Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) (pdf)

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine 140/2009).

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela s javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

PROPISI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE KOJIMA JE PROPISANO SUDJELOVANJE JAVNOSTI U POSTUPCIMA (pdf)

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2019. godini

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 201. godini

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2018. godini

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2018. godini (pdf)

 

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2017. godini

Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini (pdf)

 

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2016. godini

Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini (pdf)

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2015. godini

Plan propisa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini (pdf)

 

Plan propisa za savjetovanje s javnošću u 2014. godini

ZAKONI

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
  Internetsko savjetovanje

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
  Internetsko savjetovanje

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
  Javna rasprava, Internetsko savjetovanje, Fokus grupe

 • Zakon o potvrđivanju Nagoya protokola o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja
  Internetsko savjetovanje

 • Zakon o potvrđivanju Nagoya-Kuala Lumpur dopunskog protokola o odgovornosti i naknada šteta u okviru Kartagenskog protokola o biološkoj sigurnosti
  Internetsko savjetovanje


UREDBE

 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Internetsko savjetovanje

 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu
  Internetsko savjetovanje

 • Uredba o odlagalištima otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
  Internetsko savjetovanje

 • Uredba o posebnim kategorijama otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Uredba o uspostavi sustava neovisnog ocjenjivanja (EMAS)
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Radna skupina

 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Radna skupina, Fokus grupe

 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Fokus grupe

 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Fokus grupe

 • Uredba o strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Radna skupina

 • Uredba o standardima upravljanja rasvijetljenošću
  Internetsko savjetovanje, Javna rasprava, Nadležna tijela državne uprave, Radna skupina

 

PRAVILNICI

 • Pravilnik o očevidniku izdanih okolišnih dozvola
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o radu stručnoga vijeća
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o klasifikaciji i deklasifikaciji otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o uvjetima za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada i Očevidnik nusproizvoda
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o Registru gospodarenja posebnim kategorijama otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o referentnim laboratorijima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije (EU Ecolabel)
  Internetsko savjetovanje, Radna skupina

 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Prijatelj okoliša
  Internetsko savjetovanje, Radna skupina

 • Pravilnik o pečaćenju
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o mjerama upravljanja i zaštite zavičajnih divljih vrsta i uvjetima njihova korištenja
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o genskim bankama u kojima se čuva biološki materijal zaštićenih zavičajnih divljih vrsta
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o koncesijskim odobrenjima
  Internetsko savjetovanje

 • Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave

 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i praćenju emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti
  Internetsko savjetovanje, Nadležna tijela državne uprave, Fokus grupe

 • Pravilnik o načinu rasvjetljavanja
  Internetsko savjetovanje, Radna skupina

 • Pravilnik o načinu praćenja rasvijetljenosti
  Internetsko savjetovanje, Radna skupina

 

OSTALI AKTI

 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
  Internetsko savjetovanje

 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
  Internetsko savjetovanje

 • Plan normativnih aktivnosti za 2015. godinu
  Internetsko savjetovanje

 • Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuju zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i održivo korištenje je dopušteno
  Internetsko savjetovanje

 

DOKUMENTI

 • Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja
  Internetsko savjetovanje, Nacionalni odbor

 • Utvrđivanje dobrog stanja okoliša
  Internetsko savjetovanje, Nacionalni odbor

 • Utvrđivanje Skupa cilja u zaštiti okoliša
  Internetsko savjetovanje, Nacionalni odbor

 • Sustav praćenja i promatranja morskog okoliša
  Internetsko savjetovanje, Nacionalni odbor, Svjetska banka

Otvorena savjetovanja

Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske (29.10.2018. - 27.11.2018.)

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određena je mjera 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada.

Slijedom navedene obveze izrađen je Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.

U ovom dokumentu dan je detaljan prikaz postojećeg stanja svakog pojedinog aktivnog odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj. Odlagališta su grupirana po županijama u kojima se teritorijalno nalaze.

Na temelju Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine” br. 114/15) te Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) određeni su kriteriji kojima se ocjenjuje tehničko – ekološki status (I), administrativni status (II) te status poduzetih radova (III) za svako pojedino odlagalište. Kriteriji su grupirani u tri gore navedene skupine kako bi se numerički prikazao doprinos svakog pojedinog kriterija koji sugerira status usklađenosti odlagališta s Pravilnikom i ostalim definiranim uvjetima te se višekriterijskom analizom dobila numerička vrijednost odnosno težinski faktor za pojedinu skupinu kriterija. Ovakvim pristupom analitički je prikazan postotak usklađenosti nekog odlagališta s definiranim kriterijima te se formira poredak odlagališta unutar svake županije.

Konačan redoslijed i dinamika zatvaranja odlagališta u pojedinoj županiji definirani su postotkom ispunjavanja vrijednosti po pojedinim kriterijima, te se sukladno tome odlagališta svrstavaju u tri osnovne skupine.

Prioritet pri saniranju i zatvaranju imaju ona odlagališta koja ne ispunjavaju osnovne kriterije usklađenosti s Pravilnikom (manje od 65% usklađenosti, te se trebaju zatvoriti do kraja 2018 i provesti postupak sanacije (skupina A).

Ona odlagališta koja kriterije ispunjavaju od 66 – 90% nastavljaju s radom do popunjavanja kapaciteta, te su dužna dovršiti procese sanacije (skupina B).

Već sanirana odlagališta s dovoljno kapaciteta, odnosno ona koja kriterije ispunjavaju iznad 90%, određena za nastavak rada do otvaranja centra za gospodarenje otpadom (skupina C).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 29. listopada 2018. do 27. studenoga 2018. godine.

Sve primjedbe, prijedloge, mišljenja molimo dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: odlagalista@mzoe.hr.

 

Okončana savjetovanja

Korištenje rotana (Perccottus glenii Dybowski, 1877) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb

Korištenje rotana (Perccottus glenii Dybowski, 1877) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb

6. srpnja 2018. - Korištenje rotana (Perccottus glenii Dybowski, 1877) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je 8. svibnja 2018. zahtjev Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb, za izdavanje dopuštenja za korištenje invazivne strane vrste – rotana (Perccottus glenii Dybowski, 1877) u svrhu istraživanja temeljem članka 26. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/2018).

Riba rotan se nalazi na popisu vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i podliježe ograničenjima temeljem Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Člankom 8. stavkom 1. Uredbe propisana je mogućnost odstupanja od ograničenja izdavanjem dopuštenja kojim se ustanovama odobrava provedba istraživanja ili ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

Navedena vrsta koristit će se u izradi doktorske disertacije u kojoj će se istraživati filogenetska pripadnost vrsta iz podreda Gobioidei eksperimentima pasivne akustike. Početak istraživanja se temelji na sakupljanju živih 20 jedinki rotana iz njihovog staništa u Dunavu. Istraživanje će se provoditi u nastambi za ribe u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pod vodstvom odgovorne osobe dr. sc. Zorana Marčića.

Zbog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje dopuštenja za korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji ribe rotan (Perccottus glenii Dybowski,1877.) na spomenutoj adresi Ministarstvo je obavilo očevid 11. lipnja 2018. godine u 13,00 sati uz nazočnost službene osobe iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Sukladno odredbi članka 26. stavka 13. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima i članka 6. stavka 2. podstavka 9. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješavajući upravnu stvar izdavanja dopuštenja upućuje na javni uvid zahtjev Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb te stručno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 3. kolovoza 2018. godine na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mzoe.hr, putem faxa: 01 4866 100 ili osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Dokumenti - savjetovanja s javnošću

Korištenje signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR-10000 Zagreb

Korištenje signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb

6. srpnja 2018. - Korištenje signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u svrhu istraživanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, HR - 10000 Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimilo je 3. svibnja 2018. zahtjev Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb, za izdavanje dopuštenja za korištenje invazivne strane vrste – signalnog raka (Pacifastacus leniusculus) u svrhu istraživanja temeljem članka 26. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/2018).

Signalni rak se nalazi na popisu vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji i podliježe ograničenjima temeljem Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta. Člankom 8. stavkom 1. Uredbe propisana je mogućnost odstupanja od ograničenja izdavanjem dopuštenja kojim se ustanovama odobrava provedba istraživanja ili ex-situ očuvanja invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji.

Navedeno istraživanje će se provoditi u laboratoriju za slatkovodne organizme Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pod vodstvom odgovorne osobe gđe Sandre Hudine.

Zbog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje dopuštenja za korištenje invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Uniji signalnog raka na spomenutoj adresi Ministarstvo je obavilo očevid 11. lipnja 2018. godine u 14,30 sati uz nazočnost službene osobe iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Sukladno odredbi članka 26. stavka 13. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima i članka 6. stavka 2. podstavka 9. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješavajući upravnu stvar izdavanja dopuštenja upućuje na javni uvid zahtjev Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, HR- 10000 Zagreb te stručno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 3. kolovoza 2018. godine na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mzoe.hr, putem faxa: 01 4866 100 ili osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Dokumenti - savjetovanja s javnošću

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja s Obrascem prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (11.06.2018. - 10.07.2018.)

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja donesen je 2011. godine, a stupio je na snagu 2012. godine. U prethodnom razdoblju od donošenja Zakona stupile su na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih akata, stoga je potrebno izraditi novi prijedlog Zakona. Cilj je zaštita od svjetlosnog onečišćenja i provođenja načela zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Donošenjem novog Zakona očekuje se poboljšanje provođenja načela zaštite okoliša od svjetlosnog onečišćenja. Učinci na zaštitu okoliša koji proizlaze donošenjem Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja su pozitivni jer se smanjuju pritisci na okoliš i dugoročno pridonosi očuvanju okoliša.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 10. srpnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (08.06.2018.-23.06.2018.)

Predloženim Nacrtom prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika), sukladno obvezama preuzetim EU PILOT-ima vrši se dodatno usklađivanje hrvatskog zakonodavstava s pravnom stečevinom EU: - EUP(2016)9000 – Prenošenje Direktive 2007/60/EZ o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u hrvatsko zakonodavstvo - EUP(2016)8960 – Prijenos Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja u hrvatsko zakonodavstvo.

Vezano uz predmet uređenja ovim izmjenama i dopunama, proširuje se odredba o važenju ovog Pravilnika u odnosu na predmet tako da Plan upravljanja vodnim područjima obuhvaća i sadržaj prethodne procjene rizika od poplava, sadržaj karata opasnosti od poplava, sadržaj karata rizika od poplava, popis mjerila na osnovu kojih se izražavaju štetne posljedice povezane s poplavnim scenarijima, usklađivanje prethodne procjene rizika od poplava, karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava i planova upravljanja rizicima od poplava uključivo i njihovih revizija s planom upravljanja vodnim područjima te obuhvat i sadržaj plana upravljanja rizicima od poplava. Nadalje, dodani su novi prilozi: Prilog 6. – Sadržaj prethodne procjene rizika od poplava, Prilog 7. – Sadržaj karata opasnosti od poplava, Prilog 8. – Sadržaj karata rizika od poplava, Prilog 9. – Obuhvat plana upravljanja rizicima od poplava i usklađenost s upravljanjem stanjem voda i okvirom za djelovanje u području vodne politike i Prilog 10. – Sadržaj plana upravljanja rizicima od poplava. Navedenim izmjenama i dopunama ispunjavaju se zahtjevi iz EU PILOTA - EUP(2016)9000.

Također, radi dodatnog usklađenja s Direktivom 2006/118/EZ, u Prilogu 2. Metodologija za utvrđivanje značajki vodnog područja točki 2. Podzemne vode podtočki 2.3 Pregled utjecaja ljudskih djelatnosti na podzemne vode stavku 2. dodano je da se minimalno najbolje priznate prakse, uključujući najbolje prakse zaštite okoliša i najbolje raspoložive tehnike koriste pri izradi programa mjera zaštite površinskih, uključivo i priobalnih voda te podzemnih voda. Navedenim izmjenama i dopunama ispunjavaju se zahtjevi iz EU PILOTA - EUP(2016)8960.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 23. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog Uredbe o kvaliteti ukapljenih naftnih plinova (08.06.2018.-09.07.2018.)

Pravni temelj za donošenje Uredbe o kvaliteti ukapljenog naftnog plina je članak 41. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14 i 61/17) kojim Vlada Republike Hrvatske propisuje granične vrijednosti sastavnica i/ili značajki kvalitete proizvoda, način utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, uvjete za rad laboratorija za uzorkovanje i analizu proizvoda, način dokazivanja sukladnosti kao i naziv i način označavanja proizvoda koji se koriste na teritoriju Republike Hrvatske.

Temeljem navedenog članka 41. Zakona o zaštiti zraka, od strane Vlade Republike Hrvatske već je donesena Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva pa se ovim prijedlogom nove Uredbe započinje proces reguliranja kvalitete i svih plinskih goriva na području Republike Hrvatske, a čiji je prvi korak Uredba o kvaliteti ukapljenog naftnog plina. Ukapljeni naftni plin (UNP) se kao pogonsko gorivo koristi u vozilima (tzv. autoplin) na teritoriju Republike Hrvatske već dugi niz godina te je prepoznat kao alternativno gorivo korištenju benzina i dizelskog goriva kao pogonskog goriva, a također je u široj primjeni i koristi se u kućanstvima i industriji (propan, butan i propan-butan smjesa).

U 2016. godini u Republici Hrvatskoj je bilo registrirano oko 57.000 vozila koja koriste UNP kao pogonsko gorivo. S obzirom na rasprostranjenost korištenja UNP-a na području Republike Hrvatske, stekli su se preduvjeti za izradu nacionalnog propisa kojim će se regulirati značajke kvalitete navedenog goriva sukladno europskoj normi kvalitete te osigurati njegovo korištenje na području Republike Hrvatske kao takvo.

Nadalje, slijedom donošenja nove Direktive 2014/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva kojom je UNP definiran kao alternativno gorivo, zatim Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne novine, broj 120/16) kojim je Direktiva 2014/94/EZ transponirana u hrvatsko zakonodavstvo te Odluke o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu, stekli su se i dodatni preduvjeti za donošenje predmetne Uredbe.

Slijedom navedenog, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pristupilo je izradi prijedloga nove Uredbe o kvaliteti ukapljenog naftnog plina. Prijedlogom Uredbe se propisuju granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete ukapljenih naftnih plinova, način utvrđivanja i praćenja kvalitete ukapljenih naftnih plinova, način dokazivanja sukladnosti, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete ukapljenih naftnih plinova, označavanje ukapljenih naftnih plinova na mjernim uređajima i prodajnim mjestima, te način i rok dostave izvješća o kvaliteti ukapljenih naftnih plinova Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Predmetnom Uredbom se ne prenose direktno odredbe pojedinih propisa Europske unije već se ista izrađuje u skladu s normama kvalitete HRN EN 589 za autoplin i HRN ISO 9162 za propan i butan te dosadašnjem iskustvu u radu i dobroj poslovnoj praksi u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije gdje se UNP koristi. Prijedlog Uredbe će uz redovnu proceduru donošenja propisa u Republici Hrvatskoj, proći i Postupak službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva koji se provodi sukladno Direktivi 2015/1535/EU i Uredbi o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (Narodne novine, broj 105/15). Navedeni Postupak je obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije vezano uz donošenje tehničkih propisa, a pod koje potpada i ovaj prijedlog Uredbe.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 9. srpnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt Strateškog okvira za upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2017.-2023. (23.05.2018.-26.06.2018.)

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske je dokument održivog razvitka i zaštite okoliša koji: „dugoročno određuje i usmjerava ciljeve upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem na načelima održivog razvitka i integralnog upravljanja obalnim područjem, primjenjujući ekosustavni pristup u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim, socijalnim i kulturnim razvitkom na području Države“. Strategija se u prvom redu referira na vremenski okvir zadan relevantnim EU aquisom do 2020. godine, prema kojem Republika Hrvatska u ovom razdoblju treba ostvariti uvjete za postizanje/očuvanje dobrog stanja morskog okoliša. Prostorno i tematski integrativan karakter Strategije kroz predložene mjere obuhvaća i proširenu vremensku projekciju za postizanje prepoznatih strateških prioriteta i posebnih ciljeva do 2023. godine. Strateškim okvirom omogućuje se sažeti pregled procjene stanja morskog okoliša i obalnog područja, izrađen temeljem pojedinačnih dijelova Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, prethodno definiranih i formalno-pravno usvojenih u razdoblju od 2012. do 2017. te se naglašavaju u Strategiji prethodno prepoznati strateški prioriteti i posebni ciljevi s posebnim naglaskom na očekivanim dugoročnim učincima primjene Strategije i prepoznatim prioritetima do 2020. godine. Pravni temelj Strategije sadržan je u Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18; članak 56.), dok su Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/14, 39/17; u daljnjem tekstu Uredba), donesenom temeljem članka 56. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša, uređene polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Strategije. Uredba definira niz aktivnosti koje treba provesti s ciljem izrade Strategije, pri čemu je najvažnija izrada dokumenata čime se ispunjavaju uvjeti zadani Okvirnom direktivom o morskoj strategiji 2008/56/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva) i Protokolom Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (NN 96/12). Forma Strategije koja se sastoji od pripremnih dokumenata i akcijskih programa temelji se na odredbama Direktive prenesenim u nacionalno zakonodavstvo Uredbom. Prema Direktivi, nacionalne strategije nisu definirane kao jedinstven dokument već kao programski/projektni ciklus koji podrazumijeva donošenje i provedbu međuovisnih, povezanih i koherentnih pripremnih dokumenata i akcijskih programa u takozvanim šestogodišnjim razmacima (šestogodišnji implementacijski ciklusi). Na taj način, svaki idući revidirani i nadograđeni dokument povezan je s prethodnim, odnosno nastavlja i prati njegov „logički obrazac“ koristeći definirane i/ili revidirane kriterije, metodološke standarde, ciljeve, granične i ciljne vrijednosti i dr., izrađene i određene kako na razini EU (kroz Zajedničku strategiju provedbe Direktive) tako i na regionalnoj razni kroz ekosustavni pristup na Sredozemlju i/ili podregionalnoj razini Jadransko more. U tom smislu, Strategija predstavlja prilagodljiv dokument, a njezini sastavni dijelovi (procjena stanja i pritisaka na okoliš, utvrđivanje dobrog stanja okoliša i ciljeva s pokazateljima, monitoring program i program mjera) s vremenom će se mijenjati i nadograđivati u skladu s identificiranim nacionalnim interesima i potrebama uzimajući u obzir preporuke Europske komisije i ekosustavni pristup upravljanja ljudskim djelatnostima na Sredozemlju. Pripremni dokumenti i akcijski programi Strategije objavljeni su na službenim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: http://www.mzoip.hr/hr/okolis/more-i-priobalje.html Objedinjavanje pripremnih dokumenata i akcijskih programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem provodi se temeljem obveza iz Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18; članak 56.) i Uredbe (članak 21.) u zajednički okvir, kao pripremu za donošenje Strategije od strane Hrvatskog sabora. Svrha savjetovanja, uvažavajući integrativni karakter Strategije, je dobivanje osvrta, mišljenja i sugestija šire stručne javnosti o tome u kojoj su mjeri pomireni interesi i prioriteti nekoliko različitih sektora kao što su zaštita okoliša, gospodarenje vodama, zaštita prirode, ribarstvo, prostorno uređenje, poljoprivreda, regionalni razvoj, turizam itd., u strateškom planiranju mjera i akcija usmjerenih k održivom razvoju.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 26. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (22.05.2018.-21.06.2018.)

S ciljem daljnjeg unaprijeđena zaštite zraka na razini Europske unije usvojena je Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL 344, 17.12.2016.) s datumom stupanja na snagu 31. prosinca 2016. godine. Člankom 20. i 21. predmetne Direktive propisano je prenošenje iste u cijelosti do 1. srpnja 2018. godine te stavljanje Direktive 2001/81/EZ izvan snage. U cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije s ciljem daljnjeg unaprijeđena zaštite zraka i ekosustava na području Republike Hrvatske te Europske unije izrađen je Prijedlog Uredbe o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj s ciljem prenošenja odredbi predmetne Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 21. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (15.05.2018.-16.06.2018.)

Pravilnikom se propisuje jedinstveni vizualni identitet radi promicanja zaštite prirode i sustav interpretacije i signalizacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj, kao i standardi za njihovo korištenje. Cilje je dobiti stavove i mišljenja o: jedinstvenom vizualnom identitetu i postizanju opće prepoznatljivosti u sustavu zaštite prirode, izgledu i korištenju znaka zaštite prirode, kao i znakova nacionalnih parkova i parkova prirode, te sustavu signalizacije i interpretacije zaštićenih područja.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 16. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Zakon o potvrđivanju Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (12.05.2018.-11.06.2018.)

Zakonom o potvrđivanju Kigalijske izmjene Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, potvrđuje se Kigalijska izmjena, kako bi njezine odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. U skladu s Montrealskim protokolom države stranke poduzet će sve odgovarajuće mjere kako bi se značajno smanjile emisije te proizvodnja i potrošnja HFC-a, smanjilo stavljanje na tržište uređaja i opreme koji sadrže ove radne tvari ili o njima ovise, povećala energetska učinkovitost i korištenje zamjenskih tehnologija koje ne oštećuju ozonski omotač i ne utječu na promjenu klime, pa u tom smislu ovaj Zakon predstavlja doprinos ostvarenju tih ciljeva. Kigalijskom izmjenom utvrđuju se obveze postupnog ukidanja HFC-a za države stranke Montrealskog protokola. Uz to, njome su načinjene daljnje izmjene teksta Montrealskog protokola koje će se provoditi u razdoblju postupnog ukidanja HFC-a.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 11. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Zakonu davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2017. godinu (08.05.2018.-06.06.2018.)

Prijedlogom odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama određuje se naknada u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijske jedinice stakleničkih plinova u prethodnoj 2017. godini. Naknada za operatere malih postrojenja utvrđuje se sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“, br. 69/12 i 154/14; u daljnjem tekstu: Uredba).

Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11, 47/14, 61/17) dozvoljava se isključivanje malih postrojenja iz sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) ako emisije iz malih postrojenja ne prelaze 25 000 t CO2eq godišnje i imaju nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW. Postrojenja se mogu isključiti ako provode mjere smanjenja emisija kojima će doprinijeti ekvivalentnom smanjenju emisija stakleničkih plinova, tj. smanjenju od 21% u odnosu na njihove verificirane emisije u 2005. godini ili su pokrivene s nekim drugim instrumentom. Kao ekvivalentna mjera, Uredbom se propisuje obveza operateru malih postrojenja koje je isključeno iz EU ETS sustava na jednokratno plaćanje posebne godišnje naknade. Naknada se plaća na razliku verificiranih emisija iz postrojenja u prethodnoj godini i emisije koja odgovara količini emisijskih jedinica koje bi se operateru tog postrojenja dodijelile da je ostalo uključeno u EU ETS sustav. Jedinična godišnja naknada izračunata je na temelju prosječne tržišne cijene za 2017. godinu prema podacima iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i iznosila je 5,77 eura. Srednji tečaj Hrvatske narodne banke u protekloj 2017. godini za euro iznosio je 7,42 kn. Jedinična godišnja naknada za 2016. godinu iznosila je 39,53 kn/t CO2, na temelju prosječne tržišne cijene za 2016. godinu u iznosu od 5,25 eura i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke u 2016. godini za euro, koji je iznosio 7,53 kn.

Nitko od operatera postrojenja isključenih iz EU ETS sustava s obvezom provođenja mjera ekvivalentnih smanjenju emisija u 2017. godini nije imao obvezu platiti posebnu godišnju naknadu, obzirom da iznos verificiranih emisija tih operatera nije bio veći od iznosa koji im je bio besplatno dodijeljen na početku ovog razdoblja trgovanja.

Sukladno navedenom Prijedlogu odluke određuje se jedinična naknada na emisije stakleničkih plinova za 2017. godinu u iznosu od 42,81 kn/t CO2eq.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 6. lipnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (26.03.2018. - 25.04.2018.)

Prijenos Direktive (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2015/1513).

Europska Unija je donijela novu Direktivu (EU) 2015/1513 kojom se u velikoj mjeri pokušava riješiti problem korištenja biogoriva prve generacije ograničavanjem njihove potrošnje te povećanjem potrošnje takozvanih naprednih biogoriva proizvedenih iz otpadnih i drugih sirovina koje se ne koriste u proizvodnji hrane. Direktiva 2015/1513 daje dodatni naglasak korištenju električne energije u prometnom sektoru kroz povećanje doprinosa za izračune udjela obnovljive električne energije u prometu, kao i povećanje korištenja biometana. 

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 25. travnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (26.03.2018. - 14.04.2018.)

Svrha donošenja Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, vezano uz režim izdavanja dozvola, je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s člankom 3. stavkom 4. Direktive 2009/72/EZ i Direktivom 2009/73/EZ tumačenim u kontekstu članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Naime, Europska komisija je 14. srpnja 2017. godine uputila Republici Hrvatskoj Pismo službene obavijesti, povreda broj 2017/2091, u vezi s nepravilnim prijenosom Direktive 2009/72/EZ i Direktive 2009/73/EZ te neusklađenošću s određenim odredbama Uredbe (EZ) br. 715/2009.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 14. travnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (21.03.2018. - 20.04.2018.)

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 20. travnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (27.02.-20.03.2018.)

Važećom Uredbom o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama je osim prenošenja u nacionalno zakonodavstvo odredbi direktiva i tehničko usklađivanje sa istima (uvođenje EU normi u propis), propisana i nadležnost za provođenje ispitivanja učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para tijekom rada na benzinskoj postaji.

Važećom Uredbom je propisano da će do 31. prosinca 2017. godine sustav ispitivanja i održavanja (servisa) i nadzora (kontrole) rada navedenih uređaja i opreme za povrat benzinskih para prema normi HRN EN 16321-2:2013 provoditi Inspekcijska tijela akreditirana prema normi HRN EN 17020 (vrste A, B i C) dok će od 01. siječnja 2018. godine navedena ispitivanja provoditi samo Inspekcijska tijela vrste A akreditirana po normi HRN EN 17020. S obzirom da je trenutno u Republici Hrvatskoj osposobljeno i akreditirano jedno inspekcijsko tijelo vrste A i pet inspekcijskih tijela vrste C, pojavila se objektivna mogućnost da od 01. siječnja 2018. godine dođe do problema u redovitom funkcioniranju postojećeg sustava kao i kašnjenja u provedbi istog, a time i ugrožavanja osnovnog cilja u sprečavanju povećanja emisija hlapivih organskih spojeva u zrak na benzinskim postajama kao i daljnjeg onečišćenja zraka.

Slijedom navedenog Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je nakon konzultacija sa nadležnim tijelima pristupilo izmjeni i dopuni Uredbe kojom će se u potpunosti ukloniti mogućnost pojave problema u provedbi i funkcioniranju postojećeg sustava kontrole i održavanja, posebno zbog obveze obavljanja inspekcija na velikom broju benzinskim postaja u ograničenom razdoblju godine. Naime, prijedlogom izmjene i dopune Uredbe se omogućuje da nakon 31. prosinca 2017. godine uz Inspekcijska tijela vrste A, ispitivanja i nadzor provode i Inspekcijska tijela vrste C, a čime se proširuje broj pravnih osoba koje su osposobljene za navedene poslove uz zadržavanje postojeće kvalitete rada.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 20. ožujka 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša za novu skupinu proizvoda „koža“ (13.02.2018. - 15.03.2018.)

U okviru razvoja nacionalnog programa dodjele znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak izrade novih okolišnih mjerila za novu skupinu proizvoda Koža. Proizvodi od obrađene (gotove) kože koji potpuno udovoljavaju ovim mjerilima mogu dobiti znak Prijatelj okoliša, kojim dokazuju da štite okoliš.

Mjerila su namijenjena, među onima koji stavljaju svoje proizvode na hrvatsko tržište i hrvatskim gospodarstvenicima kožarske industrije, koji žele prijaviti svoj proizvod za dodjelu znaka Prijatelj okoliša. Mjerila su stroža od zakonom propisanih pragova čime se promiču oni najbolji u zaštiti okoliša.

Uvažavajući nove trendove u industriji, u skladu sa zakonodavstvom i prema načelima održivosti, prijedlog mjerila je izradio odabrani stručni tim Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Pravna osnova za razvoj mjerila je Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016). Povjerenstvo za eko-oznake razmatra zaprimljena mišljenja i predlaže ministru donošenje odluke o mjerilima za razdoblje do 5 godina.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. ožujka 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog mjerila za znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša za skupinu proizvoda „stelja“ (13.02.2018. - 15.03.2018.)

U okviru razvoja nacionalnog programa dodjele znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak izrade okolišnih mjerila za skupinu proizvoda Stelja. Proizvodi higijenskih stelja za kućne ljubimce bez opasnih tvari koji potpuno udovoljavaju ovim mjerilima mogu dobiti znak Prijatelj okoliša, kojim dokazuju da štite okoliš.

Mjerila su namijenjena, među onima koji stavljaju svoje proizvode na hrvatsko tržište i hrvatskim gospodarstvenicima koji žele prijaviti svoj proizvod za dodjelu znaka Prijatelj okoliša. Mjerila su stroža od zakonom propisanih pragova čime se promiču oni najbolji u zaštiti okoliša.

Uvažavajući nove trendove u industriji, u skladu sa zakonodavstvom i prema načelima održivosti, prijedlog mjerila je izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba. Pravna osnova za razvoj mjerila je Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (Narodne novine, broj 91/2016). Povjerenstvo za eko-oznake razmatra zaprimljena mišljenja i predlaže ministru donošenje odluke o mjerilima za razdoblje do 5 godina.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. ožujka 2018. godine uključiti u savjetovanje o mjerilima davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog mjerila za skupinu proizvoda 'stelja' objavljen je i na službenim internetskim stranicama Ministarstva http://www.mzoip.hr/hr/okolis/eko-oznake.html te se mišljenja mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu: eko-oznake@mzoe.hr.

 

Upute za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) (30.01.2018. - 28.02.2018.)

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 28. veljače 2018. godine uključiti u savjetovanje o Uputama davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prethodna procjena za Zakon o infrastrukturi za ukapljeni prirodni plin (17.01.2018. - 31.01.2018.)

Cilj je posebnim propisom urediti infrastrukturu za ukapljeni prirodni plin (UPP), a kako bi se omogućila realizacija UPP terminala u skladu s rokovima. Radi se o strateškom projektu Republike Hrvatske i Europske unije vezano uz sigurnost opskrbe. Novi propis bi trebao omogućiti dodjelu koncesije na pomorskom dobru.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 31. siječnja 2018. godine uključiti u savjetovanje o Prethodnoj procjeni davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt ključnih elemenata Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (06.12.2017. - 21.12.2017.)

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 21. prosinca 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog ažuriranog Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 2018. godinu i prethodnim procjenama (01.12.2017. - 16.12.2017.)

Zakonom o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 44/2017) propisano je da tijela državne uprave objavljuju na e-savjetovanju Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i Obrasce prethodne procjene.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 16. prosinca 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike za 2018. godinu i prethodnim procjenama (15.11.2017. - 30.11.2017.)

Zakonom o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 44/2017) propisano je da tijela državne uprave objavljuju na e-savjetovanju Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti i Obrasce prethodne procjene.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 30. studenog 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o tržištu plina (15.11.2017. - 15.12.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 44/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka za prijedlog Zakona o tržištu plina i Prijedlogu Zakona o tržištu plina.

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Prijedloga Zakona o tržištu plina uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje. Javno savjetovanje sa stručnom i zainteresiranom javnošću bilo je otvoreno na portalu e-Savjetovanje u razdoblju od 15. studenog 2017. do 15. prosinca 2017. godine.

Javna rasprava održana je 27. studenog 2017. godine (ponedjeljak) u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, dvorana za sastanke na 3. katu.

Prijedlog programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2018. godinu (27.09.2017. - 28.10.2017.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2018. godinu je članak 26. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj 57/2017) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i energetike za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju dobavljači koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili koriste za vlastite potrebe. Tekuća naftna goriva koja su obuhvaćena ovim Programom su benzin, dizelsko gorivo, plinsko i loživo ulje te brodska goriva.

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva, a naročito propisanoj količini sumpora u gorivima.

Prijedlogom Programa se propisuje:

 1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama,
 2. broj i učestalost uzimanja uzoraka i lokacije uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima,
 3. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima,
 4. broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima,
 5. laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje o rezultatima.

Izrađenim prijedlogom Programa je u 2018. godini predviđeno ukupno 503 uzorkovanja i analiza tekućih naftnih goriva (365 na benzinskim postajama i 138 na terminalima) za 48 pravnih osoba (dobavljača) koje stavljaju tekuća naftna goriva na tržište Republike Hrvatske.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 28. listopada 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode (26.09.2017. - 26.10.2017.)

Sukladno odredbi članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode ('Narodne novine', broj 80/2013) ovim Pravilnikom propisuje se obveza polaganja stručnog ispita za čuvare prirode koji su zaposleni u javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, te omogućuje polaganja osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Nadalje ovim Pravilnikom se propisuje priprema, odnosno edukacija pristupnika ispitu, način prijavljivanja te ispitno povjerenstvo i ispitivači, i pristupanje ispitu i načini odgode i odustajanja od ispita, te ocjenjivanje.

Cilj savjetovanja je upoznavanje zainteresirane javnosti s donošenjem jedinstvenog Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode koji će na efikasan i ekonomičan način regulirati prava i obveze pristupnika ispitu, te osigurati učinkovitu provjeru znanja čuvara prirode koji su obvezni usvojiti propisani pravni okvir, načine i metode postupanja i pokazati da naučeno mogu ispravno primijeniti u praksi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. listopada 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (07.09.2017. - 21.09.2017.)

Donošenjem ovog Zakona, predlaže se stavljane van snage Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, a što za posljedicu ima i prestanak rada Centra, da bi se postigla racionalizacija poslovanja, optimizacija procesa i organizacijske strukture. Poslove CEI-a iz djelokruga rada energetike i energetske učinkovitosti preuzet će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a ostatak poslova koji se tiču investicijskog sektora i sektora za javno privatno partnerstvo neće se više obavljati sukladno Zakonu o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Ovdje treba imati u vidu da u Republici Hrvatskoj već postoje pravne osobe s javnim ovlastima koje aktivno obavljaju poslove vezane uz investicije i javno privatno partnerstvo te se stavljanjem zakona van snage i prestankom rada CEI-a rješava pitanje postojanja dvostruke nadležnosti nekoliko pravnih osoba odnosno preklapanja poslova po pitanju investicija i konkurentnosti.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 21. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Stavljanje na tržište strane vrste Paulownia tomentosa te uvođenje u prirodu na zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, ZK odjel Našice, kao k.č. br. 57 u ZK uložak br. 368 te k.č. br. 58 u ZK uložak br.171, k.o. Londžica

18. kolovoza 2017. – Stavljanje na tržište strane vrste Paulownia tomentosa te uvođenje u prirodu navedene vrste na zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Našice, kao katastarska čestica broj 57 u zemljišnoknjižni uložak broj 368 te katastarska čestica broj 58 u zemljišnoknjižni uložak broj 171, katastarske općine Londžica.

Nevenka Mihalj, Otona Ivekovića 3, HR-31500 Našice, podnijela je zahtjev radi ishođenja dopuštenja za stavljanje na tržište strane vrste Paulownia tomentosa te za uvođenje u prirodu navedene vrstena zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Našice, kao katastarska čestica broj 57 u zemljišnoknjižni uložak broj 368 te katastarska čestica broj 58 u zemljišnoknjižni uložak broj 171, katastarske općine Londžica.

Na katastarskoj čestici broj 57 posadilo bi se 300 sadnica predmetne vrste u razmaku 4 × 4 m, a na katastarskoj čestici broj 58 posadilo bi se 1000 sadnica vrste u redovima razmaknutim međusobno 2,5 m, dok bi sadnice jedna od druge bile udaljene 2 m. Sadnice su uzgojene iz sjemena sakupljenog sa stabla predmetne vrste koje je posađeno u parku kraj dvorca u Našicama. 

Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješavajući upravnu stvar izdavanja dopuštenja za stavljanje na tržište i uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev Nevenke Mihalj iz Našica te sažetak Studije o procjeni utjecaja strane vrste Paulownia tomentosa na prirodu.

Zainteresirana javnost mogla je svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 18. rujna 2017. godine na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mzoe.hr, putem faxa: 01 4866 100 ili osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Informacija o provedbi savjetovanja (pdf)

Zahtjev radi ishođenja dopuštenja (pdf)

Sažetak studije (pdf)

11.10.2017. - Obavijest o provedenom savjetovanju (pdf)

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (10.08.2017. - 09.09.2017.)

Ovim Zakonom se prenose pojedine odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (u daljnjem tekstu: ODV), Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te Direktive 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, koje po ocjeni Europske Komisije nisu bile pravilno prenesene u pravni poredak Republike Hrvatske odnosno ovim zakonom ispunjene su obveze iz sljedećih EU PILOTA:

 • EU PILOT (Broj: 8440/16/ENVI) - Preuzimanje u pravni poredak Republike Hrvatske odredbi Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama),
 • EU PILOT (Broj: 7437/15/ENVI) - Prenošenje Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda u zakonodavstvo Republike Hrvatske
 • EU PILOT EUP(2016) 9000 - Prenošenje Direktive 2007/60/EZ o procjeni i upravljanju rizicima od poplava u hrvatsko zakonodavstvo.

Također, izvršeno je usklađenje s horizontalnim nacionalnim propisima koji su u međuvremenu stupili na snagu, a odnose se  na postupke iz područja ovoga Zakona.

Osim navedenog, ovim Zakonom se:

 • detaljnije regulira pravni status vodnih građevina za proizvodnju električne energije
 • poboljšava se pravni okvir koji regulira izdavanje vodopravnih akata i postupak njihova izdavanja usklađuje s krovnim propisima
 • proširuju nadležnosti čelnika JLS i JP(R)S u pogledu donošenja općih akata čije donošenje je propisano Zakonom o vodama
 • proširuje definicija javne odvodnje u pogledu gospodarenja otpadnim muljem

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (10.08.2017. - 09.09.2017.)

 1. Preuzimanje obveze iz EU pilota – (Broj: 8440/16/ENVI) – osiguranje primjene članka 9. Okvirne direktive o vodama (ODV)
  Predloženim novim odredbama o ekonomskoj vrijednosti vode i o primjeni načela povrata troškova od vodnih aktivnosti u cijelosti je transponiran članak 9. ODV-a.  Primjena  odredbi ovoga Zakona osigurat će odgovarajući doprinos svih korisnika, podijeljenih najmanje na industriju, domaćinstva i poljoprivredu, povratu troškova od vodnih aktivnosti, na temelju ekonomske analize i uzimajući u obzir načelo „onečišćivač plaća“.

 2. Način obračuna i naplate naknade za uređenje voda - usklađenje sa Zakonom o lokalnim porezima
  Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16) uveden je porez na nekretnine kao jedna od mjera Nacionalnog programa reformi, a odredbe o uvođenju istog stupaju na snagu 1. siječnja 2018. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva obračun i naplata naknade za uređenje voda veže se za obračun i naplatu poreza na nekretnine umjesto za obračun komunalne naknade kako je bilo do sada. Za posao obračuna predmetne naknade od strane JLS ovim zakonom propisane su odgovarajuće naknade.

 3. Rješavanje gubitaka u sustavima javne vodoopskrbe  
  Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva stvorena je pravna osnova za prelazak na obračun naknade za korištenje voda na zahvaćene količine voda umjesto na isporučene količine kada javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe isporučuju vodu putem vodnih građevina za javnu vodoopskrbu. Također se propisuje da će Uredbom o visini naknade za korištenje voda biti propisani korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za korištenje voda koji plaćaju isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe za korištenje vode koja se zahvaća za potrebe javne vodoopskrbe, uvažavajući prihvatljive gubitke u vodoopskrbnoj mreži.
  Također se propisuje da će se Uredbom o visini naknade za korištenje voda za određene kategorije obveznika (pravne i fizičke osobe koje zahvaćaju vodu iz tijela površinskih i /ili podzemnih voda radi njihovog korištenja za različite namjene) odrediti da plaćaju naknadu za korištenje voda prema zapremini akumulirane vode uz primjenu odgovarajućih korekcijskih koeficijenata.

 4. Način obračuna naknade za zaštitu voda
  Ovim prijedlogom zakona stvorena je pravna osnova za donošenje Uredbe o visini naknade za zaštitu voda kojom će se propisati korekcijski koeficijent ovisno o učinku pročišćavanja otpadnih voda.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli (09.08.2017. - 08.09.2017.)

Zbog potrebe dodatnog usklađivanja Uredbe o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', br. 8/14) s odredbama Direktive 2010/75/EU od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) i određenih izmjena povezanih s provedbenom praksom, pristupilo se izradi Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prethodna procjena Nacrta prijedloga Zakona o tržištu plina (08.08.2017. - 22.08.2017.)

Ovim normativnim rješenjem se predviđa definiranje novog modela tržišta plina u Republici Hrvatskoj, a čiji je cilj potpuno usklađivanje s odredbama Direktive 2009/73/EZ.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 22. kolovoza 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prethodnoj procjeni davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga pravilnika o službenoj odori čuvara prirode (04.08.2017. - 03.09.2017.)

Pravilnikom se propisuju se dijelovi i izgled službene odore, način zaduženja, zamjene i povrata službene odore, vrijeme i način nošenja službene odore i pripadajuće oznake dužnosti za čuvare prirode, glavne čuvare prirode i ostale djelatnike javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područijma Republike Hrvatske, a koji su su dužni nositi službenu odoru.

Također, Pravilnik sadrži podatke o izgledu i opisu dijelova službene odore, postavljanju znakova na svaki pojedini dio službene odore na koji se znakovlje postavlja veličinama i mjerama, sirovinskom sastavu, boji, kvaliteti materijala, šavova i šivanja, zaštitnim funkcijama, označavanju (deklariranju) i pakiranju, kao i drugi podaci od značaja za kvalitetu službene odore, popis pojedinih dijelova službene odore s količinama koje se zadužuju i rokovima uporabe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 3. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, s rekapitulacijom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (02.08.2017. - 02.09.2017.)

Zakonska osnova za izradu Izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini je članak 100. stavak 7. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14 i 61/17; u daljnjem tekstu: Zakon).

Republika Hrvatska je, nakon prihvaćanja dražbovatelja od strane Europske energetske burze (EEX - European Energy Exchange) te odobravanja sudjelovanja u svojstvu dražbovatelja u primarnim dražbama emisijskih jedinica stakleničkih plinova od strane Europske klirinške kuće za trgovinu robom (ECC - European Commodity Clearing AG), uvrštena u Kalendar dražbi za 2015. godinu te je od ukupnog volumena EU emisijskih jedinica u 2015. godini na Republiku Hrvatsku raspoređeno ukupno 11.397.500 emisijskih jedinica, što uključuje i zadržane emisijske jedinice stakleničkih plinova iz 2013. i 2014. godine.

U 2016. godini za Republiku Hrvatsku određena je kvota od 3.848.500 emisijskih jedinica koja je i uvrštena u kalendar dražbi za 2016. godinu.

Odredbama Zakona propisano je da se financijska sredstva ostvarena prodajom emisijskih jedinica na dražbi koriste strogo namjenski u skladu s planom korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva zaštite okoliš i energetike. Također je propisano da se dio sredstava prikupljenih na primarnim dražbama uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, poslova dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisija stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih za klimatske promjene i to u visini 5% prikupljenih sredstava, s izuzetkom 2014. i 2015. godine kada se odvajalo 15% sredstava.

Sveukupno ostvareni prihodi po osnovi trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova putem dražbi u razdoblju od 2014. do 2016. godine iznose ukupno 814.747.319,38 HRK, od čega je u Fond za zaštitu okoliša uplaćeno 734.361.160,54 HRK, a u državni proračun Republike Hrvatske 80.386.158,84 HRK.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 2. rujna 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (27.07.2017. - 28.08.2017.)

Uredba o izmjeni Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (dalje u tekstu: Uredba) donosi se na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03, 144/12).

Uredbu o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (Narodne novine, broj 73/07) donijela je Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2007. godine te ju je Uredbom o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida izmijenila u travnju 2009. godine (Narodne novine, broj 48/09).

U Prilogu 2. novoga Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (Narodne novine, broj 87/15), koji je stupio na snagu 15. kolovoza 2015. godine, u popisu onečišćujućih tvari promijenjen je prag ispuštanja ugljikovog dioksida (CO2) u zrak, sa 30 tona godišnje na 450 tona godišnje.

S ciljem usklađivanja Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida s Pravilnikom, potrebno je izmijeniti odredbu članka 2. podstavka 16. ove Uredbe koja definira količinu ispuštanja CO2 u zrak iz nepokretnih izvora.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 28. kolovoza 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prethodna procjena za Nacrt prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (26.07.2017. - 11.08.2017.)

S obzirom da je jedan od ciljeva Nacionalnog programa reformi za 2017. godinu postizanje veće učinkovitosti i transparentnosti javnog sektora, potrebno je racionalizirati sustav pravnih osoba s javnim ovlastima. Identificirano je da Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija uglavnom obavlja poslove koji se preklapaju s poslovima ostalih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska, kao i resornim Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te je potrebno da isti prestane s radom a sve s ciljem optimizacije procesa i troškova. Navedeno je moguće napraviti jedino donošenjem novog propisa kojim će se isto regulirati, i prestankom važenja ovoga Zakona.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 11. kolovoza 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prethodnoj procjeni davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (26.07.2017. - 26.08.2017.)

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14 i 61/17) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nositelj je izrade Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Plan). Istim člankom dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Plan.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine donijela Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine, broj 140/14), izmijenjenu Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine od 2. veljače 2017. godine (Narodne novine, broj 12/17).

Za iduće četverogodišnje razdoblje od 2017. do 2020. godine donosi se novi Plan. Cilj Plana je definicija, izračun i alokacija financijskih sredstava prikupljenih prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Ovaj Plan napravljen je s ciljem pravilne i učinkovitije upotrebe financijskih sredstava.

Pri određivanju prioritetnih područja i mjera koje će biti financirane sredstvima prikupljenima putem prodaje na dražbi, vrlo važan kriterij je troškovna učinkovitost korištenja raspoloživih financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, odnosno ostvarenje najveće moguće učinkovitosti mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova ili mjera prilagodbe klimatskim promjenama kao i provođenje mjera koje nisu bile provedene Planom za prošlo razdoblje. Cilj Plana je definicija, izračun i alokacija financijskih sredstava prikupljenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. kolovoza 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Četvrtog nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje 2017. – 2019. (25.07.2017. - 24.08.2017.)

Četvrti nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti Republike Hrvatske (4. NAPEnU) je sveobuhvatni provedbeni dokument koji definira politiku energetske učinkovitosti za obuhvaćeno trogodišnje razdoblje (2017.-2019.) te ujedno sadrži ocjenu ostvarenih ušteda energije u odnosu na ciljeve postavljene u 3. NAPEnU Republike Hrvatske do kraja 2015 godine.

4. NAPEnU je dokument kojim se ispunjavaju obveze propisane direktivama EPBD recast (2010/31/EU), EED (2012/27/EU) i Direktive o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (2014/94/EU).

4. NAPEnU izradilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Centrom za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) kao nacionalnim koordinacijskim tijelom za energetsku učinkovitost i uz sudjelovanje više od 180 različitih institucija; tijela središnje državne uprave, jedinica regionalne i lokalne samouprave te javnih i ostalih tvrtki, a sadrži 37 mjera povećanja energetske učinkovitosti i predstavlja plan dostizanja ciljeva energetskih ušteda za 2020 godinu.

Osim planiranih mjera 4. NAPEnU sadrži pregled nacionalnih ciljeva i postignutih ušteda proračunatih prema metodama propisanima od Europske komisije. Mjere su podijeljene u 6 grupa: Horizontalne mjere, Energetska učinkovitost u zgradarstvu, Energetska učinkovitost zgrada javnih tijela, Ostale mjere energetske učinkovitosti krajnje potrošnje uključujući industriju i promet, Promicanje učinkovitog grijanja i hlađenja, Pretvorba, prijenos i distribucija energije te odgovor na potražnju.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. kolovoza 2017. godine uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Akcijskog plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus (klon Illinois) na zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Kutina, kao k.č. br. 1979/2 u zk.ul. br. 3541, katastarske općine Gračenica

11. srpnja 2017. - Uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus (klon Illinois) na zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Kutina, kao katastarska čestica broj 1979/2 u zemljišnoknjižni uložak broj 3541, katastarske općine Gračenica

Trgovačko društvo Bio Eco Energy Company d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, HR-10000 Zagreb, podnijelo je zahtjev radi ishođenja dopuštenja za uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus (klon Illinois) u komercijalne svrhe na zemljištu upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Kutina, kao katastarska čestica broj 1979/2 (površine 12,78 ha) u zemljišnoknjižni uložak broj 3541, katastarske općine Gračenica.

Zemljište se nalazi u ekološkoj mreži - području očuvanja značajnog za ptice (POP) HR 1000004 Donja Posavina, u blizini područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR22000416 Lonjsko polje te zaštićenog područja u kategoriji regionalnog parka Moslavačka gora i Parka prirode Lonjsko polje.

Dinamika uvođenja vrste kroz 2 godine je sljedeća:
 Prva godina uvođenja - 270.000 sadnica
 Druga godina uvođenja - 330.000 sadnica.

Podrijetlo jedinki je iz laboratorija poljske tvrtke Vitrogen.

Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješavajući upravnu stvar izdavanja dopuštenja za uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev trgovačkog društva Bio Eco Energy Company d.o.o. iz Zagreba te sažetak Studije o procjeni utjecaja strane vrste Miscanthus x giganteus (klon Illinois) na prirodu.

Zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 10. kolovoza 2017. godine na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mzoe.hr, putem faxa: 01 4866 100 ili osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Informacija o provedbi savjetovanja (pdf)

Zahtjev radi ishođenja dopuštenja (pdf)

Sažetak studije (pdf)

18.08.2017. - Obavijest o provedenom savjetovanju (pdf)

Uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus na području Grada Zagreba te Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

11. srpnja 2017. - Uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus na području Grada Zagreba te Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

Trgovačko društvo Ina - Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, HR-10020 Zagreb, podnijelo je zahtjev radi ishođenja dopuštenja za uvođenje u prirodu strane vrste Miscanthus x giganteus na području Grada Zagreba te Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije u pokusne (40 ha testnih polja) i komercijalne svrhe (15.000 ha nasada).

Zemljište se nalazi izvan ekološke mreže i zaštićenih područja, kao i područja s velikim rizikom od poplava.

Dinamika uvođenja vrste kroz 4 godine je sljedeća:
 Prva godina uvođenja - 1.500 ha,
 Druga godina uvođenja - širenje za 3.000 ha,
 Treća godina uvođenja - širenje za 4.500 ha,
 Četvrta godina uvođenja - širenje za 6.000 ha.

Podrijetlo jedinki uglavnom je iz rasadnika u Novoj Gradiški, iako postoji mogućnost nabave sadnog materijala od drugih dobavljača na području Europe, ukoliko se pokaže potreba za dodatnim materijalom.
      
Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješavajući upravnu stvar izdavanja dopuštenja za uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev trgovačkog društva Ina - Industrija nafte d.d. iz Zagreba te sažetak Studije o procjeni utjecaja strane vrste Miscanthus x giganteus na prirodu.

Zainteresirana javnost može svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 10. kolovoza 2017. godine na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mzoe.hr, putem faxa: 01 4866 100 ili osobno u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Informacija o provedbi savjetovanja (pdf)

Zahtjev radi ishođenja dopuštenja (pdf)

Sažetak studije (pdf)

18.08.2017. - Obavijest o provedenom savjetovanju (pdf)

 

Prijedlog Niskougljične strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu (Niskougljična strategija) (16.06.2017. - 16.07.2017.)

Cilj Niskougljične strategije je poticanje gospodarskog i socijalnog razvoja društva na principima održivosti i stvaranje prilika za nove poslove, a s krajnjim ciljem usmjeravanja društva prema dugoročno održivom razvoju društva sa smanjenim emisijama stakleničkih plinova i visokim standardima zaštite okoliša. 

Niskougljična strategija bit će temeljni dokument koji će se obvezujuće prenijeti u sektorske politike i s njima biti dugoročno usklađen, a s krajnjim ciljem postizanja konkurentnog niskougljičnog gospodarstva Hrvatske do 2050. godine.

Pravna osnova za donošenje Niskougljične strategije je Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011 i 47/2014).

Niskougljična strategija upućuje se na javnu raspravu koja uključuje javno savjetovanje putem središnjeg državnog internetskog postala e-savjetovanje, javni uvid i javno izlaganje.

Savjetovanjem se poziva zainteresirana javnost, i građani i pravne osobe, na davanje mišljenja i primjedbi na nacrt prijedloga Niskougljične strategije.

Period savjetovanja: 16. lipnja do 16. srpnja 2017. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 16. srpnja 2017. godine uključiti u javnu raspravu putem portala e-Savjetovanja https://savjetovanja.gov.hr/

Prijedlog pravilnika o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (13.06.2017. - 13.07.2017.)

Slijedom obveza koje proizlaze iz članka 62., stavka 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaduženo je za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o mjerama upravljanja i zaštite zavičajnih divljih vrsta koje nisu predmet posebnih propisa i planova gospodarenja donesenih temeljem posebnih propisa, te uvjetima njihova korištenja. Pravilnikom će se biti definiran detaljni sadržaj zahtjeva za ishođenje dopuštenja za komercijalno korištenje predmetnih zavičajnih divljih vrsta, opće mjere upravljanja i zaštite rečenih zavičajnih divljih vrsta koje se izuzimaju iz prirodnih populacija, te uvjeti ishođenja dopuštenja.

Ovaj pravilnik objediniti će pojedinačne Pravilnike koji su na snazi, a reguliraju izuzimanje iz prirode i komercijalno korištenje:

 • samoniklih biljaka i njihovih dijelova – Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (Narodne novine, broj 154/2008)
 • samoniklih nadzemnih i podzemnih gljiva - Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) (Narodne novine, broj 34/2002)
 • zavičajnih divljih vrsta puževa - Pravilnik o zaštiti puževa (Gastropoda terrestria) (Narodne novine, broj 29/99)
 • vodozemaca - Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (Narodne novine, broj 80/99), te će se nadopuniti vrstama (skupinama) koje su potencijalni predmet komercijalnog interesa, a koje do sada nisu bile na popisima vrsta važećih pravilnika kao: pijavice, trpovi, ježinci, lišajevi i sl.

Sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz prirode regulirano je odredbama Zakona o zaštiti prirode. Članak 64., stavak 3. predmetnog Zakona propisuje izdavanje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta na osnovu stručne podloge. Rečenu stručnu podlogu izrađuje središnje tijelo za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Stručna podloga po svom sadržaju i značajkama nije opći akt, stoga ne podliježe standardnom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, no za razliku od Pravilnika koji sadrži opće mjere upravljanja i zaštite zavičajnih divljih vrsta, stručna podloga sadrži posebne mjere upravljanja i zaštite zavičajnih divljih vrsta i skupina vrsta koje nisu sastavni dio predmetnog Pravilnika, stoga je dodana kao privitak u kontekstu boljeg razumijevanja Pravilnika.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 13. srpnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama (08.06.2017. - 09.07.2017.)

Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b1 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20 milijuna kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).

Financirat će se projekti koji predviđaju mjere kojima će se postići povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove (energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, obnovljivi izvori energije (OIE) i energetska obnova zgrada) te upravljanje projektom.

Ovisno o veličini poduzeća (veliko, srednje ili malo), maksimalni iznos potpore (bespovratnih sredstava) ovisi o vrsti aktivnosti koje će se provoditi: mjere energetske učinkovitosti, mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju ili mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, odnosno kategoriji državne potpore, te okvirno iznosi 45% prihvatljivih troškova projekta za velika, 55% za srednja, a 65% za mala poduzeća. Ostalih 35-55% od iznosa prihvatljivih troškova projekta mora osigurati prijavitelj.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. srpnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o Uputi davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta (07.06.2017. - 07.07.2017.)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nositelj je izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta. Pravilnik se donosi temeljem članka 172. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13). Ovim se Pravilnikom uređuje postupak naknade štete od životinja strogo zaštićenih vrsta, primjena dopuštenih radnji i zahvata za sprječavanje štete, prijava i očevid štete, kriteriji za izračun iznosa naknade štete, oblik i iznos naknade štete (odštetni cjenik), vođenje evidencije o predmetima za naknadu štete, način rada i postupanje vještaka i postupak i kriterije za imenovanje vještaka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 7. srpnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (23.05.2017. - 21.06.2017.)

Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. listopada 2012. godine donijela Uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora  (Narodne novine, broj 117/12) koja je stupila na snagu 1. studenoga 2012. godine, a kojom se propisuju granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, praćenje i vrednovanje emisija, upis podataka o nepokretnim izvorima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve u registar, način smanjivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, način i rok dostave izvješća o emisijama, način obavješćivanja javnosti, način dostave podataka nadležnim tijelima Europske unije te dopušteno prekoračenje graničnih vrijednosti emisija za određeno razdoblje.

Zbog određenih izmjena i potrebe dodatnog usklađivanja s propisima Europske unije stupila je na snagu 2. kolovoza 2014. godine Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

U razdoblju od tada Europska unija donijela je Direktivu EU 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (SL L 313, 25. 11. 2015.) čije odredbe je potrebno prenijeti u nacionalno zakonodavstvo.
Dodatno su usvojeni i Zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za pojedine industrijske procese.

Slijedom navedenoga bilo je potrebno pristupiti izradi prijedloga Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 21. lipnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (18.05.2017. - 16.06.2017.)

Radi dodatnog usklađivanja Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15) pristupilo se izradi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon).

Usklađivanje se provodi radi prijenosa preostalih odredbi Direktive 2014/52/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/92/EU o procjeni utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (u daljnjem tekstu: Direktiva 2014/52/EU), Direktive 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/30/EU) radi zahtjeva povrede prava 2016/2128, Direktive 2010/75/EU od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (u daljnjem tekstu Direktiva 2010/75/EU) radi zahtjeva EU Pilota 8654/16/ENVI i Direktive 2004/35/EZ od 21. travnja 2004.o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu i radi zahtjeva EU Pilota 8855/16/ENVI.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 16. lipnja 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog iskaza o procjeni učinaka Zakona o provedbi Uredbe (EU) BR. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (11.-

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nositelj izrade Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, izradilo je sukladno članku 21. Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/11) Prijedlog iskaza o procjeni učinaka navedenog Zakona.

Prijedlog iskaza sadrži sve potrebne elemente prema Zakonu o procjeni učinka propisa, što uključuje opis problema, cilj koji se želi postići, moguće opcije za rješavanje problema, postupak i rezultate savjetovanja, obrazloženje preporučenih opcija, praćenje provedbe i evaluaciju te teze o sadržaju propisa koje su prethodile postupku procjene učinka propisa.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 25. svibnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o prijedlogu Iskaza davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji (11.05.-09.06.2017.)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nositelj je izrade Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Svrha Zakona je utvrđivanje nadležnih tijela i njihovih zadaća, provedba administrativnog i inspekcijskog nadzora te propisivanje adekvatnih prekršajnih odredbi kojima se sankcionira nepoštivanje odredbi Uredbe (EU) br. 511/2014 i odredbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1866 od 13. listopada 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra zbirki, praćenja usklađenosti korisnika i najboljih praksi.

Zakon će doprinijeti pravnoj sigurnosti i povećanju povjerenja između stranaka Protokola iz Nagoye te drugih dionika, uključujući autohtone i lokalne zajednice, koji sudjeluju u pristupu genetskim resursima i podjeli dobiti od genetskih resursa te spriječiti da se u Uniji koriste genetski resursi ili tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima kojima se nije pristupilo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o pristupu i podjeli dobiti bilo koje stranke Protokola iz Nagoye.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. lipnja 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (28.04.2017. - 31.05.2017.)

Izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode pristupilo se radi dorade odredbi koje su se u provedbi Zakona pokazale neodgovarajuće ili koje su nedostajale, kao i radi dodatnog usklađivanja sa odredbama Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (u daljnjem tekstu: Direktiva 92/43/EEZ) te Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica (kodificirana verzija) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2009/147/EZ).

Naime, Europska komisija uputila je Republici Hrvatskoj u ožujku 2015. godine EU Pilot broj 7371/15/ENVI koji ukazuje na nepotpuni i/ili netočan prijenos određenih odredbi Direktive 92/43/EEZ te EU Pilot 7372/15/ENVI u vezi nepotpunog prijenosa odredbi Direktive 2009/147/EZ. Obzirom da Republika Hrvatska nije izmijenila i dopunila Zakon o zaštiti prirode tijekom 2015. godine, Europska komisija je u veljači 2016. godine uputila Pismo službene obavijesti te u rujnu 2016. dodatno Pismo službene obavijesti (broj povrede 2016/2008) u vezi s Direktivom 92/43/EEZ (broj povrede 2016/2008, kao i Pismo službene obavijesti u vezi s Direktivom 2009/147/EZ (broj povrede 2016/2017).

Također, odredbe Zakona potrebno je uskladiti i s odredbama Odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju Povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, KLASA: 022-03/15-04/152, URBROJ: 50301-05/16-15-1 koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 23. travnja 2015. godine, a temeljem koje se Državni zavod za zaštitu prirode zajedno s Agencijom za zaštitu okoliša integrira u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona obuhvaćene su opće odredbe Zakona i značenje pojmova koji se koriste u Zakonu, odredbe vezane uz planiranje i organizaciju zaštite prirode, osnivanje i djelatnost u području zaštite prirode Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje i upravljanje ekološkom mrežom, opće mjere očuvanja divljih vrsta i odredbe o sakupljanju, odnosno uzimanju iz prirode u svrhu prerade i/ili prodaje zavičajnih divljih vrsta, odredbe o očuvanju i opravljanju speleološkim objektima, odredbe o javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, odredbe o proglašenju zaštićenih područja i prestanku zaštite, odredbe o mjerama stroge zaštite vrsta, postupovne odredbe, odredbe o koncesijskim odobrenjima, praćenju stanja vrsta i stanišnih tipova i izvješćivanju, financiranju zaštite prirode te prekršajne odredbe.

Donošenjem predloženoga Zakona ostvariti će se potpuno usklađivanje sa odredbama Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore te Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica. Također, izmjenom drugih odredbi koje nisu povezane sa usklađivanjem, osigurati će se učinkovitija provedba Zakona.

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Obzirom da se ovim Zakonom provodi obveza dodatnog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije – Direktivom 92/43/EEZ i Direktivom 2009/147/EZ, predlaže se donošenje po hitnom postupku temeljem članka 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13 i 113/16).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 31. svibnja 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (28.04.2017. - 15.05.2017.)

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao nositelj izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, izradilo je sukladno članku 21. Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/11) Prijedlog iskaza o procjeni učinaka navedenog Zakona.

Prijedlog iskaza sadrži sve potrebne elemente prema Zakonu o procjeni učinka propisa, što uključuje opis problema, cilj koji se želi postići, moguće opcije za rješavanje problema, postupak i rezultate savjetovanja, obrazloženje preporučenih opcija, praćenje provedbe i evaluaciju te teze o sadržaju propisa koje su prethodile postupku procjene učinka propisa.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. svibnja 2017. godine uključiti u savjetovanje o prijedlogu Iskaza davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (13.04.2017. - 15.05.2017.)

Svrha donošenja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika je rješavanje problema dvostrukih odnosno preklapajućih nadležnosti prilikom provedbe istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, geotermalnih voda, skladištenja i trajnog zbrinjavanja plinova vezanih uz pitanja utvrđivanja rezervi, utvrđivanja eksploatacijskog polja, registra istražih prostora i/ili eksploatacijskih polja, izrade i provjere projekata, građenja i uporabe objekata i postrojenja, izrade planova i izvođenja mjerenja, sanacije prostora, naknade štete, mjera sigurnosti i zaštite, stručne spreme za obavljanje određenih poslova, kao i drugih tehničkih pitanja na način da se provedba navedenih aktivnosti jasno i nedvojbeno regulira.

Propisom će se također riješiti nadležnosti državnih tijela u obavljanju pojedinih poslova kao i usklađivanje s EU Direktivama.

Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Prijedloga Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje. Javno savjetovanje sa stručnom i zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanje trajalo je u razdoblju od 13. travnja do 15. svibnja 2017. godine.

 

Nacrt prijedloga Uredbe o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu (10.04.2017. - 24.04.2017.)

Svrha donošenja Uredbe o utvrđivanju uvjeta i postupaka priključenja na elektroenergetsku mrežu je jasniji i jednostavniji postupak priključenja na elektroenergetsku mrežu. Cilj je odrediti vrste priključaka, sadržaje ugovora, postaviti vremenske rokove za pojedine radnje kod različitih priključaka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. travnja 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt odluke o vrstama goriva, gorivih materijala i otpada, njihovim šiframa te donjim ogrjevnim vrijednostima (24.03.2017. - 24.04.2017.)

Prijedlogom odluke propisuje se način izvješćivanja u dijelu koji se odnosi na vrste goriva, gorivih materijala i otpada, njihovim šiframa te donjim ogrjevnim vrijednostima, u skladu s člankom 8. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 87/2015). Odluku donosi ministar temeljem članka 8. navedenog Pravilnika.

Odluka sadrži popis vrsta goriva, gorivih materijala i otpada, njihove šifre te donje ogrjevne vrijednosti koji je sastavni dio odluke. Odluku je potrebno donijeti kako bi se korisnicima i obveznicima registara onečišćenja okoliša omogućilo unošenje potrebnih podataka pri izvješćivanju za 2016. godinu. Korisnici i obveznici navedenog registra podatke unose putem aplikacije Hrvatske agencije za okoliš i prirode. Navedeni popis će se implementirati u navedenu aplikaciju po donošenju odluke.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. travnja 2017. godine uključiti u izradu Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (17.03.2017. - 03.04.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11 i 85/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. 

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se je u razdoblju od 17. ožujka do 8. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (17.03.2017. - 03.04.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11 i 85/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata. 

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se je u razdoblju od 17. ožujka do 3. travnja 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (17.03.2017. - 31.03.2017.)

Odluka o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije donosi se na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji ('Narodne novine', br. 100/15 i 123/16) (u daljnjem tekstu: Zakon).
 
Ovom Odlukom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela i plaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za obnovljive izvore energije i kogeneracije), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

Nadalje, Odlukom se određuje i udio električne energije proizvedene iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja čija se proizvodnja električne energije potiče.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 31. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt uredbe o komunalnom otpadu (16.03.2017. - 15.04.2017.)

Ovom Uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Cilj ove Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. travnja 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (10.03.2017. - 26.03.2017.)

Cilj ovog Poziva je zatvaranje i sanacija odlagališta komunalnog otpada, čime će se doprinijeti ispunjenju pokazatelja neposrednih rezultata za Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, a to su: ukupna sanirana površina i broj zatvorenih i saniranih odlagališta. Ispunjenjem tih pokazatelja također će se doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova, te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva ciljajući na što veći broj potencijalnih prijavitelja. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga završava danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovoljava svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. ožujka 2017. godine uključiti u izradu dokumenta davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (09.03.2017. - 08.04.2017.)

Odredbe članka 41. stavka 2. i članka 42. stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/2016) omogućuju da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao nadležno Ministarstvo, u suglasnosti s Ministarstvom financija, donese pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode osnova je za uspostavu mehanizma koji će omogućiti da se tri posto ostvarenih vlastitih prihoda od naplate ulaznica i vinjeta uplaćuju u državni proračun i kasnije koriste za unaprjeđenje sustava zaštite i očuvanja prirode.

Sredstva koja se uplate u državni proračun na temelju ovoga Pravilnika koristit će se za: podmirivanje rashoda za zajedničke funkcije (podrška nacionalnim parkovima i parkovima prirode u pravnim poslovima, javnoj nabavi, promociji i marketingu, pripremi i provedbi projekata, aktivnostima energetske učinkovitosti, edukaciji i razvoju informacijskog sustava zaštite prirode); financiranje prioritetnih aktivnosti javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode (različite aktivnosti koje je nužno provesti u svrhu zaštite i očuvanja područja kojima upravljaju ili u svrhu unaprjeđenja poslovanja javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode); financiranje projekata zaštite i očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. travnja 2017. godine uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

 

Nacrt odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2016. godinu (24.02.2017. - 26.03.2017.)

Prijedlogom odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama određuje se naknada u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijske jedinice stakleničkih plinova u prethodnoj 2016. godini. Naknada za operatere malih postrojenja utvrđuje se sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ('Narodne novine', br. 69/12 i 154/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt pravilnika o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (22.02.2017. - 24.03.2017.)

Pravni temelj za izradu Pravilnika o Referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu utvrđen je člankom 145. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/2013, 153/2013, 78/2015). Ministar Pravilnikom propisuje uvjete koje mora ispunjavati pojedini referentni centar, opseg poslova, način obavljanja poslova koji su mu određeni u nadležnost, postupak određivanja referentnih centara, način njihovog financiranja te druga pitanja u vezi s tim. Referentni centri sukladno članku 149. Zakona o zaštiti okoliša čine dio Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Kako bi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu mogla nastaviti s provođenjem ispunjenja obveza koje proizlaze iz odredbi relevantnih EU direktiva, potrebno je izraditi novi pravilnik kojim bi se preciznije definirale obveze Referentnog centra za more te odredio rok za određivanje Referentnog centra usklađen sa šestogodišnjim izvještajnim ciklusom Okvirne direktive o morskoj strategiji (2008/56/EZ). Sredstva za rad Referentnog centra osiguravaju se u Državnom proračunu na aktivnosti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (20.02.2017. - 22.03.2017.)

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s načinom utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, kriterijima za goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, načinom dokazivanja sukladnosti, kriterijima za korištenje metoda smanjenja emisija, uvjetima za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva te metodama ispitivanja kvalitete goriva, označivanjem proizvoda, načinom praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije, metodom za izračun intenziteta stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije (osim biogoriva), metodom izračuna referentne vrijednosti goriva za fosilna goriva, metodologijom izračuna doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova, formatom izvješća i duljinom čuvanja istih te načinom i rokovima dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva i emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu i Europskoj komisiji.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 20. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog nacrta Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (17.02.2017. - 04.03.2017.)

Temeljem članka 56. stavka 5. i članka 61. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013, broj 153/13 i broj 78/15), a u vezi s člankom 18. Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (Narodne novine, Međunarodni ugovori, br. 2/2012; u daljem tekstu: IUOP Protokol), Vlada RH donijela je Uredbu o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, br. 112/2014; u daljnjem tekstu: Uredba 112/2014).

Navedenom Uredbom 112/2014 u nacionalno zakonodavstvo prenosi se Okvirna direktiva o morskoj strategiji, 2008/56/EZ (u daljem tekstu: ODMS), Odluka Komisije 2010/477/EU o kriterijima i metodološkim standardima o dobrom stanju morskog okoliša te obveza izrade nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem propisana IUOP Protokolom. Navedena Uredba 112/2014 zamjenjuje do tada važeću Uredbu o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (Narodne novine, br. 136/2011) kojom su 2011. godine u nacionalno zakonodavstvo transponirane obveze ODMS, te definira izradu objedinjene strategije (Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem) koja uključuje „morsku strategiju“ kako je propisuje ODMS i strategiju integralnog upravljanja obalnim područjem kako je propisano IUOP Protokolom.

Temeljem proslijeđenog dopisa Glavne uprave za okoliš Europske komisije od 25. siječnja 2016. Vladi RH u svezi procjene usklađenosti nacionalne regulative s Okvirnom direktivom o morskoj strategiji 2008/56/EZ (u daljnjem tekstu Direktiva) pokrenut je EU PILOT 8284/16/ENVI - Prenošenje Direktive 2008/56/EZ o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o morskoj strategiji) u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Nastavno na iskazanu potrebu za dodatnim pojašnjenjima vezanim za prijenos ODMS, Vlada RH je u nastavnoj službenoj komunikaciji s EK dostavila potrebna pojašnjenja s planiranim aktivnostima koje će poduzeti tijekom prvog tromjesečja 2017. kako bi se uočeni nedostatci uklonili. U tom smislu, prema uočenim nedostacima prijenosa ODMS u nacionalno zakonodavstvo od strane EK kroz EU PILOT 8284/16/ENVI, i s ciljem potpunog usklađivanja Uredbe 112/2014 s ODMS, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 4. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.


10.03.2017. - Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na portalu e-Savjetovanja.

 

 

 

Nacrt uredbe o koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (16.02.2017. - 03.03.2017.)

Prijedlogom nacrta Uredbe o koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji utvrđuje se organizacija i način rada Koordinacije (tijela javne vlasti koje je imenovano u skladu s Zakonom o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i nadležno za zadaće koje su mu dodijeljene u navedenom zakonu) kao i ciljevi nadzora i provedbe, te obveze Koordinacije glede postizanja transparentnosti, dosljednosti, razmjernosti i objektivnosti u uređivanju odobalnih radova, kao i opseg odgovornosti Koordinacije, ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velike nesreće, odnosno određuju se pravila, procesi i postupci za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji i drugih posebnih propisa.

Uredba propisuje način imenovanja/razrješenja članova i zamjenika članova Koordinacije, vremenski rok na koji se imenuju članovi Koordinacije kao i mogućnost sudjelovanja stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti, sjedište i način rada Koordinacije odnosno način održavanja sjednica i mehanizam donošenja odluka. Utvrđuje se za što je Koordinacija odgovorna te se propisuje koje dokumente i u kojim rokovima Koordinacija mora izraditi i donijeti.

Također, utvrđuje se obveza Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika da bez odlaganja obavješćuje Europsku komisiju u slučaju velike nesreće ili neposredne prijetnje nastanka velike nesreće koja ima ili može imati prekogranične učinke. Utvrđuju se i izvori osiguranja financijskih sredstava potrebnih za rad Koordinacije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 3. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (08.02.2017. - 10.03.2017.)

Izradi Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži pristupilo se zbog obveze Republike Hrvatske da u nacionalno zakonodavstvo prenese odredbe Direktive (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje (SL L 115, 6. 5. 2015.).

Ovim se prijedlogom Pravilnika označavanje ambalaže proizvoda, odnosno ambalažnih materijala, dodatno usklađuje s Odlukom Komisije 97/129/EZ od 28. siječnja 1997. o uspostavi identifikacijskog sustava za ambalažne materijale u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 50, 20. 2. 1997.) te se ujedno dodatno uređuje označavanje ambalaže od pića koja je obuhvaćena sustavom povratne naknade.

Ovim se prijedlogom Pravilnika dodatno uređuju odredbe vezane uz sadržaj teških metala u ambalaži kao i odredbe vezane uz podatke koje je obveznik plaćanja naknade gospodarenja otpadnom ambalažom od pića dužan dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prilikom prvog stavljanja novog proizvoda u ambalaži na tržište na području Republike Hrvatske.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 10. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (06.02.2017. - 08.03.2017.)

Izradi Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom pristupilo se temeljem postupaka povrede prava Europske unije (povreda br. 2016/0637 i povreda br. 2015/2160) vezanih uz pojedine odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) pri čemu je utvrđeno sljedeće:

 • povreda br. 2016/0637 - nije prenesena Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 od 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP) (OJ L 184, 11.7.2015);
 • povreda br. 2015/2160 - u nacionalni sustav nisu na pravilan način prenesene odredbe Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP) (SL L 312, 22.11.2008.) i to: članka 2. stavka 2., članka 2. stavka 3., članka 3. stavka 1. članka 10. stavka 2., članka 18. stavka 2. točke (b), članka 23. stavka 3., članka 28. stavka 2., članka 29. stavka 1., članka 29. stavka 2. i članka 34. stavka 2.

Ovim se prijedlogom izmjena Zakona u pravni poredak Republike Hrvatske stoga prenosi Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 оd 10. srpnja 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 184, 11.7.2015.) te se ujedno stvara pravni okvir za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (Tekst značajan za EGP) (SL L 365, 19.12.2014.).

U sklopu izrade prijedloga Zakona uređeno je područje primjene Zakona pri čemu je:

 • usklađen prijenos članka 2. stavka 1. točke (f) Direktive 2008/98/EZ,
 • razjašnjeno da se odredbe Zakona koji je prenio Direktivu 2008/98/EZ o otpadu, ne odnose na brodove obuhvaćene Uredbom (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (SL L 330, 10.12.2013.),
 • sakupljanje, predaja i prihvat otpada u lučke uređaje otpada za prihvat otpada usklađena sa odredbama Pomorskog zakonika.

Izmjeni članka 120. Zakona pristupilo se na temelju Pilota 7086/14/ENTR o slobodnom kretanju otpadnih baterija i akumulatora.

Ostale predložene izmjene obuhvaćaju nomotehničke ispravke, usklađenje rokova za rad neusklađenih odlagališta i podnošenje izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, usklađenje nadležnosti za donošenje Pravilnika o gospodarenju otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te prijelaznu mjeru kojoj je namjera osigurati kontinuitet gospodarenja posebnim kategorijama otpada do ispunjenja uvjeta iz članaka 70. i 72. Zakona.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. ožujka 2017. godine uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Iskaz o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (24.01.2017. - 24.02.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 90/11 i 85/2015), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i tekst Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Javno savjetovanje sa stručnom i zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanje trajalo je u razdoblju od 24. siječnja 2017. do 24. veljače 2017. godine.

Tim povodom pozivamo Vas na Okrugli stol koji će se održati 3. veljače 2017. godine (petak), s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, dvorana za sastanke na 20. katu. Molimo zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem e-maila: energetika@mzoip.hr, najkasnije do 2. veljače 2017. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

02.03.2017. - Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na portalu e-Savjetovanja.

 

Iskaz o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (24.01.2017. - 24.02.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 90/11 i 85/2015), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata.

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike i tekst Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu nafte i naftnih derivata uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Javno savjetovanje sa stručnom i zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanje trajalo je u razdoblju od 24. siječnja 2017. do 24. veljače 2017. godine.

Tim povodom pozivamo Vas na Okrugli stol koji će se održati 3. veljače 2017. godine (petak), s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, dvorana za sastanke na 20. katu. Molimo zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem e-maila: energetika@mzoip.hr, najkasnije do 2. veljače 2017. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

02.03.2017. - Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na portalu e-Savjetovanja.

 

Iskaz o procjeni učinaka propisa za Prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (24.01.2017. - 24.02.2017.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine', broj 90/11 i 85/2015), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike otvorilo je javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

U svezi s navedenim, Ministarstvo poziva svu stručnu i zainteresiranu javnost da se aktivno i odgovorno uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na tekst Iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Javno savjetovanje sa stručnom i zainteresiranom javnošću na portalu e-Savjetovanje trajalo je u razdoblju od 24. siječnja 2017. do 24. veljače 2017. godine.

Tim povodom pozivamo Vas na Okrugli stol koji će se održati 6. veljače 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, dvorana za sastanke na 20. katu. Molimo zainteresirane da svoj dolazak potvrde putem e-maila: energetika@mzoip.hr, najkasnije do 3. veljače 2017. godine (petak) u 16,00 sati.

02.03.2017. - Izvješće o provedenom savjetovanju objavljeno je na portalu e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (19.01.2017. - 20.02.2017.)

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom unapređuje se sustav vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada uključujući uvođenje Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), aktualiziraju se odredbe teksta potvrda o obavljanju djelatnosti gospodarenja otpadom te se unapređuje izvješće o odlaganju otpada.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 20. veljače 2017. godine uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta (05.01.2017. - 23.01.2017.)

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (Poziv) je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) (ZOGO) propisuje obvezu JLS-ovima o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

U modalitetu trajnog poziva se stoga vrši provjera kvalitativnih aspekata projektnih prijedloga i udovoljavanja pozivom utvrđenog kvalitativnog minimuma (praga), bez međusobne usporedbe projektnih prijedloga, po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog projektnog prijedloga.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 23. siječnja 2017. godine uključiti u izradu dokumenta davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (30.12.2016. - 30.01.2017.)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku donosi se na temelju članka 25. i članka 43. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/11).

Temeljem Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11) u procesu usklađivanja hrvatskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj 117/12).

Ovom je Uredbom hrvatsko zakonodavstvo bilo usklađeno s odredbama Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti zraka i čistijem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.) i Direktive 2004/107/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u zraku (SL L 23, 26. 1. 2005.).

Na razini Europske unije usvojena je Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju mjernih točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (SL L 224, 29. 8. 2015.) koje je potrebno uskladiti s nacionalnim zakonodavstvom do 31. prosinca 2016. godine.
Predmetnim predloženim Izmjenama i dopunama Uredbe o razinama onečišćujućih tvari uz zraku predviđeno je djelomično usklađivanje s predmetnom Direktivom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 30. siječnja 2017. godine uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (30.12.2016. - 30.01.2017.)

Sukladno članku 52. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14) dana je ovlast Ministru zaštite okoliša i energetike da donese Pravilnik kojim se propisuje način praćenja kvalitete zraka i prikupljanja podataka, mjerila za lokacije mjernih mjesta, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta, referentne metode mjerenja, način dokazivanja ekvivalentnosti za druge metode mjerenja, način provjere kvalitete mjerenja i podataka, kao i način obrade i prikaza rezultata i usklađenost s hrvatskim normama, način provjere ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata, način i troškove rada referentnih laboratorija, osnivanje i način rada povjerenstva za praćenje rada referentnih laboratorija, način dostavljanja podataka za potrebe informacijskog sustava zaštite zraka, sadržaj godišnjeg izvješća i način redovitog informiranja javnosti.

Sukladno obvezama koje propisuje Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 od 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju mjernih točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka (SL L 224, 29. 8. 2015.) potrebno je postojeći Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, broj 3/13) izmijeniti i dopuniti s odredbama iz predmetne Direktive.

U pravilnik su ugrađeni Prilozi predmetne Direktive kojima se mijenjaju određeni Prilozi Direktiva 2004/107/EZ i Prilozi Direktive 2008/50/EZ koji se odnose na osiguravanje kvalitete za procjenu kvalitete zraka i validaciju podataka, lokacije stalnih mjernih mjesta za mjerenja koncentracija onečišćujućih tvari, mjerne metode za praćenje kvalitete zraka, određeni ciljeve kvalitete podataka kao i obveze ispitnih i referentnih laboratorija vezano uz osiguravanje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“, broj 3/13).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 30. siječnja 2017. godine uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari (27.12.2016. - 26.01.2017.)

Temeljem Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11) u procesu usklađivanja hrvatskih propisa s pravnom stečevinom Europske unije, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 108/2013).

Ovom je Uredbom hrvatsko zakonodavstvo bilo usklađeno s odredbama Direktive 2001/81/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. godine o nacionalnim gornjim granicama emisije za pojedine atmosferske onečišćujuće tvari (SL L 309, 27.11.2001.) te Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.3.2013.).

Direktiva 2001/81/EZ je, u svom Prilogu I., za države članice propisala gornje nacionalne granice emisija/kvote sukladno odredbama Gothenburškog protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (Gothenburški protokol uz LRTAP konvenciju).

Na sjednici Izvršnog tijela LRTAP Konvencije u svibnju 2012. godine konsenzusom prisutnih stranaka usvojen je revidirani Gothenburški protokol koji definira obveze smanjivanja emisija određenih onečišćujućih tvari u postotnom smanjenju za stranku/e od 2020. godine pa nadalje u odnosu na baznu 2005. godinu. 

Na razini Europske unije usvojena je Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL 344, 17.12.2016.) s datumom stupanja na snagu 31. prosinca 2016. godine.

Člankom 20. i 21. predmetne Direktive propisano je prenošenje iste u cijelosti do 1. srpnja 2018. godine te stavljanje Direktive 2001/81/EZ izvan snage.

Odstupajući od gore navedenoga roka države članice imaju obvezu uskladiti se s člankom 10. stavkom 2. do 15. veljače 2017. godine vezano uz Izvješćivanje država članica te je nužno staviti na snagu zakone i druge propise koji su za to potrebni.

Predmetnim predloženim Izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj predviđeno je djelomično usklađivanje s predmetnom Direktivom i prenošenje odredbi vezano uz obveze Izvješćivanja.

U potpunosti će se obveze definirane Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL 344, 17.12.2016.) prenijeti do 1. srpnja 2018. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. siječnja 2017. godine uključiti u izradu Nacrta prijedloga Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

 

Prijedlogu izmjene i dopune Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (29.11.2016. - 13.12.2016.)

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11 i 47/14) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je nositelj izrade Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan). Istim člankom dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Plan. Plan za razdoblje od 2014. do 2016. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske 28. studenoga 2014. godine („Narodne novine“, br. 140/14).

Prema revidiranom Prijedlogu raspodjele prihoda po prioritetnim mjerama najveće povećanje odnosi se na područje energetske učinkovitosti jer su realizirana sredstava na razini višoj od 140% realizacije predviđene Planom. Raspodjela sredstava za mjere energetskih obnova u zgradarstvu u Planu temeljena je na projekcijama iz odgovarajućih nacionalnih Programa energetske obnove za koje se ispostavilo da da su temeljene na pretpostavci značajno manjeg interesa korisnika za projekte a time i višestruko manje potrebe za financijskim sredstvima za sufinanciranje provedbe projekata. U tom području, osobito u 2015. i 2016. godini, pokrenut je veliki zamah u energetskoj obnovi zgrada, a pogotovo programa obiteljskih kuća. To povećanje je rezultat provedivosti mjera u okviru programa Fonda a radi se o troškovno učinkovitim mjerama s značajnim potencijalom smanjenja stakleničkih plinova.

Prijedlogom izmjena i dopuna Plana omogućava se u cijelosti preraspodjela nerealiziranih prihoda pojedinačnih prioritetnih mjera na prioritetne mjere čija realizacija premašuje visinu postotka raspodjele utvrđene Planom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 13. prosinca 2016. godine uključiti u izradu prijedloga izmjene i dopune Plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.  

 

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma (25.11.2016. - 24.12.2016.)

Zakonom o potvrđivanju Pariškog sporazuma omogućit će se primjena Odluke 1/CP.21 kojom je usvojen Pariški sporazum Konferencije stranaka UNFCCC-a. Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), koja je održana u Parizu u prosincu 2015. godine, 195 država članica UNFCCC-a, među kojima i Hrvatska, 12. prosinca 2015. aklamacijom su prihvatile Pariški sporazum, univerzalni i obvezujući sporazum koji za cilj ima ograničiti zagrijavanje planeta. Pariški sporazum odnosi se na razdoblje od 2020. godine na dalje. Pariški sporazum predviđa zadržavanje zagrijavanja „znatno ispod 2 °C“ u odnosu na predindustrijsko razdoblje kao i nastavak napora za ograničenje rasta globalne temperature do 1,5 °C.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Nacrta prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

Nacrt IV. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije za razdoblje od 2014. – 2016. godine (09.11.2016. - 09.12.2016.)

Republika Hrvatska, kao stranka UNECE-ove Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/07), odnosno Aarhuške konvencije od 27. ožujka 2007. godine, sudjeluje u periodičnom izvješćivanju o provedbi odredbi Konvencije. Prema odredbama Konvencije Hrvatska je do sada dostavila Tajništvu UNECE tri nacionalna izvješća o provedbi Aarhuške konvencije, 2009.g., 2010.g. i 2013.g.

Cilj je ovog IV. Nacionalnog izvješća o provedbi Aarhuške konvencije dati pregled zakonodavnih i drugih mjera koje je država poduzela za provedbu odredbi Aarhuške konvencije u razdoblju od prošlog izvješća, odnosno od 2014.g. do kraja 2016.g. IV.

Nacionalno izvješće je napravljeno u skladu s propisanim obrascem i preporukom Tajništva da ne sadrži više od 13.000 riječi.

Nacrt IV. Nacionalnog izvješća izrađen je na osnovu priloga i mišljenja Radne skupine u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva pravosuđa i predstavnici relevantnih tijela državne uprave, agencija, zavoda, fonda i mreže udruga koje se bave okolišem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Nacrta izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (09.11.2016. - 09.12.2016.)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) stupio je na snagu 24. studenoga 2011. godine. Usklađen je s odredbama direktiva Europske unije tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni Zakon, sukladno Direktivi 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti okolnog zraka i čistijem zraku za Europu kojom se uređuje upravljanje i procjenjivanje kvalitetom zraka te Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuje shema za trgovanje kvotama emisije stakleničkih plinova unutar Zajednice i kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 96/61/EZ.

Zbog vodeće uloge koju Europska unija zauzima vezano za klimatske promjene, u razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka u studenome 2014. godine, Europska unija donijela je niz novih propisa koji reguliraju praćenje emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje te prilagodbu klimatskim promjenama, uspostavu i primjenu Registra Unije za praćenje sustava trgovanja emisijskim jedinicama, metodologije učinkovitog praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na nacionalnoj razini, akreditaciju verifikatora kako bi se osiguralo da verifikaciju izvješća operatera postrojenja ili operatora zrakoplova u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova provode verifikatori koji posjeduju tehničke kompetencije za provođenje povjerenog postupka. Nadalje, uvedena je za države članice obveza izrade i provedbe Strategije niskougljičnog razvoja te Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, kao i izvješćivanje o njihovoj provedbi. Vezano za tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, Europska unija donijela je niz novih propisa koji reguliraju smanjenje i ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Europska unija je uspostavila novi elektronski sustav za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj u koji su uključene i pravne osobe - trgovci iz Republike Hrvatske. Također je tijekom provedbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih temeljem njega uočena potreba da se u Zakonu otklone pojedine postojeće nejasnoće i nepreciznosti.

Slijedom navedenoga, Hrvatski sabor je 10. travnja 2014. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka koji je stupio na snagu 24. travnja 2014. godine (Narodne novine, broj 47/14).

Zakonom o zaštiti zraka uređuju se: temeljni ciljevi zaštite zraka, značenje pojmova u smislu Zakona, utvrđuje se institucionalna nadležnost i odgovornost za provedbu Zakona, planski dokumenti i sudjelovanje javnosti u njihovoj izradi; način praćenja i procjenjivanja kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske, razvrstavanje teritorija Države na zone i aglomeracije s obzirom na razine onečišćenosti zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, donošenje akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjena podataka, obavljanje stručnih poslova praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjera za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, ekonomski poticaji, upravni i inspekcijski nadzor, prekršaji i novčane kazne te prijelazne i završne odredbe kojima se, između ostaloga, određuju rokovi provedbe pojedinih odredbi Zakona.

U razdoblju od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, Europska unija donijela je sljedeće propise u području zaštite zraka:

 • Direktiva Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva (SL L 107, 25.4.2015),
 • Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 оd 28. kolovoza 2015. o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka,
 • Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15.9.2015.),
 • Direktiva (EU) 2015/2193 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz srednjih uređaja za loženje (Tekst značajan za EGP) (SL L 313, 28.11.2015.).

Direktiva Komisije (EU) 2015/1480 definira referentne metode mjerenja kvalitete zraka u svrhu procjenjivanja razina onečišćenosti uvodeći najnovija izdanja normi, pojašnjava način priznavanja tipskih odobrenja kojima se dokazuje da oprema zadovoljava zahtjeve referentnih metoda koja su izdana u drugim državama članicama, usklađuje ciljeve kvalitete podataka sa zahtjevima normi, pojašnjava ulogu i zadatke Nacionalnih referentnih laboratorija u cilju osiguranja kvalitete procjenjivanja kvalitete zraka – validaciju podataka, uklanja nejasnoće vezano uz kriterije za odabir lokacija mjernih mjesta i dokumentaciju mjernih mjesta, uvodi zahtjeve za procjenjivanje prizemnog ozona koji uzimaju u obzir nacionalne uvjete.

Zbog vodeće uloge koju Europska unija zauzima vezano za klimatske promjene, u razdoblju od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, Europska unija donijela je niz novih propisa koji detaljnije reguliraju praćenje emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje te prilagodbu klimatskim promjenama. Usvojena je metodologija za utvrđivanje emisija u cjeloživotnom vijeku goriva u prometu. Europska unija je uspostavila Registar Unije, koji je dopunila s odredbama vezano za Izmjenu iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, tako da će se i za Republiku Hrvatsku dodijeljene jedinice za državu i jedinice koje posjeduju operateri postrojenja i operatori zrakoplova, kao i druge osobe, bilježiti u tom Registru.

U području zaštite klime Europska unija donijela je sljedeće propise:

 • Delegiranu Uredbu Komisije (EU) br. 666/2014 оd 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 179, 19.6.2014) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 666/2014),
 • Provedbenu Uredbu Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 203, 11.7.2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba (EU) br. 749/2014),
 • Delegiranu Uredbu Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012“ (Tekst značajan za EGP) (SL L 268, 15.10.2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 2015/1844).

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka omogućit će se prenošenje određenih odredbi navedenih direktiva u nacionalno zakonodavstvo te omogućiti stvaranje pravnog okvira za prijenos preostalih odredbi u provedbene propise koji će se donijeti temeljem ovoga zakona.

Također je tijekom provedbe Zakona i provedbenih propisa donesenih temeljem njega uočena potreba da se u Zakonu otklone pojedine nejasnoće i nepreciznosti.

Slijedom navedenoga, bilo je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Prijedlog Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (09.11.2016. - 09.12.2016.)

Pravni temelj za donošenje ove Uredbe sadržan je u članku 81. stavku 1. i članku 115. stavku 8. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011, 47/2014).

Zbog vodeće uloge koju EU zauzima vezano za klimatske promjene, u razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka, EU je donijela niz novih propisa koji detaljnije reguliraju praćenje emisija stakleničkih plinova te politike i mjere za njihovo smanjenje, pa je bilo potrebno donijeti novu Uredbu.

Ovom se Uredbom stavlja van snage Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 87/2012).

Uredbom se utvrđuje okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije (u daljnjem tekstu: EU):

 • Odluke (EU) br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. Godine (SL L 140, 5. 6. 2009.), (u daljnjem tekstu: Odluka (EU) br. 406/2009/EZ),
 • Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013), (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU),
 • Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama Komisije br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 389/2013),
 • Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 525/2013),
 • Odluke 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti (SL L 165, 18. 6. 2013.),
 • Provedbene Odluke Komisije 2013/634/EU оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1. 11. 2013.), (u daljnjem tekstu: Provedbena odluka Komisije 2013/634/EU),
 • Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 666/2014 od 12. ožujka 2014. o uspostavi materijalnih zahtjeva za sustav inventara Unije i uzimanju u obzir promjena potencijala globalnog zagrijavanja i međunarodno dogovorenih smjernica za inventare u skladu s Uredbom (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL OJ L 179, 19.6.2014.), (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 666/2014),
 • Uredbe (EU) br. 662/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Tekst značajan za EGP) (SL OJ L 189, 27.6.2014), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 662/2014),
 • Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 749/2014 od 30. lipnja 2014. o strukturi, formatu, postupcima podnošenja i pregledu informacija koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom (EU) br.525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL OJ L 203, 11.7.2014.), (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 749/2014),
 • Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/1844 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe Kyotskog protokola nakon 2012 (Tekst značajan za EGP) (SL OJ L 268, 15.10.2015.).

Ovom se Uredbom propisuje: popis stakleničkih plinova, način i metodologija praćenja emisija stakleničkih plinova, podaci o emisijama stakleničkih plinova, rokovi za izradu i dostavu izvješća Tajništvu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: UNFCCC) i Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: EK), način izrade inventara (izračuna) emisija stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća i način i rokovi dostavljanja podataka Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: HAOP), način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti i način izvješćivanja EK o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote.

UNFCCC i Kyotski protokol (u daljnjem tekstu: KP) te gore navedeni odgovarajući EU propisi obvezuju stranke na godišnju izradu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC-a i EK inventara antropogenih emisija po izvorima i njihovu uklanjanju pomoću odliva stakleničkih plinova. U tu svrhu stranke su obvezne uspostaviti Nacionalni sustav za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova.

Uredbom se uspostavlja Nacionalni sustav koji treba biti vođen na način da se osiguravaju transparentnost, konzistentnost, usporedivost, potpunost i točnost Inventara emisija kako je određeno vrlo detaljnim i kompleksnim uputama za nacionalne inventare stakleničkih plinova.

UNFCCC također obvezuje sve ugovorne strane na provedbu, objavljivanje i redovno ažuriranje nacionalnih, a prema potrebi i regionalnih programa koji sadrže mjere za ublažavanje klimatskih promjena. Zbog toga postoji potreba za uspostavom, provedbom, praćenjem, procjenom i analizom kao i izvješćivanjem o mjerama koje stranka poduzima u području politike vezane uz klimatske promjene, kao i potreba za izradom projekcija emisija stakleničkih plinova.

Odredbama UNFCCC-a, KP-a i pratećih odluka, Republika Hrvatska je obvezna periodički izrađivati i dostavljati nacionalno izvješće o promjeni klime i dvogodišnje izvješće, kojim izvješćuje o provedbi obveza iz UNFCCC-a i KP. Obrazac i rok podnošenja proračuna emisija i nacionalnih izvješća zadani su odlukama iz navedenih međunarodnih sporazuma kao i EU propisa.

Prijedlogom Uredbe usklađuje se područje praćenja emisija stakleničkih plinova s Uredbom (EU) br. 525/2013, kojom se u EU i njenim državama članicama utvrđuje mehanizam za praćenje svih antropogenih emisija prema izvorima i uklanjanja stakleničkih plinova putem odliva kao i za procjenu napretka u ispunjavanju obveza smanjenja emisija prema UNFCCC-u i KP-u.

Odlukom (EU) br. 406/2009/EZ za države članice je utvrđen postotak ograničenja emisija u sektorima koji nisu u Europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS). Za Hrvatsku je utvrđen postotak od +11%, što znači da se rast emisija iz ovih sektora, do 2020. godine treba ograničiti do 11% u odnosu na razinu emisija u 2005. godinu. Odlukama Komisije 2013/162/EU i 2013/634/EU su Hrvatskoj određene godišnje kvote. Nacionalne godišnje kvote se bilježe i obračunavaju na posebnom računu u Registru Unije kao i transakcije dijelom nacionalne godišnje kvote.

Ovom Uredbom se uspostavlja Nacionalni sustav za praćenje politike i mjera smanjenja emisija i za projekcije, a s ciljem osiguranja ispunjavanja obveze ograničenja emisija do nacionalne godišnje kvote iz sektora koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja. Nacionalnim sustavom za politiku i mjere se koordinira rad središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove sektora u kojima se moraju ograničiti emisije. Daje se ovlast Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da kontrolira ispunjenje ove obveze ograničenja rasta emisija, te da predlaže mjere i prodaju odnosno kupovinu emisijskih jedinica vezano za ispunjenje obveza.

Donošenje ove Uredbe je u Planu normativnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske do kraja 2016. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.  

 

Nacrt Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2023. godine (09.11.2016. - 09.12.2016.)

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 78/15) Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2023. godine se donosi za osmogodišnje razdoblje od 2016. do 2023. godine i zamijenit će postojeći Nacionalni plan djelovanja na okoliš iz 2002. godine (Narodne novine, broj 46/02). Usuglašen je sa Zakonom o zaštiti okoliša kao i sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 30/09), krovnim dokumentom kojim se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvitak i zaštita okoliša prema održivom razvoju Hrvatske.

Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2023. godine identificira ključne specifične ciljeve i mjere za bolju integraciju te horizontalnu i vertikalnu koheziju politika s ciljem zaštite okoliša za održivi razvoj Republike Hrvatske.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 9. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Nacrta plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.  

 

Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (08.11.2016. - 08.12.2016.)

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (LRTAP Konvencija) sklopljena pod pokroviteljstvom Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE) glavni je međunarodni pravni okvir za suradnju i mjere u svrhu ograničavanja, postupnog smanjivanja i sprječavanja onečišćenja zraka i njegovih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš na području UNECE regije, s posebnim naglaskom na dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka.

Zakonom o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 5/07) Republika Hrvatska postala je stranka Protokola 2007. godine („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 9/07).

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Protokola, stranke su preispitale dostatnost i djelotvornost/učinkovitost obveza iz Protokola. Stranke su se zatim 2007. godine sporazumjele, ponajprije na temelju prijedloga Europske unije, o otvaranju pregovora za reviziju teksta Protokola i njegovih priloga. Cilj te revizije bio je ažurirati popis postojanih organskih onečišćujućih tvari obuhvaćenih Protokolom radi lakše prilagodbe Protokola budućem razvoju najboljih raspoloživih tehnika (NRT-ova) i olakšavanja pristupanja stranaka s gospodarstvima u tranziciji izmijenjenom Protokolu.

Pregovori su rezultirali između ostalog donošenjem odluka 2009/1 i 2009/2 kojima se izmjenjuju tekst Protokola i njegovi dodaci I., II., III., IV., VI. i VIII. konsenzusom stranaka prisutnih na 27. zasjedanju Izvršnog tijela LRTAP Konvencije 2009. godine u Ženevi. Temeljem članka 14. točke 3. Zakona o potvrđivanju Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i obveze koje proizlaze za Republiku Hrvatsku kao stranku Protokola i države članice Europske unije te mješoviti karakter ovoga međunarodnog ugovora zbog podjele nadležnosti nužno je potvrditi izmijenjeni tekst Protokola.

Cilj Protokola je nadzor, smanjenje ili uklanjanje ispuštanja, emisija i prijenos postojanih organskih onečišćujućih tvari. Njime se od stranaka zahtijeva da (i) ukinu proizvodnju i uporabu tvari, uključujući aldrin, dieldrin i toksafen, u skladu s utvrđenim zahtjevima za provedbu, (ii) ograniče uporabu diklorodifeniltrikloroetana (DDT-a), heksaklorocikloheksana (HCH-a) i polikloriranih bifenila (PCB-ova) i (iii) smanje svoje ukupne godišnje emisije policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), dioksina/furana (PCDD-a/PCDF-a) i heksaklorobenzena (HCB-a) na razine emisije iz 1990. godine (ili druge godine između 1985. i 1995. godine). U tom pogledu, stranke moraju osigurati (i) da se operateri glavnih stacionarnih izvora emisija PCDD-a/PCDF-a, PAU i HCB-a, uključujući uređaje za loženje, pogone za proizvodnju koksa, željeza, čelika i aluminija te postrojenja za zaštitu drva, koriste najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ovima), (ii) da određene spalionice otpada budu u skladu s utvrđenim graničnim vrijednostima emisija koje se primjenjuju za PCDD/PCDF, (iii) da se poduzmu učinkovite mjere za kontrolu emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari iz pokretnih izvora i (iv) da se postojane organske onečišćujuće tvari, kada postanu otpad, prevoze i odlažu na ekološki prihvatljiv način. Stranke moraju izraditi i održavati inventare emisija za PCDD/PCDF, PAU i HCB te prikupljati informacije o proizvodnji i prodaji ostalih postojanih organskih onečišćujućih tvari obuhvaćenih Protokolom. Stranke su dužne razviti strategije, politike i programe s ciljem planiranja mjera i inicijativa za ispunjavanje svih njihovih obveza iz Protokola.

Naime, izmijenjenim Protokolom (i) uključuju se nove tvari (heksaklorobutadien, tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter, pentaklorobenzen, perfluorooktan sulfonat (PFOS), poliklorirani naftaleni i kratkolančani klorirani parafini (SCCP)), (ii) ažuriraju se zahtjevi za provedbu koji se primjenjuju za DDT, heptaklor, heksaklorobenzen i PCB-ove te granične vrijednosti emisija koje se primjenjuju za emisije PCDD-a/PCDF-a iz određenih spalionica otpada (iii) uspostavljaju se nove granične vrijednosti za emisije PCDD-a/PCDF-a iz postrojenja za sinteriranje i elektrolučnih peći i (iv) PCB-ovi se dodaju na popis tvari čije godišnje emisije moraju ostati ispod razine emisije u referentnoj godini i moraju se prijaviti. Izmijenjenim Protokolom predviđa se i određeni stupanj fleksibilnosti za stranke s gospodarstvima u tranziciji koje pristupe izmijenjenom Protokolu u odnosu na vremenske rokove za primjenu graničnih vrijednosti emisija i najboljih raspoloživih tehnika te u odnosu na izbor referentne godine za temeljnu vrijednost na koju stranke moraju smanjiti svoje ukupne godišnje emisije PCDD-a/PCDF-a, PAU-a, HCB-a i PCB-ova.

Zakonodavstvom EU-a, a prvenstveno uredbama Komisije (EU) br. 756/2010 i 757/2010 od 24. kolovoza 2010. godine (SL L 223, 25.8. 2012.) te 519/2012 od 19. lipnja 2012. godine (SL L 159, 20.6.2012.) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004, kao i Direktivom o industrijskim emisijama/IED i provedbenim odlukama Komisije donesenima na temelju IED kojima se utvrđuju zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama za različite industrijske sektore, posebice za proizvodnju željeza i čelika (SL L 70, 8.3.2012.), u potpunosti se prenose zahtjevi iz izmjena Protokola. Posebna i uvjetna izuzeća za proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu SCCP-a i PFOS-a utvrđena u zakonodavstvu EU-a u skladu su s dopuštenim izuzećima predviđena Protokolom, kako je izmijenjen. Te izmjene dodatno se prenose novom Direktivom kojom se utvrđuju ažurirane nacionalne gornje granice emisija za određene atmosferske onečišćujuće tvari (Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečiščujućih tvari i izmjeni Direktive 2003/35/EZ od 18. prosinca 2013. godine, NEC Direktiva) i predviđaju godišnji nacionalni inventari emisija koji će, među ostalim, obuhvaćati emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari uključujući PAU, PCDD/PCDF, HCB i PCB-ove.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna Protokola o postajnim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (08.11.2016. - 08.12.2016.)

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (LRTAP Konvencija) sklopljena pod pokroviteljstvom Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE) glavni je međunarodni pravni okvir za suradnju i mjere u svrhu ograničavanja, postupnog smanjivanja i sprječavanja onečišćenja zraka i njegovih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš na području UNECE regije, s posebnim naglaskom na dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka.

Zakonom o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 5/07) Republika Hrvatska postala je stranka Protokola 2007. godine („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 9/07).

S ciljem dodatnog smanjivanja onečišćenja zraka i zaštite zdravlja na redovnoj 31. sjednici Izvršnog tijela Konvencije u Ženevi usvojena je između ostaloga Odluka 2012/5.

Člankom 13. točkom 3. Zakona o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine propisano je da će se Izmjene i dopune ovoga Protokola i njegovih dodataka I., II., IV., V. i VI. usvojit konsenzusom stranaka prisutnih na zasjedanju Izvršnoga tijela, a za stranke koje su ih usvojile stupit će na snagu devedesetoga dana nakon što je dvije trećine stranaka položilo kod depozitara svoje isprave o prihvatu navedenih izmjena i dopuna. Izmjene i dopune će za bilo koju drugu stranku stupiti na snagu devedesetoga dana nakon što stranka položi kod depozitara svoju ispravu o prihvatu navedenih izmjena i dopuna.

Europska unija također je stranka LRTAP Konvencija, a ista je potpisana u ime Europske ekonomske zajednice 14. studenoga 1979. godine i odobrena Odlukom Vijeća 81/462/EEZ od 11. lipnja 1981. godine.

Obzirom na obveze koje proizlaze za Republiku Hrvatsku kao stranku Protokola i DČ EU te mješoviti karakter ovoga međunarodnog ugovora zbog podjele nadležnosti nužno je potvrditi izmijenjeni tekst Protokola.

Cilj Protokola je smanjenje i nadzor emisija u zrak olova (Pb), kadmija (Cd) i žive (Hg) kao štetnih teških metala koji su podložni dalekosežnom atmosferskom prijenosu zbog dodatne zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. U tom pogledu Protokolom se od stranaka zahtijeva da smanje svoje ukupne godišnje emisije olova, kadmija i žive na razine emisije iz 1990. godine (ili druge godine između 1985. i 1995. godine). Protokolom se od stranaka zahtijeva primjena najboljih raspoloživih tehnika (NRT-ova) za određene kategorije izvora emisija i utvrđuju granične vrijednosti emisije koje se primjenjuju na određene velike nepokretne izvore, uključujući velika postrojenja za izgaranje i postrojenja za spaljivanje otpada.

Stranke moraju izraditi i održavati proračune/inventare emisija za olovo, kadmij i živu, postupno ukinuti benzin koji sadrži olovo i smanjiti koncentraciju žive u alkalnim baterijama. Stranke se također potiču na provedbu mjera gospodarenja proizvodima za druge proizvode koji sadržavaju živu, uključujući mjerne uređaje.

Izmijenjeni tekst Protokola su potpuno konzistentni s postojećim EU, odnosno nacionalnim zakonodavstvom. U pogledu praćenja kvalitete zraka, ti instrumenti uključuju Direktivu 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličkim aromatskim ugljikovodicima u zraku (SL L23, 26.1.2005.). U vezi sa zahtjevom za primjenu NRT-a za kategorije izvora navedene u Dodatku II. i graničnim vrijednostima emisija utvrđenima u Dodatku V. Protokolu, mjerodavno zakonodavstvo EU-a uključuje prvenstveno Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja), (SL L 334, 17.12.2010.). U odnosu na standarde za olovo i živu u proizvodima navedene u Dodatku VI. Protokolu, primjenjivo zakonodavstvo EU-a uključuje Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350/58, 28.12.1998.) te Direktivu 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (SL L 266/1, 26.9.2006.). U vezi s mjerama gospodarenja proizvodima navedenima u Dodatku VII. Protokolu, mjerodavno zakonodavstvo EU-a uključuje Uredbu Komisije (EU) br. 1103/2010 od 29. studenoga 2010. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, pravila o označivanju kapaciteta prijenosnih sekundarnih (koje se mogu puniti) i automobilskih baterija i akumulatora, Direktivu 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 37/19, 13.2.2003.), Direktivu 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 037/24, 27.1.2003.) i Direktivu 2007/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. rujna 2007. o izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ u vezi s ograničenjima prodaje određenih mjernih uređaja koji sadrže živu (SL L 325/3, 11.12.2007.), koja je stavljena izvan snage unosom 18.a u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 18. prosinca 2006. i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396/1, 30.12.2006.).

Izmijenjenim Protokolom utvrđuju se posebno strože granične vrijednosti emisija za prašinu iz određenih velikih nepokretnih izvora, kao i fleksibilna prijelazna rješenja koja će koristiti strankama koje će pristupiti Protokolu, kako je izmijenjen, u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2019. godine.

Izmjena Protokola uvelike je obuhvaćena važećim zakonodavstvom EU-a, posebno postojećim zakonodavstvom o nadzoru izvora emisija, uključujući ranije navedenu Direktivu 2010/75/EU i provedbene odluke Komisije donesene na temelju Direktive, a kojima se donose zaključci o najboljim raspoloživim tehnikama u različitim industrijskim sektorima kao što su proizvodnja stakla, proizvodnja željeza i čelika, proizvodnja cementa, vapna i magnezijevog oksida i proizvodnja klornih lužina. K tome, donošenje provedbenih odluka Komisije na temelju Direktive 2010/75/EU za industriju obojenih metala te za kovačnice i ljevaonice zadnji je korak obuhvaćanja cijelog EU-a izmjenom Protokola. Ta izmjena dodatno se prenosi novom Direktivom kojom se utvrđuju ažurirane nacionalne gornje granice emisija za određene atmosferske onečišćujuće tvari (NEC Direktiva) i predviđaju godišnji proračuni/inventari emisija koji će, među ostalim, obuhvaćati emisije olova, kadmija i žive.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Nacrt Izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj u 2015. godini (08.11.2016. - 08.12.2016.)

U skladu sa člankom 100. stavkom 7. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011 i 47/2013), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dužno je podnijeti Izvješće Vladi Republike Hrvatske o pružanju pomoći nerazvijenim državama sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 525/2013 te o korištenju dražbovnih prava sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 525/2013.

Republika Hrvatska je danom pristupanja Europskoj uniji (EU) stekla pravo uključivanja u centralnu dražbovnu platformu radi prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova EU. Temeljem članka 99. stavka 4. Zakona o zaštiti zraka Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava (Narodne novine, broj 84/2014). Odlukom je utvrđeno da se Republika Hrvatska od 1. siječnja 2013. godine priključuje na europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te da se kao dražbeni sustav za provođenje dražbe koristi zajednička dražbena platforma EU. Odlukom se također imenuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za dražbovatelja koji u ime Republike Hrvatske obavlja poslove dražbe emisijskih jedinica stakleničkih plinova. Sukladno Odluci, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) i Fond sklopili su Ugovor kojim pobliže uređuju međusobna prava i obveze u vezi provođenja dražbe emisijskih jedinica (Klasa: 351-01/15-01/1005, Urbroj: 517-06-1-2-16-11 od 3. veljače 2016. godine).

Zakonom o zaštiti zraka (''Narodne novine'', br. 130/11, 47/14) propisano da se 95%, financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica, odnosno dražbovnih prava za Republiku Hrvatsku, uplaćuje na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odredbama Zakona o zaštiti zraka propisano je da se financijska sredstva ostvarena prodajom emisijskih jedinica na dražbi koriste strogo namjenski sukladno planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Imajući u vidu pravilnu i učinkovitu upotrebu financijskih sredstava s ciljem ublažavanja posljedica klimatskih promjena i smanjenja emisija stakleničkih plinova kroz mjere ublažavanja i prilagodbe, Vlada Republike Hrvatske donijela je 26. studenoga 2014. godine Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine, broj 140/2014; u daljnjem tekstu: Plan). Odlukom je Vlada Republike Hrvatske zadužila MZOE i Fond za provedbu Plana.

Na temelju proračuna količina emisijskih jedinica za Republiku Hrvatsku, pretpostavke o kretanju cijene, te zakonskim odredbama o raspodjeli sredstava, Planom se procijenio očekivani prihod od prodaje emisijskih jedinica u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. godine u iznosu okvirno 688 milijuna HRK.

S time u vezi, ostvareni prihod u 2015. godini po osnovi trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova putem dražbi iznosio je ukupno 662.216.766,14 HRK, od čega je u Fond uplaćeno 589.457.134,90 HRK, a u državni proračun Republike Hrvatske 72.759.631,24 HRK.

U 2015. godini prihodi ostvareni od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi utrošeni su za programe i projekte zaštite okoliša 23.778.138,49 HRK i za programe i projekte energetske učinkovitosti 362.751.378,38 HRK, što čini ukupno 386.529.516,87 HRK. U 2015. godini aktivnost pomoći trećim zemljama nije bila realizirana u skladu s Planom, no važno je napomenuti da je Ministarstvo u 2015. i 2016. godini, pomoć trećim zemljama financiralo putem plaćanja članarina za Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotski protokol uz UNFCCC, kojima se pokriva sudjelovanje predstavnika RH na sastancima Konferencije i drugim sastancima u vezi provedbe Okvirne konvencije.

Također, Ministarstvo je 2015. godine pripremilo studiju 'Intelektualne usluge u provedbi programa i izradi analiza izvan sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova' financijskim sredstvima u iznosu od 15.625,00 kuna kojom su analizirani zahtjevi država u susjedstvu za pružanjem bilateralne pomoći, definiran program za pružanje bilateralne pomoći te su navedene smjernice za pripremu projektnih zadataka bilateralne pomoći.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. prosinca 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

  

Prethodna procjena za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma (21.10.2016. - 07.11.2016.)

Zakonom o potvrđivanju Pariškog sporazuma Republika Hrvatska, kao stranka UNFCCC-a, obvezat će se na provedbu mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, te u razmjeru svoga doprinosa globalnom zatopljenju, doprinijeti globalnom odgovoru na klimatske promjene. Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), koja je održana u Parizu u prosincu 2015. godine, 195 država članica UNFCCC-a, među kojima i Hrvatska, 12. prosinca 2015. aklamacijom su prihvatile univerzalni i obvezujući Pariški sporazum.

Pariškim sporazumom utvrđuje se dugoročni cilj u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova u skladu s nastojanjima da se rast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C u odnosu na predindustrijsko razdoblje kao i nastavak napora za ograničenje rasta globalne temperature do 1,5 °C.

Donošenjem Zakona o potvrđivanju Pariškog sporazuma će se doprinijeti očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša, zaštiti zdravlja ljudi, razboritom i racionalnom korištenju prirodnih resursa, te promicanju, na međunarodnoj razini, mjera za rješavanje regionalnih i globalnih problema vezanih uz okoliš, a posebno borbi protiv klimatskih promjena.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 7. studenog 2016. godine uključiti u savjetovanje o Prethodnoj procjeni za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Teze uz prethodnu procjenu za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma (21.10.2016. - 07.11.2016.)

Zakonom o potvrđivanju Pariškog sporazuma Republika Hrvatska, kao stranka UNFCCC-a, obvezat će se na provedbu mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, te u razmjeru svoga doprinosa globalnom zatopljenju, doprinijeti globalnom odgovoru na klimatske promjene. Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), koja je održana u Parizu u prosincu 2015. godine, 195 država članica UNFCCC-a, među kojima i Hrvatska, 12. prosinca 2015. aklamacijom su prihvatile univerzalni i obvezujući Pariški sporazum.

Pariškim sporazumom utvrđuje se dugoročni cilj u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova u skladu s nastojanjima da se rast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C u odnosu na predindustrijsko razdoblje kao i nastavak napora za ograničenje rasta globalne temperature do 1,5 °C. Potrebno je, uz doprinos znanosti, postići ravnotežu između emisija i odliva, to jest klimatsku neutralnost u drugoj polovici stoljeća.

Pariškim sporazumom se također naglašava važnost djelovanja na prilagodbi klimatskim promjenama. Kako bi ostvarile taj cilj, stranke će pripremiti i održavati uzastopne nacionalno utvrđene doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, provoditi mjere za njihovo ostvarenje te o njima obavještavati druge stranke i javnost. Stranke će od 2023. godine, oslanjajući se na najnovije znanstvene podatke i podatke o provedbi, svakih pet godina pripremiti globalni pregled stanja u kojem će se pratiti napredak te razmatrati smanjenja emisija, prilagodba klimatskim promjenama i pružena potpora.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 7. studenog 2016. godine uključiti u savjetovanje o Tezama uz prethodnu procjenu za Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog uredbe o odgovornosti za štete u okolišu (19.10.2016. - 21.11.2016.)

Pravna osnova za donošenje Uredbe o odgovornosti za štete u okolišu je članak 173. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13 i 78/15) s ciljem uređivanja područja sprječavanja prijeteće opasnosti od štete i otklanjanja štete u okolišu.

Uredbom se, između ostalog, propisuju:

 1. djelatnosti koje se smatraju opasnim za okoliš i/ili ljudsko zdravlje;
 2. kriteriji prema kojima se procjenjuje prijeteća opasnost i utvrđuje šteta u okolišu;
 3. najprikladnije mjere za otklanjanje štete u okolišu, njihova svrha i način odabira;
 4. način otklanjanja štete u okolišu;
 5. način specificiranja troškova vezano za utvrđivanje i otklanjanje prijeteće opasnosti i štete u okolišu.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 21. studenog 2016. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt II. Nacionalnog izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s odlukom 1/5 (ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) (18.10.2016. - 18.11.2016.)

Republika Hrvatska je stranka Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR) uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) (NN‐MU 4/2008) te je obavezna podnositi nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR. Protokol je stupio na snagu 2009. godine.

Protokol PRTR je izrađen s ciljem da se ojača prvi stup Aarhuške konvencije koji se odnosi na pristup javnosti informacijama o okolišu. Protokol PRTR obvezuje uspostavu usklađenih registara ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari koji će pomoći pri utvrđivanju najvećih točkastih izvora onečišćenja, uključujući one koji ispuštaju stakleničke plinove koji pridonose klimatskim promjenama. Definira obveze prikupljanja podataka za registre onečišćavanja okoliša i definira tko i što izvješćuje.

Prema propisanom obrascu, odgovaralo se na pitanja koje su mjere (propisi i aktivnosti) poduzete radi implementacije Protokola PRTR u Hrvatskoj.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacionalnog izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja najkasnije do 18. studenog 2016. godine.

 

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva u 2017. godini (10.10.2016. - 10.11.2016.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu je članak 25. stavak 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva  (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju dobavljači koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili koriste za vlastite potrebe. Tekuća naftna goriva koja su obuhvaćena ovim Programom su benzin, dizelsko gorivo, plinsko i loživo ulje te brodska goriva na terminalima. 

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva, a naročito propisanoj količini sumpora u gorivima. 

Prijedlogom Programa se propisuje:

 1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama,
 2. broj i učestalost uzimanja uzoraka i lokacije uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima,
 3. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima,
 4. broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima,
 5. laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje o rezultatima. 

Izrađenim prijedlogom Programa je u 2017. godini predviđeno ukupno 505 uzorkovanja i analiza tekućih naftnih goriva (352 na benzinskim postajama i 153 na terminalima) za 49 pravnih osoba (dobavljača) koje stavljaju tekuća naftna goriva na tržište Republike Hrvatske. 

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 10. studenog 2016. godine uključiti u izradu Prijedloga Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog Uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (26.09.2016.-26.10.2016.)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (dalje: Uredba) donosi se na temelju članku 17. stavak 1., a u vezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Narodne novine, br. 107/03, 144/12).

Uredbu o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne novine, br. 114/14, 147/14) donijela je Vlada Republike Hrvatske još 2014. godine.

Obzirom da je navedena Uredba stupila na snagu 1. siječnja 2015. godine istu je potrebno ažurirati u dva dijela, u dijelu koji se odnosi na obračun posebne naknade za vozila N1 kategorije (laka dostavna vozila) i u dijelu koji se odnosi na vrijednosti korektivnog koeficijent Kk za vozila M1 kategorije (osobna vozila) proizvedena nakon 1. siječnja 2010. godine koji je određen na temelju podatka o emisiji CO2 za pojedino vozilo.

Posebna naknada za N1 kategoriju vozila u 2015. i 2016. godini bila je niža u odnosu na godine koje su prethodile tom razdoblju. To je bila svojevrsna mjera rasterećenja gospodarstva (u čijoj je floti većina vozila N1 kategorije). Nakon 8 kvartala rasterećenja, od čega je posljednjih 6 kvartala RH imala uzastopni rasta BDP-a, prijedlogom Uredbe naknada se vraća na prethodno stanje, ali uz primjenu pravednijeg modela izračuna naknade, koji se već dvije godine uspješno koristi kod M1 kategorije vozila.

Predloženim izmjenama uspostavlja se pravedniji model izračuna uz uvažavanje temeljnog načela zaštite okoliša "onečišćivać plaća" odnosno načela prema kojem onaj tko više onečišćuje više i plaća. Naknada za N1 kategoriju vozila biti će veća od naknade za M1 kategoriju vozila iz razloga što iako su u vozilima jednaki motori zbog konstrukcijskih značajki i načina uporabe vozila N1 kategorije imaju značajno veću potrošnju goriva i veću emisiju CO2 te sukladno tome i veće emisije onečišćujućih tvari.

Vezano uz drugi dio izmjena Uredbe, u razdoblju pripreme i primjene postojeće Uredbe automobilska industrija je kroz razvoj tehnike vozila napravila napredak u vidu smanjenja emisije CO2. Kao posljedica politika EU vezanih za klimu (prvenstveno smanjenje emisije CO2), na tržištu je danas prisutan značajan broj vozila s nižim razinama emisije CO2. Sukladno navedenom, a radi tehnološkog napretka, s ciljem smanjenja emisije CO2 i povećanja broja vozila s manje od 90 ili 100 gCO2/km, koja su do pred koju godinu bila izuzetak, a danas su pravilo, predložena je izmjena korektivnog koeficijentu Kk koji se temelji na podacima o emisiji CO2 vozila.

Sukladno navedenom izrađen je prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 26. listopada 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (15.09.2016. - 15.10.2016.)

Pravilnikom o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, broj 111/15) propisani su postupci i ciljevi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, zahtjevi u pogledu baterija i akumulatora koje su proizvod, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, način i uvijeti označavanja baterija i akumulatora i ambalaže, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada te druga pitanja u svezi gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom.

Obzirom da su tijekom primjene ovog Pravilnika uočene određene nejasnoće u njegovim odredbama, radi daljnjeg pojašnjenja te dodatnog usklađivanja ovog Pravilnika s postojećim sustavom gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima važeći Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima potrebno je izmijeniti i dopuniti.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. listopada 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o invazivnim stranim vrstama (02.09.2016. - 02.10.2016.)

Ovim nacrtom pravilnika proglašavaju se strane vrste koje nije dopušteno uvoziti i stavljati na tržište Republike Hrvatske jer njihovo naseljavanje ili širenje ugrožava bioraznolikost ili zdravlje ljudi ili uzrokuje gospodarsku štetu.

Dodatno, ovim nacrtom pravilnika proglašavaju se i strane vrste koje se mogu uvoziti i stavljati na tržište Republike Hrvatske bez prethodno ishođenog dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode, budući da za iste ne postoji ekološki rizik.

Javnost i zainteresirana javnost može se do 2. listopada 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (22.08.2016. - 22.09.2016.)

Programom mjera određuju se mjere koje je potrebno poduzeti radi postizanja i/ili održavanja dobroga stanja okoliša te mjere koje je potrebno poduzeti radi ostvarivanja ciljeva upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Mjere u Programu mjera utvrđuju se na temelju Početne procjene ukupnog stanja i uz upućivanje na Skup ciljeva, uzimajući u obzir elemente obveznog obuhvata Programa mjera iz Priloga V. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem („Narodne novine“, broj 112/14) (u daljnjem tekstu Uredba), uzimajući u obzir okvirni sadržaj iz Priloga VI. Uredbe te uzimajući u obzir odgovarajuće mjere već određene slijedom primjene posebnih propisa u Republici Hrvatskoj, a osobito one utvrđene na temelju posebnih propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Program mjera obvezno uključuje i mjere prostorne zaštite koje pridonose stvaranju usklađenih i reprezentativnih mreža očuvanih morskih područja i primjereno obuhvaćaju raznolikost ekosustava koji ih čine. Pri tome, u obzir se uzimaju odredbe posebnih propisa iz područja zaštite prirode za utvrđivanje ekološki značajnih područja Europske unije Natura 2000 i proglašavanje zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj. Program mjera sadrži i mjere o kojima su se države podregije, odnosno države regije usuglasile u okviru regionalnih i međunarodnih sporazuma čije su ugovorne strane. Program mjera uključuje institucionalne, pravne i financijske instrumente, vremenski okvir i razine provedbe mjera.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 22. rujna 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja. 

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (08.08.2016. - 07.09.2016.)

Na temelju članka 217. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), izrađen je prijedlog novog Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, kojim se mijenja postojeći Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel („Narodne novine“, broj 110/14). Kroz novi Pravilnik omogućuje se sinergija između europskog znaka zaštite okoliša EU Ecolabel i nacionalnog znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša na način da proizvodi koji dobiju znak EU Ecolabel mogu dobiti znak Prijatelj okoliša bez pokretanja posebnog postupka. Također se umjesto dva zasebna povjerenstva omogućuje osnivanje jedinstvenog povjerenstva koje će obavljati stručne poslove za oba znaka zaštite okoliša.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele i visina naknada za znak zaštite okoliša Europske unije EU Ecolabel te sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele znaka EU Ecolabel te druga pitanja s tim u vezi. Postupak dodjele EU Ecolabel provodi se prema Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a, SL L 27, 30.1.2010.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 7. rujna 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim gumama (01.08.2016.-31.08.2016.)

Ovom Uredbom se propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanih ciljeva u vezi gospodarenja otpadnim gumama, način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnim gumama.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 31. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (01.08.2016.-31.08.2016.)

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama primjenjuje se na sve vrste novih ili rabljenih guma, te gumenih gusjenica koje se u kućanstvu ili u registriranoj osobi koriste za prijevoz i prijenos tvari, predmeta i osoba, uključujući obavljanje radova, te na otpadne gume od tih proizvoda.

U Dodatku 1. je popis proizvoda čije gume su obuhvaćene pravilnikom (osobna te priključna vozila, manja teretna i putnička te priključna vozila, teretna i putnička te priključna vozila, viljuškari, radni strojevi, traktori, kolica, bicikli, motocikli, zrakoplovi). Godišnji cilj pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja otpadnih guma na razini Republike Hrvatske iznosi najmanje 80% od mase odvojeno sakupljenih otpadnih guma u toj kalendarskoj godini.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 31. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja (13.07.2016.-15.08.2016.)

Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja jedan je od sedam pratećih protokola Konvencije o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 12/1993 i 17/1998). Navedeni Protokol Republika Hrvatska potpisala je 14. listopada 1994. godine u Madridu, Kraljevina Španjolska. Protokol razrađuje provedbu članka 7. Barcelonske konvencije kojim je propisano da će 'ugovorne stranke poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile onečišćavanje područja Sredozemnoga mora uzrokovano istraživanjem i iskorištavanjem epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja'.

S obzirom na postojeću eksploataciju ugljikovodika iz Jadrana od iznimne važnosti je pojačati mjere zaštite okoliša. Sigurnost i zaštita okoliša je pitanje od primarnog interesa. Potvrđivanjem Protokola, pored mjera sprječavanja onečišćavanja, osigurava se međusobno informiranje ugovornih stranaka o poduzetim mjerama, postignutim rezultatima i eventualnim teškoćama u primjeni Protokola; omogućuje se međusobna pomoć kod iznenadnih događaja; osigurava se suradnja kod utvrđivanja odgovornosti i naknada za štete nastale iz aktivnosti eksploatacije ugljikovodika; utvrđuju se obveze za uklanjanje postrojenja nakon prestanka njihova korištenja.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Iskaz o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (13.07.2016.-16.08.2016.)

Problematika zaštite od svjetlosnog onečišćenja u zakonodavstvu Republike Hrvatske regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15  i Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11).

Hrvatski sabor donio je 2011. godine Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) kojim se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja, načela te zaštite, subjekti koji provode zaštitu, način utvrđivanja standarda upravljanja rasvijetljenošću u svrhu smanjenja potrošnje električne i drugih energija i obveznih načina rasvjetljavanja, kojim se utvrđuju mjere zaštite od prekomjerne rasvijetljenosti, ograničenja i zabrane u svezi sa svjetlosnim onečišćenjem, planiranje gradnje, održavanja i rekonstrukcije rasvjete, odgovornost proizvođača proizvoda koji služe rasvjetljavanju i drugih osoba.

Od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu, prošlo je više od četiri godine. U međuvremenu su stupile na snagu mnoge izmjene i dopune u aktima na području zaštite okoliša i prirode, gradnje, prostornog uređenja i energetike te ostalih relevantnih područja, a koja su usko povezana sa zaštitom od svjetlosnog onečišćenja. Brojne promjene koje su nastupile iskazale su se u neujednačenosti istovrsnih pojmova u više zakonskih akata ili kao referenciranje na postojeće zakonodavstvo iz doba kad je Zakon donesen.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 16. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o nacrtu prijedloga Iskazu o procjeni učinaka za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga, putem portala e-Savjetovanja.


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u sklopu savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o prijedlogu Iskaza o procjeni učinaka za izmjene i/ili dopune Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja organizirati će javno izlaganje.

Javno izlaganje održat će se u srijedu, 10. kolovoza 2016. godine s početkom u 14:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu.

 

Prijedlog Pravilnika o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša' (12.07.2016.-12.08.2016.)

Pravilnik o znaku zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ pobliže utvrđuje postupak i način dodjele nacionalnog znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“, sadržaj mjera, opis i postupak razvoja te način revizije mjerila, uvjete za uporabu i oduzimanje znaka, izgled znaka kao i sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva.

Ovaj Pravilnik namijenjen je pravnim i fizičkim osobama koje proizvode, distribuiraju, uvoze, trguju (na veliko ili na malo) i stavljaju na tržište određene proizvode s manje negativnim okolišnim otiskom u odnosu na istovrsne ili slične proizvode iz iste skupine proizvoda odnosno namijenjen je pružateljima usluga koje manje utječu na okoliš. Također, Pravilnik je namijenjen i potencijalnim nositeljima znaka Prijatelj okoliša.

Predmetnim Pravilnikom ustanovljen je pravni temelj za dodjelu znaka Prijatelj okoliša.

Pravna osnova za izradu i donošenje ovog Pravilnika je članak 214. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15). Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestao bi važiti Pravilnik o znaku zaštite okoliša (Narodne novine, br. 70/08 i 81/11).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 12. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga, putem portala e-Savjetovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (11.07.2016.-11.08.2016.)

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/2015) u članku 13. je propisana obveza proizvođačima za označavanje ambalaže koju stavljaju na tržište, a oznake i uvjeti označavanja su određeni u Prilogu VI. Pravilnika. U točki 11. priloga VI. propisana je visina i širina bar-koda na ambalaži u sustavu povratne naknade i smještaj bar-koda na boci. Navedeni uvjeti su bili propisani zbog korištenja strojeva za očitavanje bar-kodova radi kontrole u sustavu povratne naknade. S obzirom da proizvođači i dalje imaju obvezu označavati ambalažu bar-kodovima, ali zbog mogućnosti nabave različitih vrsta strojeva za očitavanje bar-kodova nije nužno da veličina i smještaj bar-koda budu strogo propisani ovim Pravilnikom, iz priloga VI. se izbacuje točka 11.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 11. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (08.07.2016.-08.08.2016.)

Republika Hrvatska je ratificirala Stockholmsku konvenciju o postojanim organskih onečišćujućim tvarima u studenom 2006. godine Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ('Narodne novine-Međunarodni ugovori', broj 11/06), a stranka je Konvencije od 30. travnja 2007. godine ('Narodne novine-Međunarodni ugovori', broj 2/07) (u daljnjem tekstu: Konvencija). Provedba Zakona o potvrđivanju Konvencije u djelokrugu je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite okoliša, poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, zdravstva te gospodarstva, rada i poduzetništva.

Člankom 22. stavkom 3. Zakona opisan je postupak predlaganja, usvajanja i stupanja na snagu daljnjih dodataka Konvenciji. Republika Hrvatska nije u svojoj ispravi o ratifikaciji izjavila da će svaka izmjena i dopuna Dodataka A, B ili C stupiti na snagu nakon polaganja njezine isprave o ratifikaciji, prihvatu odobrenju ili pristupu u odnosu na istu sukladno članku 25. stavku 4. Konvencije.

Na redovnoj sedmoj konferenciji stranka Konvencije održanoj u svibnju 2015. godine usvojene su Odluke o uključivanju novih kemikalija/POPS-ova (polikloriranih naftalena, heksaklorobutadiena i pentaklorofenola i njegovih soli i estera) u Dodatke A i C Konvencije kako bi se ograničila uporaba i ispuštanje u okoliš na međunarodnoj razini.

Izmjene i dopune Dodataka A i C stupit će na snagu 15. prosinca 2016. godine za većinu stranaka Konvencije pa tako i Republiku Hrvatsku. Iz navedenoga slijedi, kako su navedene Izmjene i dopune obvezujuće za Republiku Hrvatsku te je predložena objava Prijedloga Uredbe o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima sukladno članku 30. stavku 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ('Narodne novine', broj 28/96).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 8. kolovoza 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (24.05.2016. - 24.06.2016.)

Pravni temelj za donošenje Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (u daljnjem tekstu: Program) sadržan je u odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011, 47/2014) čijom je odredbom dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode da donese navedeni Program.

Prijedlog razgraničenja države na nove zone i aglomeracije kao i popis lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (dalje u tekstu: Plan), koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013). Donošenjem Plana stvoreni su uvjeti za donošenje novih podzakonskih akata u području upravljanja kvalitetom zraka: Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih mjesta u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (»Narodne novine« broj 22/2014) te Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, broj 103/2014 i 117/2014), koji su preduvjet za uspostavu cjelovitog sustava praćenja i upravljanja kvalitetom zraka na teritoriju države i uspostavu državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.

Obzirom da je u tijeku postupak provođenja e-savjetovanja za Prijedlog Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka kojom će se ažurirati popis lokacija mjernih postaja državne mreže te utvrditi lokacije postojećih mjernih postaja dodavanjem postaja koje su izgrađene u razdoblju od 2014. do 2016. te utvrditi popis lokacija novih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama i novih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) koje se planiraju izgraditi u razdoblju do 31. prosinca 2019. koristeći sredstva strukturnih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost & Kohezija“ za razdoblje 2014.-2020., nužno je donijeti i izmjene i dopune Programa. Stupanjem na snagu Uredbe prestati će važiti Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 22/14).

Ovim se Programom utvrđuju onečišćujuće tvari (sumporov dioksid, dušikovi dioksidi i dušikovih oksidi, lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), benzen, prizemni ozon i prekursori ozona, teški metali, živa, benzo(a)piren i drugi policiklički aromatski ugljikovodici, organski ugljik i elementarni ugljik) koje će se pratiti na lokacijama mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske, kako je predloženo u Prijedlogu Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih mjesta u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka.

Ovim se Programom utvrđuje obujam onečišćujućih tvari koje će se pratiti na mjernim mjestima (postajama) u državnoj mreži kao i na postajama koje nisu u sustavu državne mreže (Velika Gorica, Pula-Fižela, Split-1, Kaštel Sućurac i Zagreb-Ksaverska cesta), ali čiji će se podaci koristiti za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. Program se sastoji od Programa A koji sadrži mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama uspostavljenim u aglomeracijama te Programa B koji sadrži mjerenja kvalitete zraka na mjernim postajama uspostavljenim u zonama. Programom je definirano i razdoblje u kojem je potrebno započeti mjerenja na postajama (mjernim mjestima) koje još nisu uspostavljene.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 24. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja 

 

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (23.05.2016. - 23.06.2016.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pristupilo je izmjenama i dopunama Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine, broj 144/2013) radi dodatnog usklađivanja nacionalnih propisa u odnosu na prenošenje članka 10. i Priloga V. Direktive 2009/147/EZ, sukladno kojima države članice potiču istraživanja i sve djelatnosti potrebne kao temelj za zaštitu populacije ptica, upravljanje njima i za njihovo korištenje, uz navođenje istraživanja i djelatnosti kojima je potrebno posvetiti posebnu pozornost.  Navedeno se ostvaruje dodavanjem novog članka o poticanju znanstvenog i stručnog rada u svrhu očuvanja, upravljanja i korištenja divljih vrsta koje se prirodno pojavljuju na teritoriju Republike Hrvatske, kao i svrhu njihove inventarizacije i praćenja stanja (monitoring), uz navođenje aktivnosti koje se posebno uzimaju u obzir u provedbi znanstvenog i stručnog rada koji se odnosi na ptice.

Pored navedenog, izmjenama i dopunama Pravilnika provodi se i dodatno usklađivanje s Dodatkom I. Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) i Prilogom II. Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, te se ispravljaju uočene pogreške i nedostaci.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 23. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (23.05.2016. - 23.06.2016.)

Ovom Uredbom pobliže se određuje zahtjev i kriteriji za procjenu utjecaja zahvata na okoliš, sadržaj studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u slučaju kada sadržaj studije nije određen uputom, način pojedinačnih ispitivanja i kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, način davanja ocjene; zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i način izdavanja te upute, obvezni sadržaj pismena koja se izdaju vezano za informiranje javnosti i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima: procjene utjecaja zahvata na okoliš, izradu smjernica za izradu studija utjecaja na okoliš, sadržaj elaborata iz članka 82. stavka 2. podstavka 3. Zakona, te druga pitanja s tim u vezi. Ovom Uredbom određuju se zahvati koji su u nadležnosti Ministarstva te nadležnog upravnog tijela u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 23. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (18.05.2016. - 18.06.2016.)

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima ('Narodne novine', broj 125/15) donesenim na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 94/13) propisana je obveza pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima te fizičkim osobama – građanima da prilikom stavljanja na tržište na području Republike Hrvatske novih ili rabljenih vozila plaćaju naknadu gospodarenja otpadnim vozilima u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedom navedenog pod obvezu plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima potpadaju i diplomatske misije i međunarodne organizacije koje na područje Republike Hrvatske stavljaju nova ili rabljena vozila.

Međutim imajući u vidu načelo reciprociteta (uzajamnosti) u međudržavnim odnosima prema kojem hrvatske diplomatske misije i međunarodne organizacije u drugim državama nisu obveznici plaćanja ove naknade, potrebno je izmijeniti važeći Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima na način da se diplomatske misije i međunarodne organizacije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj izuzmu od obveze plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 18. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ (16.05.2016. - 15.06.2016.)

Zakonom o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 utvrđuju se pravila za točno praćenje emisija ugljikova dioksida (CO2) i drugih relevantnih informacija o brodovima većim od 5 000 bruto tona (BT), koji dolaze u luke pod nadležnošću države članice, polaze iz tih luka ili se u njima nalaze te pravila za izvješćivanje o emisijama ugljikova dioksida i njihovu verifikaciju, radi promicanja smanjenja emisija CO2 iz pomorskog prometa na troškovno učinkovit način. Brodovi iznad 5 000 BT čine oko 55 % brodova koji pristaju u luke Unije i odgovorni su za oko 90 % povezanih emisija CO2. U Republici Hrvatskoj, članici Europske unije, nužno je osigurati direktnu provedbu Uredbi EU donošenjem Zakona o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenje emisija CO2 iz pomorskog prometa, izvješćivanje o njima i njihovu verifikaciju. Normativnim rješenjem odredila su se tijela nadležna za provedbu Uredbe EU br. 2015/757, zadaće nadležnih tijela, uloga i akreditacija verifikatora, inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (16.05.2016. - 16.06.2016.)

Izmjenama i dopunama Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (Narodne novine, broj 17/2015) pristupilo se zbog dodatnog usklađivanja popisa vrsta u Prilogu važeće Odluke s Prilogom V. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.07.1992.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom Vijeća 2013/17/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području okoliša zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.) (u daljnjem tekstu Direktiva 92/43/EEZ).

U skladu s navedenim, ovom Odlukom se mijenja prilog važeće Odluke na način da se u popis vrsta na koje se Odluka odnosi dodaju sljedeće zavičajne vrste: a) ribe: Alosa fallax (osim populacije u području ekološke mreže HR5000031 delta Neretve gdje je vrsta strogo zaštićena), Aspius aspius, Barbus barbus (osim populacija u rijekama Krki i Krupi te u dijelu toka rijeke Zrmanje koji se nalazi unutar Parka prirode Velebit gdje je vrsta strogo zaštićena), Barbus balcanicus, Barbus plebejus, Rutilus virgo, Pelecus cultratus, Hucho hucho i Thymallus thymallus b) pijavica: Hirudo medicinalis c) kopneni puž: Helix pomatia d) morski rak: Scyllarides latus e) papratnjače: Lycopodium annotinum L., Lycopodium clavatum L. i Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. F. P. Mart. f) mahovina: Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr., g) alge: Lithothamnium coralloides Crouan frat i Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin, i h) lišajeve: Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot., Cladonia ciliata Stirt., Cladonia mediterranea P.A.Duvign. & Abbayes, Cladonia portentosa (Dufour) Coem. te Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. Radi jasnoće i lakšeg postupanja, cijeli Prilog važeće Odluke zamjenjuje se novim Prilogom.

Održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta iz Priloga Nacrta prijedloga Odluke osigurava se mjerama upravljanja i zaštite divljih vrsta temeljem posebnih propisa iz područja lovstva te slatkovodnog ribarstva kao i planova gospodarenja donesenih na temelju posebnih propisa iz navedenih upravnih područja ili provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) za vrste koje nisu lovne ili ribolovne. Svako nadležno tijelo utvrđeno Odlukom vodi evidencije o korištenju zavičajnih divljih vrsta koje su predmet Odluke.

Obzirom da sadržaj izvješća iz točke IV. Odluke mora biti usklađen s formatom za izvješćivanje prema članku 12. Direktive 2009/147/EZ i članku 17. Direktive 92/43/EEZ, a kojeg donosi Europska komisija, potrebno je sadržaj izvješća u točki IV. Odluke dopuniti podacima o količini korištenja zavičajnih divljih vrsta (izmjena točke IV. dijela 1. koji se u točci 3. dopunjuje novom podtočkom h), te dijela 2. u kojem se dodaje nova točka 6.). Iz istog razloga, predlaže se i izmjena točke IV., dijela 1. točke 2. te dijela 2. točke 4. Odluke na način da se jasno propiše kakav kartografski prikaz rasprostranjenosti vrsta je potrebno dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, a da isti bude u skladu sa novim formatom za izvješćivanje Europske komisije za izvještajni period 2007.-2012.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 16. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (12.05.2016. - 12.06.2016.)

Sukladno članku 19. stavku 5. i članku 27. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011 i 47/2014) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom.

Prijedlog lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013).

Odredbe prijedloga ove Uredbe u skladu su s odredbama sljedećih direktiva Europske unije: - Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11.6.2008.), - Direktiva 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. koja se odnosi na arsen, kadmij, živu, nikal i policikličke aromatske ugljikovodike u zraku (SL L 23, 26.1.2005.).

Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije postojećih i novih mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 1/2014). Također određuju se lokacije novih postaja u Državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP).

Uredbom se također utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će se koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. Uredbom se također propisuje utvrđivanje gradsko-pozadinskih mjernih mjesta za mjerenje koncentracija lebdećih čestica PM2,5 radi određivanja pokazatelja prosječne izloženosti (PPI) i ostvarenja ciljanog smanjenja izloženosti na nacionalnoj razini u odnosu na isti. Kriteriji za odabir lokacija u zonama i aglomeracijama, mjerila za određivanje minimalnog broja mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku (prometna, industrijska, gradska, gradska pozadinska, ruralna pozadinska) te posebna klasifikacija za lokacija za mjerenje prizemnog ozon (gradska, prigradska, ruralna i ruralna pozadinska) određena su Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (Narodne novine, broj 3/2013).

Prijedlogom Uredbe ažurirat će se popis lokacija mjernih postaja državne mreže te utvrditi lokacije postojećih mjernih postaja dodavanjem postaja koje su izgrađene u razdoblju od 2014. do 2016. te utvrditi popis lokacija novih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama te novih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka prema Protokolu uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP) koje se planiraju izgraditi u razdoblju do 31. prosinca 2019. koristeći sredstva strukturnih fondova u okviru Operativnog programa 'Konkurentnost & Kohezija' za razdoblje 2014.-2020. Stupanjem na snagu Uredbe prestati će važiti Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine, br. 22/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 12. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Prijedlogu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja (10.05.2016. - 10.06.2016.)

Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja (u daljnjem tekstu: Protokol), jedan je od sedam pratećih protokola uz Konvenciju o zaštiti morskog okoliša i obalnoga područja Sredozemlja (u daljnjem tekstu: Barcelonska konvencija). Navedeni Protokol potpisan je 14. listopada 1994. godine u Madridu, Kraljevina Španjolska. Protokol predstavlja provedbu članka 7. Barcelonske konvencije kojim je propisano da će 'ugovorne stranke poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi spriječile, suzbile i u najvećoj mogućoj mjeri uklonile onečišćenje područja Sredozemnoga mora uzrokovano istraživanjem i iskorištavanjem epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja'.

S obzirom na postojeću eksploataciju ugljikovodika iz Jadrana od iznimne važnosti je pojačati mjere zaštite okoliša. Stoga smatramo da je potvrđivanje Protokola za zaštitu Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja od interesa za Republiku Hrvatsku. Potvrđivanjem Protokola, pored primjene mjera sprječavanja onečišćavanja, osigurava se međusobno informiranje ugovornih stranaka o poduzetim mjerama, postignutim rezultatima i eventualnim teškoćama u primjeni Protokola; omogućuje se međusobna pomoć kod iznenadnih događaja; osigurava se suradnja kod utvrđivanja odgovornosti i naknada za štete nastale iz aktivnosti eksploatacije nafte i plina; utvrđuju se obveze za uklanjanje postrojenja nakon prestanka njihova korištenja.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 10. lipnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

24.05.2016. - INFORMACIJA o javnom izlaganju

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u sklopu savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja uslijed istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja organizira javno izlaganje.  
 
Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 2. lipnja 2016. godine s početkom u 13:00 sati u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, dvorana na III. katu. 

Predmetni Nacrt prijedloga iskaza s tezama o sadržaju propisa objavljen je na portalu 'e-Savjetovanja'.

 

Prijedlog Trećeg izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2013. - prosinac 2014. godine (25.04.2016. - 25.05.2016.)

Republika Hrvatska stranka je Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima od 30. travnja 2007. godine (Narodne novine - Međunarodni ugovori 2/2007). Sukladno obvezi Konvencije Nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima prihvaćen je od strane Vlade Republike Hrvatske u prosincu 2008. godine (Narodne novine, broj 145/2008).

Nadležnost nad kontrolom, proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uporabom tvari koje su predmet Konvencije u nadležnosti je nekoliko ministarstava.
Sukladno Odluci o prihvaćanju Nacionalnog plana imenovani su predstavnici nadležnih tijela  za praćenje provedbe Nacionalnog plana za provedbu. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao nacionalna kontakt točka u suradnji s ostalim nadležnim tijelima izradilo je Prijedlog trećeg izvješća o provedbi Stocholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja 2013.- prosinca 2014. godine.

U Izvješću su prikazane promjene u odnosu na Prvo i Drugo izvješće:

 1. u zakonodavnom okviru,
 2. ispunjavanje obveza, odnosno inventaru opreme koja sadrži polikloriranih bifenila (PCB) u postojećim zatvorenim sustavima (transformatori i kondenzatori) sukladno  Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilila i polikloriranim terfenilima (Narodne novine, broj 103/14),
 3. prikazan je monitoring/praćenje stanja svih sastavnica okoliša, ostataka u proizvodima biljnog podrijetla, ostataka u ljudskom mlijeku dojilja,
 4. također su navedeni zaključci uz planove za sljedeće dvogodišnje razdoblje.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 25. svibnja 2016. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka za izmjene i/ili dopune Zakona o zaštiti zraka (18.04.2016. - 18.05.2016.)

Hrvatski sabor donio je Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14) kojim se određuju nadležnost i odgovornost za zaštitu zraka i ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama, planski dokumenti, praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka, mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, izvještavanje o kvaliteti zraka i razmjeni podataka, djelatnost praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak, tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, praćenje emisija stakleničkih plinova i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, informacijski sustav zaštite zraka, financiranje zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, upravni i inspekcijski nadzor.

Europska komisija usvojila je 28. kolovoza 2015. Direktivu 2015/1480 o izmjeni određenih priloga direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za referentne metode, validaciju podataka i lokaciju točaka uzorkovanja za ocjenjivanje kvalitete zraka, a koja Direktiva definira referentne metode mjerenja kvalitete zraka u svrhu procjenjivanja razina onečišćenosti uvodeći najnovija izdanja normi, pojašnjava način priznavanja tipskih odobrenja kojima se dokazuje da oprema zadovoljava zahtjeve referentnih metoda koja su izdana u drugim državama članicama Europske unije, usklađuje ciljeve kvalitete podataka sa zahtjevima normi, pojašnjava ulogu i zadatke Nacionalnih referentnih laboratorija u cilju osiguranja kvalitete procjenjivanja kvalitete zraka – validaciju podataka, uklanja nejasnoće vezano uz kriterije za odabir lokacija mjernih mjesta i dokumentaciju mjernih mjesta, uvodi zahtjeve za procjenjivanje prizemnog ozona koji uzimaju u obzir nacionalne uvjete.

Predmetnu Direktivu potrebno je prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka sadržavat će izmjene i dopune članaka kojima se stvara pravni okvir za prijenos Direktive Vijeća (EU) 2015/652 od 20. travnja 2015. o utvrđivanju metoda izračuna i zahtjeva u vezi s izvješćivanjem u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva te Direktive (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora kroz podzakonske akte. Također, tijekom provedbe Zakona i provedbenih propisa donesenih temeljem njega uočene su određene nejasnoće i nepreciznosti u proteklom razdoblju primjene Zakona i podzakonskih akata, te se Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka iste planiraju otkloniti u cilju učinkovitije primjene.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 18. svibnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2015. godinu (07.04.2016. - 06.05.2016.)

Prijedlogom odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama određuje se naknada u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijske jedinice stakleničkih plinova u prethodnoj 2015. godini. Naknada za operatere malih postrojenja utvrđuje se sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ('Narodne novine', broj 69/2012, 154/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 6. svibnja 2016. godine uključiti u savjetovanje o Prijedlogu odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o termičkoj obradi otpada (05.04.2016. - 05.05.2016.)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti rada, uvjeti za početak i prekid rada postrojenja za termičku obradu otpada, spaljivanje i suspaljivanje, način ulazne kontrole otpada, način zaštite zraka, tla i voda te način gospodarenja ostatnim otpadom u postrojenju za spaljivanje i suspaljivanje otpada i termičku obradu otpada. Pravilnik se odnosi na sva postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje krutog ili tekućeg otpada uključujući postrojenja u kojima se primjenjuju postupci kao što su piroliza, uplinjavanje ili plazma proces i postrojenja u kojima se primjenjuju i ostali postupci termičke obrade otpada definirani u najboljim raspoloživim tehnikama.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 5. svibnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (05.04.2016. - 05.05.2016.)

Ovom Uredbom uređuju se zahtjevi i kriteriji za provedbu ocjene o potrebi strateške procjene i strateške procjene; određuju okviri za zahvate u strategijama, planovima i programima koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, način pojedinačnih ispitivanja, kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja izmjena i/ili dopuna strategija, planova ili programa na okoliš u postupku ocjene i način provedbe postupka ocjene, način provedbe postupka strateške procjene, obvezni sadržaj i način izrade strateške studije te postupak u svezi s tim, obvezni sadržaj mišljenja i drugih akata u tom postupku, rokovi u tom postupku, obvezni sadržaj izvješća o načinu na koji su u strategiju, plan ili program integrirani uvjeti zaštite okoliša utvrđeni strateškom procjenom, način praćenja stanja okoliša glede značajnih utjecaja strategije, plana i programa prilikom njihove provedbe, način provjere provedbe mjera zaštite okoliša koje su postale sadržajem strategija, plana ili programa, postupak imenovanja i opoziva povjerenstva za stratešku procjenu, obvezni sastav, način rada, obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje povjerenstva za stratešku procjenu te druga pitanja s tim u vezi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 5. svibnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 od 29.04.2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o Zakon o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se do 15. travnja 2016. uključiti u savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja.

 

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu (08.03.2016. - 23.03.2016.)

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“ br. 90/11) kojim se uvodi metoda procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak. U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“ br. 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Opći cilj procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti.

Posebni ciljevi procjene učinaka propisa su:

 • poticanje suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva,
 • jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa,
 • doprinos razvoju savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupcima izrade i predlaganja propisa,
 • doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna.

Slijedom obveza koje proizlaze iz Zakona o procjeni učinaka propisa i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa, te u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

Zainteresirana javnost mogla je svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog plana dostaviti u razdoblju od 8. do 23. ožujka 2016. godine.

Prijedlog plana normativnih aktivnosti

 

Prijedlog Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (24.02.2016. - 24.03.2016.)

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 110/2007) Vlada Republike Hrvatske donijela je važeću Uredbu o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (Narodne novine, broj 5/2011) koja je hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti uskladila sa odredbama Direktive 2009/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o drugoj fazi povrata benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila na benzinskim postajama (SL L 285, 31.10.2009.).

U listopadu 2014. godine na snagu je stupila Direktiva Komisije 2014/99/EU od 21. listopada 2014. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2009/126/EZ o fazi II. rekuperacije benzinskih para tijekom punjenja motornih vozila gorivom na benzinskim postajama i čije se odredbe moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 12. svibnja 2016. godine. S obzirom da je u međuvremenu također donešen i novi Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 i 78/15), stečeni su uvjeti za donošenje nove predmetne Uredbe.

Pravna osnova za prijedlog nove Uredbe o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama je članak 61. stavak 6. Zakona o zaštiti okoliša. Uredbom se u potpunosti prenose odredbe Direktive 2009/126/EZ i Direktive 2014/99/EU.

Izvornom Direktivom 2009/126/EZ predviđene su tehničke prilagodbe njezinih članaka radi osiguravanja usklađenosti s relevantnim normama koje izrađuje Europski odbor za normizaciju (CEN). S obzirom da je CEN stavio na raspolaganje norme EN 16321-1:2013 i EN 16321-2:2013 (normom EN 16321-1:2013 određuju se metode ispitivanja za homologaciju tipa sustava rekuperacije benzinskih para za uporabu na benzinskim postajama, a normom EN 16321-2:2013 određuju se ispitne metode za uporabu na benzinskim postajama radi provjere takvih sustava za regeneraciju pare), odredbama Direktive Komisije 2014/99/EU osigurava se usklađenost s navedenim normama i njihovo prenošenje u zakonodavstvo članica EU te osiguravanje same provedbe novih normi.

Cilj prijedloga nove Uredbe je osim prenošenja u nacionalno zakonodavstvo odredbi nove Direktive 2014/99/EU i tehničko usklađivanje sa istima (uvođenje navedenih normi u propis), također i propisivanje nadležnosti za provođenje ispitivanja učinkovitosti sustava za povrat benzinskih para tijekom rada na benzinskoj postaji. Predviđeno je da će ispitivanja prema normi HRN EN 16321-2:2013 provoditi neovisna Inspekcijska tijela akreditirana po normi HRN EN 17020 tipa A.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 24. veljače do 24. ožujka 2016. godine.

 

Prijedlog Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (uključuje Odluke usvojene 2009.-2013. godine) (24.02.2016.-25.03.2016.)

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima donesena je u svibnju 2001. godine u okviru Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) s ciljem smanjenja ili sprečavanja ispuštanja ovih tvari u okoliš.

Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ('NN-MU', broj 11/2006) Republika Hrvatska postala je stranka Stockholmske konvencije 30. travnja 2007. godine.

Stokholmska konvencija se prvotno odnosila na uklanjanje, ograničavanje i nenamjernu proizvodnju 12 postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs), no nakon prihvaćanja Odluka o izmjenama i dopunama Dodataka A, B i C 2009., 2011. i 2013. godine na četvrtoj, petoj i šestoj Konferenciji stranaka (COP-4, COP-5 i COP-6) u tekst Stockholmske konvencije uključeno je dodatnih 11 POPs-ova (alfa i beta heksaklorocikloheksan, klordekon, heksabromodifenil, lindan, pentaklorbenzen, perfluorooktansulfonska kiselina (PFOS) i njezine soli i perfluoroktan sulfonil fluorid (PFOSF), tetra bromodifenil eter i pentabromo difenileter, tehnički endosulfan i heksabromociklododekan (HBCD)).

Temeljem članka 7. Stockholmske konvencije Republika Hrvatska je izradila prvi Nacionalni plan za provedbu Stockholmske konvencije (NIP) koji je uključivao prvih 12 POPs-ova, koji je prihvaćen od strane Vlade Republike Hrvatske Odlukom o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ('Narodne novine', broj 145/2008).

Navedene odluke objavljene su u službenom glasilu Republike Hrvatske putem Uredbe o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima ('NN-MU', broj 8/15).

Usvajanjem prethodno navedenih Izmjena i dopuna teksta Stockholmske konvencije o uključivanju dodatnih 11 novih POPs-ova Republika Hrvatska pristupila je obvezi izrade revidiranog/drugog NIP-a.
Temeljem navedenog, izrađen je i Prijedlog drugog NIP-a koji predstavlja ispunjenje obveza Stockholmske konvencije koje je Republika Hrvatska stranka.

Prijedlogom Drugog NIP-a prikazani su:

 • Ciljevi i zahtjevi Stockholmske konvencije
 • Mehanizam procesa revizije NIP-a
 • Osnovne informacije o državi
 • Institucionalni, politički i regulatorni okvir (podjela nadležnosti)
 • Ocjena sadašnjeg stanja u Republici Hrvatskoj Prikaz rezultata inventarizacije starih i tzv. 'novih' POPs-ova (prošla, sadašnja proizvodnja, uporaba i stanje zaliha)
 • Temeljna politika i ciljevi NIP-a
 • Opis predloženih mjera i aktivnosti na temelju rezultata inventarizacije  koje je potrebno provesti u cilju ispunjenja obveza Stockholmske konvencije uz nositelje provedbe pojedinih aktivnosti, vremenski plan i procijenjena financijska sredstva za provedbu istih

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga Drugog nacionalnog plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 24. veljače do 25. ožujka 2016. godine.

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu (09.11.2015. - 09.12.2015.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2016. godinu je članak 25. stavak 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva  (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014, 56/2015) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju dobavljači koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili koriste za vlastite potrebe.

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

Prijedlogom Programa se propisuje:

 • način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama,
 • broj i učestalost uzimanja uzoraka i lokacije uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama po dobavljačima,
 • način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima,
 • broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima,
 • laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva i izvješćivanje o rezultatima.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 9. studenog do 9. prosinca 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o registru gospodarenja posebnim kategorijama otpada (03.11.2015. - 04.12.2015.)

Pravilnikom registru gospodarenja posebnim kategorijama otpada propisuje se oblik, sadržaj, način vođenja i prijave podataka u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Odredbe ovog Pravilnika utvrđuju također subjekte upisa u Registar, dostupnost podataka, rokove i način obavještavanja javnosti te zaštitu i čuvanje podataka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 3. studenog do 4. prosinca 2015. godine.

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu (17.09.2015. - 01.10.2015.)

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine' br. 90/11) kojim se uvodi metoda procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak. U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa ('Narodne novine' br. 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Opći cilj procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa, a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći stupanj ekonomičnosti i svrhovitosti.

Posebni ciljevi procjene učinaka propisa su:

 • poticanje suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva,
 • jačanje transparentnosti predlaganja propisa uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti pri odlučivanju o potrebi donošenja propisa,
 • doprinos razvoju savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u postupcima izrade i predlaganja propisa,
 • doprinos učinkovitom korištenju sredstava državnog proračuna.

Slijedom obveza koje proizlaze iz Zakona o procjeni učinaka propisa i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa, te u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

Zainteresirana javnost mogla je svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog plana dostaviti na e-mail adresu: natasa.kacic-bartulovic@mzoip.hr u razdoblju od 17. rujna do 1. listopada 2015.

INFORMACIJA o izradi

Prijedlog plana normativnih aktivnosti

 

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao du

Pravna osnova za donošenje Uredbe o izmjenama  i dopunama uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid, je članak 17. stavak 1. a u vezi s člankom 16. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost („Narodne novine“, brojevi 107/2003 i 144/2012).

Prijedlogom Uredbe o izmjenama i dopunama se mijenjaju vrijednosti pragova ispuštanja za SO2 - umjesto dosadašnjih 100 podignuta na 3.000 kg godišnje, odnosno za NO2 - umjesto 30 novim Pravilnikom podignuta na 600 kg godišnje u Uredbi o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid.

Također u postojećoj Uredbi dodaje se izmjene vrijednosti jediničnih naknada za jednu tonu emisije SO2 ili NO2 za koju bi iznos bio 0,00 kuna. Izmjenama i dopunama definira se  način donošenja rješenja i provođenja postupka za donošenje konačnog obračuna jedinične naknade.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 9. rujna do 8. listopada 2015. godine.

 

Prijedlog pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (31.08.2015. - 30.09.2015.)

Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest propisuju se cilj sustava gospodarenja građevnim otpadom, obveze proizvođača građevnog proizvoda, način označavanja građevnog proizvoda i ambalaže, uvjeti gospodarenja građevnim otpadom, obvezno postupanje posjednika građevnog otpada, obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o građevnom otpadu te cilj sustava gospodarenja azbestnim otpadom, obveze proizvođača proizvoda koji sadrži azbest, obvezno postupanje posjednika azbestnog otpada, postupci gospodarenja azbestnim otpadom, zahtjevi u pogledu skladištenja i prijevoza azbestnog otpada, uvjeti za tehnološki proces miješanja azbestnog otpada, obveze vođenja evidencija i izvješćivanja o azbestnom otpadu, obveze jedinice lokalne samouprave, obveze osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem i iznimka od obveze predaje izvješća o ispitivanju svojstava otpada i deklaracije o svojstvima otpada.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 31. kolovoza do 30. rujna 2015. godine.

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (28.08.2015. - 28.09.2015.)

Ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Uredbe se između ostaloga pobliže definira uvjeti za izdavanje suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća, obvezni sadržaj i način davanja suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća, način podnošenja zahtjeva na Politiku sprječavanja velikih nesreća i rokove s tim u vezi, posebne obveze operatera u poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća u slučaju značajne promjene u području postrojenja u slučaju velike nesreće kao i usklađivanje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 78/15), te druga pitanja s tim u vezi.

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koja uključuje opasne tvari odnosi se na pravne i fizičke osobe - obrtnike koji obavljaju djelatnost s opasnim tvarima koje mogu izazvati veliku nesreću, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te jedinice lokalne i regionalne samouprave te svu zainteresiranu stručnu zajednicu i javnost.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 28. kolovoza do 28. rujna 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom (04.08.2015. - 04.09.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom definirana je sukladno članku 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13).  Osnovna svrha donošenja  Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom  je detaljnije objašnjenje  teksta pojedinih  članaka i olakšavanje provedbi odredbi postojećeg Pravilnika o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 23/14 i 51/14).

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom uključuje slijedeće izmjene postojećeg Pravilnika o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 23/14 i 51/14):

 • Određivanje postupka gospodarenja otpadom,
 • Uvođenje iznimke u vezi uvjeta skladišta proizvođača otpada,
 • Način određivanje postupka gospodarenja otpadom,
 • Popis vrsta otpada za čiju energetsku oporabu ne treba dozvola već se obavljaju  temeljem upisa u odgovarajući očevidnik,
 • Izmjena uvjeta u vezi obavljanja postupka trgovanja otpadom na malo,
 • Izmjena Elaborata o gospodarenja otpadom i broja primjeraka Elaborata,
 • Izmjena Upute za ispunjavanje obrasca dozvole sukladno izmjenama u Elaboratu,
 • Izmjena obrasca Pratećeg lista,
 • Izmjena obrasca očevidnika o nastanku i tijeku otpada.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 4. kolovoza do 4. rujna 2015. godine.

 

Prijedlog pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (03.08.2015. - 03.09.2015.)

Pravna osnova za donošenje Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU kojim Ministar zaštite okoliša i prirode propisuje zadatke i obveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU je članak 120. stavak 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/2011 i 47/2014).

Prijedlogom Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU pobliže se propisuju zadaće Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i ostalih sudionika u procesu prikupljanja i dostave podataka radi uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka vezano uz način, rokove, sadržaj i format podataka.

U odnosu na prethodni Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13), dodan je članak 10. koji dodatno propisuje obavezu dostave podataka/informacija o akcijskom planu za prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti sa mjernih mjesta određenih propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Naime, tijekom razdoblja primjene prethodnog pravilnika uočeno je da je nedostatno bio definiran protokol prikupljanja podataka za potrebe izvješćivanja prema Odluci Komisije 2011/850/EU.

Informacije o akcijskim planovima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

U međuvremenu je ujedno i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN, br. 72/15) umjesto postojeće Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode osnovana nova Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN, br. 57/13).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 3. kolovoza do 3. rujna 2015. godine.

 

Prijedlog uredbe o gospodarenju otpadnim vozilima (31.07.2015. - 30.08.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim vozilima definirana je sukladno članku 53. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13). Ovom se Uredbom propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanih ciljeva u vezi gospodarenja otpadnim vozilima i način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na proizvođače vozila koji izvršavaju obvezu postizanja cilja gospodarenja otpadnim vozilima, propisanog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadnim vozilima, uplatom naknade gospodarenja u korist Fonda. Sukladno ovom prijedlogu Uredbe obveznik plaćanja naknade gospodarenja otpadnim vozilima je proizvođač vozila odnosno osoba koja neovisno o načinu prodaje proizvodi i/ili na profesionalnoj osnovi uvozi i stavlja vozila na tržište na području Republike Hrvatske. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima izračunava se i ovisi o količini vozila koje proizvođač stavlja na tržište na području Republike Hrvatske.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 31. srpnja do 30. kolovoza 2015. godine.

 

Prijedlog pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (31.07.2015. - 30.08.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima definirana je sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13).

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima u cilju sprječavanja nastajanja otpada od vozila, osiguranja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova kako bi se smanjilo zbrinjavanje otpada i unaprijedilo djelovanje na okoliš svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus vozila, a posebice subjekata neposredno uključenih u obradu otpadnih vozila.

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, način izdavanja potvrde o preuzimanju i obrađivanju otpadnog vozila, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 31. srpnja do 30. kolovoza 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Konačnim prijedlogom Zakona (24.07.2015. - 23.08.2015.)

Trenutno je problematika stranih vrsta djelomično uređena odredbama Zakona o zaštiti prirode ('Narodne novine', broj 80/2013), no zbog stupanja na snagu 1. siječnja 2015. godine Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014.) bilo je potrebno navedenu problematiku zbog njenog opsega i specifičnosti izdvojiti iz postojećeg Zakona o zaštiti prirode u zasebni zakon. Ovim Zakonom će se stoga: urediti pravni okvir vezano uz stavljanje na tržište, uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje u prirodu stranih vrsta, urediti pitanje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta, utvrditi strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj te s time povezana ograničenja i kontrole, kao i definirati detaljan sustav upravljanja invazivnim stranim vrstama u Republici Hrvatskoj. Utvrdit će se nadležna tijela i njihove zadaće, uključujući i nadležna inspekcijska tijela te njihovo postupanje prilikom službenih kontrola, osigurat će se pravni okvir za učinkovitu međuresornu suradnju te propisati adekvatne prekršajne odredbe. Nadalje, ovim Zakonom će se omogućiti i primjena odredbi Uredbe (EU) br. 1143/2014 te pripadajućih provedbenih akata Europske komisije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 24. srpnja do 23. kolovoza 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži (23.07.2015. - 23.08.2015.)

Izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013) pristupilo se prvenstveno zbog potrebe usklađivanja Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) sa zaključcima Biogeografskog seminara za Republiku Hrvatsku koje je Europska komisija dostavila Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u prosincu 2014. godine.

Biogeografski seminar održan je 29. i 30. rujna 2014. godine u Zagrebu u svrhu vrednovanja POVS područja od strane Europske komisije, odnosno Europskog tematskog centra za biološku raznolikost (European Topic Centre on Biological Diversity), a zaključci su rezultat pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije o dostatnosti izdvojenih područja ekološke mreže (POVS) značajnih za očuvanje prirodnih stanišnih tipova iz Priloga I. te divljih vrsta iz Priloga II. Direktive o staništima. Zaključci Biogeografskog seminara obvezujući su za Republiku Hrvatsku, te su priloženi obrazloženju Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o ekološkoj mreži postojeći prilozi I.-V. zamjenjuju se novim prilozima I.-V. Prilozi I.-IV. objavljuju se u 'Narodnim novinama', dok se Prilog V. ne objavljuje u 'Narodnim novinama', a pohranjuje se u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 23. srpnja do 23. kolovoza 2015. godine.

Prijedlog pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (13.07.2015. - 12.08.2015.)

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada propisuje kategorije odlagališta otpada, postupke i druge uvjete za odlaganje otpada, postupke i druge uvjete za prihvat otpada u podzemna odlagališta otpada, granične vrijednosti emisija u okoliš kod odlaganja otpada, uvjete i mjere u vezi s planiranjem, gradnjom, radom i zatvaranjem odlagališta i postupanjem nakon njihova zatvaranja.

Ciljevi ovog Pravilnika su da se u čitavom razdoblju trajanja odlagališta smanje štetni utjecaji na okoliš, osobito onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, uključujući efekt stakleničkih plinova i smanjenje rizika za ljudsko zdravlje do kojeg bi moglo doći uslijed odlaganja otpada i vijeka trajanja odlagališta.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 13. srpnja do 12. kolovoza 2015. godine.

Nacrt prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (07.07.2015. - 07.08.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima definirana je sukladno članku 53. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13). Ovom se Uredbom propisuje način izvršenja obveze postizanja propisanog cilja za prijenosne baterije i akumulatore i način izračuna naknade gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 7. srpnja do 7. kolovoza 2015. godine.

Nacrt prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (07.07.2015. - 07.08.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom definirana je sukladno članku 53. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13). Ovom se Uredbom propisuje način izvršenja obveza postizanja propisanih ciljeva u vezi gospodarenja ambalažnim otpadom, način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom, iznos povratne naknade, način izračuna troškova za povratnu naknadu.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 7. srpnja do 7. kolovoza 2015. godine.

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s konačnim prijedlogom Zakona (03.07.2015. - 02.08.2015.)

Izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode pristupilo se radi dorade odredbi koje se odnose na:

 • opće odredbe Zakona i značenje pojmova koji se koriste u Zakonu,
 • planiranje i organizaciju zaštite prirode,
 • osnivanje i djelatnost u području zaštite prirode Hrvatske agencije za okoliš i prirodu,
 • postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • očuvanje i upravljanje ekološkom mrežom,
 • opće mjere očuvanja divljih vrsta i korištenje divljih vrsta,
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima,
 • proglašenje zaštićenih područja i prestanak zaštite,
 • mjere stroge zaštite vrsta,
 • postupovne odredbe,
 • koncesije i koncesijska odobrenja,
 • praćenje stanja,
 • financiranje zaštite prirode,
 • upravni nadzor,
 • neposredni nadzor u zaštićenim područjima,
 • prekršajne odredbe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 3. srpnja do 2. kolovoza 2015. godine.

Prijedlog pravilnika o gospodarenju otpadnim tekstilom i obućom (03.07.2015. - 02.08.2015.)

Pravilnikom o gospodarenju otpadnim tekstilom i obućom propisuju se postupci gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom, uvjeti gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom, vrste otpadnog tekstila i obuće, zahtjevi u pogledu sakupljanja otpadnog tekstila i obuće, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača tekstila i obuće, način obveznog postupanja posjednika otpadnog tekstila i obuće te druga pitanja u svezi tekstila i obuće i otpadnog tekstila i obuće u svrhu uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpadnog tekstila i obuće.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 3. srpnja do 2. kolovoza 2015. godine.

Prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s konačnim prijedlogom Zakona (18.06.2015. - 18.07.2015.)

Ovim se Zakonom potvrđuje Izmjena iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Izmjenom iz Dohe utvrđuju se obveze ublažavanja za drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola za države navedene u Prilogu B Protokolu. Uz to, njome su načinjene daljnje izmjene teksta Protokola koje će se provoditi u drugom obvezujućem razdoblju. Većinom tih izmjena samo se omogućuje provedba novih obveza ublažavanja, no nekim se odredbama donose i promjene u vezi s materijalnim obvezama. One se odnose na uključivanje novog plina – dušikova trifluorida (NF3), dvije odredbe u vezi s ambicijom obveza stranaka za drugo obvezujuće razdoblje (takozvani „mehanizam ambicija”) i novi članak 3. stavak 7.b.

Službeno stupanje na snagu Izmjene iz Dohe predstavlja važan cilj Europske unije. Za to je potrebno da 144 od 192 stranke Kyotskog protokola, uključujući Europsku uniju i njezine države članice, polože svoje isprave o ratifikaciji. U skladu sa zajedničkom praksom, nakon postupaka ratifikacije Europska unija i njezine države članice istodobno će položiti svoje isprave o ratifikaciji kako bi se omogućilo istovremeno stupanje na snagu svih njih. To se treba dogoditi prije Konferencije o promjeni klime u Parizu krajem 2015. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 18. lipnja do 18. srpnja 2015. godine.

Prijedlog odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (17.06.2015. - 17.07.2015.)

Pravna osnova za izradu Odluke o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima određenja je u članku 183. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13). Cilj ove Odluke je racionalizacija sustava gospodarenja otpadnim uljima temeljem prethodnih provedenih analiza i usklađivanja, a odnosi se na dio sustava vezano za naknade koje su propisane u cilju održivosti i financiranja rada sustava gospodarenja otpadnim uljima.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 17. lipnja do 17. srpnja 2015. godine.

 

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske (10.06.2015. - 08.07.2015.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordinira izradu Nacrta Strategije u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave te ostalim relevantnim dionicima. Ova Strategija se donosi temeljem članka 10. i 11. Zakona o zaštiti prirode ('Narodne novine', broj 80/2013), a njen cilj je očuvati raznolikost žive prirode i osigurati njenu obnovu na području Republike Hrvatske, te održavati funkcionalne ekosustave i omogućiti dugoročni održivi razvitak. Cilj Strategije je i osigurati osnovne informacije o prirodi, podići svijest o važnosti zaštite prirode i pokrenuti promjene koje će kroz odgovarajuće mjere doprinijeti njenom uspješnom provođenju. 

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta strategije i akcijskog plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 10. lipnja do 8. srpnja 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (03.06.2015. - 03.07.2015.)

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i cilj gospodarenja otpadnim baterijama i akumulatorima, zahtjevi u pogledu odvojenog sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora, obveze vođenja evidencija, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, zahtjeve u pogledu baterija i akumulatora koje su proizvod, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora, način i uvijete označavanja baterija i akumulatora i ambalaže, vrste proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada i način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 3. lipnja do 3. srpnja 2015. godine.

Prijedlog Odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2014. godinu (29.05.2015. - 29.06.2015.)

Prijedlogom odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama određuje se naknada u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijske jedinice stakleničkih plinova u prethodnoj 2014. godini. Naknada za operatere malih postrojenja utvrđuje se sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ('Narodne novine', broj 69/2012, 154/14).
Sukladno navedenom Prijedlogu odluke određuje se jedinična naknada na emisije stakleničkih plinova za 2014. godinu u iznosu od 45,40 kn/t CO2eq.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 29. svibnja do 29. lipnja 2015. godine.

Nacrt nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. – 2017. godine s pogledom do 2020. godine (18.05.2015. - 18.06.2015.)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 30/2009) definira mjeru za uvođenje održivosti u javnu nabavu na način da se potakne najbolji odabir zelenih proizvoda s obzirom na najbolju vrijednost za određeni iznos uključujući aspekte zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Stoga je izrađen Nacrt nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015.g. – 2017. godine s pogledom do 2020. godine, koji definira mjere i zelena mjerila za javnu nabavu.    

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta nacionalnog akcijskog plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 18. svibnja do 18. lipnja 2015. godine.

Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, s Konačnim prijedlogom Zakona (15.05.2015. - 15.06.2015.)

Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, uspostavit će se nadležna tijela i utvrditi zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006. Isto tako propisat će se upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, s Konačnim prijedlogom zakona, davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 15. svibnja do 15. lipnja 2015. godine.

 

Prijedlog naputka o glomaznom otpadu (15.05.2015. - 15.06.2015.)

Pravna osnova za izradu nacrta definirana je člankom 29. stavkom 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13). Nacrt ovog Naputka predlaže popis otpadnih vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga naputka o glomaznom otpadu davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 15. svibnja do 15. lipnja 2015. godine.

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o katalogu otpada (15.05.2015. - 15.06.2015.)

Pravna osnova za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o Katalogu otpada definirana je sukladno članku 12. stavku 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13).
Ovim Pravilnikom propisuje se Katalog otpada, kategorizacija za prekogranični promet otpadom i količina određenog otpada koja se smatra neznatnom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o katalogu otpada davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem portala e-Savjetovanja u razdoblju od 15. svibnja do 15. lipnja 2015. godine.

 

Prijedlog Odluke o područjima sakupljanja ambalažnog otpada (22.04.2015. - 22.05.2015.)

Ovim se prijedlogom na teritoriju Republike Hrvatske određuju područja sakupljanja ambalažnog otpada od pet regionalnih cjelina. Područja su određena temeljem analize i prijedloga Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, KLASA: 351-04/14-09/26, URBROJ: 563-14-1/249-14-1 od 3. prosinca 2014. godine. Za navedena područja sakupljanja Fond se obvezuje raspisati javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja ambalažnog otpada, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Pravilniku o ambalaži i ambalažnim otpadom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi isključivo putem Obrasca u razdoblju od 22. travnja do 22. svibnja 2015. godine

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (20.04.2015. - 20.05.2015.)

Pravna osnova za izradu Pravilnika određena je u članku 53. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13). Cilj donošenja Pravilnika je uređenje načina gospodarenja ambalažom i ambalažnim otpadom kako bi se spriječio ili smanjio njihov utjecaj na okoliš te dodatno usklađenje s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31. 12. 1994.) koja je posljednji puta izmijenjena Direktivom Komisije 2013/2/EU od 7. veljače 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 37, 8. 2. 2013.) te sljedećim odlukama Komisije: Odlukom Komisije 2005/270/EZ (SL L 86, 5. 4. 2005.), Odlukom Komisije 97/129/EZ (SL L 50, 20. 2. 1997.), Odlukom Komisije 2001/524/EZ (SL L 190, 12. 7. 2001.), Odlukom Komisije 2001/171/EZ (SL L 62, 2. 3. 2001.), Odlukom Komisije 2009/292/EZ (SL L 79, 25. 3. 2009.) i Odlukom Komisije 97/622/EZ (SL L 256, 19.9.1997).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (11.04.2015. - 11.05.2015.)

Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13 i 153/13), donesen je u lipnju 2013. i stupio je na snagu 6. srpnja 2013. godine, te uređuje načela zaštite okoliša i održivog razvitka, zaštitu sastavnica okoliša i zaštitu okoliša od utjecaja opterećenja, subjekte zaštite okoliša, dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, instrumente zaštite okoliša, praćenje stanja u okolišu, informacijski sustav, osiguranje pristupa informacijama o okolišu, sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, osiguranje prava na pristup pravosuđu, odgovornost za štetu, financiranje i instrumente opće politike zaštite okoliša, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona. Ovim Zakonom izvršeno je daljnje usklađivanje s velikim brojem propisa Europske unije, te je postignuta usklađenost sa tadašnjim direktivama Europske unije.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša ispraviti će se nedostaci u prijenosu pravne stečevine tj. nekih odredbi Direktive 2011/92/EU i 2001/42/EC. Izmjene se očekuju u dijelu koji se odnosi na: pojašnjenje pojedinih izričaja navedenih u postojećem zakonu, dodatno će se utvrditi postupci vezano za izuzeća u procjeni utjecaja na okoliš, doradit će se dijelovi postupka procjene utjecaja na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka određivanja sadržaja studije u svrhu jasnijeg definiranja tijeka postupka, uključujući i informiranje i sudjelovanje javnosti odnosno pristup pravosuđu. Dodatno će se pojasniti kriteriji za utvrđivanje strategija, planova i programa koji podliježu strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Vezano za usklađivanje s novom Direktivom 2012/18/EU o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (tzv. Seveso III Direktiva) izmjene se odnose na popise opasnih tvari te informiranje i sudjelovanje javnosti u postupcima i aktivnostima koji se odnose na sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Dodatno će se predmetnim Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša isti, terminološki uskladiti sa Zakonom o zaštiti zraka. 

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 11. travnja do 11. svibnja 2015. godine.

PRIJEDLOG ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša 

INFORMACIJA o izradi  

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje 

Nacrt prijedloga Zakona  

17.06.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih članica i Islanda o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokol

Ustavna osnova za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, sadržana je u članku 140. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 - pročišćeni tekst i 572014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Sporazum s Islandom utvrđuje uvjete za sudjelovanje Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda. Njime se ne utvrđuju nikakve obveze Europske unije ili njezinih država članica.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogle su se uputiti putem Obrasca u razdoblju od 11. travnja do 11. svibnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prethodna procjena

Nacrt prijedloga Zakona

Obrazloženje 

26.05.2015. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

 

Nacrt pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (10.04.2015. - 11.05.2015.)

Zakonska osnova za donošenje Pravilnika o Registru onečišćivača okoliša je članak 151. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/2013). Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša (u daljnjem tekstu: ROO) obveznici dostave podataka u ROO, način, metodologija i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka o emisijama odnosno ispuštanju, prijenosu i odlaganju onečišćujućih tvari u okoliš i otpadu, podaci o onečišćivaču, operateru postrojenja, organizacijskoj jedinici u sastavu onečišćivača, rok i način obavještavanja javnosti, način provjere i osiguranja kvalitete podataka koji se dostavljaju i vode u registru, rok čuvanja očevidnika iz kojih su dostavljeni podaci, obavljanje stručnih poslova vođenja ROO.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi na nacrt Pravilnika putem Obraca u razdoblju od 10. travnja do 11. svibnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Nacrt pravilnika o registru onečišćivača okoliša

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Obrazloženje

11.08.2015. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Uredbe o objavi dodatka G od 27. ožujka 2007., izmjena i dopuna dodataka A, B i C od 26. kolovoza 2009., izmjena i dopuna dodatka A od 27. listopada 2011. i izmjena i dopuna dodatka A od 26. studenoga 2013. Stockholmske konvencije (10.04.-11.05.

Republika Hrvatska ratificirala je Stockholmsku konvenciju o postojanim organskih onečišćujućim tvarima s dodacima A do F kao sastavnim dijelom u studenom 2006. godine Zakonom o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Narodne novine-Međunarodni ugovori 11/06), a stranka je Konvencije od 30. travnja 2007. godine (Narodne novine-Međunarodni ugovori 2/07).

Prijedlog Uredbe o objavi dodatka G od 27. ožujka 2007., izmjena i dopuna dodataka A, B i C od 26. kolovoza 2009., izmjena i dopuna dodatka A od 27. listopada 2011. i izmjena i dopuna dodatka A od 26. studenoga 2013. odnosi se na uključivanje/umetanja novog dodataka, Dodatka G koji predstavlja opis arbitražnog postupka, te tekst izmjena i dopuna Dodataka A, B i C Konvencije u izvorniku na engleskom i hrvatskom jeziku.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 10. travnja do 11. svibnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje

18.12.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o ratifikaciji Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (03.04.2015. - 04.05.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 31. ožujka 2015. godine započinje savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o ratifikaciji Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, a koje traje do 30. travnja 2015. godine.

Prema Izmjeni iz Dohe, Europska unija, njezine države članice i Island obvezuju se ograničiti svoje prosječne godišnje emisije stakleničkih plinova u razdoblju od 2013. do 2020. na 80% svojih emisija bazne godine (uglavnom 1990.). Ta se obveza temelji na ciljevima smanjenja emisije utvrđenima u klimatsko-energetskom paketu usvojenom 2009. godine, posebno u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova Europske unije (EU ETS, Direktiva 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ) i Odluci broj 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih uz smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 4. svibnja 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o ratifikaciji Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o ratifikaciji Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime kao i Teze o sadržaju propisa dostupni su i mogu se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

Izmjena iz Dohe Kyotskog protokola

15.07.2015. - Iskaz o procjeni učinaka propisa

 

Prijedlog Uredbe o dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (01.04.2015. - 30.04.2015.)

Cilj prijedloga Uredbe o dopuni Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva je donošenje odredbi kojima se daje poveznica i upućuje na prenošenje u nacionalno zakonodavstvo Direktiva 2014/77/EU i Provedbena Odluka 2015/253, te definiranje nadležnog tijela za provođenje navedene Provedbene Odluke.

Prijedlogom Uredbe o dopuni Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva ne predlažu se izmjene postojećih odredbi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 1. do 30. travnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje

Direktiva Komisije 2014/77/EU оd 10. lipnja 2014. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeć o kakvoć benzinskih i dizelskih goriva

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/253 оd 16. veljače 2015. o utvrđvanju pravila uzorkovanja i izvješćvanja u skladu s Direktivom Vijeć 1999/32/EZ za sadržj sumpora u brodskim gorivima

 18.02.2016. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju

 

Nacrt pravilnika o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine (20.03.-20.0

Pravilnikom o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. godine propisuje se način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije. Također se propisuje i način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije. Nadalje istim se pravilnikom propisuju i poslovi koje obavlja Stručno povjerenstvo za tehnička pitanja u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova iz članka 109.b stavka 1. Zakona o zaštiti zraka ('Narodne novine', br. 130/11, 47/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. ožujka do 20. travnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Obrazloženje

16.06.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (03.02.2015. – 05.03.2015.)

Programom izobrazbe o gospodarenju otpadom uređuje se sadržaj i način provedbe izobrazbe u gospodarenju otpadom. Pravna osnova za izradu Programa određena je u članku 52. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13). Izobrazbu su, temeljem članka 52. stavka 1. Zakona, dužni polaziti povjerenik za otpad i njegov zamjenik, direktor odnosno fizička osoba koja upravlja davateljem javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te osoba odgovorna za gospodarenje otpadom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu prijedloga Programa između 3. veljače i 5. ožujka 2015. godine davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Prijedloga Programa

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima (30.01.2015. – 28.02.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 30. siječnja 2015. godine započinje savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 28. veljače 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima kao i Teze o sadržaju propisa dostupni su i mogu se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

23.03.2015. - ZAPISNIK o održanom okruglom stolu i prezentaciji Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa

23.03.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Uredbe o načinu utvrđivanja šteta i odgovornosti od štete u okolišu (28.01.2015. - 26.02.2015.)

Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13), potrebno je donijeti Uredbu o načinu utvrđivanja šteta i odgovornosti za štete u okolišu s ciljem sprječavanja i otklanjanja štete u okolišu. 

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 28. siječnja do 26. veljače 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (27.01.2015. - 27.02.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011) dana 27. siječnja 2015. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša.
 
Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 27. veljače 2015. godine.
 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.
 
Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša dostupan je i može se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 (23.01. - 23.02.2015

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 23. siječnja 2015. godine započinje savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 842/2006.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 23. veljače 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 kao i Teze o sadržaju propisa dostupni su i mogu se preuzeti ovdje

Informacija o provedbi savjetovanja

05.03.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju

 

Nacrt pravilnika o načinu korištenja Registra Unije (23.01.2015. - 23.02.2015.)

Nacrtom pravilnika uređuje se provedba Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Odlukama br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju Uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (SL L 122, 3. 5. 2013.).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 23. siječnja do 23. veljače 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Obrazloženje

24.03.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenom području (15.01.2015. - 14.02.2015.)

Pravilnikom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenom području donose se odredbe kojima se propisuju djelatnosti za koje javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj mogu pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti dati koncesijsko odobrenje na zaštićenom području, osim na pomorskom dobru te šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, način davanja koncesijskog odobrenja, uvjeti i način utvrđivanja visine naknade za njihovo davanje te uvjeti i način obavljanja djelatnosti za koju se sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca od 15. siječnja do 14. veljače 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Pravilnika o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije (15.01.2015. - 29.01.2015.)

Pravilnikom o korištenju službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije donose se odredbe kojima se određuju zaposlenici javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na korištenje službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 15. do 29. siječnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

12.02.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (14.01.2015. - 14.02.2015.)

Pravna osnova za izradu Odluke o izmjeni naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama određena je u članku 183. stavku 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13). Cilj ove Odluke je racionalizacija sustava gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama temeljem prethodnih provedenih analiza i usklađivanja, a odnosi se na dio sustava vezano za naknade koje su propisane u cilju održivosti i financiranja rada sustava gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama.

Javnost i zainteresirana javnost može se uključiti u izradu Odluke davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 14. siječnja do 14. veljače 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi
 
Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje
 
Nacrt prijedloga Odluke

14.04.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye (12.01.2015. - 09.02.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 12. siječnja 2015. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogla su se dostavljati na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, zaključno s danom 9. veljače 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji dostupan je i može se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

27.04.2017. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju

 

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (30.12.2014. – 28.01.2015.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 30. prosinca 2014. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 28. siječnja 2015. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode kao i Teze o sadržaju propisa dostupni su i mogu se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

04.02.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju

10.03.2015. - ZAPISNIK o održanom okruglom stolu i prezentaciji Nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa

 

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu (16.12.2014. - 29.12.2014.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2015. godinu je članak 25. stavak 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013, 76/2014) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju dobavljači koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili uvoze i koriste za vlastite potrebe.

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva, a naročito propisanoj količini sumpora u gorivima. Time se smanjuje štetno djelovanje onečišćujućih tvari koje nastaju izgaranjem naftnih goriva na okoliš i zdravlje ljudi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 16. do 29. prosinca 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Programa

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (05.12.2014. - 05.01.2015.)

Savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine provodi se vezano na prijedlog optimizacije sustava gospodarenja otpadom, odnosno definiranja lokacija centara za gospodarenje otpadom (CGO) u Republici Hrvatskoj i izmjene omjera izvora sufinanciranja uspostave sustava gospodarenja otpadom.

Ovom izmjenom i dopunom Plana definiraju se CGO-i i područja jedinica lokalne samouprave (JLS) koje će zbrinjavati miješani komunalni otpad po pojedinom CGO-u.

Dosadašnja priprema i provedba projekata pokazala je da jedinice lokalne i regionalne samouprave nisu u mogućnosti osigurati svoje učešće sukladno predviđenoj dinamici u realizaciji projekata. U tom smislu predloženim izmjenama i dopunama s većim udjelom sufinanciranja od strane EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te objedinjavanjem svih potrebnih građevina pod jednu stavku CGO-a, smanjit će se rizik ne-realizacije projekata uslijed nedostatka sredstava JLS-a.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 5. prosinca 2014. do 5. siječnja 2015. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt izmjena i dopuna Plana

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (12.11.2014. – 12.12.2014.)

Pravilnikom o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša propisuje se način pečaćenja radnih prostorija, prostora, uređaja i opreme, ili njihovih dijelova te sredstava za rad koje nadzirana osoba prema propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i održivog gospodarenja otpadom koristi ili namjerava koristiti radi obavljanja određene djelatnosti ili dijela djelatnosti, kao i oblik, sadržaj i način uporabe službenog pečata, a radi usklađivanja s promjenama koje su nastale stupanjem na snagu Zakona o zaštiti okoliša ('Narodne novine' broj 80/13), Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine' broj 94/13) i Zakona o zaštiti zraka, ('Narodne novine' broj 130/11 i 47/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 12. studenog do 12. prosinca 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (20.11.2014. - 04.12.2014.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Odluke o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno. Ova Odluka se donosi temeljem članka 62. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013). Ovom Odlukom se određuju zavičajne divlje vrste čije se uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušta uz provedbu mjera upravljanja i zaštite te sadržaj izvješća o načinu i količini korištenja zavičajne divlje vrste koje nadležna tijela podnose Ministarstvu zaštite okoliša i prirode radi utvrđivanja i praćenja stanja populacije zavičajne divlje vrste, sukladno propisima Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta, odnosno međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla je putem Obrasca dostavljati svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe u razdoblju od 20. studenog do 4. prosinca 2014. godine.

Nacrt prijedloga Pravilnika o medicinskom otpadu (20.11.2014. - 05.12.2014.)

Cilj predloženog propisa je uređivanje načina i postupaka gospodarenja otpadom koji nastaje prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i životinja, istraživačkih djelatnosti i pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt sa krvlju i izlučevinama ljudi ili životinja (medicinski otpad).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika između 20. studenog i 5. prosinca 2014. godine davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca redovnom poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb ili e-poštom na adresu okolis.otpad@mzoip.hr.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (19.11.2014. - 28.11.2014.)

Uredbu o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Narodne novine, broj 114/2014) donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine.

S obzirom na stupanje na snagu Uredbe (primjena je od 1. siječnja 2015. godine) kojom se mijenjaju parametri izračuna posebne naknade, u cilju olakšane primjene zadanih intervala za pojedine koeficijente čija se vrijednost ne mijenja, predlože se donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 19. do 28. studenog 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

16.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (17.11.2014. - 04.12.2014.)

Pravni temelj za donošenje ove Uredbe sadržan je u članku 98. stavku 2., članku 112. stavku 1. točki 3. i članku 114. stavku 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14).

U cilju provedbe pravne stečevine Europske unije iz područja klimatskih promjena, za koju je okvir dan u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 47/2014) potrebno je izmijeniti i dopuniti postojeće provedbene propise donesene na temelju Zakona o zaštiti zraka iz 2011. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 17. studenog do 4. prosinca 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

15.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt Pravilnika o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila (13.11.2014. - 01.12.2014.)

Pravilnikom o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila se propisuju sadržaj podataka i način informiranja potrošača o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih vozila koji su stavljeni na hrvatsko tržište radi prodaje ili davanja u leasing te sadržaj i način izrade vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 13. studenog do 1. prosinca 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Obrazloženje

15.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša (12.11.2014. - 12.12.2014.)

Pravilnikom o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša uređuje se oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službenog znaka (značke) te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama inspektora zaštite okoliša, a radi usklađivanja s promjenama koje su nastale stupanjem na snagu Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 12. studenog do 12. prosinca 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (07.11.2014. - 07.12.2014.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), provedeno je savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću te središnjim tijelima državne uprave o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Obzirom da do završetka savjetovanja o procjeni učinka propisa nije pristigla niti jedna primjedba, prijedlog ili mišljenja, Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, s konačnim prijedlogom Zakona objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva u svrhu savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću.

Javnost i zainteresirana javnost mogla je putem Obrasca dostavljati svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe u razdoblju od 7. studenoga do 7. prosinca 2014. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na  internetskim stranicama Ministarstva.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Zakona

26.03.2015. - ZAPISNIK o održanom okruglom stolu i prezentaciji

27.03.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

 

Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj (22.10.2014. - 20.11.2014.)

Republika Hrvatska sudjeluje u provedbi UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj koja je usvojena 2005. godine na sastanku na visokoj razini ministara zaštite okoliša i obrazovanja u Vilniusu u Litvi. Na istom je sastanku usvojen i 'Okvir iz Vilniusa za provedbu UNECE Strategije za obrazovanje za održivi razvoj' prema kojem su države dužne svake četiri godine podnositi nacionalno izvješće o njenoj provedbi. Na temelju Strategije, RH je usvojila Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvoj 2011. godine.

Države koje sudjeluju u provedbi Strategije pozvane su dostaviti do kraja godine Tajništvu UNECE-a nacionalna izvješća za treću fazu provedbe (2011. – 2015.) na osnovu čega će Tajništvo 2015. godine izraditi objedinjeno izvješće u kojem će se prikazati postignut napredak, utvrditi izazovi i izraditi preporuke. Objedinjeno izvješće je ključno za utvrđivanje budućih prioriteta za provedbu obrazovanja za održivi razvoj te se očekuje da će biti predstavljeno 2016. godine na sastanku na visokoj razini ministara zaduženih za obrazovanje i zaštitu okoliša.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu III. Nacionalnog izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 22. listopada do 20. studenog 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Izvješća


22.11.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt 'Ekonomsko-socijalne analize mora i obale Republike Hrvatske' (15.10.2014. - 15.11.2014.)

Temeljem obveza iz Okvirne direktive o morskoj strategiji (2008/56/EZ) i Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja (NN MU 8/12) prenesenih u nacionalno zakonodavstvo Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (NN 112/2014), izrađuje se 'Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem' (u daljnjem tekstu: Strategija) kao skup pripremnih dokumenata i akcijskih programa.

'Ekonomsko-socijalne analize mora i obale Republike Hrvatske' predstavlja gospodarsko-socijalnu analizu korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja te je dio Početne procjene koja se smatra pripremnim dokumentom Strategije. Nacrt dokumenta odnosni se na morski okoliš i obalno područje, a mu je cilj analiza obalnog područja iz gospodarske i socijalne perspektive te navođenje preporuka za morsku i obalnu strategiju. Preporuke se temelje na analizi gospodarstva u morskom i obalnom području te njegovom utjecaju na morski i obalni okoliš. Nacrtom dokumenta uzeti su u obzir postojeći zakonski okvir, institucionalni kapaciteti i mogućnost za osposobljavanje dionika u cilju upravljanja okolišno prihvatljivim razvojem obale. S obzirom da je koncept održivog razvoja već po definiciji prihvaćen, preporuke se odnose isključivo na politiku razvoja koja podrazumijeva brigu za okoliš i uzima u obzir troškove uništavanja okoliša.

Dokument će nakon usvajanja predstavljati osnovu za izradu Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem kao akcijskog programa Strategije.

Izrada dokumenta temelji se na analizi postojećih sektorskih dokumenata i statističkih podataka te stručnoj procjeni u skladu s postojećim EU smjernica i Ekosustavnim pristupom UNEP/MAP-a.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta 'Ekonomsko-socijalne analize mora i obale Republike Hrvatske' davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 15. listopada do 15. studenog 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Izvješća

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu (17.09.2014. - 01.10.2014.)

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine' br. 90/11) kojim se uvodi metoda procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak. U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa ('Narodne novine' br. 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti.

Slijedom obveza koje proizlaze iz Zakona o procjeni učinaka propisa i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa, te u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2015. godinu.

Zainteresirana javnost može dostaviti svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog plana na adresu e-pošte natasa.kacic-bartulovic@mzoip.hr najkasnije do 1. listopada 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Prijedlog plana normativnih aktivnosti

Nacrt prijedloga Uredbe o komunalnom otpadu (01.09.2014. - 01.10.2014.)

Pravna osnova za izradu Uredbe o komunalnom otpadu određena je u članku 29. stavku 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 94/13).

Cilj ove Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa, u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada i udjela biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu i ispunjenje obveza za odvojeno sakupljanje, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila osim za posebne kategorije otpada.

Javnost i zainteresirana javnost može se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca na adresu elektroničke pošte: okolis.otpad@mzoip.hr ili redovnom poštom na: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 1. listopada 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

Nacrt plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (30.07.2014. - 28.08.2014.)

Pravna osnova za donošenje Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine je članak 100. stavak 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14) u kojem se navodi da će Plan donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Uvođenjem Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uspostavljen je sustav trgovanja emisijskim jedinica stakleničkih plinova unutar Europske unije (EU ETS – EU Emissions Trading Scheme). Od početka 2013. godine došlo je do promjena i poboljšanja sustava na temelju Direktive 2009/29/EZ (izmjene i dopune Direktive 2003/87/EZ), gdje je značajna promjena bila uvođenje obveza kupovanja emisijskih jedinica putem dražbi ili aukcija.

Postrojenja iz Hrvatske su priključena EU ETS sustavu od 1. siječnja 2013. godine. Sudionici ETS sustava iz Hrvatske mogu kupovati emisijske jedinice na dražbi, a pristup dražbama je otvoren za sve sudionike tržišta neovisno o matičnoj državi. Prikupljena financijska sredstva od prodaje emisijskih jedinica uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Plan korištenja financijskih sredstava služi pravilnoj i učinkovitoj upotrebi financijskih sredstava. Pri predlaganju prioritetnih područja i mjera za korištenje prikupljenih sredstava, vrlo važan kriterij je troškovna učinkovitost korištenja raspoloživih financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, odnosno ostvarenje najveće moguće učinkovitosti mjera smanjenja emisija stakleničkih plinova ili mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Cilj Plana je definicija, izračun i alokacija financijskih sredstava prikupljenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbi za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Plana davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi na nacrt Plana putem Obrasca u razdoblju od 30. srpnja do 28. kolovoza 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Plana

16.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (14.07.2014. - 29.07.2014.)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi ministar zaštite okoliša i prirode na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013).

Pravilnikom o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu odredbe kojima se propisuje detaljni sadržaj zahtjeva za:

 • prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • glavnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • prethodnom ocjenom prihvatljivosti strategije, plana ili programa za ekološku mrežu.

Također se propisuje:

 • način informiranja javnosti u postupku prethodne ocjene, glavne ocjene i postupku utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa te
 • način sudjelovanja javnosti: provođenje javne rasprave, javnog uvida i javnog izlaganja u postupku glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupku utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 14. do 29. srpnja 2014. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (07.07.2014. - 06.08.2014.)

Zakonska osnova za donošenje Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel je članak 217. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/2013). Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele znaka EU Ecolabel, uporaba znaka i visina naknada za znak te sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele.

Pravilnikom je ustanovljen i pravni temelj za provedbu Uredbe (EZ) br. 66/2010 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. godine o znaku zaštite okoliša EU-a.

Uredba (EZ) br. 66/2010 dio je europskog zakonodavstva (pravne stečevine EU-a) koji ima opću primjenu, obvezujući je u potpunosti te se izravno primjenjuje u državama članicama Europske unije. Propisivanjem zajedničkih pravila, postupaka i temeljnih tehničkih zahtjeva osigurava se ujednačena uspostava i provedba programa dodjele znaka EU Ecolabel na području cijele Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi na nacrt prijedloga Pravilnika putem Obrasca u razdoblju od 7. srpnja do 6. kolovoza 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

28.08.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (03.07.2014. - 10.07.2014.)

Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora donosi se sukladno članku 39., stavku 1. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011 i 47/2014).

Osnovna svrha donošenja ove Uredbe je terminološko usklađivanje i olakšavanje provedbe odredbi postojeće Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 117/2012) (Uredba o GVE) u dijelu koji se odnosi na Glavu VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA ZA ODREĐENE AKTIVNOSTI, kao i izmjena GVE za postojeće plinske turbine za vrijednosti NOx.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 3. do 10. srpnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje

21.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (13.06.2014. - 11.07.2014.)

Zbog sve izraženijeg pogoršanja stanja morskog okoliša i smanjenja produktivnosti morskih prirodnih resursa na globalnoj razini, a posebice u priobalnom području, na globalnoj su i regionalnoj razini, od strane postojećih Europskih i međunarodnih administrativnih i stručnih tijela pokrenute aktivnosti i mjere upravljanja morskim okolišem po principu 'ekosustavnog pristupa'. Europska komisija je 2008. donijela Okvirnu direktivu o morskoj strategiji (2008/56/EZ). Primjenjujući navedenu Direktivu, zemlje članice EU unaprijediti će svoj sustav zaštite i upravljanja morskim okolišem te će biti u mogućnosti poduzimati koordinirane i usklađene djelatnosti na regionalnoj i podregionalnoj razini s ciljem smanjivanja intenziteta onih ljudskih djelatnosti koje rezultiraju negativnim učincima na morski okoliš.

Donošenjem Uredbe o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (136/11), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode transponiralo je u nacionalno zakonodavstvo Okvirnu direktivu o morskoj strategiji i vezanu Odluku Komisije 2010/477/EU o kriterijima i metodološkim standardima o dobrom stanju morskog okoliša DSO. Uredba uređuje polazne osnove i mjerila za izradu, provedbu i praćenje provedbe Strategije zaštite morskog okoliša ('Morske strategije') i druga pitanja s tim u svezi koja služe kao zakonodavni okvir pri izradi 'Morske strategije' za hrvatski dio Jadrana, a sve u cilju postizanja i/ili održavanja dobrog stanja morskog okoliša do 2020. godine uvažavajući pritom ekosustavni, te regionalni i podregionalni pristup.

Uredbom utvrđeni elementi morske strategije uključuju pripremne dokumente: Početnu procjenu, Skup značajki dobrog stanja okoliša i Skup ciljeva u zaštiti okoliša i s njima povezanih pokazatelja, te akcijske programe: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora i Program mjera.

U okviru provedbe II faze Projekta zaštite od onečišćenja voda Jadranskog mora – IBRD 7640/HR čija je polovica iznosa financirana kreditom Svjetske banke, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pokrenulo provedbu projekta: definiranje Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora, u okviru provedbe Okvirne direktive o morskoj strategiji.

Na temelju postojećih EU smjernica, Ekosustavnog pristupa UNEP/MAP-a, analize postojećih podataka i stručne procjene, za 11 kvalitativnih deskriptora dobrog stanja morskog okoliša iz Direktive i Uredbe, znanstvenog, eksperimentalnog monitoringa provođenog tijekom projekta izrađen je prijedlog Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora.

Prijedlog Sustava praćenja odnosi se na morske vode u područjima pod suverenitetom Republike Hrvatske, odnosno u kojima Republika Hrvatska ostvaruje svoja suverena prava i jurisdikciju.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu dokumenta davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 13. lipnja do 11. srpnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt dokumenta

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (10.06.2014. - 25.06.2014.)

Cilj donošenja Pravilnika o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima je usklađivanje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te uređivanje načina gospodarenja polikloriranim bifenilima (PCB) i polikloriranim terfenilima (PCT), otpadnim PCB-om i PCT-om te opremom koja sadrži PCB i PCT kako bi se oni u potpunosti zbrinuli zbog opasnosti koje predstavljaju za ljudsko zdravlje i okoliš.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 10. do 25. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Pravilnika

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (10.06.2014. - 25.06.2014.)

Nacrt Pravilnika o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida sadrži odredbe kojima nije dozvoljeno ispuštanje u morski okoliš, odlaganje na odlagališta te utiskivanje u tlo otpada iz proizvodnje titan-dioksida.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrascau razdoblju od 10. do 25. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Pravilnika

Nacrt Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite prirode (05.06.2014. - 20.06.2014.)

Pravilnikom o službenoj iskaznici i znački inspektora zaštite prirode uređuje se izgled, sadržaj, korištenje i evidencija službene iskaznice i značke inspektora zaštite prirode, te se usklađuje sa promjenama koje su nastale stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prirode ('Narodne novine', broj 80/13).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 5. do 20. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika

Nacrt prijedloga Uredbe o Strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (02.06.2014. - 02.07.2014.)

Osnovni način postizanja i/ili održavanju dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja u RH, sukladno preuzetim EU (Okvirna direktiva o morskog strategiji 2008/56/EZ) i međunarodnim propisima (Protokol Barcelonske konvencije o integralnom upravljanju obalnim područjima u Sredozemlju), podrazumijeva izradu i provedbu Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem.

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/2013; članak 55., članak 56. stavak 5., članak 61. stavak 1.i i članak 268. stavak 3), definira se izrada Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te se propisuje donošenje uredbe od strane Vlade RH kojom će se odrediti polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, suradnju, provedbu i praćenje provedbe navedene Strategije te druga pitanja s time u svezi.

Obzirom da je Okvirna direktiva o morskoj strategiji transponirana u nacionalno zakonodavstvo 2011. godine kroz Uredbu o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11), nova Uredba koja će zamijeniti postojeću uključuje sve postojeće transponirane odredbe Okvirne direktive o morskoj strategiji te se nadopunjuje u dijelu koji se odnosi na obalno područje u smislu provedbe obveze iz Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem u Sredozemlju koja se odnosi na izradu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta Uredbe o Strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. lipnja do 2. srpnja 2014. godine.

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (30.05.2014.-30.06.2014.)

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima primjenjuju se odredbe EU Uredbe 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i EU Uredbe 842/2006 o fluoriranim stakleničkim plinovima i provedbenih propisa koji se temelje na ovim Uredbama za koje države članice mogu propisati način provedbe.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu dokumenta davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 30. svibnja do 30. lipnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje

28.07.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (20.05.2014. - 04.06.2014.)

Cilj donošenja ovoga propisa je uspostava pravnog okvira za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. kojom se utvrđuju kriteriji kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad sukladno Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. kojom se utvrđuju kriteriji kada stakleni krš prestaje biti otpad sukladno Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EU) br. 715/2013 od 25. srpnja 2013. kojom se utvrđuju kriteriji kada bakreni otpad prestaje biti otpad sukladno Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. svibnja do 4. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Pravilnika

Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (20.05.2014. - 20.06.2014.)

Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon donosi ministar zaštite okoliša i prirode uz suglasnost ministra gospodarstva na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ('Narodne novine', brojevi 107/03 i 144/12).

Prijedlog Pravilnika o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon propisuje način i rokove obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. svibnja do 20. lipnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika

16.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (20.05.2014. - 20.06.2014.)

Posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon do sada su se obračunavale i plaćale u skladu s Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ('Narodne novine', broj 2/2004) na temelju rješenja kojeg donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na temelju navedene Uredbe iznos naknade ovisio je o kategoriji vozila te o vrsti motora i pogonskom gorivu, radnom obujmu ili snazi motora i starosti samog vozila, bez izravnog uzimanja u obzir emisija vozila.

Također, dosadašnji model nije uvažavao dugoročne ciljeve vezane uz smanjenje emisija CO2 te je potrebno kroz novi način izračuna naknade uključiti i proaktivni pristup problemu emisija CO2 iz prometa cestovnih motornih vozila.

S ciljem uključivanja i ostvarivanja prethodno navedenog izrađen je Prijedlog Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. svibnja do 20. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt Skupa značajki dobrog stanja okoliša (DSO) za morske vode pod suverenitetom Republike Hrvatske i Skupa ciljeva u zaštiti morskog okoliša i s njima povezanih pokazatelja (19.05.2014. - 18.06.2014.)

Temeljem obveza iz Okvirne direktive o morskoj strategiji (2008/56/EZ), prenesene u nacionalno zakonodavstvo Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/2011), izrađuje se 'Morska strategija' kao skup pripremnih dokumenata i akcijskih programa. Skup značajki dobrog stanja okoliša i Skup ciljeva u zaštiti morskog okoliša pripremni su dokumenti 'Morske strategije'. Skupom značajki dobrog stanja morskog okoliša utvrđuje se kakvo se stanje morskog okoliša temeljem propisanih kvalitativnih deskriptora može smatrati dobrim stanjem, dok Skup ciljeva u zaštiti morskog okoliša predstavlja ciljeve (postojeće i nove) koje je potrebno ostvariti kako bi se postiglo i/ili održalo dobro stanje morskog okoliša do 2020. godine.

Nacrt dokumenta Skup značajki dobrog stanja okoliša (DSO) za morske vode pod suverenitetom Republike Hrvatske i Skupa ciljeva u zaštiti morskog okoliša i s njima povezanih pokazatelja objedinjuje ova dva pripremna dokumenta te predstavlja osnovu za daljnju izradu akcijskih programa 'Morske strategije'.

Izrada dokumenta temeljena je na obvezama iz Okvirne direktive o morskoj strategiji (2008/56/EZ), smjernicama EK (uključujući Odluku Komisije o kriterijima i metodološkim standardima za definiranje DSO), Ekosustavnom pristupu UNEP/MAP-a, analizi postojećih podataka (uključujući prvi pripremni dokument 'Početne procjene') i stručnoj procjeni.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Nacrta Skupa značajki dobrog stanja okoliša (DSO) za morske vode pod suverenitetom Republike Hrvatske i Skupa ciljeva u zaštiti morskog okoliša i s njima povezanih pokazatelja davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 19. svibnja do 18. lipnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt dokumenta

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (06.05.2014. - 21.05.2014.)

Važećom Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2013. godine, propisane su granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva i usklađivanja s najnovijim tehničkim standardima i normama, način dokazivanja sukladnosti, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva, označivanje proizvoda te način i rok dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva Agenciji za zaštitu okoliša.

S obzirom da je u međuvremenu stupila na snagu nova Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 1999/32/EZ o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27.11.2012.), zbog potrebe usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa istom pristupilo se izradi izmjena i dopuna važeće Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 6. do 21. svibnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

Obrazloženje

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Nacrt prijedloga Pravilnika o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (02.05.2014. - 02.06.2014.)

Pravilnikom o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća uređuje se sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari u smislu Uredbe kojom se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, sadržaj i način vođenja Očevidnika prijavljenih velikih nesreća, te način i rokovi dostave podataka u Registar i Očevidnik temeljem Zakona o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13) i Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ('Narodne novine', broj 44/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. svibnja do 2. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

15.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o stručnom vijeću (02.05.2014. - 02.06.2014.)

Pravilnikom o stručnom vijeću uređuje se postupak imenovanja i opoziva, obvezni sastav, način rada, obvezni sadržaj mišljenja koje izdaje Stručno vijeće, te visina i način isplate naknade za rad toga vijeća temeljem Zakona o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13) i Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ('Narodne novine', broj 44/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. svibnja do 2. lipnja 2014. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

15.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (24.04.2014. - 09.05.2014.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima. Ovaj Pravilnik se donosi temeljem članka 52. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013). Ovim se Pravilnikom utvrđuje popis stanišnih tipova, karta staništa te ugroženi i rijetki stanišni tipovi, uključujući i prioritetne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju, koje je potrebno očuvati u povoljnom stanju. Vrste stanišnih tipova utvrđene Pravilnikom sukladne su odgovarajućim europskim klasifikacijama stanišnih tipova, te se za potrebe provođenja međunarodnih propisa mogu iskazivati u odgovarajućim oznakama i imenima. Pravilnikom se utvrđuje da se stanišni tipovi prisutni na teritoriju RH dokumentiraju Kartom staništa u digitalnom obliku kao sloj geoinformacijskog sustava (GIS). Karta staništa čuva se u Zavodu, koji prikuplja podatke o staništima i sukladno tome redovno ažurira Kartu. Prikaz Karte staništa objavljuje se na internetskoj stranici Zavoda te je ona javno dostupna za pregled i preuzimanje.

Javnost i zainteresirana javnost mogla je svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe dostaviti putem Obrasca u razdoblju od 24. travnja do 9. svibnja 2014. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se internetskim stranicama Ministarstva.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Prilog: Stanišni tipovi u Republici Hrvatskoj

Prilog: Popis svih ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske

Prilog: Popis ugroženih i rijetkih stanišnih tipova zastupljenih na području Republike Hrvatske značajnih za ekološku mrežu Natura 2000

 

Nacrt prijedloga Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (17.04.2014. - 02.05.2014.)

Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj donosi ministar zaštite okoliša i prirode na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013).

Pravilnikom o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj donose se odredbe kojima se propisuje vizualni identitet sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj, odnosno znak zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj, ovlaštenici i način njegovog korištenja, znakovi javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, sadržaj i obveza korištenja priručnika osnovnih grafičkih standarda i mogućnost korištenja priručnika sekundarnih grafičkih standarda, sustav signalizacije i interpretacije u nacionalnim parkovima i parkovima prirode i alati za njegovu primjenu te multimedijalna web i mobilna aplikacija.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 17. travnja do 02. svibnja 2014. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Pravilnika

Prilog: Priručnik osnovnih grafičkih standarda znaka zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj

Prilog: Priručnik za grafički i produkt dizajn sustava signalizacije i interpretacije zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (14.04.-14.05.2014.)

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), 14. travnja 2014. godine započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti, koje traje do 14. svibnja 2014. godine.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogli su se dostavljati zaključno do 14. svibnja 2014. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti dostupan je i može se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

Nacrt prijedloga Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (02.04.2014. - 02.05.2014.)

Zakonska osnova za donošenje Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) je članak 212. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13). Na taj način ustanovljen je pravni temelj za provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. godine o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ.

Uredba (EZ) br. 1221/2009 dio je europskog zakonodavstva (pravne stečevine) koji ima opću primjenu, obvezujući je u potpunosti te se izravno primjenjuje u državama članicama Europske unije. Propisivanjem zajedničkih pravila, postupaka i temeljnih tehničkih zahtjeva osigurava se ujednačena uspostava i provedba sustava EMAS na području cijele Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 2. travnja do 2. svibnja 2014. godine.

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje
 
Nacrt Prijedloga Uredbe

08.07.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju 

Nacrt prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode (04.04.2014. - 18.04.2014.)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode donosi ministar zaštite okoliša i prirode na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013).

Pravilnikom o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode donose se odredbe kojima se propisuje oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene značke te način izdavanja, uporabe i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama čuvara prirode u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 04. do 18. travnja 2014. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.


Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Pravilnika o očevidniku izdanih okolišnih dozvola (10.03.2014. - 09.04.2014.)

Pravilnikom o očevidniku izdanih okolišnih dozvola uređuje se način vođenja i sadržaj očevidnika o okolišnim dozvolama zbog promjena u Zakonu o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13) i donošenja Uredbe o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca najkasnije do 9. travnja 2014. godine.

Informacija o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje
 
Nacrt prijedloga Pravilnika

Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (24.02.-26.03.

Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa ('Narodne novine', broj 90/11) dana 24. veljače započelo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, a koje traje do 26. ožujka 2014. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti mogli su se dostaviti zaključno do 26. ožujka 2014. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode će, kao stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, razmotriti sve pristigle primjedbe, prijedloge i mišljenja te o istima sačiniti obavijest koja će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o potvrđivanju protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti dostupan je i može se preuzeti ovdje.

Informacija o provedbi savjetovanja

26.03.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

26.03.2015. - ZAPISNIK o održanom okruglom stolu i prezentaciji

 

Nacrt prijedloga Općih obvezujućih pravila za uzgoj peradi (03.02.2014. - 05.03.2014.)

Općim obvezujućim pravilima za uzgoj peradi uređuje se obrazac Zahtjeva za obveznike ishođenja okolišne dozvole koji obavljaju djelatnost prema točki 6.6.(a), Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Općih obvezujućih pravila davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca na adresu e-pošte opca.pravila@mzoip.hr ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 5. ožujka 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Općih obvezujućih pravila

Nacrt prijedloga Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja (03.02.2014. - 05.03.2014.)

Općim obvezujućim pravilima za uzgoj svinja uređuje se obrazac Zahtjeva za obveznike ishođenja okolišne dozvole koji obavljaju djelatnost prema točki 6.6.(b), (c) i (d), Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli ('Narodne novine', broj 8/14).

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Općih obvezujućih pravila davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca na adresu e-pošte opca.pravila@mzoip.hr ili redovnom poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb, najkasnije do 5. ožujka 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Općih obvezujućih pravila

Uvođenje i uzgoj u komercijalne svrhe strane vrste riba Mylopharyngodon piceus – crni amur na ribnjaku Grudnjak, Orahovica (04.02.2014. - 05.03.2014.)

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d., Stjepana Mlakara 5, HR-33515 Orahovica, podnijelo je zahtjev za ishođenje dopuštenja za uvođenje i uzgoj u ribnjaku Grudnjak, Orahovica strane vrste riba Mylopharyngodon piceus - crni amur u komercijalne svrhe, odnosno njihovu daljnju prodaju na tržištu Republike Hrvatske, ali i na tržištu Europske unije. Podnositelj zahtjeva planira formiranje matičnog jata u periodu od pet godina, temeljem uvoza iz Narodne Republike Kine po 100.000 jedinki predmetne vrste godišnje (procjena – ukupno oko 500.000 do 1 milijun jedinki u periodu od pet godina).

Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješavajući o upravnoj stvari izdavanja dopuštenja za uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.d. i sažetak Studije procjene rizika unosa i uzgoja crnog amura (Mylopharyngodon piceus).

Zainteresirana javnost mogla je dostaviti svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe u pisanom obliku putem Obrasca zaključno s danom 05. ožujka 2014. na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, HR-10000 Zagreb; elektroničkom poštom na adresu e-pošte vesna.vrdoljak@mzoip.hr, na broj telefaksa 01/4866-100 ili donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8,30 do 13,30 sati.

INFORMACIJA o provedbi savjetovanja

Zahtjev za izdavanje dopuštenja

Sažetak Studije

19.11.2014. - OBAVIJEST o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (20.01.2014. - 04.02.2014.)

Pravna osnova za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom definirana je sukladno članku 53. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13).

Cilj donošenja predloženog propisa je usklađivanje s Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 197, 24.7.2012) i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te detaljno propisivanje svih ostalih potrebnih mjera za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi sprječavanjem ili smanjivanjem štetnih učinaka od nastajanja i gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 20. siječnja do 4. veljače 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika

Prijedlog Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)

Pravni temelj za donošenje Programa razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka sadržan je u odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011).

Ovim se Programom utvrđuju onečišćujuće tvari (sumporov dioksid, dušikovi dioksidi i dušikovih oksidi, lebdeće čestice (PM10 i PM2,5), benzen, prizemni ozon i prekursori ozona, teški metali, živa, benzo(a)piren i drugi policiklički aromatski ugljikovodici, organski ugljik i elementarni ugljik) koje će se pratiti na lokacijama mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske, kako je predloženo u Prijedlogu Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih mjesta u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

15.01.2014. - Informacija o produljenju roka za sudjelovanje javnosti

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Programa

Obrazloženje Prijedloga Programa

30.01.2015. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Prijedlog Uredbe o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)

Sukladno članku 19. stavku 5. i članku 27. stavku 3. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) dana je ovlast Vladi Republike Hrvatske da donese Uredbu kojom će se utvrditi lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka i definirati popis mjernih mjesta u mreži za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka s Europskom komisijom. 

Prijedlog lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka dan je u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine, koji je usvojen na sjednici Vlade održanoj 14. studenoga 2013. godine (Narodne novine, broj 139/2013).

Ovom se Uredbom utvrđuju lokacije mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama na teritoriju Republike Hrvatske. Zone i aglomeracije utvrđene su novom Uredbom o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske. Uredbom se također utvrđuje i popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), benzena, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji će se koristiti u mreži za razmjenu podataka i izvješćivanja o kvaliteti zraka s Europskom komisijom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

15.01.2014. - Informacija o produljenju roka za sudjelovanje javnosti

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Uredbe

Obrazloženje Prijedloga Uredbe

06.02.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (02.01.2014. - 30.01.2014.)


Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/2011) stupio je na snagu 24. studenoga 2011. godine. Usklađen je s odredbama direktiva Europske unije tako da po svojoj strukturi predstavlja okvirni Zakon, sukladno Direktivi 2008/50/EZ kojom se uređuje upravljanje i procjenjivanje kvalitetom zraka te Direktivi 2003/87/EZ kojom se utvrđuje sustav za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice.

Temeljem Zakona o zaštiti zraka usvojeni su provedbeni propisi kojima se to područje uskladilo s pravnom stečevinom EU.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji nužno je osigurati direktnu provedbu uredbi i odluka EU u području klimatskih promjena, ozonskog sloja, zaštite zraka i industrijskog onečišćenja donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela nadležna za provedbu i nadzor provedbe uredbi i odluka i zadaće nadležnih tijela, postupanje s otpadnim tvarima koje se šalju na uništavanje ili oporabu, uvjeti za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova, upravni i inspekcijski nadzor te se propisuju prekršajne odredbe za provedbu akata Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 02. do 30. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Zakona
 
04.03.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Pravilnika o gospodarenju otpadom (24.12.2013. - 08.01.2014.)

Pravna osnova za izradu prijedloga Pravilnika o gospodarenju otpadom definirana je sukladno članku 86. stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13).

Cilj donošenja predloženog propisa je detaljno definiranje i propisivanje svih ostalih potrebnih uvjeta za provođenje odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Pravilnika davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca najkasnije do 8. siječnja 2014. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Pravilnika

Prijedlog Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu (19.12.2013. - 30.12.2013.)

Pravna osnova za donošenje Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu je članak 25. stavak 3. Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, broj 113/2013) kojim je dana ovlast ministru zaštite okoliša i prirode za donošenjem Programa kojim se obuhvaćaju distributeri koji tekuća naftna goriva stavljaju na tržište ili uvoze za vlastite potrebe.

Svrha donošenja Programa praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva je praćenje i provjera kvalitete goriva koja se stavljaju na tržište i koriste u prijevoznim sredstvima i energetskim objektima te njihovom udovoljavanju propisanim odredbama kvalitete iz Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva, a naročito propisanoj količini sumpora u gorivima. Time se smanjuje štetno djelovanje onečišćujućih tvari koje nastaju izgaranjem naftnih goriva na okoliš i zdravlje ljudi.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Programa davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca najkasnije do 30. prosinca 2013. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Prijedlog Programa

Obrazloženje
 
03.02.2014. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) (26.11.2013.-12.12.2013.)

Republika Hrvatska postala je stranka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime donošenjem zakona o njezinu potvrđivanju u Hrvatskom saboru, 17. siječnja 1996. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/1996). Konvencija je stupila na snagu za Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996. godine.

Među obvezama Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i Kyotskom protokolu je izrada nacionalnih izvješća u kojima stranka daje pregled o emisijama stakleničkih plinova, mjerama za njihovo smanjenje, projekcijama emisija, utjecaju i prilagodbi klimatskim promjenama te aktivnostima vezano za osvješćivanje javnosti o problematici klimatskih promjena.

Nacrt Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske, kao i sva prethodna, izrađeno je sukladno Uputama za izradu nacionalnog izvješća stranaka Priloga I (FCCC/CP/1999/7, Dio II). Korištene su i upute koje je pripremilo Tajništvo Konvencije, koje za sada nemaju status službene obveze, ali pomažu državama da kvalitetnije pripreme svoja nacionalna izvješća, za potrebe Konvencije i Protokola.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu nacrta Šestog nacionalnog izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 26. studenog do 12. prosinca 2013. godine.

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt Šestog nacionalnog izvješća

13.02.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog II. Izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj 2011. - prosinac 2012. godine (13.11.2013. - 26.11.2013.)

Države svijeta usvojile su Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 2001. godine u Stockholmu. Konvencija je stupila na snagu 17. veljače 2004. godine. Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju u svibnju 2001. godine, a Hrvatski Sabor je na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donio odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima.

Prijedlog II. Izvješća o provedbi Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj za razdoblje od siječnja 2011. do prosinca 2012. godine sadrži:

 1. Izmjene u propisima u tablici 3. Nacionalnog plana u poglavlju 4. 'Ocjena sadašnjeg stanja s POP spojevima u Republici Hrvatskoj',
 2. Pregled izvršenih obveza sukladno Pravilniku o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine, broj 105/2008), stanje PCB opreme 31. prosinac 2012. godine,
 3. Monitoring postojanih organskih onečišćujućih tvari (voda, zrak, more, šume, ostataka pesticida u proizvodima biljnog porijekla, ostataka u mlijeku dojilja),
 4. Zaključne napomene

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Prijedloga II. Izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 13. do 26. studenog 2013. godine.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt II. Izvješća
 
28.02.2014. - IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) (25.10.2013. - 23.11.2013.)

Republika Hrvatska je stranka UNECE Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija) te je obvezna svake tri godine podnositi nacionalno izvješće o njenoj provedbi.

Države stranke Aarhuške konvencije pozvane su dostaviti Tajništvu Aarhuške konvencije svoja nacionalna izvješća do kraja ove godine na osnovu čega Tajništvo izrađuje pregledno izvješće koje će biti predstavljeno na idućem 5. Sastanku stranaka (30. lipnja – 4. srpnja 2014., Maastriht, Nizozemska).

Hrvatska je, od kada je postala stranka Aarhuške konvencije 2007. godine, podnijela dva Nacionalna izvješća o provedbi Aarhuške konvencije.

Cilj je ovog III. Nacionalnog izvješća dati pregled zakonodavnih i drugih mjera koje je država poduzela za provedbu odredbi Aarhuške konvencije u razdoblju od prošlog izvješća, odnosno od 2011. godine do danas.

Nacrt III. Nacionalnog izvješća izrađen je na osnovu priloga i mišljenja Radne skupine u kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa i predstavnici relevantnih tijela državne uprave, agencija, zavoda, fonda i mreže udruga koje se bave okolišem.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu III. Nacionalnog izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 25. listopada do 23. studenog 2013. godine.

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt izvješća

20.01.2014. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Lastovsko otočje" (21.10.2013. - 04.11.2013.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje', kojom se izmjenjuju i dopunjuju odredbe važeće Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' (Narodne novine, broj 130/2006).

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' donose se odredbe kojima se mijenjaju i nadopunjuju postojeće odredbe u dijelu koji se odnosi na osnivanje Javne ustanove, opis i obavljanje njenih djelatnosti, zadaće upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje te zadaće ravnatelja Javne ustanove i stručnog voditelja, financiranje rada i obavljanja djelatnosti Javne ustanove te podnošenje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Javne ustanove.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 21. listopada do 4. studenog 2013. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.

INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

Nacrt izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR protokol) (30.09.2013. - 29.10.2013.)

Hrvatska je stranka Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (PRTR) uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 4/2008) te je obavezna podnositi nacionalno izvješće o provedbi protokola PRTR. Protokol je stupio na snagu 2009. godine te su stranke pozvane da dostave tajništvu UNECE-a svoja prva nacionalna izvješća do kraja ove godine.

Cilj ovog Izvješća je dati pregled provedbe i razvoja Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u Hrvatskoj.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Izvješća davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 30. rujna do 29. listopada 2013. godine.

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt izvješća

20.01.2014. - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu (19.09.2013. - 03.10.2013.)

Dana 1. siječnja 2012. godine u Republici Hrvatskoj stupio je na snagu Zakon o procjeni učinaka propisa ('Narodne novine' br. 90/11) kojim se uvodi metoda procjene učinaka propisa u zakonodavni postupak. U lipnju 2012. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa ('Narodne novine' br. 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa.

Procjena učinaka propisa provodi se u svrhu donošenja odluka o propisima na temelju dokaza i prikupljenih relevantnih podataka koji će poslužiti kao smjernice za odabir najboljeg rješenja za donošenje propisa ili za poduzimanje nenormativnih aktivnosti. 
 
Slijedom obveza koje proizlaze iz Zakona o procjeni učinaka propisa i Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode započelo je pripreme na provedbi postupka procjene učinaka propisa, te u tu svrhu izradilo Prijedlog plana normativnih aktivnosti za 2014. godinu.

Zainteresirana javnost mogla je svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na Prijedlog plana dostaviti u razdoblju od 19. rujna do 3. listopada 2013. godine.
 

INFORMACIJA o izradi
 
Prijedlog plana normativnih aktivnosti 

Uvođenje i uzgoj u komercijalne svrhe strane vrste riba Morone saxatilis x Morone chrysops - hibridni grgeč na ribnjaku Grudnjak, Orahovica (18.09.2013. - 18.10.2013.)

Poljoprivredno poduzeće Orahovica d.d., Stjepana Mlakara 5, HR-33515 Orahovica, podnijelo je zahtjev za ishođenje dopuštenja za godišnji unos oko 50.000 komada jedinki ličinki hibridnog grgeča (Morone saxatilis x Morone chrysops) uvezenih iz Italije ili Izraela na ribnjaku Grudnjak, Orahovica te daljnji uzgoj u komercijalne svrhe. Uzgoj će se odvijati u dvije faze, prva faza u mrijestilištu, a druga u 6 rastilišta ribnjačarstva Grudnjak. Ukupna površina naseljavanja i uzgoja uz sve mjere predostrožnosti i tehnička rješenja za onemogućavanje bijega jedinki grgeča iznosit će do 2 ha.

Temeljem odredbi članka 20. Pravilnika o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješavajući o upravnoj stvari izdavanja dopuštenja za uvođenje strane divlje svojte u prirodu Republike Hrvatske, upućuje na javni uvid zahtjev Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.d. i sažetak Studije procjene rizika unosa i uzgoja hibridnog grgeča (Morone saxatilis x Morone chrysops).

Zainteresirana javnost mogla je dostaviti svoje prijedloge, mišljenja ili primjedbe u pisanom obliku putem Obrasca u razdoblju od 18. rujna do 18. listopada 2013. godine.


INFORMACIJA o provedbi savjetovanja

Zahtjev za izdavanje dopuštenja

Sažetak Studije

04.11.2013. - Obavijest o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Uredbe o graničnim prijelazima preko kojih je dopušten prekogranični promet otpada između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije (17.09.2013. - 02.10.2013.)

Pravna osnova za izradu Nacrtu prijedloga Uredbe o graničnim prijelazima preko kojih je dopušten prekogranični promet otpada između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije definirana je člankom 55. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006.) i člankom 118. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', broj 94/13).

Nacrt prijedloga Uredbe o graničnim prijelazima preko kojih je dopušten prekogranični promet otpada između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije sadrži popis kopnenih graničnih prijelaza između Republike Hrvatske i Republike Srbije, Republike Hrvatske i Republike Crne Gore te Republike Hrvatske Bosne i Hercegovine, kao i popise pomorskih i riječnih graničnih prijelaza preko kojih se predlaže dopustiti ulaz pošiljki otpada u Europsku uniju odnosno izlaz pošiljki otpada iz Europske unije.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 17. rujna do 2. listopada 2013. godine.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe

Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' (08.08.2013. - 06.09.2013.)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode nositelj je izrade Nacrta prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit', kojom se izmjenjuju i dopunjuju odredbe važeće Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' (Narodne novine, broj 96/99).

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' donose se odredbe kojima se mijenjaju i nadopunjuju postojeće odredbe u dijelu koji se odnosi na osnivanje Javne ustanove, opis i obavljanje njenih djelatnosti, zadaće Upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Upravnog vijeća, imenovanje i razrješenje te zadaće ravnatelja Javne ustanove i stručnog voditelja, financiranje rada i obavljanja djelatnosti Javne ustanove te podnošenje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada Javne ustanove.

Javnost i zainteresirana javnost mogla se uključiti u izradu Uredbe davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca u razdoblju od 08. kolovoza do 06. rujna 2013. godine.

Izvješće o svim zaprimljenim primjedbama, prijedlozima i mišljenjima javnosti i zainteresirane javnosti, kao i o njihovom prihvaćanju ili odbijanju, objavit će se na internetskim stranicama Ministarstva.


INFORMACIJA o izradi

Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje

Nacrt prijedloga Uredbe