvo je Odlukom odabralo sljedećih jedanaest pravnih osoba koje smiju obavljati poslove oporavilišta, a to su:

 1. Aquarium Pula d.o.o., Verudela bb, HR-52100 Pula, OIB: 00972615522
 2. AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja, Siget 6, HR-10000 Zagreb, OIB: 28856251627
 3. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, Brionska 10, HR-52212 Fažana, OIB: 79193158584
 4. Javna ustanova 'Priroda', Grivica 4, HR-51000 Rijeka, OIB: 82785517509
 5. Morski obrazovni centar Pula, Negrijeva 10, HR-52100 Pula, OIB: 18794203855
 6. Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora, Kaštel 24, HR-51551 Veli Lošinj, OIB: 25888957858
 7. Udruga Sokolarski centar, Škugori 47a, HR-22000 Šibenik, OIB: 15862016878
 8. Udruga za zaštitu životinja Ruščica, Ruščičkih žrtava 51, HR-35208 Ruščica, OIB: 07574394691
 9. Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo - Radna jedinica zoološki vrt, Ružina 11a, HR-31000 Osijek, OIB: 07507345484
 10. Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, HR-10000 Zagreb, OIB: 69262261098
 11. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 55, HR-10000 Zagreb, OIB: 36389528408.

Svaka osoba putem obrasca za dojavu ili telefonski treba prijaviti Državnom zavodu za zaštitu prirode slučajno uhvaćene, ozlijeđene i/ili usmrćene strogo zaštićene životinje u roku od 24 sata od trenutka pronalaska (tel: 01/5502 900 ili info@dzzp.hr). U okviru svoga Sustava za dojavu i praćenje Državni zavod za zaštitu prirode priprema protokole za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja za pojedine vrste ili skupine vrsta.

Šteta od strogo zaštićenih životinja

Sprječavanje nastanka štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

Pravna i fizička osoba kojoj životinje strogo zaštićenih vrsta mogu uzrokovati direktnu imovinsku štetu (oštećenik), dužna je na primjeren način i na svoj trošak poduzeti sve dopuštene radnje i zahvate za sprječavanje štete, kao što su učinkovito ograđivanje i ciljano čuvanje imovine ili rastjerivanje životinja strogo zaštićene vrste radi neposrednog čuvanja imovine. Ako propisane dopuštene radnje i zahvati nisu primjenjivi ili učinkoviti za sprječavanje štete od određene strogo zaštićene vrste, ili ako dopuštene radnje i zahvati nisu propisani za određene strogo zaštićene vrste, oštećenik je dužan odmah po saznanju o nastanku štete zatražiti od Ministarstva očitovanje o drugim mogućim dopuštenim radnjama i zahvatima za sprječavanje štete. Oštećenik može od Ministarstva tražiti dopuštenje za provođenje zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim životinjama iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, kao što su namjerno hvatanje ili namjerno uznemiravanje.

Naknada štete koju nanesu životinje strogo zaštićenih vrsta

Pravo na naknadu štete od životinja strogo zaštićenih vrsta ostvaruje se prema odredbama članaka 170. do 172. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18) i Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (Narodne novine, broj 114/17). Oštećenik ima pravo na naknadu štete u visini stvarne štete koju nanesu životinje strogo zaštićenih vrsta ako je poduzeo radnje i zahvate kako bi spriječio nastanak štete. U tom slučaju dužan je najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka štete, odnosno najkasnije u roku od 24 sata od dana nastanka štete koju prouzroče strogo zaštićene velike zvijeri na domaćim životinjama prijaviti nastanak štetnog događaja Ministarstvu ili vještaku Ministarstva koji obavlja utvrđivanje nastanka i procjenu štete te sastavlja zapisnik o očevidu, a oštećeniku predaje potvrdu o obavljenom očevidu. Ako oštećenik uredno prijavi štetu, a vještak ne obavi očevid u roku od tri dana od primitka prijave, oštećenik može u daljnjem roku od petnaest dana odštetni zahtjev uputiti Ministarstvu. Pravo na naknadu štete na imovini ostvaruje se temeljem dokaza o vlasništvu, posjedu ili pravu korištenja te imovine. Iznos naknade štete utvrđuje se sporazumno između Ministarstva i oštećenika na temelju zapisnika, odštetnog cjenika i kriterija iz članka 11. Pravilnika i dodatnih kriterija za utvrđivanje iznosa naknade štete. Naknada štete sukladno sklopljenom sporazumu isplaćuje se na račun oštećenika kod banke ili na drugi način sukladno posebnom propisu.

Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od 60 dana od datuma donošenja odluke Ministarstva.

Oštećenik nema pravo na naknadu štete ako ne prijavi štetu u propisanom roku, ako nije poduzeo niti jednu dopuštenu radnju i zahvat za sprječavanje štete ili ako ne dostavi dokaz o vlasništvu, posjedu ili pravu korištenja imovine na kojoj se dogodila šteta.

Ne nadoknađuje se šteta na divljači, vodenim organizmima u ribolovnim vodama i ostalim prirodnim dobrima Republike Hrvatske, kao ni šteta koja nastaje kao posljedica stradavanja životinja strogo zaštićenih vrsta. Također, ne nadoknađuje se šteta u slučajevima kada životinja strogo zaštićene vrste nije izravni počinitelj štete.

 

 

Izuzeće od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama

Za zavičajne divlje vrste čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno temeljem propisa Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka ili temeljem stručne procjene Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, za sve vrste ptica koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske kao i za sve strogo zaštićene vrste, zabranjena je uporaba sredstava za hvatanje i/ili ubijanje koja mogu prouzročiti njihovo lokalno nestajanje ili značajan poremećaj njihovih populacija. Zabranjen je bilo kakav oblik hvatanja i/ili ubijanja takvih divljih životinja iz letjelica ili motornih vozila u pokretu, a kad su u pitanju ptice dodatno i hvatanje i/ili ubijanje iz motornih plovila pri brzini većoj od 5 km/h, odnosno 2,7 čv.

Zabranjeno je branje, rezanje, sječa, iskopavanje, sakupljanje ili uništavanje jedinki strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Zabranjeni su svi oblici namjernog hvatanja ili ubijanja strogo zaštićenih životinja iz prirode u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, kao i njihovo namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno uništavanje ili uzimanje jaja, namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje njihovih razvojnih oblika, gnijezda ili legla, oštećivanje ili uništavanje područja njihova razmnožavanje ili odmaranja.

Također, zabranjeno je držanje, prijevoz, prodaja, razmjena te nuđenje na prodaju ili razmjenu živih ili mrtvih jedinki iz prirode strogo zaštićenih vrsta. Navedene zabrane odnose se i na sve ptice iz prirode koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske.

Pod uvjetom da ne postoje druge pogodne mogućnosti te da odstupanje neće štetiti održavanju populacija strogo zaštićenih vrsta u povoljnom stanju očuvanja u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike može dopustitiizuzeća od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama. Za ovakva izuzeća svaka pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva podnošenjem zahtjeva na za to predviđenom obrascu.

OBRAZAC zahtjeva za izuzeće (pdf)